Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di masa rasulullah


Ssua Unang-unang Guru an Dosn Rpublk Inonsa Nomor Tahun 2005 bagan klma Pmbnaan an Pngmbangan pasal 72 aya 1 mnybukan bahwa bban krja Dosn mncakup kgaan pokok; mrncanakan pmblajaran, mlaksanakan pross pmblajaran, mlakukan valuas pmblajaran, mmbmbng an mlah, mlakukan pnlan, mlakukan ugas ambahan, sra mlakukan pngaban masyaraka[1].

Dalam kgaan pokok bban krja osn aas, bban sorang osn anara mngaakan kgaan pnlan an mmbua karya lmah. Aas asar u, pnuls mncoba mngumpulkan ulsan-ulsan yang rsrak mnja sau yang kmuan hmpun alam buku n. Dalam rangka mnngkakan kualas muu prkulahan, pnuls mnyaar prlu aanya hanbook bag mahasswa yang mngambl maakulah sjarah pnkan Islam unuk mmbanu mrka alam mmbua ugas-ugas makalah.

Dalam paa u buku n akan rus kmbangkan ssua ngan kbuuhan, shngga mahasswa smakn brkualas, brwawasan bak scara ork maupun prakk sra mampu mnja lar of chang alam mmajukan pnkan Inonsa scara khusus an una Islam scara umum. 

Saa n, ka lah mnyakskan prkmbangan zaman yang luar basa. Prkmbangan an prubahan rus mngglnng an mrambah k sgala aspk khupan manusa, rmasuk kpaa una pnkan bak una Tmur (Islam) maupun Bara (Krsn).

Sbaga sbuah ‘amaun’ (praaban), Islam paa masanya prnah mngalam masa prumbuhan an prkmbangan, masa kmajuan an kmunuran sra masa pmbnaan kmbal ngan forma sra kmasan baru ssm pnkan Islam.

Ka nunya sama-sama spaka bahwa ammaun Islam saa n masuk paa pro pmbnaan kmbal ngan mncoba mncar an mnyl konsp praaban Islam sharusnya. Kmbal sjnak k masa lampau, bahwa prkmbagan an praaban Islam kmbangkan alam spr wahyu yang brkulur Arab, sbab pnggrak uama aalah bangsa Arab, kmuan masuk unsur-unsur ‘ajam spr Prsa, Turk an Eropa (arah Asa ngah spr Balkan). 

Slan u, wlayah Islam yang luas knalkan alam sau amnsras kkhalfahan Islamyah, shngga sap pmbaharuan apa jwanahkan scara mnyluruh an mraa. Ssua ngan sunnaullah yang rus brar, uma Islam mmasuk ra yang sbu “h ark ag” (kmunuran/kglapan) mlana hampr sgala aspk khupan, rmasuk una pnkan Islam.

Aapun konks pnkan Islam har n, aalah klanjuan kons zaman Islam yang sang munur an sang bna kmbal kmuan brupaya mncocokkan ngan kons rbaru ssua prkmbangan zaman yang ban una Bara (Krsn). Lbh lanju prlu rsgn (forma ulang) pkan Islam anpa mnnggalkan Islam sbaga asar ologs an prakssnya. Namun, sampa saa n, nampaknya pross pncaran nas pnkan Islam blum fnal, karna banyak fakor yang mmpngaruhnya.

Mnuru Abun Naa[2] alam bukunya “Slka Kapa Pnkan Islam” mnybukan saknya aa lma fakor yang mmpngaruh corak an namka pnkan Islam. Klma fakor rsbu aalah; Prama, prkmbangan lmu pngahuan an knolog, Kua, prkmbangan masyaraka, Kga, prkmbangan polk, Kmpa, prkmbangan konom, Klma, prkmbangan agama an buaya masyaraka mana pnkan rsbu laksanakan.         

Brasar fakor aas, maka namka pnkan Islam akan rus brlangsung ar zaman k zaman. D masa mnaang pnkan Islam harapkan lbh mampu mngakomoas kbuuhan an unuan zaman, nu saja ak rlpas ar usaha-usaha uma Islam har n. Ssua ngan aagum yang cukup populr kalangan ahl sjarah, bahwa sbuah bangsa yang bsar aalah mrka yang ak mlupakan sjarah masa lalu aau yang mnghorma jasa pahlawannya. Ibara sorang yang sang aas knaraan, yang mngmukan knaraan buuh kaca spon unuk mlha kons blakangnya, ngan mngahu u, a lbh lluasa mngnalkan knaraan mncapa ujuannya.

Maka, sjarah pnkan Islam mncoba unuk mnggal khazanah pnkan Islam masa lalu, ngan mngurakan brbaga mns yang mmpngaruh prkmbangan, kmajuan an kmunuran pnkan Islam, bak konks nla-nla, lmbaga, okoh  an sbaganya.

Dar u, maakulah Sjarah Pnkan Islam mnja sanga prlu ajarkan kpaa mahasswa Tarbyah yang noabnnya sbaga calon praks pnkan masyaraka. Mrka aalah akor nyaa pnjwanahan smua aspk (ologs an praks) Pnkan Islam, shngga prlu formaskan apa yang aa masa lalu an mngambl aspk-aspk yang bak, sra mngngraskannya ngan konks yang aa masa n. Akhrnya, Pnkan Islam ap slalu slaras ngan mpa an zamannya.

B. Ruang Lngkup

Dlha ar sg corak an pnkaannya, mnuru Abun Naa[3] bahwa lmu pnkan Islam bag k alam mpa bagan sbaga brku. Prama, lmu pnkan Islam yang brsfa normav frnals, Kua, lmu pnkan Islam yang brsfa flosofs, Kga, lmu pnkan Islam yang brsfa hsors mprs, Kmpa, lmu pnkan Islam yang brsfa aplkaf. Ja, pnulsan buku n aalah sau ar mpa corak an pnkaan lmu pnkan Islam.

Aalah ssua juul buku n ’ Sjarah Pnkan Islam’ mmua ulsan ar aspk hsors pnkan Islam mula zaman pra knaban sampa pnybaran an prkmbangannya Inonsa. Buku yang aa angan ana n uls brasarkan slabus maakulah sjarah pnkan Islam Fakulas Agama Islam Unvrsas Muhammayah Sumara Bara. Saknya aa smblan sub bahasan yang aa alam buku n, yang mrupakan lbh sparoh ar mpa blas bahasan yang aa paa slabus. 

Aa sau bahasan yang sngaja pnuls masukkan alam buku n yau mngna pmkran pnkan Islam sblum knaban Muhamma saw. D mana ulsan n sbnarnya makalah yang prnah pnuls krmkan unuk smnar nrnasonal STAIN Jmbr 2013 lalu. Mngnga ulsan rsbu aa kaannya ngan pmbahasan buku n.  Slan u, pnuls brharap apa mmbrkan ‘suplmn’ pngahuan kpaa mahasswa spuar sjarah pnkan Islam mula pra knaban sampa pnybaran an prkmbangannya Inonsa.

C. Pnkaan an Sumbr Pnulsan

Ssua ngan uraan muka, ulsan alam buku n mnggunakan pnkaan hsors mprs yau pnkaan yang mlha sap prmasalahan yang bahas braa alam sng sosal yang bnar-bnar rja.

Dngan pnkaan yang mkan maka sumbr-sumbr yang gunakan aalah buku-buku, jurnal lmah, laporan yang rlvan an sbaganya. Bahan-bahan u kmuan laah, kagorsaskan, hubungkan anara sau ngan yang lanya.  

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Naa, Abun, Kapa Slka Pnkan Islam, Banung: Angkasa Banung, 2003

Guza,  Afnl, SS, UU RI Guru an Dosn Nomor Tahun 2005, Jakara : AM Asa Manr, 2009, C. II

BAB II

SEJARAH PENDIDIKAN DALAM ISLAM

Absrak

Th long lf ucaon from h swng unl o h grav. Ths nformaon s corrobora of h jugmn abou Muhamma’s ucaon pass snc hs borns unl ahs. Th Islamc  ucaon ha rcognz whn hs claraon of msson as a mssngr of Allah sw. Whras h Islamc ucaon snc hs borns for boh hs claraons of mssons unl ahs.

Thrn knownabl ha Muhamma’s ucaon for hs long lf. Howvr h ucaonal pass  by Muhamma saw bfor com h frs vn rvlaon s ucaon bas fl oman. whch h fl s combnaon of rason on mn, bcaus concnsra of Islamc ucaonal  rfr o ucaonal of rasons. Jus only for mn s possss of rasons can b as a goo fah.    

Pnkan brlangsung sumur hup ar buayan hngga lang laha,krangann mnguakan asums bahwa pnkan Nab Muhamma saw brlangsung mula kka blaulahr hngga wafa. Pnkan Islam yang basa knal hanya kka Nab Muhamma saw mnklaraskan rnya uusan Allah sw. Paahal pnkan Islam suah mula smnjak Nab Muhamma saw lahrkan sampa kka blau mnk­laraskan rnya rasul hngga wafanya. Dar n apa faham bahwa pnkan Islam brlangsung spanjang hayanya. Hanya saja, pnkan yang lwa olh Nab Muhamma saw sblum urun wahyu prama brk olak alam ranah pnkan “rasa”. Yang mana rasa n aalah jalnan aqal paa manusa, karna konsnras pnkan Islam mngacu spnuhnya paa pnkan aqal. Sbab hanya orang yang braqallah yang mampu bragama Islam ngan bak.

A.    Pnahuluan

Tak banyakpara ahl pnkan Islam mngungkapkan aau mmbahaspnkan Islam sblum masa knabank-publk. Barangkal pmahaman u lah sama-sama mngr, bahwa pnkan Islam hanya aa kka Islam lah mnja nubuah Muhamma saw, shngga konoasnya, hanya slah angka ja Nab saja Muhamma saw kaakan lah mnja Islam aau muslm. Maka, pnkan Islam sra mra pula mngawal pronya, karna sang ‘pmula’aalah sorang yang bragama Islam. Brangka ar pmahaman spr mkan, bolh kaakan, ngan snrnya, sap akfas Muhamma saw mrupakan pross pnkan Islam u snr. Dmula ar akwah Muhamma saw scara smbuny-smbuny hngga prnah akwah rang-rangan kpaa masyaraka Arab scara khusus an unuk manusa scara umum.

Dngan mkan, maka pmahaman rsbu akan sk rusk bla soorkan sbuah pranyaan, apakah sblum Muhamma saw angka scara rsm olh Allah sw mnja uusanNya, ak bragama Islam aau sorang Muslm? Jka ku pngran muslm sbaga orang yang brsrah r kpaa Allah sw, sbagamana para nab an rasul rahulu juga mnybu rnya sorang muslm. Maka Muhamma saw scara rang-rangan mmang blum prnah mnybukan rnya sorang muslm, kcual slah angka ja uusanNya.

Dan bla ssorang ak mngaskan rnya sorang muslm nu saja bsa lha ar smua akfasnya shar-har. Unuk mnyamakan pmahaman, bahwa pngasan ngan lsan an bahasa ubuh, aau panya ngan ngkah laku an ksaksan orang lan, aalah cara-cara yang srng gunakan manusa unuk mnunjukkan a ar golongan rnu. Maka, unuk mmbrkan punjuk mngna Muhamma saw sorang yang brsrah r kpaa Allah sw sblum angka mnja rasul apa smak ungkapan Ibrahm Amn, bahwa kka Abu Thalb brcra, ” suau malam aku mnngar kaa-kaa yang luar basa ar Muhamma saw. Bla kam makan an mnum, kam ak mnybu Allah sw. Kmuan aku mnngar ar Muhamma kka hnak makan mngucapkan Bsmllah al aha (ngan nama Allah yang Esa) an mngucapkan Al-hamu lllah kasran (sgala puj bag Allah sbanyak-banyaknya)[4].

Prswan rja kka Muhamma saw mash kcl, kka alam asuhan pamannya Abu Thalb. Kmuan ksaksan lan ar pamannya Abu Thalb mngaakan bahwa “kka mmula makan a (Muhamma) mmbaca : Bsmllah an slah slsa makan a mngucapkan :Al-hamulllah.” Mash banyak krangan lan yang mnunjukkan bahwa Muhamma saw lah muslm, sblum uus sbagamana yang ungkapkan Abul Fa (alam Ibrahm Amn) bahwa suah mnja kbasaan Rasulullah saw alam sahun prg k gua Hra’ sbulan lamanya an sana blau mlakukan baah.

D saa ublau mmbr makan kpaa sap fakr yang aang. Sblum pulang k rumah, blau hawaf mngllng Ka’bah.[5] Muhamma saw juga prnah mlakukan haj, wukuf Arafah, Masy’ar an Mna, Kurban, Mlonar Jumrah an Sya’.[6] Smua akfas aas mnrangkan bahwa Muhamma saw sblum uus aalah pngku nab Ibrahm as,karna akfas rsbu aalah syar’a Ibrahm as.

Kmuan mbul pranyaan; bukankah orang-orang Qurasy juga mlakukan rual haj spr u? Jawabannya aalah  bnar, bahwa orang Qurasy juga mlakukan hal yang sama, namun Muhamma saw ak brbaah spr kaum Qurasy lannya yang skalgus mmuja brhala-brhala. Bsa ambahkan, anara orang Qurasy snr[7] ak smuanya snang ngan baah pnymbahan brhala balu ngan rual haj u. Mnuru mrka hakka agama Ibrahm lah hlang an brgan kssaan[8].

Trkaang para okoh Qurasyyang ak snang ngan pnymbahan brhala brbalu haj rsbu, brusaha m­nmukan (mngmbalkan) hukum rual-rual baah agama Hanfyah n, an mmbrshkannya ar hal-hal akhayul (khufara)skalpun hanya unuk mrka saja. Ja, sama halnya ngan Muhamma saw yang mlakukan akfas baah yang sama, namun mnyngkrkan rual pnghambaan kpaa brhala-brhala skllng Ka’bah aau smua mpa rual haj walaupun hanya unuk rnya snr. Pngasan ar Allah sw bahwa Muhamma saw aalah sbaga orang hanf, alam Al-Qur’an Allah sw mnjlaskan, yang arnya. “Dm bnang kka rbnam, kawanmu (Muhamma) aklah ssa an ak pula klru”(QS.An-Najm: 1-2). Brar Muhamma saw ar awal lah plhara olh Allah sw aau maksum ar prbuaanosa. Pnjlasan u mnunjukkan bahwa Muhamma saw ar awal sblum mnja rasul aalah sorang muslm.

Olh karna blum mnja sorang uusan, nunya ak mmpunya syara snr, kcual brsanar kpaa syar’a uusan Tuhan sblumnya. Dngan mkan, apa smpulkan, bahwa smua akfas Muhamma saw brar bsa klompokkan kpaa akfas Islam karna a sorang muslm. Brar pross pnkan Islam lah aa sblum angka mnja uusanAllah. Namun alam ulsan n pnuls baas pross pnkan u hanya unuk r Muhamma saw snr, ngan lngkungan masyarakanya sbaga klas blajar an Allah sw sbaga gurunya yang skalgus mrancang kurkulum (mar-mar/pngalaman-pngalaman) blajarnya. Aapun mar-mar yang lalu Muhamma saw aalah pngalaman hup mnja yam pau, mnggmbala kambng, bragang, brprang, hup ngan kaum krabanya an brkommplas/br-khalwa (mrnung, mnynr unuk mna punjuk). Aapun pnkaan (mo) blajar aalah parspaorsan rol playng.

Sblum ruskan pmbahasan n, aa prsolan yang harus jawab rlbh ahulu, nang apakah layak mmposskan sap pngalaman-pngalaman yang lalu Muhamma saw u sbaga bnuk kgaan pmblajaran skalgus sbu sbaga kurkulum (mar ajar)?

Unuk mnjawab prsoalan n, maka prlu gunakan pnkaan or-or pnkan morn nang apa u blajar an kurkulum.

Prama,nang apa u blajar. Mnuru Gagn blajar mrupakan kgaan yang komplks. Aau blajar apa fnskan sbaga suau pross mana suau organsasbrubah prlakunya sbaga akba pngalaman[9]. Hasl blajar u brupa kapabalas. Slah blajar orang mmlk kramplan, pngahuan,skap, an nla[10].

Sangkanmnuru Pag pngahuan aalah sbaga bnuk blajarnyassorang ngan mlakukan nraks rus-mnrus ngan lngkungan, kmuanlngkungan rsbu mngalam prubahan. Dngan aanya nraks ngan lngkungan maka fungs nlk smakn brkmbang[11].

Ja, apa paham blajar mnuru Gagn yang prama aalah pross prubahan sbaga akba pngalaman. Pngalaman brar kumpulan prswa-prswa rnu yang lalu olh sorang nvu, ngan prswa u a bsa mrasakan, mmaham kmuan mlka alam rnya prubahan akba prswa yang lalunya u. Prubahan yang alam olh ssorang yang mbul akba pngalaman u apa brlaku ssaa lah slsa prswa rsbu rja, aau prubahan u bsa aang bbrapa waku kmuan. Hasl ar blajar rsbu mnuru Gagn mbulnya kapabalas yau brupa kramplan, pngahuan,skap an nla.

Kua, blajar mnuru Gagn aalah akba ar pross kognf yang lakukan olh psra k akba smulus lngkungan alam hal n lngkungan blajar. Lngkungan blajar bsa brupa alam rbuka, ruang klas, kluarga, man sbaya an masyaraka. Pross kognf bsa brupa mmbaca ks, mmaham ks, an mnngarkan psan vrbal ar sumbr-sumbr blajar.

Sang mnuru Pag blajar u karna nraks ss­orang ngan lngkungan. Karna lngkungan rus brubah ar suas sau kpaa suas lannya. Dngan prubahan u kaa Pag maka nlk ssorang smakn brkmbang.

Dar pnapa para ahl aas apa lha, blajar  u mmpunya ua bnuk  pross an mmpunya pngaruhnya snr-snr. Prama, ssorang yang brnraks ngan lngkungan langsung spr kjaan masyaraka, kluarga an man sbaya, maka yang akan brkmbang ngan bak aalah bagan afkv (skap) aau sbu juga Emoonal Quonnya (EQ). Sangkan mosonal n knalkan olh lk an slk aau rasa suka an ak suka, sangkan rasa n aalah bagan akal  manusa yang prlu kmbangkan an bsa brjalan snr-snr ngan unsur lan akal yau kognf. Basanya ranah n (lngkungan) ak bsa kons­kan, akan ap rja scara alam. Unuk lbh jauh masalah rasa akan bahas kmuan.

Kua,ssorang yang blajar karna pross nraks kognf  ngan lngkungan blajarnya, yang brkmbang paa ranah n alah kognf u snr brupa pnambahan wawasan, fns, angka-angka an sbaganya. Sangkan kognf  aalah bagan jalnan akalmanusa yang harus k scara smbang ngan rasa aas. Namun bsa brjalan scara snr-snr ak harus skalgus.

Trakhr, nang kurkulum yakn sluruh kgaan yang lakukan psra k bak alam maupun luar skolah asal kgaan rsbu bawah anggung jawab guru/ pnk. Yang maksu ngan kgaan u ak rbaas paa kgaan nra aaupun ksrakurkulr. Apa pun yang lakukan psra k asal bawah bmbngan guruaalah kurkulum. Msalnya kgaan anak mngrjakan pkrjaan rumah, mngrjakan ugas klompok, mngaakan obsrvas, wawancara[12], ku brparspas alam kgaan masyaraka an lan sbaganya. Pngran kurkulum n mrupakan salah sau yang rbaru ar rkonsruks prkmbangan pngran kurkulum morn.

Aapun pngran kurkulum aas sanga luas skal, shngga mmungknkan pnggunaan mo naur parspaors(parspas alam), an rol playng(brman pran)aalahpnkaan yang omnan gunakan psra k. Namun pnkanannya harus bawah pngawasan pnk aau guru. Dalam pmbahasan n yang mnja pnk (guru) skalgus pngawas aalah Allah sw langsung rhaap Muhamma saw.Sangkan klas blajarnya Nab alah lngkungannya shar-har an polarsas mo pnkan yang gunakan aalah naur parspaors an rol playng.

D aas lah bahasua hal yang brkaan nang mns-mns pnkan, guna mlha bagamana konsp pn­kan sbaga pngalaman blajar.Dar su krs u apa mmbrkangambaran lbh luas nangpmblajaran/pnkan. In ar pnlaahan u unuk mnuukkan konsp apakah lah rja pnkan sblum knaban Muhamma saw. Shngga ngan akfas-akfas Muhamma saw rsbu bsa masukkan k alam  sjarah pnkan Islam.

Slah lusur brbaga aspk aas maka pnuls branggapan, pnkan Islam lah aa sblum knaban Muhamma saw. Unuk lbh lanju  bawah n urakan sjarah pnkan Islam pra knaban yang mula ngan pmbahasan scara bruruan ssua waku kjaan/prswa.

Prswa yang kaj sn hanya bbrapa saja yau lahr alam kaaan yam, sbaga pngmbala kambng, sbaga prajur prang, hup mnumpang ngan kaum kraba, brkommplas (mnynr unuk mnapakan punjuk ar sang Pnguasa Alam)  an mash banyak kjaan lannya yang ak bahas. Kmuan rakhr ar makalah n aalah ksmpulan.

B.     Pmbahasan

Mnlusur pross pnkan Islam scara khusus apa lha ar sjarah mula uusnya Muhamma saw mnja uusan Allah sw kpaa bangsa Arab. Dan scara umum mula kka lahrnya Muhamma saw skar aba k 600 M[13] aau panya paa har Snn 12 Rab’ul Awwal awal ahun Gajah brpaan ngan 20 Aprl 571 M[14]. Krangan yang lan mnybukan paa 17 Rab’ul Awwal 570 M Makkah[15] (pnuls lbh cnrung paa krangan rakhr karna lbh populr kalangan ahl sjarah Islam). Sblum mnja uusan, Muhamma saw lah mlwa jalan-jalan, pngalaman, an prswa konkr yang ar paanya mrupakan prsapan-prsapan yang rancang Allah sw unuk mnjakan Muhamma saw sbaga sorang pnk bag pngkunya anah Arab. Paa pross pnkan Islam slanjunyascara rus-mnrus prakkkan olh pngku­nya sbagamana conohkan Muhamma saw.

Spr yang ungkapkan Ibrahm Amn bahwa“para uusan Tuhan layaknya para guru skolah. Yang sau uus ssuah yang lannya unuk mngajak manusa brsrah r haapan Allah sw”[16]. Dar anah Arab, brkmbanglah Islam k sluruh pnjuru una, ak aa suu ngr una n yang ak rjangkau olh Islam. Dalam pross pnybaran an pngmbangan Islam, nunya ak apa lpaskan ar pnkan an pngajaran Islam u snr. Dngan kaa lan, Islam an pngajaran sra pnkan aalah ua hal yang mnyau. Islam sbaga ajaran harus sampakan kpaa manusa sbaga pnrma an kmuan brkan pmbnaan yang rus- mnrus lakukan olh s-pnyampa psan k­paa s-pnrmapsan. Dalam konks pnkan, p­nyampa psan skalgus pmbna sbu guru[17] aau pnk an pnrma psan skalgus yang bna sbu sbaga mur[18] aau sswa.

Ja, unuk mlha pross prkmbangan pnkan Islam, maka harus njau sjak brprossnya Muhamma saw alam lngkungan blajarnya masyaraka Arab saa u yau sblum mnja rasul. Dmana, sap aspk ar p­ngalaman, prswa yang lalu olh Muhamma saw sblum mnja rasul mmpunya hkmah yang alam. Jauh k masa pan apa smpulkan bahwa prsapan-prsapan u aalah unuk mnjakan Muhamma saw sbaga sorang pnk unuk masyaraka Qurasy jahlyah. Dar ksan u apa sbu bahwa sorang pnk harus lbh smpurna an mula aau ngan kaa lan lbh brsh jwanya ar unsur kmaksaan an prlaku maksa kpaa manusa apalag kpaa Allah sw kmbang orang yang bna aau k.

Walaupun aa khnak ar lang (Allah sw) bahwa Muhamma saw akan mnja sorang rasul, alam r Nab Muhamma saw snr punya kngnan supaya bsa mmprbak kons masyaraka Qurasy suau saa nan.  Bnuk kngnan rsbu mnja kua kka Muhamma saw srng mnynr k gua Hra[19]. Slan kngnan unuk mnapakan punjuk ar Sang Mahakuasa, juga sbaga upaya mmnmalsr kmungknan rkonamnas ar pngaruh-pngaruh ngaf khupan sosal masyaraka arab jahlyah yang bobrok u. Pmbahasan nang brkonmplas n akan bahas lbh jauh kmuan.

Dan unuk mlha lbh jauh spr apa mar-mar sra prosspmblajaran Muhamma saw alam klas masyarakanya ngan mo parsfaorsan rol playng, apa urakan sbaga brku.

Aapun pngalaman pmblajaran hup Muhamma saw alam klas masyarakanya yang prama aalah lahr alam kaaan yam. Kka lahr blau suah mnja anak yam, Muhamma saw nggal slamanya olh ayahnya Abullah hanya baru ga bulan mnkah Amnah bunya[20]. Hanya brslang bbrapa waku hup ngan sang bu rcna, saa usa Muhamma saw 6 ahun[21] bunya kmuan harus mmnuh pangglan Allah sw.

Dar  prswa u mmungknkan Muhamma saw mnja sorang yang pnyayang an pnyanun kpaa kaum prmpuanan pnyayang kpaa anak-anak yam skarnya. Mnja orang yang muah brrmakash kpaa sapapun juga, karna a suah rbasa hup alam prolongan orang lan spr kakknya an pamannya. Jwa blau sbaga sorang manusa basa sungguh rlalu lmbu an pnuh kash ak aa nam alam rnya, karna sbra apapun cobaan yang haapnya kmuan har bsa maafkannya. Apalag slah wahyu Allah sw urunkan langsung k alam ha Muhamma saw mlalu malaka Jbrl, maka brambah nah klmah­lmbuan blau sbaga sorang pnk manusa kmuan har.

Kua, sbaga pnggmbala kambng[22]. Kambng rmasuk hwan yang susah aur karna mmang a hwan namun lbh jauh aa plajaran bsar yang sapkan olh Allah sw unuk calon uusanNya u, sbagamana para nab rahulu juga mnggmbala kambng. Plajaran yang maksu salah saunya aalah mlah kabahan an ksabaran. Mmang sanga logs skal rnyaa sanga bu­uh­kan skal ksabaran alam mngmbala kambng, anpa ksabaran sorang ak mungkn bsa mngmbala kambng ngan bak.

Aapun kambng paa masa u mnunjukan bahwa pmlk­nya aalah orang kaya ar sg hara. Iu brar mngnkaskan bahwa kambng mrupakan hara yang ngg nlanya masa u. Dar pngalaman sbaga pngmbala kambng, Muhamma saw lah brpross scara alam mnanamkan alam rnya sbaga sorang yang amanah rhaap pan orang lan. Dalam konks manusa basa slanjunya a glar sbaga Al-amn (orang yang rprcaya). Tak sampa sana saja, rnyaa ngan pngalaman rsbu lah apa juga mmbnuk prba yang branggung jawab rhaap ugas yang mbankan kpaanya.

Kga,kka Muhamma saw brusa 15 ahun rja prang anara kurunan Knanah an Qurasy sau phak mlawan kablah Hawazn phak lan. Prang n knal ngan prang Fjar yang arnya pnurhakaan. Dsbu mkan karna awal rjanyasbabkan olh planggaran aas larangan prmusuhan paa bulan-bulan suc yang sanga horma brasarkan auran an aa smpa[23].

Dalam prang n Muhamma saw mmbanu pamannya mmungu anak panah yang lonarkan musuh an sskal mlpaskan anak panah kpaa musuh. Scara ksluruhan prang n brlangsung mpa ahun, knapun hanya bbrapa ahun saja alam sahunnya. Prang n brakhr ngan prunngan yang mlahrkan kspakaan mmbnuk sbuah prsrkaan yang sbu hlf al-fuhul yang arnya sumpah uama. Tujuan uamanyaaalah mmbrkan prln­ung­an bag yang ranaya koa Makkah, bak olh pn­uuknya snr maupun phak lan. Muhamma saw rmasuk anggoanya an mrupakan anggoa rmua[24].

