Siapa sajakah yang berada di dalam gua Tsur?


REPUBLIKA.CO.ID, Rasulullah SAW mnuju rumah Abu Bakar lalu kuanya kluar ar jnla blakang an rus brjalan k arah slaan mnuju Gua Tsur.

D alam Gua Tsur nlah Nab Muhamma bsra Abu Bakar brsmbuny an brsraha slama ga har alam prjalanan hjrah rsbu.

Mnuru suau rwaya, waku Nab Muhamma kluar mnuju Gua Tsur u, para pmua Qurasy mash rur smuanya, mrka baru rbangun slah Nab Rasulullah brlalu an mnapa kpala mrka pnuh ngan pasr brbu. Mrka baru saar bahwa mrka lah rur an rpu.

Tak aa yang ahu mpa prsmbunyan Rasulullah an Abu Bakar, kcual Abullah bn Abu Bakar, Asma’ bn Abu Bakar, Asyah bn Abu Bakar, an pmbanu mrka brnama Amr bn Fuhara. Mrkalah yang sanga brjasa mmbanu Nab Muhamma SAW an Abu Bakar.

“Abullah brugas mncar nformas nang kaum kafr Qurasy. Shar-harnya a braa ngah-ngah kaum kafr Qurasy unuk mnngar skap an rncana yang akan mrka laksanakan,” uls Drs Ikhwan M.Ag an Drs Abul Halm M.Ag alam Ensklop Haj an Umrah.

Malam harnya, sluruh nformas rsbu sampakan kpaa Nab Muhamma an Abu Bakar. Sangkan Amr ugasnya mnggmbalakan kambng Abu Bakar skar Gua Tsur, mmrah susu an mnyapkan agng unuk makanan Nab SAW an Abu Bakar, ngan banu olh Asma’ an Asyah.

Dsampng u, Amr brugas mnghapus jjak Abullah yang kluar masuk mpa prsmbunyan ngan cara mngmbalakan kambngnya jalan yang lalu Abullah shngga jjak Abullah rhapus.

Slah kaum kafr Qurasy mngahu bahwa buruan mrka lah brhasl mloloskan r, mrka lalu mngrahkan smua kkuaan unuk mngjar an mncar Nab Muhamma SAW.

Sgala mpa brbaga arah mrka ssr an slk sau pr sau ngan anpa mngnal llah. D anara pasukan Qurasy aa yang aang mnka Gua Tsur. Mrka mnghunus pang sambl monar-manr mncar ngan pnuh slk k sgnap pnjuru.

Tak jauh ar gua u mrka brmu ngan sorang pngmbala, lalu mrka branya, “Apakah Muhamma an Abu Bakar alam gua u?”

Jawab pnggmbala, “Mungkn saja mrka alam gua u, ap saya ak mlha aa orang yang mnuju k sana.”

Kka mnngar jawaban gmbala u, Abu Bakar brkrnga. Ia khawar, mrka akan mnyrbu k alam gua. Abu Bakar mnahan nafas, ak brgrak, an hanya mnyrahkan nasbnya kpaa Allah SWT.

Gua Tur aalah salah sau mpa yang mmlk ksah pnng alam sjarah agama Islam. Gua yang rlak Arab Sau n mnja saks bsu prjuangan Rasulullah an para sahaba alam mnybarkan Islam. Brku akan bahas mngna faka nang gua Tsur alam Islam yang mnja bagan ar sjarah Islam.

Tmpa Prsmbunyan Rasulullah an Abu Baka

Gua Tsur mnja mpa prsmbunyan Rasulullah an Abu Bakar ra kka kjar olh para algojo Qurasy. Kuanya brsmbuny slama ga har hngga akhrnya bsa slama ar kjaran orang-orang kafr rsbu.

Baca juga:

    Jns Tmpa yang Sah unuk ShalaHakka Manusa Mnuru IslamKuukan Wana Dalam IslamTujuan Hup Mnuru IslamTps Hup Bahaga Mnuru Islam

Slah mlakukan musyawarah yang panjang an alo Darun Nawah, para pmuka Qurasy akhrnya mmuuskan unuk mmbunuh Nab Muhamma SAW. Algojo yang akan mlakukan pmbunuhan aalah para pmua prkasa yang brasal ar ap-ap kablah Qurasy yang lngkap ngan sblah pang ajam.

Para pmua n suruh unuk mlakukan pmbunuhan scara srmpak an brsama-sama. Hal n brujuan agar Ban Hasym an Ban Muhallb (kablah ar mana Nab Muhamma SAW brasal) ak bran unuk mnunu balas, sbab smua kablah Qurasy rlba alam pmbunuhan rsbu.