Dar pngalaman Muhamma saw sbaga prajur prang, mmbrkan kan mnja sorang ksara yang angguh, pmbran, angguh, ksakawanan, pauh kpaa pmpnan prang. Pngalaman sbaga anggoa pnjaga pramaan bag orang ranaya sbaga konskwns prjanjanhalf al fuhul koa Makkah mnmpanya mnja sorang yang humans, vsonr alam mnaap masa pan yang lbh bak unuk kmanusaan, yang kmuan cocok ngan ugas yang akan mban blau sbaga sorang rasul rahmaan ll ‘alamn. D mana Muhamma saw juga concrn brakwah mngngah­kan kaum musa’afn (kaum margnal) yau kaum fakr mskn, anak yam an orang yang bruang k alam masyaraka yang brmaraba.

Kmpa,hup alam kaum krabanya. Slah wafa S Amnah buna Muhamma saw, maka ‘Ab  al- Muhalb mlanjukan pngasuhan, sampa kakk yang bjaksana n wafa ua ahun kmuan. Tanggung jawab unuk mngasuh an mmbsarkan Muhamma saw slanjunya pkul olh Abu Thalb, sorang pura Ab al-Muhalb yang palng mskn, ap sanga horma olh pnuuk Makkah[25].

Khupan yang jalan Muhamma saw bla brsama  Ab al- Muhalb yang bjaksana, mmbrkan pla­jaran yang sanga brharga nang mar kbjaksanaan. Mar kbjaksanaan langsung brkan aau srap ar kakknya rcna. Shngga smua pngalaman hup brsama Ab al-Muhallb mmbrkan ponas prba bjaksana kpaa Muhamma saw kmuan har.

Dalam bbrapa ksmpaan Muhamma saw srng mnyak­skan prmuan akbar. Prmuan bsar rsbu mrupakan  musyawarah para pmmpn ar qablah-qablah anah Arab. Saa u Muhamma saw langsung mnyakskan skalgus mmplajar bagamana brplomasan brmusyawah ngan pnuh olran brbaga majls yang kunya. Maklum kons spr n sanga musykl apakan olh anak-anak slan Muhamma saw. Karna Muhamma saw snr aalah sorang cucu yang sanga sayang kakknya an slalu ku mnghar bbrapa acara bsar an brsjarah ngr Arab.

Pngalaman-pngalaman brsama Ab al-Muhalb aalah laboraorum bag Muhamma saw yang mnapakan mar kbjaksanaan ssungguhnya. Sjarah juga lah mncaa bahwa ‘Ab al-Muhalb aalah salah sorang yang bjaksana masa u. Kmuan khupan Muhamma saw brsama pamannya, Abu Thalb yang mskn ap sanga horma aalah sbuah mar lan yang mngajarkan hup brpana-pana an kmuan mngajarkan bahwa kmulaan sbnarnya bukan rlak paa hara bna, ap kmulaan rlak kka slalu rbuka unuk mmbanu orang lan[26].

Sbaga conoh, Muhamma saw yang yam pau ngan snang ha bawa unuk hup brsama ngan Abu Thalb, yang scara konomnyalmah an mmpunya anggoa kluarga yang banyak. D kluarga nlah Muhamma saw blajar brmpa kpaa orang msknanyam pau kmuan har. Karna a apa mrasakan snr, bapa gmbranya saa orang lan mau mnrmanya sbaga anggoa baru kluarga u, apalag kluarga lmah sg fnansal, namun mula ar sg akhlak. Muhamma saw apa mmprhakan ngan bak, walaupun mskn, kluarga rsbu ak oomas mnja hna, namun ap horma karna mampu mnjaga muru’ah (wbawa), ngan ak mnja pngms ngah masyaraka.

Bla pnas sjnak kka mnja uusan Allah, alam masalah anak yam, Muhamma saw prnah mngaakan, orang yang suka mmlhara anak yam surga akan ka brsamanya. Kmuan alam masalah muru’ah, blau mnorong umanya agar ak mnja pngms  sbagamana sabanya “Bahwa sorang yang prg mncar kayu k huan an mnjualnya unuk mmnuh hupnya lbh mula kmbang orang-orang yang mnja pmna-mna”.  

Klma,mar brkommplas (mnynr unuk mnapakan punjuk ar sang Pnguasa Alam). Ibrahm Amn mnybukan bahwa sbulan alam sahun Muhamma saw mlakukan ’kaf buk Hra’ (gua Hra’). Krangan aas ak mrnc ngan pas sjak kapan aau panya paa usa brapa blau lah mwrkan ’kaf gua Hra. Namun yang jlas blau sbulan alam sahun slalu mnghabskan waku gua Hra’ yang brujuan unuk mnjrnhkan fkran ar hngar-bngar kjahlyahan kaumnya yang mungkn mrmbs k alam fkran an jwa blau. Hal u apa mngr karna blau hup alam lngkungan kaum Qurasy. Slan u, skalgus mmna punjuk kpaa Tuhan agar br punjuk cara mmprbak kons masyarakanya.

Punjuk yang maksu alah mnurunkan kurkulum[27] (wahyu) yang jlas, mmua langkah-langkah yang lakukan rhaap kaumnya. Mar n mnanamkan pnngnya slalu mnjaga hubungan an kkaan ngan Tuhan yang Haqslah lh brfkr an bkrja unuk manusa. Supaya slalu nga bahwa manusa makhluk lmah an prlu prolongan ar Allah sw unuk mnylsakan ugas-ugas bsar mngajarkanmanusa kpaa kauhan.

Mlha smua pngalaman Muhamma saw alam brbaga prswa yang komplks u, mrupakan pross mmbnuk kprbaan Muhamma saw mnja sorang pnk. Karna yang brpross aalah calon sorang rasul, makapnkan yang sng smkan rupa shngga smpurna oucomnya. Bsa kaakan, bahwa guru/pnk masa u hampr ak aa, maksu pnk sn alah mnmal orang lurus frahnya kpaa agama Allah sw. Dngan klurusan frahnya u, a brsmanga mngajak orang lan kpaa Allah sw. Namunsaa uak aa, kcual bbrapa orang yang mngaku pngku nab Ibrahmsang pmbna Ka’bah. Mrka aalah Waraqah bn Naufal spupu Khajah sr nab Muhamma saw yang kmuan masuk Nasran[28], Abullah bn Jashy, Usman bn Huwars an Za bn Umar[29]. Namun smanga mrka ak kua an scmrlang nab Muhamma saw an para sahaba kmuan har. Slan smanga yang kurang kua, kmurnan ajaran Ibrahm yang mrka yakn kurang jlas konspnya.

Dsbabkan kaaan guru aau pnk, maka Allah sw langsung mnja guru Muhamma saw, mlalu prswa, pngalaman pah aau snang. Maka, sjarah pnkan alam Islam apa mukan sjak brprossnya Muhamma saw sbaga manusa basa alam hruk-pkuk masyaraka Jahlyah mnja sorang nab. Nab yang skalgus rasul rsbu akan mnja sorang guru aau pnk manusa blakang har aalah gambaran bahwa sorang pnk harus mmpunya pnkan yang lbh ngg sra mmpunya sfa-sfa khusus spr; brmpa ngg, lmah-lmbu, amanah, cras, rprcaya, branggung jawab, bjaksana, bran, sa kawan, vsonr, humans, gas, mula an ngg rajanya[30] ar yang bna aau k.

Bolh kaakan pro sblum mnja uusan aalah fas pmbnaan “rasa[31]”. Rasa mrupakan bagan ar akal manusa slan bu an aya fkr[32] yang harus kmbangkan olh pnkan Islam. Aapun prnsp pnkan Islam aalah pnkan unuk mncraskan akal. Lbh jauh apa jlaskan konsp akal n unuk mnsnkronkan arah pnkan yang maksu alam bahasan n karna aa kklruan sbagan orang alam mmaham apa sbnarnya akal u.

Dalam hal n, Sgzalba mnjlaskan bahwa akal u bukan hanya pkr yang sbagan orang ruju kpaa oak sbaga sumbrnya. Mnurunya,pkr alam ucapan shar-har mnunjukkan kpaa krja bu. Dan kalau ka hmpun aya-aya al-Qur’an[33] yang mnganung slah akal an mngurakan pngran yang mnja snya, ka akan brksmpulan, bahwa alam pngrannya mmang aa pkr. Tap bukan u saja, mash aa unsur lan yau rasa.[34] Blau mnambahkan bahwa kbnaran prkara n apa ka uj paa pngran umum kaa u alam bahasa aslnya, yau ala unuk brfkr an ala unuk mnmbang bak buruk aau mrasakan sgala prubahan kaaan, alam slah lmu jwa rasa yang mlakukan ugas u sbu rasa ka.[35] Lha sura Al-Baqarah aya 73 an 219,masng-masng aya mnuurkan pnkanan brba slah mmbahas nang kmaan an alam gab, khamar an ju. Bahwa soal ma aalah prkara gabyang ak mungkn fkrkan an haap olh bu saja. Tnang prswa mnghupkan orang ma ak akan rma olh fkran saja. Kalau ak sra olh rasa agama yang brsumbr alam qalbu. Sangkan manfaa an muhara mnuman kras an ju an apa yang akan skahkan apa pkrkan olh bu sajabrasarkan pngalaman aau knyaaan[36].

Dngan mkan pngran yang kanung olh slah akal aalah fkr an rasa. Ia rbag alam ua sg an ap sg brpons unuk bkrja snran. Tap alam bnuknya yang pnuh aau alam wujunya yang lngkap, akal aalah jalnan krja bu an kalbu, krjasama fkr an rasa[37]. Brasarkan argumn yang sbukan aas mnunjukan bahwa pnkan yang lalu Muhamma saw pro pra knaban aalah pnkan rasa yang mrupakan bagan ar jalnan ksmpurnaan akal manusa u.

Kalau crma sfa-sfa yang muncul ar hasl blajar Muhamma saw, sbagan rmasuk klompok yang muncul olh rasa sprmpa ngg kpaa orang lan, lmah-lmbu, amanah, cras, rprcaya, branggung jawab, bjaksana, bran,sa kawan, vsonr, an humans.

Trnyaa, pmbnaan an pnkan rasa olhMuhamma saw mlalu waku lbh panjang ar usanya. Blau lahr 12 Rabul Awwal ahun Gajah hngga usa mpa puluh ahun sblum mnja rasul paa malam Snn 17 Ramahan ahun 13 sblum Hjrah, brpaan ngan 6 Agusus 610 Mash waku sang brkhalwa gua Hra[38] aau vrs lan mnybukan paa anggal 27 Rajab 610 Mash (pnuls cnrung pnapa prama yang lbh populr kalangan ahl sjarah Islam).

Pola pnkan Muhamma saw bla mngacu kpaa ruang lngkup pnkan morn, yau ; skolah, kluarga an man sbaya aau lngkungan masyaraka mana a nggal[39], maka Muhamma saw aalah prouk sau ranah pnkan saja yau lngkungan masyaraka[40]. Pnkan masyaraka yang lalu Muhamma saw lbh mnkankan aspk rasa aau afkv (alam bahasa mornnya). Paa ahap pnkan asar Muhamma saw khususkan aau fokuskan paa pmbnaan rasa aau moonal quon(EQ).

Dar krangan aas, suah smsnya ka lbh mmbrayakan aspk rasa aau afkv unuk pors yang lbh banyak, mula Taman Kanak-kanak (TK) hngga Skolah Mnngah Aas (SMA), kmbang hanya mnkankan paa bu pkr aau kognf. Mnuru pnapa Al-Qobs (wafa 936/1012M) mngup pnapa Hasan Ab al-Al mngaakan ssua pnapa Ikhwan al-Shafa pngahuan hanya bsa prolh ar kpkaan prasaan, blum brasar kkuaan akal[41]. Mo parspaors, monsrasan rol playng cocok gunakan ngan banyak blajar luar klas kmbang alam klas formal spr yang basa laksanakan slama n. Bsa kaakan pnkan prsapan Muhamma saw sblum ja guru (uusan Allah sw) unuk manusa buuhkan waku 40 ahun unuk mnk/mmbna pons rasa aau Emoonal Quon. Shngga kprbaan blau sanga smpurna an mm­punya aya ark yang hba rhaap manusa hngga har n.

Kalau lha masa pnkan Muhamma saw slama 40 ahun ngan usanya 63 ahun, maka, 23 ahun saja Muhamma saw k olh Allah sw paa aspk Inlcual Quon (IQ). Knapa klompokkan kpaa pnkan aspk kognf  karna blau blajar ak hanya ngan pngalaman smaa, akan ap lah aa mar (wahyu) sbaga panuan blajar lbh lanju, sang masa sblumnya pnkan hanya brlangsung ar pngalaman hup spr urakan aas.

Apabla njau ar pngaruh prba yang nggalkan aau yang mlka kpaa para sahaba blau sbaga mur-murnya, maka pngaruh kprbaan blau yang lmbu, sanun an mula rsbu mash mnggma kua alam rlung-rlung zaman hngga saa n. In mmbukkan rnyaa aspk pnkan ngan mnggunakan pnkaan “rasa” sanga fkf skal alam mmbuk prba-prba spr sang pnk uama, yakn Muhamma saw. Bsa kaakan oucom kan Muhamma saw aalah para sahaba-sahabanya, walaupun ak brsaus sbaga nab namun smanga mrka ak jauh brba ar blau snr sbaga pnk uama mrka. Hasl ar pnkan yang kmbangkan olh Allah sw sblum knaban Muhamma sawaalah nganbanyaknyayang masuk Islam aas ksaaran snr, mlha kprbaan Muhamma saw yang sanga smpurna. Salah saunya aalah Umar bn Khaab, ngan pnkaanyanglmah lmbu bsa mlunak kprbaannya yang rknal kasar.

C.    Ksmpulan

Ksmpulan uraan aas, bahwa pnkan Islam lah aa kka pra knaban Muhamma saw. Bsa jlaskan bahwa sjarah lah mncaa, rnyaa nab Muhamma saw lah mlangsungkan pnkan yang luar basa. Pnkan yang kurkulumnya rancang olh Allah sw, klas blajar aalah masyaraka Qurasy, an smua prswa aalah mar-mar yang suguhkan kpaa nab Muhamma saw sbaga mur. Dngan kaa lan, nab Muhamma saw ngan mar-mar blajar mnggunakan pnkaan parspaors yang rlba langsung ngan kjaan yang khnak olh mar ajar yang susun olh Allah sw. Aau bsa juga sbu ngan moparspaorsan rol playngaau sn pran, mo n mmungknkanpsra k mrasakan langsung prswa, pngalaman-pngalaman pmblajaran shngga lbh muah mnyrap an mmakna hasl pmblajaran rsbu.    

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amn, Ibrahm, Mngapa Nab Duus, Jakara: Alhua, 2006

Dahar, Rana Wls, Tor-Tor Blajar an Pmblajaran, Jakara: Pnrb Erlangga, 2011

Dmya an Mujono, Blajar an Pmblajaran, Jakara: Rnka Cpa, 2009

Amn, Syamsul Munr, Sjarah Praaban Islam, Jakara: AMZAH, 2009

Maryam, S kk, Sjarah Praaban Islam Masa klask hngga Morn, Yogyakara: LESFI, 2009, C, III

Sgzalba,Ilmu, Flsafa, an Islam nang manusa an Agama¸Jakara: Bulan Bnang, 1992, c III

Hasbullah, Dasar-asar Ilmu Pnkan, Jakara: Raja Grafno Prsaa, 2008 Es Rvs

Ramayuls an Samsul Nzar, Ensklopa Tokoh Pnkan Islam, Jakara: PT. Cpua Prss Group, 2010

BAB III

INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM PRA KEBANGKITAN MADRASAH DAN KUTTAB

Kompns Dasar

:

Mampu Mnganalss Insus Pnkan  Islam Pra Kbangkan Marasah an Kuab

Inkaor 

:

1.MnjlaskanPngran Lmbaga/Insus Pnkan Islam

:

2.Mnjlaskan Awal PrkmbanganPnk­an Islam

:

3.MnjlaskanBnuk-bnukInsus/LmbagaPnkan Islam Pra Kbangkan Marasah an Kuab

Srag Prkulahan

:

PrsnasMakalah, Cramah an Tanya Jawab

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

100

A. Pnahuluan

Pnkan Islam scara umum mula sjak brjbakunya Nab Muhamma saw ngan masyaraka Arab Qurasy Makkah. Awal pnkan Islam scara rsm kka urunnya wahyu prama lanjukan wahyu kua an kuakan ngan urunnya sura al-Hjr: 94-95[42] nang cakupan pnkan Islam suah wakunya mluas mnuju masyaraka Inr­nasonal ngan mmanfaakan kgaan haj paa ahun k 12 knaban. Kgaan pnkan Islam mnja kharusan lakukan nab Muhamma saw unuk mnyaarkan bangsa Arab nang arah khupan manusa una n. Pola pnkan Islam awal nu ak spr kaaan yang ka knal skarang ngan faslas lngkap an morn.  Ssua masanya pnkan Islam awal, sanga srhana ngan faslas saanya, namun oupunya ak bsa abakan, para ulama brpnapa, bahwa hasl kan awal rsbu mnja gnras rbak spanjang sjarah.

Aapun pmbahasan ss n akan fokuskan paa; pngran lmbaga pnkan Islam, prkmbangan pnk­an Islam pro awal an nsus-nsus pnkan Islam pra kbangkan Marasah an Kuab, ksmpulan an soal-soal lahan

B. Pmbahasan

1. Pngran Lmbaga Pnkan Islam

Scara molog, lmbaga aalah asal ssuau, acuan, ssuau yang mmbr bnuk paa yang lan, baan aau organsas yang brujuan mngaakan suau pnlan klmuan aau mlakukan ssuau usaha. Dar pngran n apa paham bahwa lmbaga mnganung ua ar, yau:

a. Pngran scara fsk, marl, konkr

b. Pngran scara non-fsk, non-marl an absrak[43]

Dalam bahasa Inggrs, lmbaga sbu nsu (alam pngran fsk), yau sarana aau organsas unuk mncapa ujuan rnu, an lmbaga alam pngran non-fsk aau absrak sbu nsuon, yau suau ssm norma unuk mmnuh kbuuhan. Lmbaga alam pngran fsk sbu juga ngan bangunan, an lmbaga alam pngr­an nonfsk sbu ngan pranaa[44].

Aa ua unsur yang konrakf alam pngran lmbaga, prama pngran fsk marl, konkr, an kua pngran scara nonfsk, non marl an absrak. Aanya ua vrs pngran lmbaga apa mngr karna lmbaga njau ar bbrapa orang yang mnggrakkannya, an njau ar aspk nonfsk lmbaga mrupakan suau ssm yang brpran mmbanu mncapa ujuan. Aapun lmbaga pnkan Islam scara rmnolog apa arkan suau waah aau mpa brlangsungnya pross pnkan Islam. Dar fns aas apa smpulkan bahwa lmbaga pnkan u mnganung pngran konkr brupa sarana an prasarana an juga pngran scara absrak, ngan aanya norma-norma an prauran-prauran rnu, sra pnanggung jawab pnkan u snr[45].

Scara rmnolog mnuru Hasan Langgulung lmbaga pnkan aalah suau ssm prauran yang brsfa mujarra, suau konsps yang rr ar ko-ko, norma-norma, olog-olog an sbaganya, bak yang ruls aau ak, rmasuk prlngkapan maral an organsas smbolk: klompok manusa yang rr ar nvu-nvu yang bnuk ngan sngaja aau ak, unuk mncapa ujuan rnu an mpa-mpa klompok u mlaksanakan prauran-prauran rsbu aalah msj, skolah, kuab an sbaganya. Pnkan Islam rmasuk bang sosal shngga alam klmbagaannya ak rlpas ar lmbaga-lmbaga sosal yang aa. Lmbaga sosal rsbu rr ar ga bagan, yau:

a.   Asosas, msalnya unvrsas, prsauan aau prkumpulan,

b.  Organsas khusus, msalnya pnjara, rumah sak an skolah-skolah,

c.  Pola ngkah laku yang mnja kbasaan aau pola hubungan sosal yang mmpunya hubungan rnu[46].

Lmbaga sosal aalah hmpunan norma-norma nang kprluan-kprluan pokok alam khupan masyaraka unuk mncapa ujuan rnu. Sangkan lmbaga pnkan aalah suau bnuk organsas yang rsusun rlaf ap aas pola-pola ngkah laku, pranan-pranan an rlas-rlas yang rarah alam mngka nvu yang mmpunya ooras formal an sanks hukum, guna rcapanya kbuuhan-kbuuhan sosal asar. Brasarkan uraan aas, lmbaga pnkan scara umum apa arkan sbaga baan usaha yang brgrak an br­anggung jawab aas rslnggaranya pnkan rhaap anak k. Aapun lmbaga pnkan Islam apa arkan ngan suau waah aau mpa brlangsungnya pross pnkan Islam yang brsamaan ngan pross pmbuayaan[47].

2.Awal Prkmbangan Pnkan Islam 

Prkmbagan pnkan Islam klompokkan kpaa ga   ahap an ua prosas (Makah an Manah).

a.    Tahap Pnkan Islam paa Pro Makah

Tahapan Prama ana kka Nab Muhamma saw mlakukan pnkan scara smbuny-smbuny rhaap kaum krabanya Makah. Akfas rsbu slah wahyu prama sura al-‘Alaq 1-5 urunkan Allah sw mlalu malaka Jbrl (ar-Ruh- al Amn).  

Prkmbangan pnkan Islam masa smbuny-smbuny  rbaas  unuk kaum kraba an orang-orang ka nab ar golongan ban Hasym an sbagan kcl golongan Ban Makhzum[48]. Kgaan pnkan Islam langsung bna nab Muhamma saw yang aakan rumah Arqam bn Ab Arqam. Pnkan rumah Arqam bn Ab Arqam brlangsung slama 3 ahun sampa urun wahyu kua alam sura al-Muasr 1-7.

Aapun para sahaba awal (as-Sabquuna-al-Awwaluun) yangmnja psra k (mnrma akwah) Nab alah srnabsnr,Khajah, Al bn Ab Thalb, Abu Bakar as-Shq anArqam bn Ab Arqam. Innsas pnkan rumah Arqam lbh ngkakan srng smakn brambahnya jumlahorang- orang yang brgabungyang kbanyakan mrka aalah golongan musa’­afn (rpnggrkan) scara konom an polk kkuasaan Makah.

Muhamma Sa’ Ramhan Al-Buhy (1999) mnybu­kan, kka orang-orang yang mnganu Islam lbharga puluh llak an prmpuan,pmbnaan an pngajaranpaa ahap n kmuan lah mnghaslkan skar mpa puluh llak an prmpuanpnganu Islam[49]. Mar-mar pnkan an pngajaran yang brkan nab fokus paa mngajarkan al-Qur’an an Sunnah[50], ornas mar brk olak paa;

1)  Pnanaman kauhan k alam jwa para sahaba, shngga sap ngkah laku para sahaba mampu m­man­carkan nla-nla kuhanan alam sap ngkah lakunya bak alam kaaan snr maupun brsama-sama lngkungan kluarga an masyaraka. Efk ar pnjwanahan nla-nla rsbu ku mmbanu pross pnybaran scara ak langsung pnkan Islam k ngah-ngah masyaraka Qurasy yang lbh luas[51].

2)  Pnkan baah, amal baah yang ajarkan olh Nab Muhamma Makah nang shala, sbaga pr­nyaaan pngaban hanya kpaa Allah sw. Ibaah shala juga k balk pngngkaran kaum muslmn awal kpaa uhan-uhan nnk moyang bangsa Arab skalgus pross pnanaman auh uluhyah[52].

3)  Pnkan akhlak, nab Muhamma saw sanga mng­anjurkan pnuuk Makah yang lah mnrma Islam agar mlaksanakan akhlak yang rpuj, spr; mn­pa janj, pmaaf, brsyukur, awakal, olong mnolong, brbua bak kpaa bu bapak, mmbanu orang mskn an orang musafr an mnnggalkan akhlak yang buruk[53].

Sangkan unuk prncanaan pmblajaran al-Qur’an sbagamana sbukan as-Suyu (alam Syalab) bahwa para sahaba mnghafal 10 aya. D mana jumlah n ak ambah sampa mar rsbu faham an amalkan olh para sahaba (psra k)[54].

Prn­cana­an pmblajaran spr aas nama hn currculum (kurkulum rsmbuny). Namun walaupun rsmbuny kurkulum rsbu lah rsrukur ngan bak bla banngkan ngan ssm pn­kan morn har n. Nab Muhamma saw rnyaa jauh-jauh har lah ngan cras mlakkan asar-asar kurkulum yang rukur mol prncanaan pnkan Islam. Prncanaan yang lah bua nab rsbu anggap luar basa, mngnga lmu-lmupagogk blum knal. Ilmu pagogk yang brkmbang masa u mash mnganalkan aspk oral (lsan). Aapun slan oral spr uls baca mash blum knal scara luas, shngga ngan suas mkan mmbua prncanaan pmblajaran spr skarang aalah mnja ak mungkn lahr.

Kons yang sanga srhana u rnyaa mrupakan kunc kbrhaslan pnkan Islam. Pranyaannya aalah mngapa bsa mkan? Hal rsbu karna pnkanan pnkan Islam arahkan brasarkan paa konks kahlan an kmampuan psra k.  Psra k bna an mpa sampa bnar-bnar maang an sap ngan kahlan yang ngnkan Nab Muhamma saw sbaga pnk. Pross pnkan sng ngan mnapkan sap nkaor kbrhaslan harus rcapa ngan smpurna, baru kmuan susul ngan mar slanjunya. Trkaang unuk sau mar Nab srng mngulang sampa ranah afcv psra k mampu brkmbang ngan bak.

Pola pnkan spr n juga lah mmbawa kbrhaslan yang sgnfkan aas kgaan pnkan yang lakukan KH. Ahma Dahlan (1868-1923 M) Yogyakara saa blau mlakukan grakan prubahan sana. Dsbukan paa salah sau prmuan (pngajan al-Qur’an Langgar), KH. Ahma Dahlan anya olh psra knya nang pngkajan sura al-Maun yang ak prnah slsa bahas. Mrka pros mngapa plajaran slanjunya ak brkan olh KH. Ahma Dahlan kpaa mrka.

Mnykap naa pros psra knya rsbu KH. Ahma Dahlan mlmparkan sbuah pranyaan yang ak bsa jawab olh para psra knya, yau suahkah mrka mlak­sanakan mar-mar yang sang bahas rsbu. Slah mnngar pranyaan mkan ar KH. Ahma Dahlan para psra knya ram, karna mmang mrka blum mlaksanakannya.

Sanga urgn skal har n, walau ka ak bolh mnybukan kaa rlamba rhaap pross yang bak spr yang lakukan Nab an KH. Ahma Dahlan aas,  bahwa suah ms mnyngkapkan kkaburan pmkran kolkf ka bahwa prncanaan pnkan brbass kahlan an kmam­puan prlu kmbal jwanahkan ngan konssn olh para prncana an plaku pnkan (osn, guru ll) agar pmblajaran mnja lbh mnapakan makna snsalnya. Maksunya aalah jangan sampa pross pnkan hanya brjbaku paa nkaor brbass kjar soran ngan mnapkan arg waku rnu smnara ka srng mngalpakan prhaan rhaap bagamana pnngkaan kmampuan psra k ar waku k waku. Dngan  mkan plajaran yang ambah hanya mnja sampah nlkual blaka.

Mungkn pnjlasan aas mrupakan bnuk ‘kgalauan’ yang mwakl ksaaran sns pnkan Islam yang rkubur an lah mnghlang yang prlu bangkkan kmbal. Tnu saja unuk mngmbalkan apa yang jlaskan aas mmrlukan prubahan mns bran alam mngajar mar agama Islam. Aapun prubahan pmkran (mns) yang bran u aalah ak ragu mnabrak ssm pnkan yang aa ngan smanga kcrasan. Ka saar bahwa pngajar ak hanya mncpakan pross ransfr knowlg blaka, namun lbh jauh, yang mnja lbh pnng mnanamkan nla-nla lmu u kpaa psra k yang muaranya mnja pakaan kprbaannya. 

Aapun mo pnkan yang gunakan olh Rasulullah pro Makah aa bbrapa bnuk, anaranya yau[55]:

a.    Mo Prsonal, mo smacam n rja ngan cara nvual, yau anara a (pnk/pncramah) an ma’u(jamaah). Dngan langsung braap muka shngga mar yang sam­pakan langsung rma, an basanya raks yang mbulkanma’u langsung kahu.Pnkaan n Rasul lakukan unuk mncgah guncangan raksonr kalangan masyaraka Qurasy, yang paa saa u mash prcaya ngan kprcayaan anmsmwarsan lluhur mrka.

b.    Mo Dskus,  manaDasbaga narasumbr sang­­kan Ma’usbaga aunc. Tujuannya alah unuk pmcahan problmaka yang aa kaannya ngan akwah, shngga apa yang mnja pr­masalahan apa mukan jalan kluarnya. Paa masa smbuny-smbuny skus mash spuar k­auhan, aau apa saja ajaran Islam u, an juga mngna khupan slah ma. Dskus paa kons spr uak lluasakarna harus lakukan scara smbuny-smbuny.

c.    Mo B al-Hal, akwah mo n lakukan ngan ajakan mlalu upayapnyauan anara pmahaman aau pngahuan (hnkng) ngan kya­kn­an aau prasaan (flng). Dngan mkan, akwah ngan mo n apa lakukan ngan mauhah hasanah (mmbr conoh laan).

Mo pnkan an pngajaran n ssua ngan kbuuhanan suas makah alam kurun 3 ahun masa pnkanIslam pro smbuny-smbuny.D mana akk n lakukan agar pmmpn Qurasyak rlalurkju aaskharan Islam Mkah. Masalah kma­pan­an agama an hrarks kkuasaan yang aa Makah sanga sul mmbrkan clah unuk munculnya agama baru apalag agama Islam.

AapunIslam ngan okrn an msnya lah anggap sanga rvolusonr an sanga rakal. Ms Islam yang anggap rlalu ksrm rakal rsbu aalah upaya mncongkl kmapanan kaum borjus (kaya) ngan pnyamaraaan anara buak an majkan. Salah sau ms Islam bahwa kaum buak panang sama ngan majkan unuk masalah hak an kwajban. Pnyaraan n nu mngganggu kmapanan sosal bangsa Qurasy scara umum. Buak mnja sara ngan majkan yang slama n sanga brkuasa rhaap mrka. Kmuan mmbrkan pmbagan hara warsan yang panas kpaa kaum wana yang sblumnya hanya sbaga ‘plngkap pnra’ bahkan skalgus bsa warskan (wana rmasuk hara warsan).

Kua,slahurun wahyu kua sura al- Muasr  1-7 yang brmaksu supaya nab Muhamma saw mngaakan pnkan scara rang-rangan kpaa bangsa Qurasy khususnya[56].   

Dalam wahyu kua n Nab Muhamma saw prn­ah­kan olh Allah sw agar mlakukan akvas pnkan ak lag rbaas kpaakaum kraba rka sra ak lag ngan cara rsmbuny akan ap kgaan pnkan suah saanya lakukan ngan cara rang-rangan. Sbab syara wahyu mnybukan bahwa wakunya suah pa unuk mlaksanakan pnkan lbh luas kpaa masyaraka Qurasy. Danaranya  krsaan sumbr aya nsan (SDI) brupa kbraaan naga pnk. Slan Nab sbaga pnk uama, para sahaba anggap brkom­pn mnja pnk bag masyaraka Arab karna lah ­ranng langsung olh Nab Muhamma saw slama 3 ahun unuk pokok mar pnkan mngna kauhan.

Kga,slah mlakukanpnkan an pngajaran Islam scara rang-rangankpaa bangsa Qurasy, nab Muhamma saw mngubah srag  pnkan mnja rbuka unuk umum (scara umum). Pnkan an pngajaran n brsfa nrnasonal yang brlanaskan paa sura al-Hjr: 94-95. Sbaga nak lanju ar prnah Allah rsbu paa musm haj, Nab mnaang kmah jamaah haj.

Paa awalnya banyak jamaah haj yang mnolak kcual sklompok jamaah ar Yasrb. Jamaah Yasrb rsbu brasal ar kablah Khazrajyang sanga anusas mnrma pngajaran Nab[57]. Unuk mnruskan pnkan an pngajaran Islam yang lah rns Nab rsbu srusnya srahkan kpaa Mus’ab bn Umar sorang sahaba blau yang lah mngku pross pnkan Islam slama 3 ahun rumah Arqam bn Ab Arqam. Tugas u ak laksanakan masa brlangsungnya haj akan ap langsung Koa Yasrb. Dngan uusnya Mus’ab bn Umar k Yasrb lah mmbuka harapan baru bag prkmbangan pnkan Islam unuk masa slanjunya.

Dua ahapan pnkan Islam yang lakukan Nab Muhammasaw hanya unuk koa Makah, ahapan n gunakan Nab unuk mmprsapkan naga pnk ar kluarga kanya aau golongan Qurasy. Prmbangan yang gunakan alah :

Prama, pnkan Islam lamba laun harus ­sbarkan, shngga mmbuuhkan naga-naga yang sap srbuskan ssua kbuuhan, maka para sahaba awal mrupakan npu yang sanga masuk akal, karna slan kramplan alam mngajar juga buuhkan nyal yag cukup kua, sbab suas kala u ak mn­ukung unuk mngaakan pnkan Islam. D sampng mar-marnya nla sanga rakal unuk ukuran bangsa Arab.

Kua, kfkfan an kfsnan, maksunya, pn­kan calon pnk rr ar kalangan arab Qurasy snr aau orang yang lah mngnal an brasmlas ngan bak k alam buaya Qurasy, ruama lngusk Arab (kbahasaan) Makah[58]. Prmbangan rsbu, br­kaan ngan mar (wahyu) yang akan sampakan ssua alk Qurasy. 

Kga,aspk pnjwaan/nrnalsas mar ajar yang brkan kpaa psra k (aunc). Maksunya, kons pskolog para sahaba calon pnk scara konksual, sanga pa unuk mnukung pnguasaan, kmanapan ransfr knowlg anvalus kpaa aunc. Karna sbagan mrka aalah kaum lmah an sbagan buak yang rpnggrkan Makah, sangkan mar yang akan brkan brkaan langsung ngan smanga pmbbasan mrka ar kmapanan buaya foal paracal[59] Qurasy rsbu.

Paa ahapan kga, pross pnkan lah bsa sbu brcakupan nrnasonal. Karna psan pnk­an lah sampakan juga kpaa orang Yasrb suku Khazraj. Dngan ruang lngkup pnkan Islam yang smakn mluas, maka mo  an marnya juga ku brambah ssua mar (wahyu) yang urunkan Allah sw. (pnambahan mar pnkan suah masuk paa pro pnkan Manah).  

b.    Tahap Pnkan Islam Trbuka (Pro Manah)

Tahapan pnkan Islam pro n rlaksana ngan urunnya sura al-Hjr: 94-95. Plaksanaan baah haj mrupakan momn yang sanga pa unuk mlaksanakan pross pngajaran/pnybaran psan (wahyu) kpaa jamaah haj yang aang k Makah. Suku Khazraj aalah yang prama mnrma pngajaran n.

Aspk pskologs aalah fakor uama shngga mrka muah mnrma pngajaran. Karna mar yang sampakan juga sanga rlvan ngan kbuuhan mrka yang sang lana prang sauara aku anara suku ‘Aus an suku Khazraj koa Yasrb. Ssua ngan mar awal Nab Muhamma saw Makah yang concrn paa kauhan an akhlak mula, anaranya brakhlak bak kpaa ssama manusa an salng olong mnolong anar ssama manusa. Mar n sanga mrka harapkan, bukan saja harapan sbaas psan oral, akan ap lbh jauh supaya bsa aplkaskan ngr mrka yau Yasrb.

Kmuan aspk yang ak kalah pnngnya aalah kwbawaan Nab sbaga pngajar aalah hal yang sanga brksan skal, shngga mrka brharap Rasul aang k koa mrka unuk mmbrkan pngajaran skalgus nggal sana.

Psra k Nab klas nrnasonal n rr 12 lak-lak an 1 orang prmpuan[60]. Kmuan ahap kua sbanyak 73 lak-lak an 2 orang prmpuan[61]. Karna smanga an ksungguhan mrka, skalgus unuk konnuas pnkan klas nr­nasonal n, maka unuk smnara Nab mnguus Mus’ab bn Umar  sbaga naga pnk yang sap an plhan yang pa waku u. Dkaakan sap karna blau lah mnapa pnkan langsung ar Nab rumah Arqam bn Ab Arqam. Dkaakan pa, karna Mus’ab bn Umar anggap mmpunya kapabalas, cakap scara fsk (ampan) an mmlk wbawa, shngga ngan alasan rsbu, pross ransfr mar pngajaran /pnkan Islam mnja muah.

Koa Yasrb sbaga snas (ujuan) program p­ngm­bangan pnkan Islam aalah ssuau yang sanga logs mngnga kons Makah yang ak brsahaba rhaap program pngmbangan pnkan Islam. Maka para sahaba (naga pnk) ngan brombongan mlakukan hjrah k Yasrb. Karn Amsrong mnybukan prpnahan/hjrah n mrupakan k balk prkmbangan pnkan (akwah) Islam lbh luas[62].

Aapun n program pngmbangan pnkan Makah brornas paa; prsapan naga pngajar/pnk, prsapan an pnmpaan mnal calon pngajar/pnk. Dapa sbu bahwa naga pnk awal n lah mlakukan magang/prakk lapangan (slah morn) Makah. Ornas pnkan Islam Makah scara umum kagorkan sbaga klas amh (prsapan), kcual unuk calon pnk awal, pngajaran yang brkan Nab lbh mnalam. Kons lan buaya Qurasy yang knal, mnybabkan pross pngajaran hanya apa lakukan scara rbaas.

Namun langkah n sanga fkf, karna bangsa Qurasy lah mnapakan nformas/pngahuan Islam scara umum. D saa fahuh (pnaklukan) Makah kmuan har, orang Qurasy lbh muah mnrma pnkan Islam, karna sblumnya mrka lah mmlk pngahuan nang pngajaran Islam. Arnya bangsa arab Makah lah mmpunya basc nang Islam, shngga banyak anara mrka yang ngan sukarla masuk Islam kka pnaklukan brlangsung. Sbagan aa juga yang masuk scara rpaksa, namun pross alogs yang rus lakukan Rasul an para Sahaba, mrka yang rpaksa mnja bsa mnrma.

Kmbal kpaa opk n, paa pag har anggal 4 Spmbr 622 M, rombongan sahaba Makah (Muhajrn) lah sampa Yasrb. D har yang sama Nab Muhamma saw an Abu Bakar baru ba Quba’. Mrka nggal sana slama 3 har sblum mnyusul rombongan Muhajrn Yasrb. D Quba’ nab mmbrkan pngajaran an pnkan kpaa pnuuknya skalgus mnrkan nsus pnkan Islam prama yang rkan olh Nab Muhamma saw[63].

D koa Manah, program pnggmblngan naga pngajar/ pnk apa lakukan ngan maksmal. Dmkan u rbuk kka para sabaha Anshar (orang Yasrb yang lah Islam) an Muhajrn mnja ujung ombak naga pnk Islam bak Manah maupun k smua pnjuru ngr Arab.

Kmuan slah Rasul sampa Yasrb paa anggal 12 Rab’ul Awwal I H brpaan ahun 622 M, blau mnrkan masj sbaga nsus pnkan Islam yang kua alam una Islam.

Aapun mar pnkan Islam yang brkan Nab pro n klasfkaskan sbaga brku [64]:

1.    Pnkan kmanan,

2.    Pnkan Ibaa,

3.    Pnkan Akhlak,

4.    Pnkan Kshaan (Jasman), an

5.    Pnkan Kmasyarakaan aau kwargangaraan.

Ramayuls mnambahkan mar pro Manah mlpu :      

1.    Tuls Baca Al-Qur’an,

2.    Ksjahraan kluarga, an

3.    Sasra Arab.

Sangkan mo yang gunakan Rasul Manah mnruskan mo pnkan Makah an bbrapa ambahan yau [65]:

1.    Cramah,

2.    Dalog,

3.    Tanya jawab aau skus,

4.    Dmonras,

5.    Tguran langsung,

6.    Snran,

7.    Pmuusan ar Jamaah,

8.    Pmukulan (brkaan ngan pngajaran Shala unuk anak-anak),

9.    Komparaf ksah-ksah,

10.    Mnggunakan kaa Isyara, an

11.    Klaanan.

Pross pnkan yang alogs mnggunakan mo aas nla-nla yang rkanung, unuk pnk an psra k apa gambarkan sbaga brku[66]:  Mmprhakan psra k scara mnyluruh sra kbuuhan-kbuuhannya alam pross pmblajaran anara lan; mnngarkan prnyaaan psra k, mmprknankan psra k mnguarakan s hanya, mmlh mpa yang cocok  unuk brmu ngan psra k spr masj, an mmlh waku yang pa unuk brmu ngan psra k.

Unuk psra k prnyaaan yang brkan harus jlas, pranyaan yang sampakan harus rngkas, prsapan jasman an rohan unuk mncar lmu, ksapan unuk mnrma anggapan ar pranyaan-pranyaan, pranyaan brmanfaa, pranyaan akura an lmah,  plhan waku yang pa brmu ngan guru, uuk ka ngan guru an poss uuk yang bak an mnyhakan.

     3.    Bnuk-bnuk Insus/ Lmbaga Pnkan Islam Pra Kbangkan Marasah an Kuab

Insus aau lmbaga pnkan Islam ngan nama langsung Marasah ngan pngran mpa mnunu lmu aau spr mpa pross blajar-mngajar yang ka kahu har n baru aa paa masa akhr Ban Abbasyah bawah pngaruh suku Sljuk Turk pro 2 Bagha yang brkuasa ahun 448-552 H/1055-1157 M[67]. Marasah yang konoas Unvrsas rbsar rkan masa n olh Prana Mnr Sulan Malksyah (465-485/1072-1092)[68] yakn Nzam al- Muluk. Salah sorang okoh lmuan yang fnomnal bang kagamaan an flsafa alah Imam al-Gazal (1059-1111 M).

Sangkan Kuab sbaga mpa blajar lah aa sblum Islam aang Makah. Kuab sbaga lmbaga pn­kan asar sblum Islam lah gunakan Makah unuk kgaan baca uls. Sorang sjarawan Arab mncaa bahwa orang asl Makah yang prama mngnal uls baca ajar olh sorang Krsn an bahwa jumlah orang Makah yang mngnal uls baca kka Islam aang aalah 17 orang[69]. Namun mnuru Ahma Syalab, orang yang prama pana uls baca alah Sofyan Ibnu Umayah Ibnu Anu Syams an Abu Qas Ibnu Ab Manaf bnu Zuhrah Ibnu Klab. Kua orang n mmplajarnya ar Bsyr Ibnu Abl Malk yang blajar Hrah[70]. Mungkn saja orang Hrah Krsn yang mngajarnya. Tap jumlah orang yang prama pana uls baca waku lbh ar sau orang.

Lbh lanju Ibnu Bauah (779 H), mnybukan kgaan pmblajaran ngka Kuab n pnknya m­ngajarkan mnuls ngan mnggunakan kab-kab syar an sbaganya.[71]

a.    Lmbaga-lmbaga Pnkan Islam

Sblum brkmbangnya skolah an unvrsas yang kmuan knal sbaga lmbaga pnkan formal, alam una Islam sbnarnya lah brkmbang lmbaga-lmbaga pnkan Islam yang brsfa non formal. Lmbaga-lmbaga n brkmbang rus an bahkan brsamaan ngan umbuh an brkmbangnyabnuk-bnuk lmbaga pnkan non formal yang smakn luas. Danara lmbaga-lmbaga pnkan Islam yang brcorak non formal rsbu aalah;

1)   Kuabsbaga lmbaga pnkan asar

2)   Baah (paang pasr, usun mpa nggal Baw)

3)   Masj.

Lmbaga-lmbaga pnkan Islam sblum kbangkan Marasah yau

1)   Makab/Kuab

2)   Halaqah

3)   Majls

4)   Masj

5)   Khan

6)   Rbah[72].

b.    Rumah Ulama sbaga Lmbaga Pnkan

Masj bukanlah sau-saunya mpa slnggara­kan­nya pnkan Islam. Rumah-rumah ulama juga mmankan pranan pnng alam mnransmskan lmu agama an pngahuan umum. Sbaga mpa ransms klmuan, rumah muncul lbh awal arpaa masj. Sblum masj bangun, kka Makah Rasulullah mnggunakan rumah al-Arqam sbaga mpa mmbrkan plajaran bag kaum muslmn. Slan u, Blau pun mnggunakan rumah Blau sbaga mpa unuk blajar Islam[73].

Unukmncapa ujuan alam mnyampakan rsalah auh sanga prlukan suau waah aau lmbaga pnkan. Lmbaga pnkan mrupakan suau waah brprossnya sluruh komponn pnkan scara brksnambungan alam pncapaan ujuan pn­kan yang smpurna. Aakalanya klmbagaan alam masyaraka scara kspls mmbukkan bahwa kua­nya anggung jawab kulural an ukaf masyaraka alam mmprakkkan ajaran Islam.

Hasan Langgulung mnjlaskan bahwa lahrnya pnkan Islam ana ngan munculnya lmbaga – lmbaga pnkan Islam. Kka wahyu urunkan Allah kpaa Nab Muhamma saw,  maka unuk mn­jlas­kan an mngajarkan kpaa para sahaba, Nab mngambl rumah Arqam bn Ab al- Arqam sbaga mpanya, sampng mnyampakan cra­mah  brbaga mpa. Aas asar nlah apa kaakan rumah Arqam sbaga lmbaga pnkan prama alam Islam. Hal n brlangsung kurang lbh 3 ahun. Namun ssm pnkan paa lmbaga n mash brbnuk halaqah an blum mmlk kurkulum an slabus spr yang knal skarang. Sangkan ssm an mar – mar pnkan yang akan sam­pakan srahkan spnuhnya kpaa Nab saw[74].

Dngan jakannya rumah  Arqam bn Ab al-Arqam olh Rasulullah Muhamma saw. sbaga mpa br­kumpul para sahaba alam mnyampakan wahyu yang rma ar Allah mlalu malaka Jbrl as., n mm­bukkan bahwa rumah aalah lmbaga pnkan prama alam Islam. Dalam pnkan Islam slanjunya, mol ssm pnkan n rus ­kmbangkan ssua ngan prkmbangan lmu pngahuan, unuan masyaraka, an zaman.

Sblum masj bangun, maka sampng mmbr plajaran rumah Arqam, Nab juga mngajar rumahnya Makah, maka brkumpullah para sahaba skar blau unuk mnrma plajaran yang sajkan olh Nab. Kons ap spr u hngga urunlah sura al-Ahzab aya 35. Aya n urunkan Manah ssuah masj bangun. Dngan urunnya aya n Allah lah mrngankan ksbukan Nab sbabkan mngalrnya manusa k rumah blau yang bolh kaa­kan ak hn-hn[75].

Msk rumah bukanlah mpa yang al unuk mm­brkan plajaran, banyak rumah ulama yang paka sbagampa blajar. Mungkn saja plajaran rumah apa mngganggu pnghun rumah rsbu, namun ulama-ulama ak kbraan rumahnya paka mpa blajar.Hal n sbabkan smanga mnybarkan pngahuan mrka an karna blajar mngajar mmpunya nla baah. Mrka ngan khlas an snang ha mnyakan rumah-rumah mrka sbaga klas-klas blajar.

Blajar rumah-rumah ulama mrupakan fnomna umum masyaraka Islam. In mnunjukkan ak aa rasa rganggu aau bra ha bla rumah mrka paka mpa blajar. Sharusnya, mrka brbangga ha karna plajar-plajar harus aang k rumah mrka unuk branya an blajar. Banyak laporan sjarah yang mnjlaskan bahwa banyak plajar yang mnunggu pan pnu rumah ulama-ulama. Mrka ksana unuk mncar pmcahan masalah yang mrka haap aau mnskuskan prsoalan-prsoalan fqh. Aa anara mrka yang mnghaap ulama unuk mmna rwaya has, mnngarkan pus, aau blajar lmu lannya[76].

C.  Ksmpulan

Bahwa lmbaga pnkan scara umum apa arkan sbaga baan usaha yang brgrak an branggung jawab aas rslnggaranya pnkan rhaap anak k. Aapun lmbaga pnkan Islam apa arkan sbaga suau waah aau mpa brlangsungnya pross pnkan Islam yang brsamaan ngan pross pmbuayaan nla-nla yang ngn capa lmbaga pnkan Islam.

Awal prkmbangan pnkan Islam lakukan scara smbuny-smbuny sjak urunnya wahyu prama sura al-‘Alaq: 1-5. Kmuan pnkan Islam scara rang-rangan kka lah urunnya sura al-Muasr: 1-7, namun lngkupnya mash Arab Qurasy Makah. Sang pross pnkan rbuka yang mng-nrnasonal slah urunnya sura al-Hjr:94-95. Momn kgaan pnkan scara luas n rja kka musm haj ahun k-12 knaban, yang prama skal sambu ngan anusas olh suku Khazraj ar Yasrb brjumlah 12 lak-lak an 1 orang prmpuan. Tahap pnkan rbuka kga n ckal bakal brkmbangnya pnkan Islam Manah slah Nab hjrah k sana ahun 622 M.

Aapun mar-mar pnkan yang kankan nab Muhamma saw aalah Al-Qur’an an Sunnah ngan fokus pnkanan kauhan, baah an akhlak rpuj, sangkan pnkan Islam Manah aa ambahan mar spr; ksjahraan kluarga, kshaan (jasman), kwargangara­an, ksusasraan Arab an baca uls al-Qur’an. Mo yang paka aalah cramah, alog, anya jawab aau skus, monsras, guran langsung, snran, pmuusan ar jamaah, pmukulan (brkaan ngan pngajaran shala unuk anak-anak), komparaf ksah-ksah, mnggunakan kaa syara, an klaanan.

Sangkan lmbaga pnkan Islam yang brkmbang masa awal n aalah, Kuabsbaga lmbaga pnkan asar, rumah-rumah para ulama (para sahaba),   Baah (Paang Pasr, usun mpa nggal Baw), Masj, Halaqah,  Majls, anRbah.

Soal lahan :

1.        Jlaskan pngran Lmbaga Pnkan Islam !

2.        Urakanlah Prkmbangan Pnkan Islam zaman Nab

a. Tahapan an pro Makah

b. Tahapan an Pro Manah

3.        Jlaskanlah bnuk-bnuk lmbaga pnkan Islam pra kbangkan Marasah anKuab zaman Nab !

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amsrong, Karn, Muhamma Sang Nab, Surabaya: Rsalah Gus, 2012, c. 7, h. 204

Forum Komunkas Alumn Program Pmbban Calon Dosn IAIN s-Inossa (FKPPCD), Th Dnamcs Of Islamc Cvlzaon, Yogyakara: Tan Ilah Prss, 1998, h.55

hp://www.ugasku4u.com/2013/07/makalah-lmbaga-pnkan-slam.hml  unuh /2013/10/29

hp://aarossya.blogspo.com/2010/02/wahyu-yang-kua.hm/2013/10/29

hp://pmuaprssjabar.worprss.com/arkl/asp-sobrn/asar-akwah-an-pnkan-rasulullah-saw/2013/10/29

hp://ukas.kompasana.com/2012/09/24/mo-akwah-rasul-489743.hml/2013/10/29

hp://mzazanul.blogspo.com/2012/03/rumah-ulama-an-sana-khalfah-sbaga.hml/2013/10/30

Maryam, S kk, Sjarah Praaban Islam ar Masa Klask Hngga Morn, Yogyakara: LESFI, 2009, c.3, h.144

Nzar, Samsul, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003, h. 6

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012, h.23

Saon, Charls Mcha, Pnkan Tngg alam Islam, Jakara: Logos Publshng, 1994, h.  18

Syalab, Ahma, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, 1973, c.1, h.33

BAB IV

PENDIDIKAN MASA BANI UMAWIYAH

Kompns Dasar

:

Mampu Mnjlaskan Pnkan Masa Ban Umawyah

Inkaor

:

1.     Prkmbangan Pnkan Masa Ban Umawyah

:

2.     Tokoh-okohIlmuanan Konsrbusnyaalam Pnkan Islam Masa Ban Umawyah

:

3.     Lmbaga Pnkan Islam Masa Ban Umawyah

4.     Klasfkas Ilmu Pngahuan yang Brkmbang Masa Ban Umawyah

Srag Prkulahan

:

Prsnas Makalah, Konsrukvsm, Kolaborav.

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakanan varas sumbr varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

:

100

A. Pnahuluan

Pnkan Islam slah pnah k Manah rus mngalam prkmbangan an kmajuan ngan brambahnya kuan­as psra k, mpa pnkan, jumlah naga pnk, prambahan mar-mar ajar an mo-mo pnkan yang gunakan. Prkmbangan yang sgnfkan rja paa masa Ban Umawyah (661-743 M) brkuasa slama 90 ahun[77], bsa sbu pro I kmuan pro II mula ahun (711-1492 M) Analusa (Spanyol) yang scara alamah mlanjukan pr­km­­bangan pnkan paa masa Khulafa –ar-Rasyn.

Para pngmbang awal pnkan Islam masa Umawyah aalah mrka yang mash hup paa masa Umawyah brkuasa. Smanga pngmbangan pnkan an lmu pngahuan lahr ar rahm ulama yang mmplajar al-Qur’an al-Karm. Dorongan unuk mncar lmu an mnlaah alam, alam bahasa wahyu prama Iqra’ (bacalah). Mmbaca bsa alam aran rangkaan huruf-huruf yang knal smua praaban manusa, aau mmbaca ana-ana alam (aya-aya). Pnknya mmbaca yang rsura an yang rsra.

Lompaan prkmbangan lmu pngahuan mlalu pross pnkan yang lakukan para ulama bak ngan ukungan pnguasa aau ak lah mlahrkan lmu-lmu baru bang ksak, sasra, flsafa maupun kagaman. Srng prkm­bangan lmu pngahuan, maka lmbaga pnkan Islam juga ku brkmbang.

Dalam bab n mnyajkan opc: Prkmbangan Pnkan Islam Masa Ban Umawyah, Tokoh-okohIlmuanan Konsrbus­nya alam Pnkan Islam Masa Ban Umawyah, Lmbaga Pnkan Islam Masa Ban Umawyah, Klasfkas Ilmu Pngahuan yang Brkmbang Masa Ban Umawyah, Ksmpulan an Soal-soal Lahan.

B.   Pmbahasan

1.    Prkmbangan Pnkan Islam Masa Umawyah

Paa masa Daulah (Dnas) Ban Umayyah pnkan Islam mngalam prkmbangan yang cukup sgnfkan,namun brsfa snralsas an ak mmlk sanar umur. Kajan klmuan paa pro n brpusa Damaskus, Kuffah, Makah, Manah, Msr, Corova, Damsyk, Palsna (Syam), an Fsa (Msr)[78]. Aapun aspk-aspk kmajuan pnkan Islam yang mngalam pnngkaan sgnfkan yang soro alam bab n alam bang kurkulum an mo pnkan, anaranya apa urakan paa pmbahasan brku:

a.         Kurkulum Pnkan Islam paa Masa Ban Umawyah

Paa masa ban Umayyah, pakar pnkan Islam mng­gunakan kaa Al-Maah unuk pngran kur­kulum. Karna paa masa u kurkulum lbh nk ngan srangkaan maa plajaran yang harus brkan paa mur alam ngka rnu[79].

Srng prjalanan waku pngran kurkulum mula br­kmbang an cakupannya lbh luas, yau mncakup sgala aspk yang mmpngaruh prba sswa. Kurkulum alam pngran yang morn n mncakup ujuan, maa plajaran, pross blajar an mngajar sra valuas[80]. Brku n aalah macam-macam kurkulum yang brkmbang paa masa ban Umawyah:

1)        Kurkulum Pnkan Rnah

Trapa ksukaran kka ngn mmbaas maa plajaran-maa plajaran yang mmbnuk kurkulum unuk smua ngka pnkan yang brmacam-macam. Prama, karna ak aanya kurkulum yang rbaas, bak unuk ngka rnah maupun unuk ngka pnghabsan, kcual Al-Qur’an yang rapa paa kurkulum. Kua, ksukaran anara mm­ba­kan fas-fas pnkan an lamanya blajar karna ak aa masa rnu yang mngka mur-mur unuk blajar paa sap lmbaga pnkan. Sblum brrnya marasah, ak aa ngkaan alam pnkan Islam, ap ak hanya sau ngka yang brmula Kuab an brakhr skus halaqah (mlngkar). Tak aa kurkulum khusus yang ku olh sluruh uma Islam. Dlmbaga Kuab basanya ajarkan mmbaca an mnuls sampng Al-Qur’an. Kaang ajarkan bahasa, nahwu, an aruh.

2)        Kurkulum Pnkan Tngg

Prguruan ngg Islam yang aa bukan brar spr yang bayangkan har n, namun subansnya kajan-kajan klmuan yang plajar lakukan olh sorang psra k an osn/pnk lbh mnalam. Kalau ka hubungkan ngka ksrusan para pncar lmu ar ngka lan bawahnya, maka paa ngka prguruan ngg waku u lbh ga mnggal lmu-lmu yang aa. Paralmuan lah rbasa mnggunakan mo ksprmn,obsrvas, ral an rroran brfkr analk unuk lmu flsafa an mafska.