Rasulullah Mnapa Izn Allah SWT Hjrah k Manah

Rncana busuk ar kaum kafr Qurasy rsbu rcum olh Rasulullah SAW aas zn an prolongan Allah. Rasulullah pun mnapa zn ar Allah SWT unuk mlaksanakan hjrah k Manah an mmprsapkan sgala ssuau yang prlukan slama prjalanan brsama Abu Bakar Ash-Shq.

D malam har yang lah apkan, para pmua Qurasy mngpung rumah Nab SAW ar sgala pnjuru. Rasulullah mnyaar hal u an brsrah r spnuhnya kpaa Allah. Lwa ngah malam, Nab SAW mnyuruh Al bn Ab Thalb unuk ur mpa prbarngan an mmaka slmu yang basa blau gunakan.

Rasulullah pun kluar rumah ngan ha yang manap. Aas kkuasaan Allah, ak sorang pun ar pmua yang mngpung a mlha kprgan Nab Muhamma SAW.

Baca juga:

    Mngnal Dr Snr Dalam IslamHakka Manusa Mnuru IslamKuukan Wana Dalam IslamTujuan Hup Mnuru IslamTps Hup Bahaga Mnuru Islam

Konon ksah alam faka nang gua Tsur alam Islam, Nab Muhamma mash smpa mnyramkan pasr k kpala para pmua rsbu sambl mmbacakan aya Alquran surah Yaasn aya 9:

“Dan kam aakan haapan mrka nng an blakang mrka nng (pula), an kam uup (maa) mrka shngga mrka ak apa mlha.”

Prswa n rangkan juga alam Al Qur’an. Allah brfrman,

“Dan (ngalah), kka orang-orang kafr (Qurasy) mmkrkan aya upaya rhaapmu unuk mnangkap an mmnjarakanmu aau mmbunuhmu, aau mngusrmu. Mrka mmkrkan pu aya an Allah mnggagalkan pu aya u. Dan Allah sbak-bak pmbalas pu aya.” (Al Anfal:30)

Lalu Rasul an Abu Bakar sgra mlarkan r hngga akhrnya mnmukan sbuah gua yang smp. Bahkan hanya bsa masuk olh ua orang, upun ak bsa sambl brr. Kuanya pun brsmbuny alam gua rsbu. Hanya 4 orang saja yang mngahu mpa prsmbunyan mrka n yau Abullah pura blau, kua purnya Asma’ an ‘Asyah sra pmbanu sanya Amr bn Fuhara.

Abullah Sbaga Pnyaap Informas ar Orang Qurasy

Tugas Abullah shar-har braa ngah-ngah orang Qurasy, unuk mnyaap nformas mngna skap mrka rhaap Muhamma. Amr brugas mnggmbalakan rnak mlk Abu Bakar, unuk mnghapus jjak apabla Abullah mngrmkan makanan Gua Tsur, mnyapkan susu an agng.

Asma’ an ‘Asyah mmasak mnyakan makanan rumah kmuan anarkan olh Abullah unuk Nab an ayahnya. Sap Abullah brangka k Gua Tsur aau kmbal, blakangnya slalu ku olh Amr ngan rnak kambngnya yang banyak, mnghapus jjak Abullah, agar ak kahu olh orang-orang Qurasy.

Baca juga:

    Kuamaan ur awal waku malamHukum mmbl jabaan alam slamHukum sr mnolak brsubuh alam slamFungs has alam slamHukum mnolak pmbran alam slam.

Sblum Nab masuk k alam Gua Tsur, Abu Bakar masuk lbh ulu unuk mmrksa kaaan gua u. Apakah gua aman unuk brsmbuny aau ak. Dalam gua u basanya mpa olh bnaang-bnaang buas an srangga brbsa. Slah Abu Bakar mmrksanya an anggap aman, baru mmbrahu Nab agar blau masuk k alamnya.

Abu Bakar Dsnga Kalajngkng Dalam Gua Tsur

Saa braa alam gua an mrasa llah, suau saa Nab rur, mlakkan kpalanya pangkuan Abu Bakar. Ia mlha kak Nab rlha mlpuh an bngkak, karna blau brjalan anpa alas kak. Waku mmangku Nab yang sang ur u, ba-ba Abu Bakar mlha ka jmpol kaknya aa lubang yang lupu ar pngamaannya.