Brbcara kurkulum pnkan nggyang aa waku u, ragamnya sanga brvaras rganung kpaa syakh yang mau mngajar. Para mahasswa ak rka unuk mmplajar maa plajaran rnu, mkan juga pnk/osn ak mwajb­kan kpaa mahasswa unuk mngku kurkulum rnu[81].

Mahasswa bbas unuk mngku plajaran sbuah pnkan ngg an brpnah ar sbuah pnkan ngg k pnkan ngg yang lan, bahkan ar sau koa k koa lan. Mnuru Rahman, pnkan jns n sbu pnkan orang wasa karna brkan kpaa orang banyak yang ujuan uamanya aalah unuk mngajarkan mrka mngna Al-Qur’an an agama.Kurkulum pnkan ngka n bag kpaa ua jurusan yau, jurusan lmu-lmu agama (al-ulum al-naqlyah) an jurusan lmu pngahuan (al-ulum al-aqlyah)[82].

b.        Mo-mo Pnkan Islam paa Masa Ban Umawyah

Pnkan Islam masa Dnas Umawyah ampaknya mash omnas olh mo bayan, ruama slama aba I H mana pnkan brumpu an brsumbr paa nash-nash agama yang kala u rr aas Al-Qur’an, sunnah, jmak, an fawa sahaba. Mo bayan alam pnkan Islam kala u lbh brsfa kspla­naf, yau skar mnjlaskan ajaran-ajaran agama saja karna ngka prkmbangan lmu-lmu aqlah blum mnja proras.

Scara khusus, mo cramah an monsraslah yang banyak gunakan alam nsus-nsus pnkan yang aa zaman u, baru paa masa-masa akhr pmrnahan Umawyah mo burhan mula brkmbang una Islam, srng ngan ganya pnrjmahan karya-karya flsafa Yunan k alam bahasa Arab[83].

Moburhan /Tahll (analk) aalah mo yang lah paka paa zaman Arols (lahr 384 SM)ngan pnkaan slogsm yang mmaka slah prposs-prposs[84]. Mo burhan prknalkan prama kal olh Al Kn (801-873 M). Slanjunya mo rsbu mncapa puncaknya kka braa angan Ar-Roz (865-925 M) an Al- Farab (872-950 M)[85] paa masa Ban Abbasyah (ahun 132-656 H/750-1258 M)[86]

Slan moburhan, mo karya wsaa (rhlah lmyah) an pnugasan sanga brkmbang masa n. Para lmuan brlomba-lomba prg k wlayah yang prnah naung praaban Yunan unuk mnapa buku-buku klask kmuan rjmahkan k alam bahasa Arab[87].

Mo pnkan Islam bang kajan kagamaan mash mnggunakan mo ksah, amsal, hukuman, pmbasaan, klaan, skus, halaqah, ganjaran, an anya jawab. Pnggunaan mo rsbu karna mar-mar kslaman sara ngan hukum praks unuk khupan shar-har.

2.        Tokoh-okoh Ilmuan an Konrbusnya alam Pnkan Islam Masa Umawyah.

Banyak okoh–okoh lmuan yang lah mmbrkan sumbangsh rhaap pnkan Islam masa nas Umawyah. Brkmbangnya pnkan Islam bukan alam aran pmbaharuan lmbaga-lmbaga, mo an mar spr pmbaharuan pnkan una morn yang ka knal wasa n, namun lbh brsfa pmbaharuan yang brkonoas ngras lmu umum an Islam spr yang prnah lakukan Muhamma Abuh (lahr1849M),ngan mmasukkan maa plajaran brhung,aljabar,sjarah Islam,bahasa an sasra, an prnsp-prnsp gomr an gograf kalam kurkulum al-Azhar. Dar sg mo prkulahanyang brl-l yang knal ngan nama Syarah al-Hawasy,usahakan hlangkan an gan ngan mo pngajaran yang ssua ngan prkm­bangan zaman[88].

Prkmbangan pnkan Islam paa masa Umawyah mnanjak ar sblumnya, yau ar yang blum aa mnja aa; bukan mmprbak yang lah aa, sra mnysp yang lah aa. Prkmbangan pnkan Islam nk ngan prkmbangan lmu pngahuan, mana aa lmuan sana an pnkan Islam. Walaupun yang mnja lmuan rsbu bukanlah orang muslm, ap smanga klmuan orong olh una muslm yang brsumbrkan al-Qur’an an sunnah Nab Muhamma saw an mrka brbak alam Tamaun Islam bawah pmrnahan Ban Umawyah.

Prkmbangan pnkan Islam an Ilmu pngahuan yang rja scara ngral. Bahwa pnkan Islam bukan hanya mngmbangkan lmu-lmu agama namun juga lmu-lmu aqlah . Bolh ja sorang ulama ahl afsr juga ahl flsafa, aau mnguasa lmu-lmu umum lanya. Bsa kaakan lmu pngahuan ak mngnal pmsahan lmu agama an umum. Dalam okrn Islam sumbr lmu aalah sau yau Allah sw.  

Aapun Tokoh-Tokoh Paa Masa Ban Umayyah Pro I[89] rr ar ulama-ulama yang mnguasa bangnya masng-masng spr alam bang afsr, has, an Fqh. Slan para ulama juga aa ahl bahasa/sasra.

a.   Ulama-ulama ab’n ahl afsr, yau: Mujah, ‘Ahak bn Abu Rabah, ‘Ikrmah, Sa’ bn Jubar, Masruq bn Al-Aja’, Qaaah. Paa masa ab’n afsr Al-Qur’an brambah luas ngan mmasukkan Isralya an Nasranya, karna banyak orang-orang Yahu an Nasran mmluk agama Islam. D anara mrka yang rmasyhur: Ka’bul Ahbar, Wahab bn Munabbh, Abullah bn Salam, Ibnu Juraj

b.  Ulama-ulama Has yau: Abu Hurarah, ‘Asyah, Abullah bn Umar, Abullah bn Abbas ,Jabr bn Abullah, Anas bn Malk. Kab bacaan sau-saunya alah al-Qur’an. Sangkan has-has blumlah bukukan. Has-has hanya rwayakan ar mulu k mulu. Dar mulu guru k mulu murnya, yau ar hafalan guru brkannya kpaa mur, shngga mnj hafalan mur pula an bgulah srusnya. Sngah sahaba an plajar-plajar aa yang mncaa has-has u alam buku caaannya, ap blumlah brupa buku mnuru sllah ka skarang. 

c.  Ahl bahasa/sasra: Sorang ahl bahasa spr Sbawah yang karya ulsnya Al-Kab, mnja pgangan alam soal brbahasa arab. Sjalan ngan u, prhaan paa syar Arab jahlahpun muncul kmbal shngga bang sasra arab mngalam kmajuan. D zaman n muncul pnyar-pnyar spr Umar bn Abu Rabah ,Jaml al-uzr ,Qys bn Mulawwah ,yang knal ngan nama Lala Majnun, Al-Farazaq, Jarr, an Al Akhal.

Brku n nama-nama lmuwan bsra bang kahlan yang brkmbang Analusa masa nas Ban Umayyah II[90] :

No

Nama

Bang Kahlan

Krangan

Abu Ubaah Muslm Ibn Ubaah al Balans

– Asrolog

– Ahl Hung

– Ahl grakan bnang-bnang

Dknal sbaga Shahh al Qbla karna banyak skal mngrjakan pnuan arah shala.

Abu al Qasm Abbas bn Farnas

– Asronom

– Kma

Ilm kma, bak kma murn maupun rapan aalah asar bag lmu farmas yang ra kaannya ngan lmu kokran. Farmas an lmu kokran lah mnorong para ahl unuk mnggal an mngmbangkan lmu kma an lmu umbuh-umbuhan unuk pngobaan.

Ahma bn Iyas al Qurhub

Kokran

Hup paa masa Khalfah Muhamma I bn ab al rahman II Ausah

.

Al Harran

.

Yahya bn Ishaq

Hup paa masa khalfah Baullah bn Munzr

f.

Abu Dau Sulaman bn Hassan

Hup paa masa awal khalfah al Mu’ayya

g.

Abu al Qasm al Zahraw

– Dokr Bah

– Prns lmu pnyak lnga

– Plopor lmu pnyak kul

D Bara knal ngan Abulcass. Karyanya brjuul;al Tashrf l man ‘Ajaza ‘an al Ta’lf,mana paa aba XII lah rjmahkan olh Grar of Crmona an cak ulang Gnoa (1497M), Basl (1541 M) an Oxfor (1778 M) buku rsbu mnja rujukan unvrsas-unvrsas Eropa.

h.

Abu Marwan Ab al Malk bn Habb

– Ahl sjarah

– Pnyar an ahl nahwu sharaf

– wafa 238/852

– salah sau bukunya brjuul al Tarkh

.

Yahya bn Hakam

– Sjarah

– Pnyar

k.

Muhamma bn Musa al raz

– Sjarah

– wafa 273/886

– Mnap Analusa paa ahun 250/863

l.

Abu Bakar Muhamma bn Umar

– Sjarah

– Dknal ngan Ibn Quhyah

– Wafa 367/977

– Bukunya brjuul Tarkh Ifah al Analus

m.

Urab bn Saa

– Sjarah

– Wafa 369/979

– Mrngkas Tarkh al- habar, mnambahkan kpaanya nang al Maghrb an Analusa, sampng mmbr caaan nk rhaap buku rsbu.

n.

Hayyan Ibn Khallaf bn Hayyan

– Sjarah & sasra

– Wafa 469/1076

– Karyanya : al Muqabs f Tarkh Rja al Analus an al Man.

o.

Abu al Wal Abullah bn Muhamma bn al faral.

– Sjarah

– Pnuls bograf

– Lahr Corova ahun 351/962 an wafa 403/1013.

– Salah sau karyanya brjuul Tarkh Ulama’ al Analus

Prkmbangan Bahasa an Sasra Arab ak rlpas arpaa pran para ulama an sasrawan, anaranya aalah [91]:

a.            Al al Qal. Ia aalah sorang okoh bsar paa zamannya. Ia bsarkan an mnmba lmu Has, bahasa, sasra, Nahwu an sharaf ar ulama-ulama rknal Bagha. Paa ahun ahun 330/941 al Nashr mngunang blau unuk mnap Corova an sjak saa u Al mngmbangkan lmu Islam sampa wafanya (358/696). Dar skan banyak karya ulsnya yang brnla ngg, anaranya aalah al Amalî an al Nawâr.

b.           Ibn al Quhyah Abu Bakar Muhamma Ibn Umar. Ia aalah sorang ahl bahasa Arab, Nahwu, pnyar an sasrawan. Ia mnuls buku ngan juul al Af’âl an Fa’ala wa Af’alâ. Ia mnnggal paa ahun 367/977.

c.            Al Zab. Ia aalah guru ar Ibn Quhyah. Al Zaby suah mngmbangkan bahasa an sasra Analusa sblum aanya Al al Qal. Bukunya yang rknal aalah Mukhashar al ‘An an Akhbar al Nahwyyîn.âîû

.           Sa Ibn Jabr, a juga mrupakan salah sau guru ar Ibn Quhyah.

.            Muhamma bn Abllah bn Msarrah al Bahn (269-319) ar Corova knal sbaga orang prama yang mnkun flsafa Analusa.

Brku n Bblograf bbrapa sasrawan Analusa [92]:

a.            Abu Amr Ahma bn Muhamma bn Ab Rabbh. Lahr Corova 246/860. a mnkun lmu kokran an musk, ap kcnrungannya lbh banyak kpaa sasra an sjarah. a brhasl mnggubah syar-syar pujan (maah) bag mpa khlafah Umawyah, shngga a mnapa kuukan rhorma sana. Paa masa al Nashr a mnggubah 440 ba syar ngan mnggunakan bahan acuan sjarah. Paa masa uanya, Abu Amr mnysal khupan masa muanya, kmuan a brzuhu.

Olh karnanya a mnggubah syar-syar zuhyya yang a hmpun alam al Mumhshâ. Sbagan bsar karya syarnya suah hlang, sangkan yang brupa prosa a uangkan alam karyanya yang br nama al ‘Aq al Fâr. Ia paa ahun 328/940 alam kaaan lumpuh.

b.           Abu Amr Abullah bn Syuha. Lahr Corova paa ahun 382/992. Ia knal ka ngan pnguasa. Dngan krlbaannya ngan kmlu polk, a srng mmbua syar-syar alma rangka mmbsarkan aau mnggulngkan sorang pnguasa. Paa masa kkuasaan Hamuyah pnyar n pnjarakan an mnrma pnghnaan sra pnganayaan yang bra. Ia bbaskan alam kaaan lumpuh sampa wafa paa ahun 427/1035. Karyanya alam bnuk prosa aalah Rsâlah al Tawâb’ wa al Zawâbgh, Kasyf al Dakk wa Asar al Syakk an Hanu ‘Ahar.

c.            Ibn Hazm. Lahr paa ahun 384/994) mrupakan pnyar suf yang banyak mnggubah pus-pus cna.

3.   Lmbaga-lmbaga Pnkan Paa Masa Dnas  Umayyah

Pola pnkan Islam paa pro Dnas Umayyah lah brkmbang bla banngkan paa masa Khulafa Ar-Rasyn yang ana ngan smaraknya kgaan lmah masj-masj an brkmbangnya Khuab sra Majls Sasra.  Danara mpa-mpa pnkan paa pro Dnas Umayyah aalah[93]:

a. Khuab

Khuab aalahmpa anak-anak blajar mnuls, mmbaca, an mnghafal al Quran sra blajar pokok-pokok ajaran Islam. Aapun cara yang lakukan olh pnk sampng mngajarkan al Quran mrka juga blajar mnuls an aa bahasa sra ulsan.  Al Quran paka sbaga bahasa bacaan unuk blajar mmbaca, kmuan plh aya-aya yang akan uls unuk plajar.  Dsampng blajar mnuls an mmbaca mur-mur juga mmplajar aa bahasa Arab, cra-cra Nab, has an pokok agama.

b. Masj

Paa Dnas Umayyah, Masj aalahmpa pnkan ngka mnngah an ngka ngg slah khuab.  Plajaran yang ajarkan mlpu al Quran, Tafsr, Has an Fqh.  Juga ajarkan ksusasraan, sajak, gramaka bahasa, lmu hung an lmu prbnangan. Danara jasa bsar paa pro Dnas Umayyah alam prkmbangan lmu pngahuan aalah mnjakan Masj sbaga pusa akfas lmah. Paa pro n juga rkan Masj sluruh plosok arah Islam. Masj Nabaw Manah an Masjl Haram Makkah slalu mnja umpuan pnunu lmu sluruh una Islam an ampak juga paa pmrnahan Wal bn Abul Malk 707-714 M rkan Masj Zaunnah Tunsa yang anggap Unvrsas rua sampa skarang.

c. Majls Sasra

Majls sasra mrupakan mpa brskus mmbahas masalah ksusasraan an juga sbaga mpa brskus mngna urusan polk.  Prhaan pnguasa Ummayyah sanga bsar paa pncaaan kaah-kaah nahwu, pmakaan Bahasa Arab an mngumpulkan Syar-syar Arab alam bang syarah, kabah an brkmbangnya sm prosa.

.     Pnkan Isana

Pnkan Isana yau pnkan yang slnggarakan an prunukkan khusus bag anak-anak khalfah an para pjaba pmrnahan. Kurkulum paa pnkan sana arahkan unuk mmprolh kcakapan mmgang knal pmrnahan aau hal-hal yang aa sangku paunya ngan kprluan an kbuuhan pmrnah, maka kurkulumnya aur olh guru an orang ua mur. Isana Khalfah sbaga Lmbaga Pnkan.

Pnkan anak sana  brba ngan pnkan anak – anak kuab paa umumnya. D sana,orang ua mur (para pmbsar sana) aalah yang mmbua rncana plajaran an ujuan yang khnak olh orang uanya. Guru yang mngajar sana u sbu mu’ab. Kaa mu’ab brasal ar kaa aab, yang brar bu pkr aau mrwayakan. Guru pnkan anak sana  sbu mua’b karna brfungs mnkkan bu pkr an mwarskan kcrasan an pngahuan orang – orang ahulu kpaa anak-anak pjaba[94].

Rncana plajaran unuk pnkan sana paa gars bsarnya sama saja ngan rncana plajaran paa kuab-kuab, hanya ambah aau kurang mnuru khnak para pmbsar yang brsangkuan, an slaras ngan kngnan unuk mnyapkan anak rsbu scara khusus unuk ujuan-ujuan an anggung jawab yang akan haapnya alam khupannya nan.

Pnkan  sana,  ak hanya pngajaran ngka rnah, ap lanju paa pngajaran ngka ngg sbagamana halaqah, masj an marasah. Guru sana namakan nganmuab. Tujuan pnkan sana bukan saja mngajarkan lmu pngahuan bahkan muab harus mnk kcrasan, ha an jasman anak sbagamana ungkapan Abul Malk bn Marwan sbaga brku: “Ajarkan kpaa anak- anak u brkaa bnar sbagamana kau ajarkan al-Qur’an. Jauhkan anak-anak u ar prgaulan orang-orang buruk bu, karna mrka ama jaha an kurang aab. Jauhkan anak-anak u ar pmalu karna pmalu u mrusak mrka. Gunng rambu mrka supaya bal kuuknya. Br makan mrka ngan agng supaya kua ubuhnya. Ajarkan syar kpaa mrka supaya mrka mnja orang bsar an bran. Suruh mrka mnyka gg an mnum ar ngan mnghrup prlahan-lahan bukan ngan brsuara, (spr hwan). Kalau ngkau hnak mngajarkan aab kpaa mrka hnaklah ngan ruup aa kahu olh sorang pun.[95]”

D aas aalah conoh ar rncana plajaran an punjuk-punjuk yang kmukakan olh pmbsar sana kpaa pn­k anak-anaknya agar jakan sbaga poman.

Aapunrncana pmblajaran sana sbaga brku[96]:                                         

1)  Al-Qur’an (kabullah)

2)  Has-has yang rmula

3)  Syar – Syar yang rhorma 

4)  Rwaya hukamah

5)  Mnuls mmbaca an lan – lan

.    Pnkan Baah

Yau mpa blajar bahasa Arab yang fash an murn. Hal n rja kka khalfah Abul Malk bn Marwan mmprogramkan Arabsas maka muncul slah Baah, yau usun Bau Paang Sahara mrka mash fash an murn ssua ngan kaah bahasa Arab rsbu. Shngga banyak khalfah yang mngrmkan anaknya k Baah unuk blajar bahasa Arab bahkan ulama juga prg k sana anaranya aalah Al Khall bn Ahma.

f.      Prpusakaan

Al-Hakam Ibnu Nasr (350 H/961 M) mnrkan prpusakaan yang bsar Qurhubah (Coova). Prpusakaan n ak prgunakan unuk mmbaca buku, ap sakan juga ruangan unuk pross pmblajaran yang bmbng olh ulama ssua bang kahlan[97].

g.  Bmarsan(Rumah Sak)

Rumah sak sampng brfungs unuk mngoba an mrawa orang sak, ap juga brfungs sbaga mpa mnk calon naga ms an prawa, an juga unuk mmplajar lmu kokran[98].

Prluasan ngara Islam bukanlah prluasan ngan mrobohkan an mnghancurkan, bahkan prluasan ngan raur ku olh ulama-ulama an guru-guru agama yang uru brsama-sama nara Islam. Pusa pnkan lah rsbar koa-koa bsar sbaga brku[99]:

a.   Marasah Mkkah

Guru prama yang mngajar Makkah, ssuah pnuuk Mkkah akluk, alah Mu’az bn Jabal. Ialah yang mngajarkan Al Qur’an an mana yang halal an haram alam Islam. Paa masa khalfah Abul Malk bn Marwan Abullah bn Abbas prg k Mkkah, lalu mngajar sana Masjl Haram. Ia mngajarkan afsr, fqh an sasra. Abullah bn Abbaslah pmbangun marasah Mkkah, yang rmasyur sluruh ngr Islam.

b.   Marasah Manah

Marasah Manah lbh rmasyhur an lbh alam lmunya, karna sanalah mpa nggal sahaba-sahaba Nab. Brar sana banyak rapa ulama-ulama rkmuka.

c.   Marasah Basrah

Ulama sahaba yang rmasyur Basrah alah Abu Musa Al-asy’ar an Anas bn Malk. Abu Musa Al-Asy’ar aalah ahl fqh an ahl has, sra ahl Al Qur’an. Sangkan Abas bn Malk rmasyhur alam lmu has. Al-Hasan Basry sbaga ahl fqh, juga ahl pao an ksah, ahl fkr an ahl asawuf. Ia bukan saja mngajarkan lmu-lmu agama kpaa plajar-plajar, bahkan juga mngajar orang banyak ngan mngaakan ksah-ksah masj Basrah.

.   Marasah Kufah

Marasah Ibnu Mas’u Kufah mlahrkan nam orang ulama bsar, yau: ‘Alqamah, Al-Aswa, Masroq, ‘Ubaah, Al-Hars bn Qas an ‘Amr bn Syurahbl. Mrka ulah yang mnggankan Abullah bn Mas’u mnja guru Kufah. Ulama Kufah, bukan saja blajar kpaa Abullah bn Mas’u yang mnja guru Kufah Bahkan mrka prg k Manah.

.   Marasah Damsyk (Syam)

Slah ngr Syam (Syra) mnja sbagan Ngara Islam an pnuuknya banyak mmluk agama Islam. Maka ngr Syam mnja prhaan para Khlafah. Marasah u mlahrkan Imam pnuuk Syam, yau, Aburrahman Al-Auza’y yang sraja lmunya ngan Imam Malk an Abu-Hanafah. Mazhabnya rsbar Syam sampa k Magrb an Analusa. Tap kmuan mazhabnya u lnyap, karna bsar pngaruh mazhab Syaf’I an Malk.

f.    Marasah Fsa (Msr)

Sahaba yang pramakal mnrkan marasah an mnja guru msr aalah Aburrahman bn Amr bn Al-Ash. Blau aalah sorang ahl has yang bukan saja mnghafal has-has nab ap blau juga mnulskannya alam caaan prbanya, shngga a ak lupa alam mrwayakan has-has u kpaa murnya. Guru brkunya yang rknal ssuahnya aalah Yaz bn Abu Habb Al-Nuby an Abllah bn Abu Ja’far bn Rab’ah. Danara mur Yaz yang rknal aalah Abullah bn Lah’ah an Al-Las bn Sa yang knal sbaga ulama’ yang mmpunya mazzhab rsnr alam bang fqh sbagamana Al-Auza’ Syam.  

g.   Marasah Hasan Al-Bashr

Marasah Hasan Al-Bashr mnja lbh brmakna alam sjarah praaban karna prbaan anara blau ngan Washl bn Aha nang kuukan plaku osa bsar. Suau kka Hasan Al-Bashr anya olh ssorang ngan brkaa: “ ya uan, kahwarj brpnapa bahwa plaku osa bsar lah mlakukan planggaran yang mmbua yang brsangkuan kluar agama (kafr/mura); sangkan murj’ah brpnapa bahwa plaku osa bsar aklah kafr karna amal bukan sn aau rukun man; bagamana mnuru uan?” Hasan Al-Bashr bram sjnak unuk mmbrkan jawaban. Kka Hasan Al-Bashr brsap-sap unuk mmbrkan jawaban, ba-ba Washl bn Aha (murnya) mnjawab: “mnuruku a bukan mukmn an juga bukan kafr, aap braa anara poss mukmn an kafr”. Slah u, Washl kluar ar Hasan Al-Bashr an mmbangun pnapanya snr yang mrupakan snss ar alran kalam yang suah aa sblumnya. Gagasan uamanya aalah “Al Manzlah Ban Almanzlaan”, an glarnya aalah Syakh Al-Mu’azla Wa Qmuha.          

4. Ilmu-lmu pngahuan yang brkmbang Masa Ban Umawyah

.   Prkmbangan Ilmu Pngahuancukup sgnfkan, sampng mlakukan kspans, pmrnahan nas umayyah juga mnaruh prhaan alam bang pnkan. Pnguasa ku mmbrkan orongan yang kua rhaap una pnkan ngan pnyaan sarana an prasarana. Hal n lakukan agar para lmuwan, para snman, an para ulama’ mau mlakukan pngmbangan bang lmu yang kuasanya sra mampu mlakukan karsas lmu. Danara lmu pngahuan yang brkmbang paa masa n aalah[100]:    

a.   Ilmu agama, spr: Al-Qur’an, Has, an Fqh. Pross   pmbukuan Has rja paa masa Khalfah Umar bn  Abul Azz sjak saa ulah has mngalam prkmbangan psa.

b.   Ilmu sjarah an gograf, yau sgala lmu yang mmbahas nang prjalanan hup, ksah, an rwaya. Uba bn Syaryah Al Jurhum brhasl mnuls brbaga prswa sjarah.

c.   Ilmu pngahuan bang bahasa, yau sgala lmu yang mmplajar bahasa, nahwu, saraf, an lan-lan.

.  Bang flsafa, yau sgala lmu yang paa umumnya brasal ar bangsa asng, spr lmu mank, kma, asronom, lmu hung an lmu yang brhubungan ngan u, sra lmu kokran.

.   Ilmu Has an pnulsanya

Umar bn Abul Azz aalah khalfah yang mnggagas pnulsan has, yang kmuan blau mmrnahkan kpaa walkoa Manah Abu Bakar unuk mnulskannya, aas prnah khalfah, pngumpulan has pun mula lakukan olh para ulama’ anaranya aalah Abu Bakar Muhamma bn Muslm bn Uballah Ibnu Syhab Al-Zuhr (guru Imam Malk) akan ap buku has yang kumpulkan olh Imam Az-Zuhr ak kahu an ak sampa kpaa ka. Dalam sjarah rcaa bahwa yang mmbukukan has prama kal aalah Imam Al-Zuhr    

f.   Tolog Islam (Ilmu Kalam)

Brhaapan ngan pmkran ologs ar agama Krsn yang suah brkmbang sblum aangnya Islam, maka brkmbang pula ssm pmkran Islam. Tmbul alam Islam pmkran yang brsfa ologs, yang kmuan rknal ngan sbuan lmu kalam. Smula lmu kalam brujuan unuk mnolak ajaran-ajaran ologs ar agama Krsn yang sngaja masukkan unuk mrusak akah Islam. Kmuan brkmbang mnja lmu yang khusus mmbahas nang brbaga pola pmkran yang brkmbang alam una Islam ruama masalah kuhanan. Paa prkmbangan slanjunya muncul alran-alran ologs Islam yang brawal ar prnangan pols ubuh uma Islam yang bbnya muncul smnjak Khalfah Al ruama slah rjanya prswa ahkm yang mnangkan olh Mu’awyyah scara lck. Alran-alran yang muncul paa saa u aalah khawarj an murj’ah.   

C. Ksmpulan

Pnkan Islam Zaman Ban Umayah mngalam kmajuan yang mnnukan, karna prhaan pnguasa ku mmbrkan orongan, sampng smanga klmuan yang usung ulama muslm yang noobnnya rnspras smanga ar Al-Qur’an an Sunnah. Al-Qur’an an Sunnah krap mmbrkan anangan an pnghargaan unuk orang yang brman yang mnunjukan kualas akal an mmbrkan mpa yang rhorma unuk orang yang brman an brlmu pngahuan.

Prkmbangan pnkan Islam ar sg kurkulum an, monya mnngka srng brambah banyak lmu-lmu baru yang mukan ar luasnya arah aklukan Islam. Darah akhlukan banyak mnnggalkan khazanah lmu pngahuan yang ku mnambah kkayaan lmu-lmu Islam. Para lmuan ak mlwakan ksmpaan yang aa ngan mmanfaakan lmu-lmu yang brumpuk-umpuk arah akhlukan. Prbaan bahasa yang gunakan alam buku-buku lmu yang nggal ak bsa mnghalang mrka. Pross pnrjmahan ar bahasa Yunan ak langsung k bahasa Arab ap rlbh ahulu k alam bahasa Suryan kmuan k alam bahasa Arab.

Tokoh llmuan skalgus pngmbang pnkan Islam zaman ban Umayyah aalah : Mujah, ‘Ahak bn Abu Rabah, ‘Ikrmah, Sa’ bn Jubar, Masruq bn Al-Aja’, Qaaah. Ka’bul Ahbar, Wahab bn Munabbh, Abullah bn Salam, Ibnu Juraj, Abu Hurarah, ‘Asyah, Abullah bn Umar, Abullah bn Abbas ,Jabr bn Abullah, Anas bn Malk. Umar bn Abu Rabah ,Jaml al-uzr, Qys bn Mulawwah, yang knal ngan nama Lala Majnun, Al-Farazaq, Jarr, an Al Akhal, Abu Ubaah Muslm Ibn Ubaah al Balans, Abu al Qasm Abbas bn Farnas, Ahma bn Iyas al Qurhub, Al Harran, Yahya bn Ishaq, Abu Dau Sulaman bn Hassan, Abu al Qasm al Zahraw, Abu Marwan Ab al Malk bn Habb, Yahya bn Hakam, Muhamma bn Musa al raz, Abu Bakar Muhamma bn Umar, Urab bn Saa, Hayyan Ibn Khallaf bn Hayyan, Abu al Wal Abullah bn Muhamma bn al faral, Al al Qal, Ibn al Quhyah Abu Bakar Muhamma Ibn Umar, Al Zab, Sa Ibn Jabr, Muhamma bn Abllah bn Msarrah al Bahn, Abu Amr Ahma bn Muhamma bn Ab Rabbh, Abu Amr Abullah bn Syuha, Ibn Hazm.

Lmbaga-lmbaga pnkan Islam rus umbuh anaranya; Khuab, Masj, Majls Sasra, Pnkan Isana, Pnkan Baah, Prpusakaan, Bmarsan (Rumah Sak), Marasah Mkkah, Marasah Manah, Marasah Basrah, Marasah Kufah, Marasah Damsyk (Syam, Marasah Fsa (Msr), Marasah Hasan al-Bashr, yang lahmngaslkan banyak lmuan bak agama maupun lmu-lmu aqlah. Para ulama skalgus lmuan mnjakan mpa nggal maupun mpa bkrjanya sbaga mpa pnkan unuk mngmbangkan lmu pngahuan ar lmbaga pnkan ulah munculnya ckal bakal lmuan pnrus an mngahaslkan lmu pngahuan yang lbh luas an lbh mnalam anara; Ilmu agama, spr; al-Qur’an, Has, an Fqh, .      Ilmu sjarah an gograf, Ilmu pngahuan bang bahasa, yau sgala lmu yang mmplajar bahasa, nahwu, saraf, Bang flsafa, Tolog Islam (Ilmu Kalam).

Dambah ngan prkmbangan Ban Umayyah II yang brkmbang Coova (Spanyol) mnambah smarak klmuan.

Soal Lahan :

1.      Jlaskanlah ua aspk prkmbangan pnkan Islam pro Ban Umayyah

2.      Sbukanlah lma okoh lmuan muslm an jlaskan konrbusnya alam prkmbangan pnkan Islam pro Umayah I an II

3.      Sbukanlah lmbaga-lmbaga pnkan Islam yang brkmbang pro Ban Umayah

4.      Jlaskanlah spsalsas 3 pusa pnkan Islam pro Ban Umayah Pro I

5.      Urakanlah Ilmu-lmu pngahuan yang brkmbang paa Masa Ban Umayah

6.      Mnuru ana fakor apa yang mmbua brkmbangnya pnkan Islam ngan bak paa pro Ban Umayah rsbu. Dan bagamana rlvans ngan kaaan mrupnya prkmbangan una pnkan Islam wasa n. 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

hp://bnu-safrun.blogspo.com/2012/12/sjarah-pnkan-slam-paa-masa-ban_9.hml/2013/10/31

hp://ahmabarokah05.blogspo.com/2012/10/pngran-prkmbangan-an-mo.hm/2013/11/1

hp://polk132.blogspo.com/2013/03/sjarah-brrnya-nas-abbasyah.hml/2013/11/1

hp://muhammamuslh06.blogspo.com/2013/02/pmkran-muhamma-abuh-nang.hml/2013/11/1

hp://16huzna.blogspo.com/2012/12/ban-mayyah.hml/2013/11/1

hp://maun-syukra.blogspo.com/2011/05/para-lmuan-muslm-an-pran-mrka.hml/2013/11/1

hp://ranaus.blogspo.com/2012/08/prkmbangan-pnkan-paa-masa.hml/2013/11/1

Nzar, Samsul, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003

Naa, Abun, Sjarah Sosal Inlkual Islam an Insusnya Pnkanya, Jakara: PT Raja Grafno Prsaa, 2012

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Porasasra, S.I. Sumbangan Islam Kpaa Ilmu Pngahuan Dan Praaban, Jakara: PM3, 1981, C. I

BAB V

PENDIDIKAN MASA ABBASIYAH

Kompns Dasar

:

Mampu Mnjlaskan Pnkan masa Abbasyah

Inkaor

:

1.    Prkmbangan pnkan Islam masa Abbasyah

:

2.Tokoh-okohlmuanan konsrbusnya alam Pnkan Islam masa Abbasyah

:

3. Lmbaga Pnkan Islam Masa Abbasyah

4. Klasfkas lmu pngahuan yang brkmbang Masa Abbasyah

Srag Prkulahan

:

T Prsnas Makalah, Konsrukvsm, Kalaborav.

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

:

100

A. Pnahuluan

            Pnkan Islam masa Abbasyah (132 H/750 M-656 H/1258 M)scara alam mwars smanga bangunan pnkan Islam yang lah aa an bna  Ban Ummayah. Ban Umayyah brkuasa hanya 90 ahun, karna aanya pmbronakan yang moor olh kaum Abbasyah. Dkaakan Abbasyah karnakan mrka alah anak cucu yang kurunan langsung ar paman Nab Muhamma saw yau Abbas bn Abul Muhalb(566-652M).

Pmbronakan yang mnybabkan umbangnya Krajaan Ban Umayyah (Kluarga Sofyan bn Muawyah) ak sra mra mnghancurkan aanan krajaan scara mnyluruh. Tak aa yang brubah scara sgnfkan unuk aanan masyaraka an lmbaga masyarakanya. Namun yang mngalam prubahan aalah pnguasanya saja, yang sblumnya kurunan Umayyah ap kmuan gankan kurunan Ibnu Abbas ra aau sbu Ban Abbasyah.

Brar bang pnkan slan polk (kkuasaan) ap spr apa aanya, bahkan mngalam kmajuan yang lbh psa. Baasan kajan n hanya unuk masa kmajuan Abbasyah ahun 750-833 M(mnuru Ira Lapus). sangkan mnuru  Muhamma Hular Bkmasakkuaan an pnuh karya, brlangsung 100 ahun (132-232 H/750-847 M). Pro n pnguasa krajaan murn knalkan olh orang Arab anpa pngaruh bangsa ‘Ajam (non Arab) lanya. Mnuru Ira Lapus, slah masuknya pngaruh ‘Ajam mrupakan pro awal kmunuran Abbasyah[101]. Awal masuknya pngaruh asng slah mnnggalnya Al-Muawakkl an gankan olh anaknya Al-Musanshr(1226-1242 M).Da mmpunya bu brbangsa Turk, shngga mnguamakan kaum Turk (Sljuq) sbaga pmbanunya Krajaan. In awal bangsa ‘Ajam mula mmpngaruh Ban Abbasyah[102]Ja, anggap lah masuk awal kmunuran Ban Abbasyah. Maka yang mnja fokus kajan n spr yang sbukan aas. Sangkan Pnkan Islam Pro kmunuran Abbasyah akan mnja bahasan rsnr, slah n.

Empa pokok bahasan yang akan kupas paa ss n yau: Awal Prkmbangan Pnkan Islam Ban Abbasyah, Tokoh-okohlmuanan konsrbusnya alam Pnkan Islam masa Abbasyah, Lmbaga Pnkan Islam Masa Abbasyah, Klasfkas lmu pngahuan yang brkmbang Masa Abbasyah, ksmpulan an soal-soal lahan

Slah mmbahas mar n mahasswa mampu mmaham an mnjlaskan kmpa bahasan aas ngan bak.

B. Pmbahasan

1.         Awal Prkmbangan Pnkan Islam Ban Abbasyah

Plak uama asar-asar kkuasasan  Ban Abbasyah aalah Abu Abbas As-Saffah (749-754 M)[103]. Namun sbaga pmbna awal kmajuan pnkan an lmu pngahuan Khalfah Al-Manshur (754-775) yang lah mnsan ngan bak brrnya koa Baga ka mpa Csphon aas prncanaan flosof Prsa, Nawbakh, an ahl asronom Masya’allah, sorang Muslm Yahu. Dalam lmapuluh ahun prncanaannya, koa Baga muncul mnja koa palng pnng una ngan mnyang Konsanopl[104]. 

Brawal ar pnyak Al-Mashur yang susah carkan obanya, maka aangkanlah Jurjs bnu Bakh Yashu, sorang okr Nsora yang rknal, ar akam Kokran Jun Syapur K sana Abbasyah. Suau Prswa yang mmbrkan pngaruh yang bsar aas prkmbangan sans an sn pngobaan paa masa slanjunya. Kbrhaslan okr Jurjs bnu Bak Yashu alam mnymbuhkan pnyak khalfah Al-Mashur maka mrka brkan kmakmuran hup Baga olh khalfah sbaga okr-okr sana, mrka juga mmbangkkan su karya-karya bsar Hppocras (436 SM) an Galn (200 SM)[105]. 

Kmuan muncul pula ahl mamaka an asronom Ina k Isana al-Manshur paa ahun 773 M ngan mmbawa sbuah buku Snana (Shnhn, sbuah rsalah nang asronom) mnybabkan khalfah mmrnahkan pnrjmahan karya u k alam bahasa Arab[106].

Muhamma Ibrahm al-Faraz mlaksanaka ugas u ngan bak ngan banu olh pmbanu-pmbanunya yang cakap. Dalam bbrapa ahun Irak (Baga) mlahrkan sjumlah ahl asronom yang sanga mumpun hngga mmbrkan sumbangan yang brar skal sampa aba 14[107].

D anara hara brharga yang aangkan ar Bzanum, prolhnya naskah-naskah Yunan nang gomr, asronom, kokran an flsafa. Proyk pnrjmahan brlangsung ngan bak aas sokongan Khalfah Harun-ar-Rasy an Al- Makmun[108].

Dar ngr Prsa (Iran) Islam mmprolh asronom, namun yang palng brpngaruh bang ksusasraan an sn rupa Arab. D anara sasra rknal yang rjmahkan Khallah wa Dmmah rjmahkan sorang Zoroasr yang lah masuk Islam Ibnu al-Muqaffa (757 M)[109]. 

Proyk bsar yang ngah lakukan para khalfah Abbasyah aalah ransfr lmu pngahuan ar brbaga bahasa k alam bahasa Arab shngga muah plajar olh ulama aau cnkawan muslm yang ak banyak yang mampu mnguasa bahasa rsbu. Program pnrjmahan yang pnomnal khalfah al-Makmun bang flsafa, kokran an sans Yunan.

Trcaa bahwa Hunan bn Ishaq (809-873 M) mnapa bayaran pnrjmahan sara ngan bra buku yang rjmahkan[110].  Aalah sbuah langkah fanass olh pnguasa unuk mnorong smakn brkmbangnya lmu pngahuan. Kbangkan sbuah praaban rka ngan brsmanga aknya lmu pngahuan, lmu pngahuan mnggla bla pnguasa bnar-bnar cna lmu pngahuan. Trbuk masa glang gmlang praaban Abbasyah akala pngmbangan lmu pngahuan an pnkan bnar-bnar mnja prmaona. 

 Srng ngan mngglanya proyk pnrjmahan lmu pngahuan k alam bahasa Arab, scara brsamaan kgaan pnkan Islam brjalan lbh brsmanga, karna smakn luasnya mar-mar baru yang apakan ar brbaga pnjuru ngr. Para ulama an cnkawan muslm brambah smanga mnggal an mngmbangkan lmu-lmu baru rsbu.

Tmpa-mpa pnrjmahan yang gunakan skalgus mnja mpa brlangsungnya kgaan pnkan Islam. Isana, labor obsrvas an rumah-rumah ulama mnja mpa yang basa gunakan sbaga mpa pnrjmahan skalgus plaksanaan pnkan Islam. Ba al-Hkmah yang rkan khalfah Al-Makmun mnja mpa yang luas gunakan unuk pross kgaan klmuan an pross pnkan Islam.  

Aa bbrapa fakor yang brksnambungan mnja pnorong kmajuan pnkan Islam paa masa Ban Abbasyah mnuru Ramayuls yau[111] :

a.                   Karna aanya kkayaan yang mlmpah ar pajak (kharaj).bak ar pragangan maupun pranan, ngan kkayaan u, khalfah muaj mralsaskan prncanaan unuk alam maupun luar ngrnya, sra pngmbangan lmu pngaahuan

b.                  Prhaan bbrapa khalfah yang bsar kpaa lmu pngahuan spr al-Mansur (757-775 M), al-Mah (775-785 M), Harun al-Rasy (785-809 M), al-Makmun (813-833 M), al-Wahq (824-8-47 M) an al-Muawakkl (847-861 M). Tak kalah pnngnya, pngaruh kluarga Barmak, yang brasal ar Balk, pusa lmu pngahuan an flsafa Yunan Prsa. Kluarga n mmpunya pngaruh yag kua alam pngmbangan lmu pngahuan an flsafa Yunan Baga. Mrka sampng mnja Wazr juga mnja pnk anak khalfah sana.

c.                   Kcnrungan uma Islam alam mngggal lmu pngahuan bsar skal, maka banyaklah ulama sap koa  Islam masa u.

.                  Kons masyaraka Irak, yang mnsak prlunya suau lmu baru krna sunga Dajlah an Fura mnunu pnaaan pngaran yang lbh bak sra pnglolaan prpajakan yang lbh smpurna.

.                   Uma Islam yang lah brcampur baur ngan orang Prsa, ruama Mawal, mrka nlah yang mmahkan lmu pngahuan  an flsafa ar bahsa mrka k alam bahasa Arab.

f.                   Baga sbaga pusa pmrnahan, lbh ahulu maju alam lmu pngahuan, ar paa Damaskus masa u.

g.                  Lancarnya hubungan krjasama, ngan Ngara-ngara maju lanya, spr Ina, Bzanum an lanya

h.                  Dmukannya knolog kras[112], shngga mmuahkan para lmuan mnokumnkan lmu pngahuan yang mukannya.

.                    Scara umum ak aanya sangan yang brar ngan praaban lanya[113].

Kons yang sanga pa unuk prkmbangan ban Abbasyah n, sbnarnya rja unuk lnas skoral yang, slan pnkan/pngajaran lmu-lmu aqlah yang ambl ar una luar an arah akhlukan, lmu-lmu agama nunya ak knggalan. Gla lmu agama ngan sgala varannya brkmbang ngan suburnya. Msalnya alam bang olog/lmu kalam Islam mncapa puncaknya paa masa khalfah al-Makmun. Prsruan pmkran ak hanya alam lnas akamk murn mlankan mrmbs k ranah polk an kkuasaan. Karna kuanya pngaruh olog alam kkuasaan Ban Abbasyah khusunya kka al-Makmun brkuasa, lahrlah Islah al-Mhnah (ujan kpaa orang yang ngn masuk mnja pjaba krajaan aau yang ak mnukung). 

Prkaan olog yang mlba kkuasaan lah banyak mmbawa ampak ngav kpaa ulama yang ak mnukung paham olog yang brkuasa. Khusunya ulama-ulama yang mnybu rnya pmbla sunnah. Mrka ak mau mngaku bahwa al-Qur’an u makhluk sbaga mana yang prcaya kaum Mu’azlah (paham lbral) yang ukung kkusaan. Mrka yang anggap  mmbangkang, sksa an pnjara. Bahkan aa yang wafa unuk mmprahankan kprcayaannya. D anara ulama kalangan salaf yang kna gahnya n aalah Muhamma bn Hanbal (lahr 164 H) Baga[114]. Sangkan yang wafa anaranya Muhamma bn Mamun al-Jun An-Nabur, Nu’am bn Hamma al-Khuza’ an Abu Ya’kub Al- Buah[115].  

Namun, unuk lmu aqlah  brkmbangannya ak spr lmu rumpun agama, bsa kaakan rlav sabl an nral, karna lmu-lmu aqlah rsbu ak mnja bagan kprcayaan praks masyaraka Islam kala u. Bsa kaakan kuukannya hanya sbaga pnopang kmajuan praaban an mmuahkan kgaan praks masyaraka Islam.   Ja, ak rja snmn spr lmu rumpun agama.

2.    Tokoh-okohlmuanan konsrbusnya alam Pnkan Islam masa Abbasyah,

Salah sau fakor ksukssan nas abbasyah alam mngmbangkan lmu pngahuan aalah ngan banyaknya lmuan muslm paa zaman rsbu yang mmbrkan konrbus bsar rhaap prkmbangan lmu pngahuan, skalgus kpaa pnkan Islam anaranya aalah Ibnu Sna, Ibnu Rusy, al-Kn, Ibnu Hayham, al-Rhaz an lanya bawah n urakan sbaga brku[116]:

a.   Ibnu Sna

Ibnu Sna (980-1037) knal juga sbaga Avcnna Duna Bara aalah sorang flsuf, lmuwan, an juga okr klahran Prsa (skarang suah mnja bagan Uzbksan). Ia juga sorang pnuls yang proukf mana sbagan bsar karyanya aalah nang flosof an pngobaan. Bag banyak orang, blau aalah “Bapak Pngobaan Morn” an mash banyak lag sbuan bagnya yang kbanyakan brsangkuan ngan karya-karyanya bang kokran. Karyanya yang sanga rknal aalah al-Qanun f al-Tbb yang mrupakan rujukan bang kokran slama braba-aba.

Ibnu Sna brnama lngkap Abū ‘Alī al-Husayn bn ‘Abullāh bn Sīnā, a lahr paa 980 Afsyahnah arah ka Bukhara, skarang wlayah Uzbksan (kmuan Iran), an mnnggal paa bulan Jun 1037 Hamaan, Iran.

Da aalah pngarang ar 450 buku paa bbrapa pokok bahasan bsar. Banyak anaranya mmusakan paa flosof an kokran. Da anggap olh banyak orang sbaga “bapak kokran morn.” Gorg Saron mnybu Ibnu Sna “lmuwan palng rknal ar Islam an salah sau yang palng rknal paa smua bang, mpa, an waku.” pkrjaannya yang palng rknal aalah Th Book of Halng an Th Canon of Mcn, knal juga sbaga sbaga Al-Qanun f A-Tbb.

b.   Ibnu Rusy

Abu Wal Muhamma bn Rusy lahr Koroba (Spanyol) paa ahun 520 Hjrah (1128 Mash). Ayah an kakk Ibnu Rusy aalah hakm-hakm rknal paa masanya. Ibnu Rusy kcl snr aalah sorang anak yang mmpunya banyak mna an alna. Da mnalam banyak lmu, spr kokran, hukum, mamaka, an flsafa. Ibnu Rusy mnalam flsafa ar Abu Ja’far Harun an Ibnu Baja.

Ibnu Rusy aalah sorang jnus yang brasal ar Analusa ngan pngahuan nsklopk. Masa hupnya sbagan bsar brkan unuk mngab sbaga “Ka” (hakm) an fskawan. D una bara, Ibnu Rusy knal sbaga Avrros an komnaor rbsar aas flsafa Arsols yang mmngaruh flsafa Krsn aba prngahan, rmasuk pmkr smacam S. Thomas Aqunas. Banyak orang mnaang Ibnu Rusy unuk mngkonsulaskan masalah kokran an masalah hukum.

Karya-karya Ibnu Rusy mlpu bang flsafa, kokran an fkh alam bnuk karangan, ulasan, ssa an rsum. Hampr smua karya-karya Ibnu Rusy rjmahkan k alam bahasa Lan an Ibran (Yahu) shngga kmungknan bsar karya-karya aslnya suah ak aa. Bbrapa karya bnu Rusy yang rknal anaranya aalah Baya Al-Mujah (kab lmu fqh), Kullyaa f A-Tb (buku kokran), Fasl Al-Maqal f Ma Ban Al-Hkma Wa Asy-Syar’a (flsafa alam Islam an mnolak sgala paham yang brnangan ngan flsafa).

c. Al-Kn

Al-Kn (801-873), bsa kaakan mrupakan flsuf prama yang lahr ar kalangan Islam. Smasa hupnya, slan bsa brbahasa Arab, a mahr brbahasa Yunan pula. Banyak karya-karya para flsuf Yunanrjmahkannya alam bahasa Arab; anara lan karya Arsols an Plonus. Sayangnya aa sbuah karya Plonus yang a rjmahkan sbaga karangan Arsols an brjuulkan Tolog mnuru Arsols, shngga kmuan har aa sk kbngungan.

Al-Kn brasal ar kalangan bangsawan, ar Irak. Ia brasal ar suku Knah, hup Basra an mnnggal Baga paa ahun 873. Ia mrupakan sorang okoh bsar ar bangsa Arab yang mnja pngku Arsols, yang lah mmngaruh konsp al Kn alam brbaga okrn pmkran alam bang sans an pskolog. Ia mnulskan banyak karya alam brbaga bang, gomr, asronom, asrolog, armaka, musk(yang bangunnya ar brbaga prnp armas), fska, ms, pskolog, morolog, an polk.

Al-Kn mngumpulkan brbaga karya flsafa scara nsklops, yang kmuan slsakan olhIbnu Sna (Avcnna) saba kmuan. Ia juga okoh prama yang brhaapan ngan brbaga aks kjam an pnyksaan yang lancarkan olh para bangsawan rlgus-orooks rhaap brbaga pmkran yang anggap b’ah, an alam kaaan yang smkan rags (rhaap para pmkr bsar Islam) al Kn apa mmbbaskan r ar upaya kjam para bangsawan orooks u.

 .  Ibnu Hayham

Abu Al Muhamma al-Hassan bnu al-Haham (965-1039), knal kalangan Bara ngan namaAlhazn, aalah sorang lmuwan Islam yang ahl alam bang sans, falak, mamaka, gomr, pngobaan, an flsafa. Ia banyak pula mlakukan pnylkan mngna cahaya, an lah mmbrkan lham kpaa ahl sans bara spr Bogr, Bacon, an Kplr alam mncpakan mkroskop sra lskop.

Ibnu Haham lahrkan Basrah paa ahun 354H brsamaan ngan 965 Mash, a mmula pnkan awalnya Basrah sblum lank mnja pgawa pmrnah banar klahrannya. Slah bbrapa lama brkhma ngan phak pmrnah sana, blau mngambl kpuusan mranau k Ahwaz an Bagha. D pranauan blau lah mlanjukan pngajan an mnumpukan prhaan paa pnulsan.

Kcnaannya kpaa lmu lah mmbawanya brhjrah k Msr, slama sana blau lah mngambl ksmpaan mlakukan bbrapa krja pnylkan mngna alran Sunga Nl sra mnyaln buku-buku mngna mamaka an falak. Tujuannya aalah unuk mnapakan uang caangan alam mnmpuh prjalanan mnuju Unvrsas Al-Azhar. Slah u blau mnja so­rang yang ama mahr alam bang sans, falak, ma­mak, gomr, pngobaan, an falsafah. Tulsannya mngna maa, lah mnja salah sau rujukan yang pnng alam bang pngajan sans Bara. Malahan kajannya mngna pngobaan maa lah mnja asas kpaa pngajan pngobaan morn mngna maa.

 .   Al-Rhaz

Abu Bakar Muhamma bn Zakara ar-Raz (865-925) aau knal sbaga Rhazs  una bara mrupakan salah sorang pakar sans Iran. Ia lahr paa anggal 28 Agusus 865 Hjrah an mnnggal paa anggal 9 Okobr 925 Hjrah. Nama Raz-nya brasal ar nama koa Rayy. Koa rsbu rlak lmbah slaan jajaran Daaran Tngg Alborz yang braa ka Thran, Iran. D koa n juga, Ibnu Sna mnylsakan hampr sluruh karyanya.

Ar-Raz sjak mua lah-mmplajar flsafa, kma, mamaka an ksasraan. Dalam bang kokran, a brguru kpaa Hunayn bn Ishaq  Bagha. Skmbalnya k Thran, a prcaya unuk mmmpn sbuah rumah sak  Rayy. Slanjunya a juga mmmpn Rumah Sak Muqaar Bagha.

Saa mash kcl, ar-Raz rark unuk mnja pnyany aau muss ap a kmuan lbh rark paa kma an paa umurnya yang k-30, ar-Raz mmuuskan unuk brhn mnkun bang kma karnakan brbaga ksprmn yang mnybabkan maanya mnja caca. Kmuan a mncar okr yang bsa mnymbuhkan maanya, an ar snlah ar-Raz mula mmplajar lmu kokran. Da blajar lmu kokran ar Al bnu Sahal a-Tabar, sorang okr an flsuf yang lahr Mrv. Dahulu, gurunya mrupakan sorang Yahu yang kmuan brpnah agama mnja Islam slah mngambl sumpah unuk mnja pgawa krajaan bawah kkuasaan khalfah Abbasyah, al-Mu’ashm.

Raz kmbal k kampung halamannya an rknal sbaga sorang okr sana. Kmuan a mnja kpala Rumah Sak Rayy paa masa kkuasaan Mansur bnu Ishaq, pnguasa Samana. Ar-Raz juga mnuls a-Tbb al-Mansur yang khusus prsmbahkan unuk Mansur bnu Ishaq. Bbrapa ahun kmuan, ar-Raz pnah k Bagha paa masa kkuasaan al-Mukaf an mnja kpala sbuah rumah sak Bagha an slah kmaan Khalfah al-Mukaf paa ahun 907 Mash, ar-Raz mmuuskan unuk kmbal k koa klahrannya Rayy, mana a mngumpulkan mur-murnya. Dalam buku Ibnu Nam yang brjuul Fhrs, ar-Raz brkan glar Syakh karna a mmlk banyak mur. Slan u, ar-Raz knal sbaga okr yang bak an ak mmbban baya paa pasnnya saa broba kpaanya.

f.     Al-Khowarzm

Blau aalah bapak Aljabar. Karyanya yang rknal yau Kab Al-Jabru wal Muqabbala. Dar buku n ka mngnal lmu Aljabar yang ajarkan plbaga skolah una rmasuk Inonsa. Blau juga yang mnmukan angka nol. D Bara blau knal ngan nama Alghorzm. Nama blau abakan mnja nama sbuah lmu mamaka yang sbu Algorma[117].

g.                  Jamsy Gasun Al-Kasyr

Blau hup paa aba k-17. Blau aalah ulama’ yang sanga pana alam hal agama an lmu pngahuan. Blau aalah sorang Profssor alam bang Mamaka an Asronom Unvrsas Samarkan. Blaulah plak asar armaka yang lakukan aas asar sl rul yang anggap sbaga pnmuan lmah palng pnng alam mamaka paa aba kn. Buku karangannya yang rknal yau Makhuu Mfahl Hsab[118].

h.                  As-Smay

As-Smay aalah sorang yang ahl alam bang Bolog. Salah sau buku hasl karya blau yang rknal aalah Kabun Naba was Syujjar. Buku n mngupas masalah bolog, ruama bang umbuh-umbuhan an ppohonan.

.      Ibnul Awwan

Ibnu Awwan aalah sorang yang ahl alam bang pranan. Bukunya yang rknal yau Al-Fallah[119].

j.      Al-Jahz

Al-Jahz aalah sorang yang ahl alam bang bolog, khususnya bang lmu hwan. Karyanya yang rknal aalah Al-Hayawan[120].

k.    Sab bn Qurrah Al-Hrany

Blau sorang yang ahl alam bang mamaka. Karyanya yang rknal anara lan Kab Hsabul Ahllah an Kabul ‘Aa.[121]

l.      Abu Abllah Al-Qazwan

Dlahrkan paa aba k-7 Hjryah. Blau aalah sorang ulama’ yang ahl alam bang sjarah. Kab yang karangnya, Asarul Bla wa Akhbarul Bla aalah kab rbak paa masanya[122].

m.                Abu Ar-Rahan Al-Barun

Blau lah mnyusun Kab Al-Asar Al-Baqah yang mrupakan kab prama una yang mnl nang sjarah, prbaan bulan, ahun, pnanggalan, sbab, an cara mngsnbakannya. Kab lan yang rknal aalah Tahqqu ll Hn mn Ma’qulah Maqbulaun f ‘Aql au Marzulah. anggap sbaga kab yang mngaakan su nang Ina scara lngkap. D alamnya jlaskan sfa-sfa alamnya, anahnya, cuacanya, aa pnuuknya, prumbuhannya an asal-usulnya[123].

3.         Lmbaga Pnkan Islam Masa Abbasyah,

Pusa-pusa pnkan Islam sbaga sbuah lmbaga pnkan banyak mngalam prkmbangan, ssua prkmbangan umbuhnya smanga klmuan bak aqlah maupun agama. Brku n, lmbaga pnkan Islam unuk kgaan klmuan agama an aqlah  aapun Lmbaga pnkan Agama yang brkmbang mnuru Charls Mchal Saon yau:

a.         Masj

Masj scara hsors masj Quba prama yang mnja Insus pnkan Islam prama rkan nab Muhamma slan mpa baah skalgus mpa pngajaran. Mo pngajaran yang gunakan nab aalah halaqah (mlngkar). Kmuan plaksanakan halaqah masj-masj kaum muslmn ra Abbasyah rbag mnja ua jns an halaqah yang scara umum paa ngka ngg a halaqah  yang khusus prunukkan bag kajan alam salah sau mazhab yang mpa[124].

Sangkan Masj sbaga lmbaga bag mnja ua p yau prama, Masj Jam’ yang bangun Ngara bawah pngawasan khalfah aau Gubrnur. Kua, Masj non Jam’ yau masj local yang kslusf. Bangunan n lbh kcl ukuran bangunannya. Bangunan n bangun ssua ksbuuhan sklompok masyaraka Islam yang nggal lngkungan rnu aau sklompok pnganu mazhab rnu. Masj spr n rsbar sluruh koa-koa Islam Abbasyah[125].

Sap masj Jam’ pmpn sorang syakh yang angka khalfah aau Gubrnur. Kgaan halaqah mngambl mpa sau suu aau spuar plar alam masj. Halaqah alam sau masj mnawarkan mar plajaran spr ; has, afsr, fqh, ushul al-fqh, nahu, sharaf, an sasra Arab. Jumlah mur alam sap kajan rganung popularas sorang syakh. Basanya halaqah rr ar 10 sampa 20 orang mur[126].

b.        Lmbaga Wakaf

Brasarkan hukum wakaf, ssorang apa mmbnuk sau wakaf yang assnya akan mnukung sau lmbaga yang a plh[127]. Lmbaga wakaf mnukung kgaan pross pnkan Islam bak u masj aau mpa lan, ukungan wakaf hara kaum muslmn yang sumbangkan gunakan  unuk mmbangun asrama mahasswa (khan), basanya pnghun asrama s olh sswa aau mahaswa yang jauh ar sa-sa, yang paa umumnya mrka blajar fqh[128].

c.    Kuab aau Makab

Kuaban Makab, brasal ar kaa kaaba yang brar mnuls aau mpa mnuls. Namun akhrnya mmlk pngran pnkan asar, yang mngajar mmbaca an mnuls, kmuan mnngka kpaa pngajaran al-Qur’an an pngahuan ngka asar. Mngna waku blajar kuab, mula ar har sabu sampa ngan har kams sang ngan mar al-Qur’an yang lakukan ar pag sampa Dhuha. Kgaan mnuls sampa waku zuhur, an Gramakal Bahasa Arab, mamaka an Sjarah ba’a zuhur sampa sang[129].

.        Al-Rbah

Al-Rbah aalah kgaan suf yang ng mnjauhkan r ar khupan una an mngkonsnraskan r unuk smaa-maa brbaah. Juga mmbrkan prhaan rhaap klmuan yang pmpn olh syakh yang rknal ngan ksalhannya. Al-Rbah basanya s olh orang-orang mskn yang brsama-sama mlakukan kgaan sufsk. Bangunan al-Rbah mrka jakan mpa nggal unuk brbaah an mngajarkan plajaran agama[130].

.         Al Zawyah

Al-Zawyah mrupakan mpa brlangsungnya pngajan-pngajan yang mmplajar an mmbahas all-all naqlah anaqlah yang brkaan ngan aspk agama sra gunakan olh suf sbaga mpa halaqah zkr an afakur unuk mngnga an mrnungkan kagungan Allah sw[131].

Lmbaga pnkan Islam yang mmusakan paa lmu aqlah aalah :

a.    Ba al-Hkmah; Prpusakaan an Obsrvaorum

Ba al-Hkmah mrupakan prpusakaan yang juga brfungs sbaga pusa pngmbangan lmu pngahuan. Insus n aalah prooyp nsus yang aa masa Imprum Sasan Prsa, brnama ‘Junsapur Acamy’. Namun, kua lmbaga n mmpunya prbaan yang mnasar, kalau Junsapur hanya mnympan pus-pus an cra-cra unuk raja, sangkan Ba al Hkmah mmympan brbaga kolks lmu pngahuan skalgus mpa blajar an pngmbangan lmu pngahuan.  Paa masa khalfah Harun al-Rasy, Ba al-Hkmah br namakan Khzanah al-Hkmah (Khazanah Kbjaksanaan) yang brfungs sbaga prpusakaan an pusa pnlan. Sjak ahun 815 M khalfah al-Makmun mngubah namanya mnja ‘Ba al-Hkmah’. Ba al-Hkmah prgunakan scara lbh maju yau sbaga mpa pnympanan buku-buku kuno yang apa ar Prsa, Bzanum, an bahkan Eopa an Ina[132].

D nsus n, al-Makmun mmpkrjakan Muhamma bn Musa al-Hawarzm yang ahl bang al-Jabar an Asronom. Sangkan rkur prpusakaan Ba al-Hkmah aalah Sahl Ibn Harun sorang nasonals Prsa yang ahl Pahlw. Ba al-Hkmah ak hanya brfungs sbaga prpusakaan ap juga sbaga pusa kgaan su an rs asronom an mmaka[133]. 

b.        Toko buku an Prpusakaan

Walaupun sarjana-sarjana morn mungkn ksulan mngaku oko-oko buku sbaga pusa pnkan ngg, ap mrka ap mngaku fungs rsbu koa-koa Islam. Slama kjayaan Abbasyah, oko-oko buku brkmbang psa wlayah Tmur Tngah an pran pnngnya, mnybar ksluruh wlayah Islam khususnya mlalu Afrka Uara an Smnanjung Ibra[134].

Sblum prusakan lakukan bangsa Mongol Baga aa 100 lbh pnjual buku aau oko buku. Koa-koa Sharaz, Basrah, Karo, Koova, Fz, Tuns an banyak koa yang mnukung brlpagananya jumlah buku. Para pmbl an pnjualnya srng kal brasal ar kalangan crk pana, yang nunya mmbrkan anl yang sanga bsar bag khupan nlkual alam sbuah masyaraka mlalu karya-karya plhan mrka, yang rjmahkan ar bahasa Yunan, Pars. Aau bangsa-bangsa Tmur an mlalu karya-karya brbahasa Arab  yang saln an sakan unuk umum[135].

Pross pnkan Islam rja oko buku an prpusakaan ngan lngkaran skus an Sanggar Sasra. Prpusakaan aalah n ar program pngajaran, yang mmprluas mar-mar plajaran alam prkulahan an skus-skus[136].

c.      Rumah sak an Klnk

Rumah Sak an Klnk brfungs sbaga pusa-pusa pnkan ngg slama kjayaan kkhalfahan Abbasyah. Rumah Sak spr halnya alam kasus Prpusakaan an Laboraorum mnrma ukungan Khalfah, Gubrnur an Sulan[137].

Pross pnkan kokran slnggarakan lngkungan Rumah Sak. Klompok awal (para okr yang rknal) apa bkrja ngan para murnya scara prba, mmprcayakan kpaa mrka pnanganan pasn mpa pngobaan an klnk mngonrol kmajuan pngobaan, an mlbakan mrka alam pross pngklnkan spr opras[138]. 

Tujuan ar bmbngan n aalah unuk mnggabungkan plajaran-plajaran ors an praks k alam pngalaman blajar rpau rhaap plajar yang brsangkuan. Sorang okr mngajar klnk aau rumah sak spr u, yang krumun mur-murnya lbh mnyrupa ssm morn, alam hal; bmbngan an ‘pngasramaan, mana sorang okr mnylnggarakan pnkan yang mnynangkan scara brglr kpaa mur-murnya[139].

.        Ksusraan-pnkan Lbral alam Islam

Orang-orang yang ngn mnngkakan pnkan mrka mlalu ma nformal aklah rbaas paa plajaran lmu-lmu non Islam. Krangka ar sbuah pnkan scara umum lah rbnuk alam Islam mlalu kusussraan yang sbu ‘aab’, yang srng rjmahkan sbaga plajaran aakrama[140].

Unuk mmbanu orang-orang mmplajar aab, bbrapa ahl mul splnr Islam mnuls buku-buku ks yang mnyajkan nformas asar mngna smua bang lmu pngahuan rsbu[141]. Spr al-Farab an al-Khawarzm ll.

.         Al-Qurhur (pnkan rnah Isana)

Munculnya pnkan rnah sana unuk anak-anak para pjaba asarkan aas pmkran bahwa pnkan u harus brsfa mnyapkan psra k agar mampu mlaksanakan ugas-ugasnya slah wasa. Unuk u, kluarga raja an pjaba sana lanya brusaha mmprsapkan anak-anaknya sjak kcl ngan mmprknalkan ugas-ugas sra lngkungan   krjanya masa pan[142].

Para pjaba sana an khalfah mmprkrjakan para pnk yang sbu muab lngkungan sana. Syalab mngaakan mnk para calon raja (pangran) aalah pkrjaan yang sanga gmar[143]. Kluarga rknal sbaga pnk kalangan Isana aalah kluarga al-Barmakh sana khalfah Abbasyah.

f.     Rumah para Ilmuan (ulama’)

Bbrapa lmuan mnjakan rumahnya sbaga mpa pnkan, anara lan; rumah Ab Muhamma bn Ham al- Raz al-Hafz alam mmplajar lmu kokran, an rumah Ab Sulaman al-Sajasan alam mmplajar lmu flsafa an lmu mank[144].

Djakannya rumah para lmuan rsbu sbaga mpa pross pnkan mnuru Ramayuls laarblakang olh bbrapa hal anaranya:

a.    Rumah apa gunakan unuk mmbcarakan hal-hal yang brsfa khusus.

b.    Suas an kons guru yang mngajar agak rbaas, msalnya rlalu sbuk, llah, an lan-lan.

c.    Aanya anggapan, bahwa mnaang guru unuk blajar lbh bak arpaa guru yang mnaang mur.

.   Jumlah mur yang banyak, shngga sbagan hanya bsa ampung blajar rumah ulama yang brsangkuan[145].

4.    Ilmu pngahuan yang brkmbang Masa Abbasyah.

Bbrapa lmu pngahuan yang brkmbang masa BanAbbasyah, yau lmu kokran, hukum, flsafa, an has[146]:

a.  Kokran

Ilmu kokran aalah lmu pngahuan yang mmplajar brbaga kaaan sha maupun ak. Arnya kshaan bsa hlang, an jka hlang, prlu prbak. Dngan kaa lan, sn mana kshaan brkaan, an akan prbak slah hlang.

Kokran aalah cabang lmu kshaan yang mmplajar nang cara-cara unuk mmprahankan ubuh ar pnyak an cara-cara unuk pnymbuhan ubuh ar pnyak rsbu. Paa kjayaanya, lmuan muslm mmpunya pngaruh yang bsar bang n, bahkan aa yang nobakan mnja bapak kokran una, yau Ibnu sna.

1).   Fsolog

يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ (7) فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

“Ha manusa, apakah yang lah mmprayakan kamu (brbua urhaka) rhaap Tuhanmu Yang Maha Pmurah (Yang lah mncpakan kamu lalu mnympurnakan kjaanmu an mnjakan (susunan ubuh) mu smbang alam bnuk apa saja yang Da khnak, Da mnyusun ubuh-mu.” (al-nfhaar, 6-8).

“Dalam mnnukan kgunaan sap organ sharusnya ka mlakukan prcobaan unuk mmbukkan kbnaran an pnlan yang jujur, anpa mmprhakan apakah pnapa u sjalan aau ak ngan pnahulu ka.” (Ibnu Nafs).

Fsolog aalah lmu yang mmplajar nang fungs organsm hup sra bagan-bagannya, an mmplajar fakor fska sra kma an pross yang rlba alamnya.

Dalam pngmbangan lmu fsolog, lmuan muslm yang mmpunya pngaruh bsar salah saunya aalah Ibnu Nafs (687-1288), knal sbaga bapak fsolog srkulas karna a aalah orang prama yang mnjlaskan srkulas paru-paru, srkulas coronr, an srkulas kaplr. Bahkan a orang yang palng awal mnjlaskan nang konsp mabolsm.Ibnu Nafs yang brnama lngkap ‘Ala’ al-Dn ‘Al bn Ab l’Haram al-Quras rsbu, aalahsalah sau okr yang mnukung pmbahan paa manusa, a juga prnah mngkrk pnapa Galn an Ibnu Sna aas or mpa caran yau puls (nyu na), ulang, oo, usus, organ nra, sophagus, an pru alam bukunya Commnary on Anaomy n Avcnna’s Cannon.

Tor Galn yang lan pun smpa banahnya, Galn yang mngaakan bahwa jalur praran arah anara ua ruangan paa janung u ak rlha, ap Ibnu Nafs mngaakan sbalknya. Banahan Ibnu Nafs yang sbu juga sbaga “scon Avcnna”  rsbu bukan unuk mnjauhkan Ibnu Sna maupun Galn karna ksalahan ornya, ap smaa-maa unuk mlngkap or mrka yang pas mmpunya kkurangan paa sap or yang a kluarkan.

Dokr arab Ibn al-Lubu (1210-1267), brasal ar Damaskus, mnuls Th Collcon of Dscusson Rlav o Ffy Psychologcal an Mcal Quson, mnybukan bahwa janung aalahorgan prama yang rbnuk alam ubuh jann. Sangkan mnuru Hppocras, organ yang prama rbnuk aalah oak. Blau juga mnjlaskan bahwa ulang yang mmbnuk ngkorak apa umbuh mnja umor.

2).   Anaom

As forh pars of h boy an hr funcons, s ncssary ha hy b approach hrough obsrvaon (الحس) an sscon (التسريح), whl hos hngs ha mus b conjcur an monsra by rason ar sass an hr parcular causs an hr sympomps an how ba an halh manan (Ibnu Sna).

“Mngna bagan-bagan ubuh an fungsnya, prlu lakukan pnkaan mlalu obsrvas an pmbahan. Smnara, hal rsbu harus uga an bukkan ngan alasan pnyak, pnybab an gjalanya, sra bagamana pnyak apa aas an kshaan apa rplhara.”(Ibnu Sna)

Anaom brasal ar bahasa   Yunan “ἀνατομίαanaoma ar “ἀνατέμνειν anamnn”, yang brar mmoong. Sjarah anaom aalah lmu yang brkmbang ar pmrksaan awal ssorang yang mnja korban prsmbahan sampa analsa canggh bnuk ubuh olh lmuan morn. Al Zahraw, sorang okr Muslm rknal mncaan bahwa anaom aalah sbuah lmu yang sanga buuhkan unuk pross pmbahan, auops maya larang unuk kbuuhan lahan maupun prakk, walaupun ak aa larangan alam ajaran agama.

Su anaom mula paa awal 1600 SM yang prolh ar aa papyrus Msr kuno. Lmbaran u mnunjukan bahwa janung, pmbuluh arah, ha, gnjal, lmpa, hypohamulus, rahm an kanung kncng lah kahu paa zaman rsbu, an alam lmbaran rsbu rcaa bahwa pmbuluh arah brasal ar janung.

Ilmuan Anaom yang rknal paa aba k 2 mash aalah Galn, pnmuannya paa anaom ubuh mnja buku ks anaom an lah gunakan slama rausan ahun, ap hasl karyanya rsbu hlang an mukan kmbal olh okr kbangkan ropa (Rnassanc ocors) mlalu hasl karya okr muslm.

Slah jauhnya kkasaran Roma, su anaom hampr hlang Eropa, ap su n brkmbang sanga psa una Islam shngga muncullah para lmuan Muslm yang ahl bang n anarannya Ibnu Sna, Ibnu Nafs, Hunayn, yang mmpunya pran akf alam mngmbangkan lmu n. Dalam bukunya Sarh al-Qanun, Ibnu Nafs mmpunya konrbus yang sanga bsar yau pnapanya nang ssm srkulas arah alam ubuh, yang baru mukan kmbal ga aba lalu. Da mnjlaskan nang bronks an nraks pmbuluh alam ubuh ngan uara an arah.

Al-Qanun f al-Tbb karya Ibnu Sna, mncakup banyak pnmuannya bang anaom yang scara rsm rma masyaraka zaman n. Da aalah sans prama yang mnjlaskan nang pnskrpsan prbaan maa, spr conjuncva sclra, choro, aquous humour, opc chasma, saraf pnglhaan, rs, rna, korna, an lapsan lnsa maa.

Slan Ibnu Sna, pnjlasan anaom maa pun aa kaannya ngan Ibnu al-Hayham yang mwakl or pnglhaan olh Galn, Eucl an Polmy paa gambar yang buanya paa ahun 1083 M msr, lmuan yang smpa hup zaman Abbasyah an Famyah n mnjlaskan nang hubungan anara saraf-saraf pnglhaan (opc nrvs) an bola maa mnuju oak.

3).  Ala-ala kokran

Slan mmpunya pran pnng alam brkmbangnya lmu kokran, lmuan muslm pun mmpunya banyak konrbus alam mnmukan an mngmbangkan ala-ala kokran guna mmprmuah okr alam pross pnymbuhan, spr yang ruls paa Kab Al-Tasrf karya Abu al-Qasm Khalaf bn al-Abbas al-Zahraw (936-1013).

Buku a-Tasrf yang karang al-Zahraw mnggambarkan bbrapa ala ms yang mukan olh lmuan muslm, anaranya aalah plsr plka, bnang bah, caur, lgaur (al-pngka), forcps (ang-pnjp), njcon syrng, hrmomr, rracor, scalpl, surgcal hook, surgcal ro,ll.

4). Buku-buku an ks kokran    

Kmajuan lmu pngahuan pas mmpunya sumbr-sumbr yang rprcaya an salah saunya aalah buku, alam mngmbangkan lmu pngahuan paa zamannya, lmuan-lmuan paa zaman Abbasyah banyak mnuls buku, bawah n pnuls akan mncanumkan buku-buku an ks kokran yang uls olh lmuan-lmuan paa zaman Abbasyah yang bbrapa ar buku rsbu lah alhbahasakan k alam bahasa Inggrs, anaranya:

No.

Juul

Pnuls

1

Fraous al-Hkmah (Paras of Wsom)

Al bn Sahl Rabban al-Tabar (860)

2

Aab al-Tbb (Ehcs of Physcan)

Ishaq bn Al Rahaw (854-931)

3

Masalh al-Aban wa al-Anfus (susnanc for h boy an Soul)

Ahm bn Sahl al-Balkh (850-934)

4

Al-Haw (h Comprhnsv Book of Mcn)

Muhamma bn Zakarya Raz (865-925)

5

Shukuk ala alnusor (Doubs abou Galn)

6

Man la Yahuruhu al-Tabb (A Mcal Avsr for h Gnral Publc)

7

Al-Juar wa al-Hasbah (A Tras on h Smallpox an Masls)

8

Dsas of Chlrn

9

Sns of Smllng

10

Th Exprmnal of Mcal Scnc an s Applcaon

11

Th Book of Smpl Mcn

12

Th Book of Dsasrs

13

Foo an s Harmfulnss

14

Why abou Zay Balkh Suffrs from Rhns Whn Smllng Ross n Sprng

15

Son n h Kny an Blar

16

Th Book of Tooh Acs

17

Foo for Pans

18

Bnfs of Hony an Vngar Mxur

19

Th Book of Surgcal Insrumn

20

Frus Bfor an afr Lunch

21

Abou h mnsrual Cycl

22

Faal Dsas

23

Abou Posonng

24

Msconspons of a Docor Capabls

25

Th Socal Rol of Docors

26

Kab Kaml as-Sna’a  a-Tbbyya (Compl Book of h Mcal Ar)

Al bn Abbas (982-994)

27

Kab Tbb al-Machaykh

Ibn al-Jazzar al-Qayrawan (898-980)

28

Rsalah al-Shafyah f Awya al-Nsyan (Tras on Drug for Forgfulnss)

Ibn Ishaq bn Hunayn (900)

29

Al-Tasr

Ibn Zuhr (1091-1161)

30

Th Mho of Prparng Mcn an D

31

Aqrabahn (Mcal Formulaory)

Al-Kn (803-873)

32

D Grabus, Tras on Dsass Caus by Phlgm

33

Al-Qanun f al-Tbb (Th Canon of Mcn)

Ibnu Sna (980-1037)

34

Th Book of Halng

35

Kab a-Tasrf (Book of Halng an Concssons or Th mho of Mcn )

Abu al-Qasm Khalaf bn Abbas al-Zahraw (936-1013)

36

Sharh Tashrh al-Qanun Ibn Sna (Commnary on Anaomy n Avcnna’s Canon)

Ala al-Dn Abu al-Hasan bn Ab Hazm al-Qurash al-Dmashq (Ibnu Nafs) 1213-1288

37

Al-Shaml f al-Tbb (Th Comprhnsv Book on Mcn)

38

Kab al-Mukhar f al-Aghhya (Th Choc of Foosuffs)

39

Commnary on Compoun Drugs

40

Al-Mujaz f al-Tbb (A Summary of Mcn)

Abu Al al-Hassan bn al-Hasan bn al-Hayham (Ibn al-Hayham) (965-1040)

41

Rsala al-A’aa’a (An Essay on Organ)

42

Al-Shaml f al-Tbb (Rfrnc Book for Physcan)

43

Kab al-Munazr (Book of Opcs)

44

Th Polsh Book on Exprmnal Ophalmology

45

Kab al-Sayala (Th Book of Drugs)

Abu Rayhan al-Brun (937-1050)

46

Al-Ahar al-Balyah

47

Collcon of Dscusson Rlav o Ffy Psychologcal an Mcal Qusons

Ibn al-Lubu (1210-1267)

48

Th Books of El Concrnng h Unmaskng of Mysrs an Tarng of Vls

Gaubar (1200)

5) Farmas

D anara ahl farmas masa Abbasyah aalah Ibnu Bahar, karyanya yang rknal aalah al-Mugn (brs nang oba-obaan), Jam’ Al-Aawyah (brs nang oba-obaan an makanan brgz)[147].

b. Hukum

Hukumaalah ssm yang rpnng alam plaksanaan aas rangkaan kkuasaan klmbagaan ar bnuk pnyalahgunaan alam bang polk, konom, an masyaraka alam brbaga cara an brnak sbaga pranara uama alam hubungan sosal anar masyaraka alam krmnalsas. Dalam plaksanaannya, hukum mmpunya ua bnuk yau hukum pana an hukum praa.

Hukum pana aalah hukum yang mngaur hubungan anar subjk hukum alam hal prbuaan–prbuaan yang haruskan an larang olh prauran prunang–unangan an brakba rapkannya sanks brupa pmanaan anaau na bag para planggarnya. Dalam hukum pana knal ua jns prbuaan yau kjahaan an planggaran. Dalam Islam hukum pana namakan qsas yau nyawa balas nyawa, angan balas angan, ap apabla ssorang mmbunuh, maka ak langsung bunuh ap aakannya pnylkan lbh lanju rlbh ahulu nang kjaan yang sbnarnya.

Hukum praa aalah hukum yang mngaur hubungan anar nvu alam masyaraka ngan cara rnu, hukum n sbu juga hukum prva aau hukum spl. Hukum praa golongkan mnja bbrapa bagan, anaranya hukum kluarga, hukum hara, hukum prkaan, an hukum wars.

Khalfah kua nas Abbasyah, al-Mansur mrformas Bagha mnja bukoa nas paa ahun 762 M shngga mmbawa prubahan bsar paa una Islam ngan munculnya sbuan “Th Goln Ag of Islam” an prubahan hukum-hukum kngaraan ngan brasar paa hukum-hukum brbass paa al-Qur’an an Sunnah shngga mnja lbh bak ar sblumnya.

Paa aba kua kkuasaan nas n, skolah ngg hukum alran sunn an syah rkan, salah sau ahl hukumnya aalah Ibnu Rusy, sorang yang mnghabskan ssa hupnya sbaga sorang fskawan skalgus hakm. Kuukannya sbaga pmuka agama alam bang hukum slam an hakm koroba sanga horma. Paa zamannya, banyak orang yang aang unuk brkonsulas nang masalah-masalah yang brkaan ngan lmu hukum. Paa masa Harun ar-Rasy, mazhab mam Hanfah mnja asar hukum karna pnapa-pnapa hukumnya mrupakan sbuah rformas yang pngaruh olh prkmbangan yang rja koa Kufah, koa yang maju paa zamannya. Salah sau murnya aalah Abu Yusuf yang mnja Qah al-Quha, yang hup paa zaman Harun ar-Rasy.

Paa masa nas n, hukum yang lbh omnan paka aalah hukum sy’ah shngga rsm mnja asar olog abbasyah alam mnnukan hukum alam mngaas sbuah kasus.

c. Flsafa

Dalam kamus Bsar Bahasa Inonsa, kaa flsafa arkan sbaga pngahuan an pnylkan ngan akal bu mngna hakka sgala yang aa, sbab, asal, an hukumya. Paa masa pmrnahan khalfah Harun ar-Rasy (786-809 M) an khalfah al-Ma’mun (813-833 M) kab-kab flsafa Yunan rjmahkan k alam bahasa Arab, kmuan plajar, alam, an aakan prubahan-prubahan ssua ngan ajaran Islam. Aapun okoh-okoh flsafa (ahl flsafa) Islam yang hup paa masa Dnas Abbasyah anara lan Abu Ishak Al-Kn (809-873 M), Abu Nashr al-Farab (870-950 M), Ibnu Sna (980-1036 M), Al-Gazal (1058-1111 M), an Ibnu Rusy (1126-1198).

Salah sau flsafa rknal aalah al-Ghazal, a aalah orang yang prama kal mnggabungkan konsp lmu flsafa an msk alam khupan shar-har. Paa masanya, rja sbuah krss kprcayaan yang ngg lngkungannya shngga mnggugah al-Ghazal unuk blajar flsafa ngan maksu unuk mncar kbnaran nang prbaan ras uma muslm, an kpuusan rakhrnya aalah mnja pngku suf msk.

Da juga mnuls nang krra ssorang kaakan mura scara ssmas, a mnuls bahwa barang sapa yang brpanangan bahwa bum cpakan anpa aa ujuan, aau uhan ak maha kuasa, kbangkan slah ma u bohong, aalah orang yang ngkar rhaap agama an harus bunuh.

Flsafa yang lannya aalah al-Kn, konsp flosofnya brasar paa konsp fsk an mafsk Arsolan yang hampr sama ngan konsp Noplao. Dngan asar flosofnya, al-Kn prnah mncoba unuk mmpaukan anara konsp pmblajaran slam ngan flosof Arsolan an Noplaonc shngga rkanlah Mashsha’ aau skolah kllng yang mngajarkan nang slam, an alah orang yang mnuls rsalah On h Frs Phlosophy yang prsmbahkan unuk khalfah al-Musa’sm.

Mashsha’ yang rkan olh al-Kn banyak mnapakan prpauan konsp ar flosof lan, spr al-Farab yang mlngkap konsp prpauan awal, an bn Sna yang mmbawa Mashsha’ mnuju puncak ksmpurnaan. Banyak orang mnyaar bahwa al-Farab aau “guru kua” slah Arsols, bukan hanya sbaga pnr flosof polk Islam, ap juga sbaga pnr flosof Islam u snr. Dalam pnlaan rhaap flosof Arsols an Plao, a mnuls komnar paa hukum-hukum yang bua olh Plao. Al-Farab mnapakan plahan flosof ar sorang Krsn brnama Yuhanna b. Haylan.

. Has

Has brasal ar bahasa arab yau الحديث yang brmakna prkaaan, alam syara Islam has brmakna sgala ssuau yang sanarkan paa Nab Muhamma saw bak prkaaan, prbuaan, maupun apa yang lakukan para sahaba nab an suju olhnya. Paa zaman nas Abbasyah, lmu has mrupakan salah sau lmu yang brkmbang psa, bahkan para ulama has zaman rsbu mash rknal sampa har n, spr Imam Bukhar (194-252 H / 810-866 M), Imam Muslm (204-261 H / 820-875 M), Ibnu Majah (207-273 H / 822-887 M), Abu Dawu (202-275 H / 818-889 M), an Trmz (200-279 H / 816-82 M), mrka mrupakan para praw has yang rjamn kshahhannya.

Kumpulan has yang mrka rwayakan lah kumpulkan alam bnuk buku yang br juul aas nama mrka snr, spr Shahh Bukhor, Shahh Muslm, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawu, an Sunan a-Trmz.

.         Ilmu Tafsr

Brkmbangnya lmu afsr paa aba kga hjrah alam upaya mmnuh kbuuhan unuk mmaham al-ur’an sbaga brambah banyaknya jumlah pnuuk Islam akba brambah luasnya kkuasaan Islam. Bbrapa afsr al-Qur’an yang aa waku Abbasyah anara lan: Jam’ al Bayan f Tafsr al-Qur’an (Ibn Jarr al-Thabar, Mu’alm al-Tanzrl (al-Baghaw), afsr al-Kabr (al-Raz), Tafsr Abu Bakar al-Isham an Tafsr Ibn Jarw al-Asa[148].

f.         Ilmu Fkh Qra’a

       Ilmu qra’a muncul ssua ngan luasnya wlayah Islam, shngga facor lahjah sanga mmpngaruh pngucapan bacaan al-Qur’an unuk sap wlayah Islam. Pmbacaan al-Qur’an yang brba juga asar ks al-Qur’an yang ak mmpunya k an bars. Aapun ulama yang ahl sbaga pmbahas prama lmu Qraa ar sg asar an sana yang anu sap ahlnya aalah Harun Ibnu Musa al–Bushan (w.170). bbrapa okoh Qraa yang rknal paa masa n aalah; Naf’, Ibn Kasr, Ibn Amr, Abu Amru, Ashm Hamzah, Al Kasa, Yahya Ibn Hars, al-Zman, Hamzah bn Habb an sbaganya[149].

g.        Ilmu kalam

       Ilmu kalam sbu juga lmu logka, lmu yang bagamana cara brlogka. Masuknya lmu kalam n mnuru Ramayuls brkaan ngan masuknya bangsa-bangsa yang braab sblumnya k alam kkuasaan Islam. Ilmu kalam yang mampu mnjlaskan nang kjlasan aqah Islam,

       Orang sblum Islam lah basa mnggunaka lmu smacam n unuk brba mmprahankan kyaknannya. Olh karna u Islam juga mmrlukan lmu n unuk mmprahankan ajarannya ar srangan aau alam mnyaknkan orang ahl kab an sbaganya.

       Aapun okoh Muakallmn yang rknal masa u aalah ; Washl bn Aha’, Amr Ibn uba plopor alran Mukazlah, Abu Hasan al-Asy’ar. Al-Juwan pmuka alran Asy’aryah[150].

h.        Ilmu Fkh

Munculnya lmu Fqh brkaan ngan brambah banyak prsoalan uma Islam alam lapangan praks olh bkmbangnya prkhupan masyaraka Islam. Tnu prsoalan uma masa Nab an sahaba ak bsa lag paakan harus aa jha baru unuk mnjawab pranyaan-pranyaan praks yang brguna unuk mnunun khupan masyaraka Islam, alam hubungannya ngan uhan, alam aau ssamanya alam prgaulan shar-har.

            Mnuru Charls Mchal Saon jumlah mazhab fkh mncapa 500 mazhab. Namun hanya mpa mazhab yang mahsyur yau ; Abu Hanfah (699-767 M), Imam Malk (715-795 M), Imam Syaf’I (767-820 M) an Imam Ahma bn Hanbal (780-855 M)[151] sangkan ar sy’ah aa Ja’far Shaq. 

.          Ilmu Tarkh

Nama spr Muhamma Ishak (w.152 H) aalah yang prama mnuls sjarah (Tarkh) nab Muhamma saw, kmuan rngkas olh Ibn Hsyam (w. 218 H) ngan juul bukunya syarh bn Hsyam.  sangkan pnuls lanya aalah Ibnu ab Mahruf, Al-Waq, Ibn al-Klb, Ibn Sa’a bn al –Hkam, Ibn Quabah an Nubkh[152].

j.          Ilmu Nahwu

Tokoh yang palng uama alam lmu nahwu aalah khalfah Al bn Ab Thalb ra, kmuan kahlan rapannya aalah Abu Aswa al-Dual yang hup paa masa Ban Umayyah, blau skalgus anggap lah mmbnan asar-asar lmu n. Paa masa Abbasyah prkmbangan lmu nahwu brambah psa, rsbu nama ahl spr ; Sbawah, Isa Ibnu Umar, al-Saqaf, Abu Amr bn al-A’la, an sbaganya. Unuk ulama yang ahl rsbu spr ; Al-Kasa, Abu Ja’far an Al –Ruas[153].

C. Ksmpulan

Kmajuan suau praaban lah mmbukkan, bahwa pnkan an lmu pngahuan sanga brpran alam mmbrkan kmlau sbuah Daulah, Dnas aau Krajaan. Tak rkcual zaman morn n fakor lmu pngahuan yang brkmbang an maju sbabkan olh plaksanaan pnkan yang bak. Baan Prsrkaan Bangsa-bangsa (PBB) lah mngngakan bag Ngara-ngara yang ngn maju lbh cpa sara ngan bangsa yang lah maju, hnaklah mmprhakan lmbaga pnkannya ngan bak. Mmprhakan alam ar mmbangun pnkan nasonalnya ngan ksungguhan, bak faslas, naga ukas, suasana akams yang konusf, krbukaan mmbar akamk an sbaganya.

Jauh sblum nasha aas ungkapkan, pmrnahan Islam spr Ban Abbasyah lah mmbrkan prhaan khusus kpaa bagamana mngmbangkan lmu pngahuan ngan mngaakan an mmprbak smua faslas lmbaga pnkan Islam. Mmbrkan aprsas yang luar basa kpaa para   ulama an cnka yang aa zamannya.

Ilmu pngahuan mnja prmaona alam prhaan masanya. Banyak lmuan rknal spr ; Ibnu Sna, Ibnu Rusy, Al-Kn, Ibnu Hayham, Al-Rhaz, Al-Khowarzm, Jamsy Gasun Al-Kasyr, As-Smay, Ibnul Awwan, Al-Jahz, Sab bn Qurrah Al-Hrany, Abu Abllah Al-Qazwan, Abu Ar-Rahan Al-Barun, unuk ulama bang kagaman spr ; Ibn Jarr al-Thabar, al-Baghaw al-Raz,Abu Bakar al-Isham anIbn Jarw al-Asa. Naf’, Ibn Kasr, Ibn Amr, Abu Amru, Ashm Hamzah, Al Kasa, Yahya Ibn Hars, al-Zman, Hamzah bn Habb, Washl bn Aha’, Amr Ibn uba, Abu Hasan al-Asy’ar. Al-Juwan, Imam Malk, Imam Syaf’I,  Imam Ahma bn Hanbal, Ja’far Shaq, Muhamma Ishak, Ibnu ab Mahruf, Al-Waq, Ibn al-Klb, Ibn Sa’a bn al –Hkam, Ibn Quabah an Nubkh, Ibn Hsyam, ; Sbawah, Isa Ibnu Umar, al-Saqaf, Abu Amr bn al-A’la, Al-Kasa, Abu Ja’far an al –Ruas,

Sra umbuhnya kmbangnya lmbaga pnkan Islam bak yang mngkhususkan r paa pnalaman kagamaan maupun lmu-lmu aqlah  spr; Masj, Lmbaga Wakaf, Kuab aau Makab, al-Rbah, al Zawyah, Ba al-Hkmah; Prpusakaan an Obsrvaorum, Toko buku an Prpusakaan, Rumah sak an Klnk, Ksusraan, al-Qurhur (pnkan rnah Isana), Rumah para Ilmuan (ulama’), an bang kajan yang umbuh anaranya ; Kokran, Hukum, Flsafa, an Has, Ilmu Tafsr, Ilmu Fkh Qr’a, Ilmu kalam, Ilmu Fkh, Ilmu Tarkh,an Ilmu Nahwu.

Slan u, buku-buku ks kokaran lah banyak uls sra ak lupu pula pncpaan ala prakk unuk ms lah brkmbang smkan rupa. Buku-buku ks koran lah banyak saur olh bangsa Bara k alam bahasa lan an Inggrs.  

Tak bsa pungkr lag suasana klmuan lah mlahrkan mofkas an pnambahan lmu pngahuan yang hba paa masa Ban Abbasyah. Khazanah klmuan sbagan lah mnja acuan bag para lmuan yang aang kmuan, sampa mmasuk masa kmunuran Abbasyah.

 D ra kmunuran bsa lha pnkan an klmuan ak lag mnja prhaan uama, karna pmrnahan sbukkan olh goaan polk an kkuasaan, sra khalfah yang brkuasa kurang prhaan, lmah an ak cakap. In bsa sbabkan, karna ak baknya pnkan Isana unuk calon pangran yang akan mnja raja. Aau bolh ja juga fakor pnk Isana yang ak brkompn alam mmbrkan bnaan kpaa calon raja aau khalfah rsbu an sbaganya. Unuk mlha lbh jauh bagamana pnkan Islam ra kmunuran Abbasyah akan urakan slah mar n. 

Soal Lahan :

1.        Jlaskanlah awal prkmbangan pnkan Islam masa Ban Abbasyah.

2.        Jlaskanlah okoh-okoh lmuan yang mmbrkan konsrbus pnkan Islam masa Ban Abbasyah.

3.        Urakanlah lmbaga-lmbaga pnkan Islam masa Ban Abbasyah.

4.        Urakanlah khalasfkas lmu pngahuan yang brkmbang masa Ban Abbasyah.

5.        Jlaskanlah fakor pnorong brkmbangnya pnkan Islam an lmu pngahuan masa Ban Abbasyah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

hps://www.facbook.com/KkhalfahanIslamDaulahDnasBanAlbasaInonsa/poss/215145995306564/2013/10/6

hp://www.rpublka.co./bra/una-slam/khazanah/11/05/06/lkrwsg-aulah-abbasyah-almusanshr-khalfah-pmbran/2013/10/6

hp://lmu-ngaworpak.blogspo.com/2013/03/prkmbangan-lmu-pngahuan-paa-masa.hml/2013/11/7

hp://yasrfarah.worprss.com/2012/10/27/pran-nas-abbasyah-alam-prkmbangan-lmu-pngahuan/201/11/7

hp://pnyux.worprss.com/ag/bnu-rusy/2013/11/8

hp://yasrfarah.worprss.com/2012/10/27/pran-nas-abbasyah-alam-prkmbangan-lmu-pngahuan/201/11/7

Khan, Muhamma Abur Rahman, Sumbangan Uma Islam Trhaap Ilmu Pngahuan an Kbuayaan, Pnrjmah: Drs. Aang Affan, Banung: PT Rmaja Rosakarya, 1993, C. III

Maryam, S kk, Sjarah praaban Islam, Yogyakara: LESFI, 2009, C.III,

Murs, Muhamma Sa’, Tokoh-okoh Islam Spanjang Sjarah, Pnrjmah, Kharul Amru Harap an Achma Faozan, Jakara: Pusaka al-Kausar, 2007, C. 3

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Saon, Charls Mchal, Pnkan Tngg alam Islam, Pnrj. H. Afan  an Hasan Asar, Jakara: PT Logos Publshng Hous, 1994 

Syalab,Ahma, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, T

BAB VI

PERKEMBANGAN INTELEKTUAL SELAMA DINASTY ABBASIYAH PERIODE KHALIFAH AL MA’MUN (813-833 M)

Kompns Dasar

:

Mampu Mnjlaskan Prkmbangan Inlkual Slama Dnasy Abbasyah Pro Khalfah Al Ma’mun (813-833 M)

Inkaor

:

1.     Grakan Pnrjmahan

:

2. Prkmbangan Ba al Hkmah

:

3. Prkmbangan Pmkran Mu’azlah

4. Usaha unuk mngslamkan Ilmu Pngahuan Asng

Srag Prkulahan

:

T Prsnas Makalah, Konsrukvsm, Kalaborav.

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

:

100

A.    Pnahuluan

Al-Ma’mun, Abu al-Abbas ‘Ab Allah bnu Harun al-Rasy (786-833 M), khalfah ‘Abbasyah kujuh, yang rknal sbaga khalfah yang palng nlk ar kluarga ‘Abbasyah. D bawah kkuasaanya (813-833 M),  Dnasy ‘Abbasyah mncapa masa kmasannya kka a mnyaukan krajaan an mnorong pngmbangan pmkran Islam. Slan u, pnrjmahan k alam bahasa Arab ar bahasa Romaw (an Syra) unuk brbaga lmu pngahuan spr; flsafa, asronom, mamaka, an lmu kokran Yunan, yang lah mnapakan orongan bsar paa masanya.  Paa waku u, Ba al Hkmah (Rumah Kbjaksanaan) bangun[154] sbaga prpusakaan yang palng brgngs paa masanya, an kmuan mnja sbuah sumbr buaya baru yang bahasa Arab alam pnuuran an Islam sbaga nspras, namun sanga pngaruh olh ras Yunan. Slanjunya, sarjana-sarjana brusaha sana mnyaukan warsan nlkual “Bara” an “Tmur”.

Ja, ka apa mlha bagamana una Islam lah mnmukan an mmplajar lmu pngahuan ar brbaga krajaan spr Romaw an Ina, sampng u, para sarjana yang rlba alamnya aang ar brbaga laar blakang kprcayaan. D anara mrka aa sarjana yang Muslm, Krsn, Zoroarr an Sabah, smuanya bkrja bawah alur pmkran Mu’azlah.  Al-Ma’mun snr sorang pnganu paham Mu’azlah yang mmpunya brkonsrbus alam mngmbangkan sra mmajukan pnkan yang brcorak kbbasan akal rsbu[155]. Yang mnarknya, bahan-bahan baku ar Ba al-Hkmah ak baas paa lmu olog an flsafa ap scara luas kpaa bang asronom (prbnangan), an mamaka, sbaga mana juga lmu prpaan.

Al-Ma’mun snr lah scara akf mngambl bagan ar kkayaan khasanah lmu pngahuan yang aa unuknya. Truama skal slah mnrma glar  mam/pmmpn kaum muslmn/khalfah an mmbukkan pnguasaan yang bak rhaap lmu pngaahuan, sampng kkuasaanya bang polk an mlr. Dngan kmampuan rsbu mmbuanya bangga, shngga mmrnahkan sjumlah sarjana, yang masuk alamnya Harran sorang pnymbah bnang, unuk mnrjmahkan buku-buku warsan Yunan k alam bahasa Arab[156]. Akhrnya, alah yang  mnja sau-saunya pnguasa  ar khalfah ‘Abbasyah yang mrsmkan sbuah usaha rssmas sra mnapkan usaha pnylkan an mnrjmahan Ilmu pngahuan an flsafa Yunan k alam bahasa Arab.

Makalah n mrupakan hasl sauran ar arkl yang karang olh Lahful Khuluq ngan juul “Prkmbangan Inlkual slama Dnasy Abbasyah pro khalfah al Ma’mun (813-833 M).”  ngan juul asl “Inllcual Dvlopmn Durng of Th ‘Abbas Calph al-Ma’mun (813-33 M)” , yang pnuls ambl ar buku “Th Dynamc  Islamc of  Cvlzaon” alam arkl n banyak manfaa yang pnuls pkr prlu ungkapkan kpaa para pmbaca unuk kalangan mahasswa Unvrsas Muhammayah Sumara Bara scara umum sra bag mahasswa paa fakuas Agama Islam Program Su Pnkan Agama Islam scara khusus, yang mana mrka raa-raa blum bgu rark unuk mmbaca an mmaham arkl alam bahasa asng khusus bahasa Inggrs, mkan u sbabkan krbaasan pnguasaan mrka rhaap bahasa warga una rsbu. Shngga saya brusaha mnyaur k alam bahasa Inonsa ssua pula ngan kmampuan yang saya mlk.

Pnuls arkl n sbnarnya ngah brusaha mngurakan prkmbangan pmkran Islam smasa kkuasaan al-Ma’mun. Yang khususnya, mngurakan prjlmaan/prubahan an pnyauan lmu pngahuan asng  mnja lmu pngahuan Islam. Dngan brusaha mnjlaskan sjarah pnrjmahan karya-karya asng k alam bahasa Arab. Truama karya-karya ar Yunan, sra prkmbangan Ba al Hkmah sbaga pusa nlkual an buaya masa u. Sbagamana juga akan mngurakan  sjarah prkmbangan paham Mu’azlah sbaga mazhab rsm krajaan. Dlanjukan ngan  usaha-usaha kaum muslmn alam “mng-Islam-kan”  lmu pgahuan baru yang mrka apakan juga akan sajkan an rakhr soal-soal lahan ssay.

B.     Grakan Pnrjmahan

Proyk pnrjmahan lmu pngahuan asng lah mula sjak pro Dnasy Umayyah panya waku pangran Khal, anak Khalfah Yaz (680-83 M) brkuasa, mana a lah mmrnahkan bbrapa orang sarjana unuk mnrjmahkan buku-buku kma Yunan k alam bahasa Arab[157]. Kmuan, lanjukan olh Dnasy/kkasaran/krajaan ‘Abbasyah, yang mana grakan pnrjmahan lakukan lbh srus an rssmas bawah sbuah pngawasan. Karnanya, hampr smua lmu pngahuan Yunan, yang aa alam prlnungan Grja an para Rajanya, ambl an pnahkan k alam bahasa Arab sra prsmbahkan unuk masyaraka khususnya kaum Muslm[158]. Jbrl bnu Bakhshu (w.830 M), sbaga conoh, yang lah brkonsrbus alam pngmbangan lmu sans, khususnya alam bang fska.Mskpun mkan, usaha yang palng srus unuk mnapakan lmu pngahuan asng hanya lakukan paa masa kkuasaan Khalfah al- Ma’mun.

Paa masa al-Ma’mun lah mula sbuah proyk unuk pngmbangan nlkual una Islam ngan mngrmkan banyak sarjana k Yunan guna mnl manuskrp-manuskrp (naskah) Yunan[159]. Manuskrp-manuskrp rsbu kmuan rjmahkan k alam bahasa Syra an baru kmuan rjmahkan k alam bahasa Arab. Gagasan unuk mmlh bahasa Syra sbaga arg bahasa prama karna paa knyaaanya para pnrjmah kbanyakan sarjana-sarjana Krsn Syra yang lah rbasa mnrjmahkan buku-buku Yunan k alam bahasa Aramak. Akbanya, kka al-Ma’mun mmula grakan pnrjmahan, mrka mnja prsonl uama unuk mlakukan ugas u an mrka lah lama mlakukan pkrjaan yang sama, alam pnkaan mkan hanya mrka yang ahu bagamana caranya[160].

Pnrjmahan scara langsung ar bahasa Yunan k alam bahasa Arab hanya mula Hunayn bnu Ishaq (808-873 M),[161] sorang sarjana Krsn Hrah ahl bahasa Syra yang mngmplmnaskan mo baru n alam usaha pnrjmahan. Para pnrjmah mnggunakan smua mo yang aa unuk mlaksanakan proyk rjmahan u, spr mmbanngkan brbaga macam manuskrp/naskah; sbuah pnkaan yang mmaksa mrka unuk mnapakan naskah brbahasa Yunan sbanyak mungkn.  Mrka juga mmbanngkan naskah Yunan ngan rjmahan bahasa Syra scara crma, sbaga usaha guna mmaham naskah rsbu scara lbh bak[162]. Slanjunya, Baga, Khalfah al-Ma’mun mmbnuk sbuah m pnrjmah yang rr ar Hunayn bnu Ishaq an kmnakan llaknya Hubas, Ya’kub Qusa bnu Luqa, orang-orang Krsn Nsora spr Abu Bshr Maa bnu Yunus, Ibnu ‘A, Yahya bnu Brq an lannya[163].

Mo-mo pnrjrmahan juga suah mula kmbangkan alam rangka mngaas brbaga macam ksulan yang mu saa pross pnrjmahan. Salah sau ksulan yang sanga mnasar aalah bahasa Yunan yang gunakan alam naskah ua ak hanya lah ma, ap sanga brba ar loga/pnuuran  orang-orang Yunan saa u. Lbh jauh, alam rangka unuk mmaham barbaga macam naskah-naskah rsbu, para pnrjmah harus mmlk pngahuan nang mar yang sang a rjmahkan. Dambah lag, naskah rsbu harus skuskan rlbh ahulu an rkaang naskah asl yang aa mrupakan sau-saunya naskah yang rssa. Shngga pross pnrjmahan rsbu harus mnyanarkan paa naskah unggal saja.  Langkah n lakukan agar maksu ks asl ak mlncng ngan rjmahannya.

 Dmkan juga, naskah asl Yunan yang orsnl rkaang ak rsa an para pnrjmah harus mnyanarkan pula paa vrs bahasa Syra. Yang mana basanya haslnya ak bgu bak an jauh brba ar makna naskah asl. Ksulan lan aalah unuk bahasa Arab u snr, mana gaya bahasanya brba ngan alk prcakapan shar-har. Bagamanapun, flksblas bahasa Arab juga mmbrkan sumbangan yang brar alam pross pnrjmahan. Lous Massgnon mngaakan bahwa bahasa Arab sanga mmbanu an mnghaslkan ksploras pmkran nrnal kaum muslmn. Truama skal cocok unuk bahasa pnganar lmu pas  an unuk prkmbangan slanjunya rlha progrsnya alam sjarah lmu mamaka. Pralhan ar llmu hung an  lmu ukur yang brasarkan nuf an srng brsfa prnungan kpaa sbuah lmu hung yang mnggunakan raonal/akal, yang paa akhrnya kua lmu rsbu karna ar akar yang sama lah saukan olh para sarjana muslm[164].

Ja, paa aba k smblan, aa ua mo pnrjmahan yang rmahsyur. Yang prama kmbangkan olh Yuhanna bnu Brq, Ibnu al-Nama al-Hms an yang lannya. Mrka mnukung mo pnrjmahan scara harfah lmlalu pnrjmahan kaa-pr-kaa. Ssua ngan u, para pnrjmah harus mmplajar sap kosa kaa Yunan skalgus maknanya kmuan plh sbuah kosa kaa Arab an mncocokan makna ar kua kosa kaa rsbu kmuan mnggunakannya alam pross pnrjmahan naskah. Bagamanapun, cara n ak cukup rbuk ampuh karna knyaaanya ak smua kosa kaa Yunan apa rjmahkan ngan mncocokan ngan kosa kaa Arab. Sbagamana haslnya banyak kosa kaa rssa yang ak bsa rjmahkan. Gabungan kalma paa sbuah bahasa ak slalu apa samakan unuk sap gabungan bahasa lannya.

D sampng bahasa kasan yang umumnya aa alam sap bahasa nu ak apa rjmahkan scara harfah k alam bahasa lan. Mo pnrjmahan kua yang kmbangkan olh Hunayn bnu Ishaq, al-Jawhar an lannya, sra anggap lbh unggul ar mo sblumnya. Dasar kunggulan rsbu rlak ar sg moolognya, yang mngharuskan para pnrjmah unuk mmbaca an mmaham smua kalma bahasa Yunan rlbh ahulu, kmuan mnrjmahkan maksunya k alam bahasa Arab. Mnggunakan mo n brar akan mmbrkan ar yang sama alam maksu ap ak scara srukur bahasa[165]. Hunayn juga lah mnngkakan kualas pnrjmahan ngan mncpakan sbuah “prslahan”/rmnology sbaga sbuah sanar baru.

Trjmahan lmu pngahuan asng/Yunan k alam bahasa Arab palng  awal baru fokus paa ga bang lmu pngahuan, yakn, lmu prbnangan, kma an kokran. Kcnrungan n brakhr hngga paruh kua aba k Smblan, kka ua orang pnrjmah rknal, yau, Yahya bnu ‘A (w.974) an Abu ‘Al bnu Ishaq bnu Zra (w.1008)  lah ampl paa waku u.  Yahya bnu ‘A  alam hal n, ak hanya mmprbak banyak hasl rjmahan ap juga mnuls ulasan paa hasl karya Arsols, yau, pmbagan, Sophsc, Pus, an Mafska, a juga mngulas karangan Plao, spr, Tmus an Hukum. Da juga sorang ahl lmu logka rknal yang lah mnrjmahkan buku Prolgomna Ammonus an pnganar unuk karya Porphyry yang brjuul, “Isagog”. D ss lan, Bn Zra, lah pula mmprbak rjmahan unuk buku kokran an flsafa[166]. Karna u, slah ua raus ahun (hngga aba sblas). smua asar-asar karya Arsols an juga banyak rsalah yang ak rknalnya, an sjumlah ulasan bahasa Yunan, lah rjmahkan k alam bahasa Arab[167].  Banyak karya Plao an ragam ksnya, aau sjnsnya juga lah rjmahkan sbagamana juga bbrapa karya Proclus an nunya naskah Plao baru lannya. Slan u, sjumlah lraur lmu pngahuan, yang masuk alamnya, naskah knk juga rjmahkan. Bagamanapun spr, pus Yunan, rama, an lraur fks lannya sbagamana juga sjarah Yunan sanga jarang rjmahkan[168]. Pmkran spr n mungkn karna kaum muslmn lah mrasa puas ngan sjarah yang mrka mlk an ksusraan sra ak mrasa buuh unuk mmplajar yang lannya. Dngan pnuh pnylasan, slah mncapa puncaknya paa aba ksmblan, grakan pnrjmahan lah mula scara rus-mnrus mroso aba k spuluh[169].

Paa waku u kmasan prkmbangan Ilmu pngahuan Islam, pnrjmahan mnja lbh kurang sbaga sbuah pkrjaan profssonal an upah para pnrjmah lbh kurang sama sbagamana para abb, an bahkan lbh ngg lag banng para ulama/qah. Al-Ma’mun bahkan mnggaj Hunayn sama ngan bra mas unuk sap lmbaran yang srahkan alam bahasa Arab[170]. Sbagamana haslnya, saus para pnrjmah bnar-bnar rhorma. Sbagan bsar buku-buku rjmahan rsbu mash brsfa skulr. Sungguh  jka lha spnas lalu paa karya-karya rsbu, banyak skal rsalah yang brbau lmu pngahuan skulr. Dngan bgu, langkah n mngarah kpaa skulrsas yang khawarkan ulama rasonal (sarjana Muslm), orang yang khawar bahwa rjmahkannya lmu pngahuan asng akan mmbahayakan kprcayaan orang Islam yang mash awam. Proyk yang ngah lakukan n mnuru ulama arook ak apa mmbanu pnguaan Islam,  yang mana paa knyaaanya bahwa pnrjmahan u ak lakukan unuk kpnngan m mmprahankan Agama Islam[171]. Bahwa aalah knapa slah ulama arhook yang mmpngaruh pusa kpmmpnan Abbasyah, sbuah usaha lah bua unuk mngkang  pngaruh lmu pngahuan asng ngan mnolak an mnghnkan smua grakan pnrjmahan rsbu.    

C.    Prkmbangan Ba al Hkmah

Ba al-Hkmah mrupakan lmbaga lmu pngahuan yang rkan olh al-Ma’mun skar ahun 815 M[172]. Yang prcaya mnja sbuah pnyonohan ar akam kuno Junshapur, akvas uamanya mnrjmahkan flsafa Yunan an karya-karya lmu pngahuan yang bawa ar Romaw. Pmmpn prama lmbaga n aalah Yuhanna (Yahya) bnu Masawayh[173]. Pmpnan brkunya Sahl bnu Harun[174] an Salm, orang yang ugaskan olh Sa bnu Harun. D sana aa juga sjumlah bsar  pngawa pnrjmah, an yang palng rknal anara mrka aalah Banu al-Munajjm, slan u aa pgawa pnyaln an pnjl.   

Ba al Hkmah mrupakan sbuah pngmbangan ar prpusakaan yang bangun olh Harun al-Rasy yang sbu Khzana al-Hkma (Prbnaharaan Kbjaksanaan), mana kurunan Barmaky[175] lah mmula pnrjmahan brmacam rsalah Yunan. Al-Ma’mun kmuan mmbrkan sbuah prnah rsm unuk grakan pnrjmahan, yang kmuan mmpngaruh prkmbangan pmkran Islam an buaya suuhnya. Unuk lmbaga n al-Ma’mun mmpkrjakan sorang ahl obsrvaorum asronom Baga bawah knal sorang muallaf Yahu yau; Sn bnu Al kmuan lanjukan Yahya bnu Ab Manshur. Lbh lanju, al-Ma’mun kmuan mnambah obsrvaorum lannya M. Qasyun Palmyra (Damaskus). mana para sajana Muslm mnmukan sbuah abl asronom baru ngan mmprbak sau-saunya abl asronom kuno pnnggalan Polmy[176]. Shngga, Ba al-Hkmah mnja sbuah gabungan ar prpusakaan, pnkan an bro pnrjmahan, an yang palng pnng skal lmbaga pnkannya smnjak pmbangunan musum Alksanra[177].    Dalam paa u, bahasa Syra, pmkran Yunan, san an karya-karya knk lah rjmahkan k alam bahasan Arab.

Tak prlu prbncangkan lag, bahwa u lah mmankan sbuah pranan yang ama pnng alam mmnahkan hasl karya kuno yang aa kpaa una Islam, an arnya lah mnorong sbuah lakan akfas nlkual una Islam. Ba al-Hkmah juga brfungs sbaga sbuah prpusakaan yang ama pnng  yang kmuan prkaya ngan sjumlah sumbr-smbr rjmahan. Kmuan arpaa u, lah mmbrkan  banyak nspras kpaa bbrapa orang unuk mnrkan  mol prpusakaan yang srupa, an mmbangun prpusakaan-prpusakaan lannya. Bbrapa orang sarjana mnyakn bahwa lmbaga n rancang alam usaha unuk pngmbangan aa kbasaan Prsa sblum Islam. Mrka mnasarkan pnapa mrka paa faka bahwa kua kgaan spr Unvrsas Junshapur an para pnrjmah awal lbh mmbrkan prhaan kpaa lmu pngahuan praks kmbang or lmu pngahuan murn[178].

Ba al-Hkmah sbagan bsarnya lah mngabkan r kpaa prkmbangan lmu pngahuan ngan pnlan para sarjana sra pross pnkan  yang brkan kpaa para plajar yang sbagan bsar mash blum maang. Para sarjana yang pkrjakan brkan faslas mpa nggal gras olh krajaan  lmbaga rsbu[179]. Banu Musa (anak Musa bnu Shakr sorang ahl asronom rknal), spr Muhamma, Ahma an Hasan, sbaga conoh lah mnapakan ukungan yang bsar ar al-Ma’mun an lah mampu mnja sarjana yang rplajar sbaga sbuah hasl prhaan prba yang lah unjukkan olh  rkur uama Ba al- Hkmah, yakn Yunus bnu Mansur[180]. Sarjana rknal lan lmbaga n yang bkrja sbaga pnrjmah an pngulas flsafa Yunan juga sbaga prumus asar flsafa Islam aalah al-Kn[181].  Slanjunya,  mnjlang brakhrnya rzm al-Ma’mun, Ba al-Hkmah lah mmula mnrjmahkan karya-karya non logka; sbuah ahap yang mnunjukan brkurangnya pngaruh pmkran Arsols. Sorang prns pnrjmahan karya non logka aalah Jabr  bnu Hayyan al-Az al-Thus al-Suf (721-815) yang lah mmula pnrjmahan naskah lmu kma smnjak kkuasaan Harun al-Rasy. Dan bahkan prhaan uamanya aalah lmu kma, Jabr juga mmplajar; lmu logka, flsafa, kokran, lmu-lmu klnk, kabban, mkank,  an hampr sap bang lmu pngaahuan lannya[182].

Bagamanapun, sjak kkuasaan al-Muawakkl, Ba al-Hkmah lah mnunjukan kmrosoan yang rus-mnrus. Khalfah al-Muawakkl yang brkuasa mrupakan sorang pnyokong para ulama arhook, yang kmuan mnghacurkan orang-orang Mu’azlah an pusa lmu pngahuan mrka, Ba al-Hkmah. Mskpun bgu, sau hal yang ms ak rlupakan bahwa pmbangunan Ba al-Hkmah lah mngnspras banyak orang, sbagamana juga para pnguasa lannya unuk mnrkan lmbaga-lmbaga yang srupa. Salah sorang ar mrka aalah Famah yang slama kkuasaan Hakm, lah mmbangun Dar-l-Hkma ahun 1005 M. Ba al-Hkmah kmuan gabungkan k alam mpa skolah hngga pnyrangan nara Mongol, yang lah mmbakarnya slama pnghacuran Baga paa ahun 1258 M[183].

D.    Prkmbangan Pmkran Mu’azlah

Paham Mu’azlah mrupakan sbuah grakan kagamaan  yang rkan Basrah paa paruh prama aba k 2 H/8 M olh Wasl bnu ‘Aa’ (w. 131/748)[184], spr pnganu paham Qaarah, Mu’azlah prcaya bahwa sap orang u bbas unuk mmbnuk an mngonrol prlaku mrka mlalu sbuah olog ngan pnkaan spkulaf, mrka juga mnggunakan mo alkka an logka unuk mnukung kyaknan mrka u. Mrka mnganggap mnyrupaan manusa ngan Tuhan spr yang jlaskan alam al-Qur’an hanya sbaga smbol smaa an prnyaaan kasan yang aa mnuru mrka ms afsrkan[185].

Dan brba ngan panangan pnganu paham rasonal, mrka prcaya bahwa pncpaan al-Qur’an an mnapkan sbaga makhluk, ngan mngaops or Arsols bahwa ak aa yang bsa mncpakan ar kaaan. Akbanya, mrka mnympulkan bahwa Tuhan lah mlakukan pncpaan al-Qur’an an mngrmkannya k una. Dambah lag, mrka mnnang anggapan kaum rasonal bahwa al-Qur’an ak cpakan an mrupakan kalam Tuhan yang aba aau Qam[186]. Mnuru Mchlanglo Gu, orang Mu’azlah mnja “sayap orang-orang agrsf orhook alam mlawan orang brpaham b’ah yang mnuakan Tuhan (mnuru mrka Tuhan u Esa, an ak mnyrupa makhluknya skpun, maka smua kmungknan pnyrupaan nganNya harus aakan) ngan mncpakan unuk mrka snjaa alkka[187]”. Paa waku u, alran Mu’azlah mnja sbuah pnkan olog yang sanga pnng alam una Islam.

            D bawah pngaruh Ahma bnu Ab Du’a, sorang hakm/qah Mu’azlah yang kua, al-Ma’mun lah mnukung pngajaran Mu’azlah, sbaga sbuah klompok nlkual Islam[188]. Orang yang mmprahankan bahwa agama an akal apa asmlaskan[189]. Konrbus al-Ma’mun alam mnapkan gars olog Mu’azlah yang apa anggap brasal arnya, palng kurang aa ua pmkran. Yang prama aalah sbuah okrn yang apa gunakan unuk apa brkomprom ngan okrn Sy’ah[190].   Kua, Alran Mu’azlah lah mnnang okrn Krsn yang mngaskan bahwa Ysus mrupakan prkaaan Tuhan (kalam Tuhan) an brsfa lahyah[191]. Agaknya, mrka lah prcaya al-Qur’an juga kalam (prkaaan) Tuhan, namun lah cpakan an ak brsfa lahyah.  Karna u, okrn n lah mmbuka kmungknan bag al-Ma’mun unuk scara bbas mnafsrkan al-Qur’an, jka a mnghnak. Brnar Lws mnyaakan bahwa “Khalfah al-Ma’mun (813-833 M) an pnggannya lah brusaha unuk mnrapkan sbuah okrn paham Yunan yang kahu sbaga Mu’azlah, sbaga okrn rsm krajaan, an mnyksa pngku paham slannya.[192]”

Akbanya, al-Ma’mun mngumumkan sbuah prnah haapan smua hakm/qah an rakyanya unuk mngaku bahwa al-Qur’an sbaga makhluk. Slan u, khalfah mngancam para hakm sra akan mncopo jabaannya jka ak suju ngan okrn rsbu. Dmkan pula para ‘ulama’ ancam ngan ak aku poss alam masyaraka sra ksaksannya ak apa rma, lbh jauh akan halang ar pngajarannya[193]. Salah sorang ‘ulama’ yang mnapakan pnraan karna pnyksaan yang brkrusan aalah Ibnu Hanbal. Blau lah mnapakan hukuman an pnjara karna pnolakannya unuk ak mau brskap lbh lbral an mngaku paham olog Mu’azlah yang rasonalsk[194]. Kbjakan n kmuan ap lanjukan olh ua khalfah pnggan al-Ma’mun, yakn, al-Mu’asm an al-Wahq (813-847 M), mrka juga brusaha unuk mmbranas pmahaman kaum rasonal orhook  mlalu sbuah rangkaan pnyksaan.

            Slajunya, sjak ahun 848 M, Khalfah al-Muawakkl scara brahap lah mmbalkan kaaan yang ak mngunungkan bag kaum orook n ngan mnghukum orang-orang Mu’azlah, mmbakar buku-buku mrka, mngusr mrka ar sana an mmca mrka ar poss kkuasaan, alam waku yang sama a mngambl kyaknan kaum rasonal sbaga mazhab krajaan. Paa ahun 849 M, al-Muawakkl scara rsm mnghapus kbjakan pnahulunya rsbu. Dan mnahkan, smua skus mngna al-Qur’an hnkan sra mngakhr pnyksaan (mhna)[195]. 

Brnar Lws mnybukan bahwa “kka al-Muawakkl (847-861 M) mmrlukan ukungan yang rknal unuk mlawan nara Turk yang mmbangkang a mmaksa mngka an bahkan mnkan kaum Mu’azlah sra mnyuruh mrka unuk mngaops pmahaman kaum rasonal.[196]” Bagamanapun, gagasan kaum Mu’azlan ak prnah ma. Dan, bahkan ulama Ash’ary snr, sbaga sbuah alran olog rasonal orhook, mnggunakan mo Mu’azlah u unuk mrubuhkan okrn Mu’azlah[197]. Lag pula, paa zaman morn, banyak akvs muslm an sarjana mnggunakan pokok pmkran Mu’azlah rsbu unuk mmbangkkan kmbal pmkran Islam mlawan Bara[198]. 

E.     Usaha unuk mngslamkan Ilmu Pngahuan Asng

Smanga uma Muslm unuk mngusa lmu pngahuan an pmkran baru lah orong olh ajaran Islam u snr. D mana smua uma Muslm wajbkan unuk mnlaah smua cpaan Tuhan. Al-Qur’an snr mnorong pnjlajahan alam una n. Karna u, aya al-Qur’an prama, sbaga conoh, mnanang kaum muslmn unuk mmbaca an mncrakan[199]. Lbh ar u, alam al-Qur’an rsbu, Tuhan mnjanjkan akan mngangka raja ‘orang yang brpnkan’ (orang yang brlmu pngahuan) (Qur’an, 58:11)[200]. Ja, Psan alam al-Qur’an mnorong kaum muslmn unuk mnunu lmu pngahuan an hkmah manapun braa.

     Tak spr Dnasy Umayyah yang blum mmbrkan prkmbangan lmu pngahuan yang brar, Dnas Abbasyah lah mngambl langkah akf unuk mnapakan kbuayaan Hllnsk[201]. Karnanya, orongan klmuan mrka, brsama ngan rsu agama Islam brkaan ngan ‘lmu lah mmbmbng mrka kpaa kbangkan una nlkual Muslm aba prngahan. Paa waku u, sarjana Muslm spr al-Kn (w. 870)[202], murnya, al-Sarakhs (w. 899), al-Farab (w.950)[203],  Abu Sulaman al-Manq al-Sajsan (w.985) an al-Amr (w. 992) lah mngmbangkan klmuan yang mrka mlk ssua ngan smanga Islam[204].

     Sbuah kasus unuk bahasan n aalah Abu Ya’qub bnu Ishaq al-Kn yang mrupakan sorang pngarang palng rknal, ahl mamaka, an ahl lmu pngaahuan (scns). Dan, bahkan lah mnplajar lmu Mafska karangan Arsols, al-Kn lah mmbangun ornya an brhn mngku pmkran Yunan kka pmkran mrka ak sjalan ngan wahyu al-Qur’an[205]. Mnurunya, “lmu pngahuan aalah hakka sgala ssuau an kbnaranya alam”. aalah sama spr psan Nab Muhamma Saw. Al-Kn juga mngakras sbuah rumusan unuk prbnaharaan knk brflsafa alam bahasa arab an mrupakan sau rumusan ulang ar flsafa Yunan yang lah ssuakan ngan okrn Islam. Dalam hal n, a lah ku olh al-Farab, mlalunya, ponas flsafa mnja rbangun bak alam Islam[206].

     Para sarjana mnja brsmanga an kun alam mnmukan an mngmbangkan lmu pngahua, sra orang Muslm yang aang kmuan lah pula mnruskan langkah kua pakar lmu pngahuan rsbu unuk mnja nahkoa pnlan an pnylkan sans. Slan u, pncaran mrka akan lmu pngahuan ak prnah brhn paa pmkran pubakala klask rsbu, ap lah mrambah kpaa usaha pnjlajahan alam u snr. Ja, Islam lah scpa mungkn mnghaslkan lmuan yang asl lahr ar rahm Islam u snr alam brbaga cabangnya, spr, ahl asronom, mamaka an kokran. Sarjana Muslm lah mngasmlaskan an mnympurnakan warsan lmu pngahuan rsbu an lah mnmukan hal-hal baru sjauh u bak. Unuk mlakukan ugas rsbu, mrka sakan olh pnguasa Islam ngan bbrbaga prangka pnukung guna mnunjang kahlan mrka alam mnl ngan brbaga lmbaga spr, prpusakaan, pusa pnrjmahan, rumah sak, an obsrvaorum[207]. Sbaga conoh, para asronom slama kkuasaan al-Ma’mun lah mnmukan hukum grakan praran aasurya an lah mlakkan lanasan alam mnnukan prgrakan bnang-bnang sra lah apa mnnukan k rjauh plan-plan[208] jaga raya.

     Tambahan lag, bawah bmbngan al-Qur’an an Has Nab, sarjana Muslm lah mnyrap – ar banyak sumbr ap mkan u slalu mnja lanasan smanga unvrsal agama Islam. Sbaga conoh, lmu pngahuan alam ar Yunan, Kala, Prsa, Ina, an Cna lah ubah mnja lmu pngahuan Islam. Slan u, kaum Muslmn lah mnyaukan lmu pngahuan rsbu k alam sbuah bahan baru yang mana nsprasnya aalah Islam[209]. Lbh lanju, mrka ak mngambl san una Tmur an Yunan yang brnangan ngan Islam aau yang akan mmbr noa kpaa nla-nla moral yang rmakub alam al-Qur’an an Has. Mrka hanya mncar nformas yang brfaah mnuru mrka[210].

     D bawah prlnungan al-Ma’mun, orang-orang yang profssonal, abb, ahl hukum, guru, pnuls, an srusnya-lah mnrjmahkan karya-karya flsafa uama Arsols sbagamana juga mrka lah mnrjmahkan buku yang brs ulasan-ulasan Plao rbaru (No-Plaonc) an karya Galn ar aba prngahan, an banyak karya lmu pngahuan Prsa an Ina lah juga rjmahkan k alam bahasa Arab. Slah u, sarjana Arab mngasmlas smua lmu pngahuan rsbu an mnglhamnya ngan nla-nla Islam. Bahkan, Islam kmuan mnghlangkan banyak sfa asl, smanga paang pasr an mmbubuhkan smanga nasonals Arab[211]. Dmkan u, sampa skarang mash ap prgunakan unuk mnja sbaga sbuah punjuk alam pngmbangan lmu pngahuan unuk masa pan. Mskpun bgu, bbrapa flosof Muslm lah mlupakan ‘Islamsas’ flsafa Yunan an mngamblnya sbaga mana aanya ngan anpa mnyarng – rsbu rlbh ahulu. Skolah Arsols Arab, sbaga conoh mrka mnrma ajaran Arsols bahkan kka rja konflk ngan prnyaaan hafah al-Qur’an. Bbrapa ar mrka bahkan mlangkah lbh jauh ngan mnyakn bahwa al-Qur’an mmpunya sbuah ar lan (sorc) yang ak brnangan ngan lmu pngahuan[212]. Slan u, bbrapa orang sarjana Muslm spr Ibnu Sna, lah mncoba mngharmonsaskan Islam ngan lmu pngahuan rsbu anpa mrubah asar okrnya[213].

     Paa ss lan, bbrapa sarjana Muslm lanya lah brusaha mngkrs lmu pngahuan Yunan brasarkan nla-nla Islam. Muhamma Iqbal mnybukan bahwa, “Orang spr Ishraq an Ibnu Tamyah lah mlakukan sbuah upaya pnolakan yang rssmas unuk lmu logka Yunan. Abu Bakar al-Raz mungkn orang yang prama yang mngkrs kokohan Arsols[214].”  Ja. ssorang apa mnyaakan hal u, bahkan banyak flosof Muslm mngasmlaskan pmkran Yunan, bahkan banyak pula anara mrka lah mngambl buaya sra pmkran Yunan rsbu mnah-mnah. Tak mngjukan kmuan, hakka ar ajaran Islam aalah brasarkan monolsk, yang lah mnja asar kcnrungan n[215]. Akbanya, kka mnrjmahkan karya-karya Yunan, banyak Dwa an Dw yang sbukan alamnya lah mnja smbol ar Tuhan an Malaka-malaka ssua vrs bahasa Arab[216].

     Pngamblalhan orang Muslm aas warsan buaya klask rsbu lah mmbawa kpaa jaman kmasan pmkran Islam; sbuah ra yang srng sbu ra Kbangkan Islam[217]. In aalah ssuau knyaaan yang sbnarnya, bahwa pnakhlukan yang lakukan olh bangsa Arab ak prnah brusaha unuk mnghancurkan buaya krajaan sblumnya, akan ap kaum muslmn snanasa mngambl an mnconoh lbh banyak  mol  nsus, amnsras an lmu pngahuan yang mrka mlk. Sbuah conoh kasus alam masalah n aalah pngamblalhan lmu pngahuan an flsafa Yunan k alam Islam. Ja, pusa flsafa an lmu pngahuan Yunan sblumnya, spr Msr an Syra, lah mnja pusa lmu pngahuan Islam[218].

F.     Ksmpulan

     Al-Ma’mun mmlk pran yang sanga bsar alam pngmbangan nlkual muslm. Kcnaannya paa lmu pngahuan mmbua a mnorong para sarjana unuk mnrjmahkan lmu pngahuan Prsa, Yunan, an Ina k alam bahasa Arab, kmuan mmprkaya an mnybarkan  ras Muslm rsbu. Slan u, prannya alam pross n ak hanya rmasuk mngrm para sarjana unuk mncar naskah ar pusa praaban kuno spr Romaw,Alxanra, an Ina, ap juga lah mnggaj banyak sarjana yang akf alam usaha mnransformas lmu pngahuan sra mngguyur mrka ngan hara. Olh karna u, usaha srus n lakukan alam rangka mmprolh lmu pngahuan asng, yang mnggrakkan Khalfah al-Ma’mun  unuk mmbnuk grakan pnrjmahan. Hal n lah banu pula ngan klnuran bahasa Arab, yang mampu mnyrap smua slah yang komplks.Slan u, akfas pnrjmahan rsbu ak brhn hanya paa pross pnrjmahan saja, akan ap sbuah langkah alam usaha mncpakan lmu pngahuan yang lahr ar rahm Islam lah bangun olh sarjana-sarjana Muslm, spr yang lakukan Ibnu Sna. Al-Ma’mun juga mmbangun Ba al-Hkmah yang lah mnja pusa uama pnrjmahan an kmahran lmu pngahuan asng guna pnahkan k alam bahasa Arab. Sbaga sbuah lmbaga yang mnggabungkan anara; prpusakaan, bro pnrjmahan an obsrvaorum, Ba al-Hkmah lah mnja symbol kkuaan kkasaran Abbasyah. Slan u, sbaga sbuah pusa pnlan, Ba al-Hkmah lah brkonsrbus alam pngmbangan nlkual Muslm slama aba prngahan. Sungguh, Ba al-Hkmah lah mnja sbuah lmbaga prssus yang mmbr ana aas kmgahan kkasaran Abbasyah kpaa una. Ambs ar  pnguasa Muslm mmbangun pusa nlkual rsbu mungkn apa lha sbaga sbuah usaha kkasaran Abbasyah unuk mnyang pusa praaban yang cpakan krajaan sblumnya, sbaga conoh, Junshapur an Alksanra, sra pusa kbuayaan paa zaman u, spr pusa kbuayaan yang bangun kkasaran Umayyah II Spanyol an Romaw. Slanjunya, pross pnrjmahan u lah mlahrkan kbangkan sarjana-sarjana Muslm alam mncpakan lmu pngahuan mlalu pross analss an krk rhaap karya-karya lmu pngahuan yang lah rjmahkan sblumnya.

     Prkmbangan lmu pngahuan an praaban Dnasy Abbasyah lah orong olh krbukaan kkasaran, yang mana paa glrannya skap nclusv rsbu sbnarnya lham olh sfa krbukaan Islam u snr. In sanga jlas skal jka mlha faka bahwa para Pnguasa Islam lah mnrma sarjana-sarjana non Muslm sbaga ab kkasaran unuk brsama mngmbangkan lmu pngahuan, sbaga conoh, Hunayn bnu Ishaq sorang Krsn Syra, yang mana a lah scara akf brparspas alam akfas rsbu. Para sarjana rsbu, bahkan mnja nsoor uama ar akfas u, khususnya slama pro awal. Slan u, Islam u snr lah mnorong kaum Muslmn unuk mncar lmu pngahuan an hkmah manapun braa. Ja, usaha unuk mngslamsaskan lmu pngahuan lmu asng rsbu brasarkan smanga ajaran Islam. Dan, bahkan bbrapa sarjana Muslm lah pngaruh olh nla-nla buaya Yunan an Prsa, sbagan lannya, lah sukss pula mncpakan lmu pngahuan yang ssua ngan asar ajaran Islam yang monolsk. Slanjunya, bahkan Islam lah banyak mnghlangkan karakr aslnya, yang mana lah asarkan ar khupan paang pasr, banyak ar prkmbangan nlkual rsbu ak brnangan ngan hakka ajaran Islam. Karnanya, smua aspk-aspk u lah mncpakan baasan kbuayaan an kbangkan alran rasonalsk, yang mana paa glrannya, mnggrng kpaa masa kmasan Islam. Masa kmasan rsbu lah brhasl mnjmbaan anara lmu pngahuan klask an kbangkan bangsa Eropa, yang kmuan mnggrng kpaa masa nusralsas an mornsas bangsa Eropa an Duna. 

Soal Lahan

1.      Jlaskanlah bagamana Grakan Pnrjmahan paa masa Khalfah al-Ma’mun

2.      Jlaskanlah Prkmbangan Ba al Hkmah yang lah bangun olh Khalfah al-Ma’mun

3.      Urakanlah Prkmbangan Pmkran Mu’azlah paa masa Khalfah al-Ma’mun

4.      Urakanlah bagamana Usaha para sarjana Islam alam  mngslamkan Ilmu Pngahuan Asng masa Khalfah al-Ma’mun

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Al Tkr, Bahja Kaml, “Th Rlgous Polcy of al-Muawakkl ‘Ala Allah al ‘Abbas (232-247 H/847-861 M),” M.A. Thss, Th Insu of Islamc Sus, McGll Unvrsy: Monral, Canaa, July, 1969

Al-Hllal, Muhamma Taq-u-Dn an Khan, Muhamma Muhsn (s.), Th Nobl Qur’an n h Englsh Languag, Vrgna, U.S.A. Saaaw Publcaons, 1985

Baloch, N.A Baloch, Gra Books of Islamc Cvlzaon, Islamaba: Paksan Hjra Councl, 1989

D. Sourl, “al-Barmaks” El 2, I, T

————-, “Bay al-Hkmah,”E 12, T

————-, “Bay al Hkma,” El 2, T

————-, “la polqu s succsssurs ’ al-Muawakkl,”Sua Islamca, XIII (Pars), 1960

Dog, Bayar, Muslm Eucaon n Mval Tms, Washngon, D.C., Th Ml Eas Insu, 1962

Dampr, Sr Wllam  Ccr, A Hsory of Scnc an Rlaons wh Phlosophy an Rgon, Cambrg: h Unvrsy Prss; Nw York: h MacMllan Company, 1942

Fakry, Maj, A Hsory of Islamc Phlosophy, Nw York an Lonon: Columba Unvrsy Prss, 1970

Gbb, Hamlon A.R., Sus on h Cvlzaon of Islam, . by Sanfor j. Shaw an Wllam R.Polk, Boson: Bacon Prss, 1962

Gooman, “Th Translaon,” n Young al. (.), T

H, Phlp K, Hsory of h Arab, Lonon: MacMllan Eucaon L., 1970

Hol al, (s), Th Cambrg, T

Iqbal, Allama Muhamma, Th Rcounsrucon of Rlgon Though n Islam Lahor: n.p., 1965

Lws, Brnar, “Govrnmn, Socy an Economc Lf unr Abbass an Fams,” n M. Hussy (.), Cambrg Mval Hsory, vol. IV, Cambrg Unvrsy Prss, 1966-67

————–, “Govrnmn, Socy an Economc Lf unr Abbass an Fams,” n M. Hussy (.), Cambrg Mval Hsory, vol.IV, T

Lapus, Ira, A Hsory of Islamc Socs, Cambrg: Unvrsy Prss, 1994

Mz, Aam, Th Ranassanc of Islam, Transl by S. Khua Bukhsh an D.S., Margoluh, Nw York: AMS Prss, 1975

Massgnon an Arnalz, R., La Scnc anqu Mval, Pars: n.p., 1957

Nasr, Sayy Hosn, Scnc an Cvlzaon n Islam, Cambrg, Massachus: Unvrsy Prss, 1968

Pno, Olga, Th Lbrars of h Arabs urng h Tm of h Abbass ,  Islamc Culur 3, 1929 

Qar, C.A., Phlosophy an Scnc n h Islamc Worl, Lonon, Nw York, Syny: Croom Hlm, 1968

Rkaya, M., “al-Ma’mun,” El 2, III, T

Rosnhal, Franz,Th Classcal Hrag n Islam, Lonon: Roulg, 1992

Smaan, Khall I (), Islam an h Mval Ws of Inrculural Rlaons, Albany: Sa Unvrsy of Nw York Prss, 1980

Saon, Charls Mchal, Hghr Larnng n Islam, h Classcal Pro A.D.700-1300, Nw York: Rowman & Llfl, Inc., 1990

Saron, Gorg,  A Hsory of Scnc, Ancn Scnc hrough h Goln Ag of Grc, Cambrg: Harvar Unvrsy Prss, 1952

Saron, Gorg, Inroucon h Hsory of Scnc  from Homr o Omar Kayyam, Washngon, D.C.: h Wllams & Wlkns Company  Balmor, 1953,

Taon, Rn (.), Ancn an Mval Scnc from Bgnnngs o 1450, ransl by A.J. Pomran B.S.c., Nw York: Basc Book Inc., 1963

W. Mongomry Wa, Th Influnc of Islamc on Mval Europa, Enburg: Prss, 1972

Walzr, Rcar, Grk no Arabc Essay on Islamc Phlosophy, Columba, Souh Carolna: Unvrsy of Souh Carolna Prss, 1970

——————, “Abu Nasr Muhamma b. Muhamma al Farab, “El 2, II, T

Zakr, Mohsn, ‘ Sahl b. Harun b. Rahawayh, “ El 2, III, T

BAB VII

PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN KEMUNDURAN ISLAM (AKHIR ABBASYAH)

Kompns Dasar

:

Mampu Mnjlaskan Pnkan Zaman KmunuranAbbasyah

Inkaor

:

1.      Kons prkmbangan pnkan Islam Zaman kmunuranAbbasyah

:

.2.Tokoh-okohlmuanan konsrbusnya alam Pnkan Islam masa Abbasyah

:

3.Lmbaga Pnkan Islam kmunuran Abbasyah

4. Klasfkas lmu pngahuan yang brkmbang zaman Kmunuran Abbasyah

Srag Prkulahan

:

T Prsnas Makalah, Konsrukvsm, Kalaborav.

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

:

100

A. Pnahuluan

Pnkan Islam an lmu pngahuan mncapa k kulmnas paa zaman Khalfah al-Makmun (813-833 M). Puncak kjayaan pnkan an lmu pngahuan, spnuhnya ukung olh pnguasa yang mncna lmu pngahuan. al-Makmun snr sanga mnyuka lmu kalam an skalgus mnja pnukung alran mu’azlah hngga wafanya. Slah mnnggalnya al-Makmun gankan olh puranya al-Mukashm (833-842 M) sampa kpaa khalfah al-Wasq (842-847 M) an al-Muawakkl (847-861 M)[219] kons pnkan Islam an prkmbangan lmu pngahuan bsa sbukan mash sabl ak mnurun kmuan ak pula mnanjak.

Pro kmunuran n pcu olh kurang sablnya pusa kkuasaan (sana), karna aanya nrk polk sana yang mmbua konsnras unuk pngmbangan pnkan an lmu pngahuan umum unuk praaban rpcah, ap suas rsbu mash bsa knalkan olh khalfah yang brkuasa. pro sblum waafnya al-Muawakkl mash anggap sabl unuk pngmbangan pnkan Islam an lmu pngahuan.

Akan ap, prkaan polk kalangan sana, slah wafanya khalfah al-Muawakkl anara ua puranya al-Musashr (861-862 M) an