Dar lubang u akan kluar kalajngkng bsar yang sap mnynga. Abu Bakar sgra mnuup lubang u ngan bu jar kaknya. Sgra slah u rasakan olhnya sngaan kalajngkng yang sanga mnyakkan, shngga sngaan u solah-olah rasakan sampa kulu ha.

Mnahan sak yang luar basa u mngakbakan baan Abu Bakar mngggl an sluruh ubuhnya gmar, shngga Nab rjaga ar urnya. Baru Nab mngahu apa yang rja. Dngan cpa blau brusaha mngluarkan bsa ar bu jar kak Abu Bakar sra kmuan mngobanya an bro’a, shngga Abu Bakar smbuh. (M. Muhyn, Sayyuna Muhamma Nab al-Rahmah, hal. 60). [Asns-C]

Dalam bbrapa has aa juga crakan bahwa kka rasa olh Abu Bakar orang-orang Qurasy smakn ka, a brkaa ngan brbsk,

Kaum Qurasy Daang Mnka Gua Tanpa Mngahu Kbraaan Rasulullah an Abu Bakar

“Kalau mrka aa yang mncoba mlha k bawah, pas a akan mlha ka.”

Nab Muhamma SAW brkaa, “Abu Bakar, jka kau mnuga kalau ka hanya brua, kganya aalah Allah.”

Orang-orang Qurasy rsbu lalu mnak Gua Tsur, ap kmuan aa yang urun lag. D anara mrka aa yang branya kpaa yang lan. “Knapa ngkau ak mnngok k alam gua u?”

Jawabnya, “Aa sarang laba-laba mpa u, klhaannya suah aa sjak Muhamma lahr.”

Yang lan brkaa, “Saya mlha aa ua kor burung ara huan lubang gua u. Ja, ak mungkn aa orang alamnya.”

“D mulu gua aa ua cabang baang pohon kayu yang rkula. Tak mungkn orang masuk k alam gua u kalau ak ngan mnyngkrkan ahan-ahannya. Mlha hal rsbu, mrka ak ja mmasuk gua an suru kmbal.”

Baca juga:

    Sumpah Pocong Dalam IslamPnybab Trhalangnya Jooh alam IslamCara Mnghnar Pl Mnuru IslamHukum aka nkah bulan ramahan

Brka zn ar Allah SWT, maka Rasulullah an Abu Bakar pun slama ar kjaran para algojo Qurasy. Kmanan Abu Bakar rhaap Rasulullah pun smakn kua. Prswa n juga rapa alam kalam Allah.

“Jka kamu ak mnolongnya (Muhamma) maka ssungguhnya Allah lah mnolongnya, (yau) kka orang kafr (musyrkn Makkah) mngluarkannya (ar Makkah) sang a salah sorang ar ua orang kka braa alam gua, waku a brkaa paa mannya; “Janganlah kamu bruka ca, ssungguhnya Allah bsra ka.”

“Maka Allah mnurunkan knangan-Nya kpaa (Muhamma) an mmbanunya ngan nara yang kamu ak mlhanya, an Allah mnjakan sruan orang-orang kafr ulah yang rnah. Dan kalma Allah ulah yang ngg. Allah Maha Prkasa lag Maha Bjaksana.” (A Taubah: 40)

Iulah faka nang gua Tsur alam Islam yang mmbua mpa n mnja salah sau lokas wsaa yang pau kunjung saa haj an umroh.

Sapa yang mngahu kbraaan Rasulullah Gua Tsur?

Kajaban Gua Tsur
Taa sorang pun yang mngahu mpa prsmbunyan Nab SAW an Abu Bakar, slan Abullah bn Abu Bakar, Asyah, an Asma’ sra pmbanu mrka, Amr bn Fuhara.

Sapa sajakah orang yang mngahu mpa prsmbunyan Rasulullah shallallahu alah wasallam Gua Tsur kka hjrah k Yasrb?

Taa sorang yang mngahu mpa prsmbunyan mrka alam gua u slan Abullah bn Abu Bakar, Asyah an Asma bn Abu Bakar, sra pmbanu mrka Amr bn Fuharah. Kua orang u nggal alam gua slama ga har.

Sapakah yang brugas mnganarkan makanan paa Rasulullah an Abu Bakar saa brsmbuny Gua Tsur kka prswa hjrah?

Ksah Prjalanan Abu Bakar an Rasulullah k Manah
Asma bn Abu Bakar an manan buak Abu Bakar brnama Amr bn Fuharah aang kmpa k gua, mmbawakan bkal sra kambng-kambng unuk prah susunya sbaga makanan Abu Bakar an Rasulullah slama ga har mrka braa alam gua.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *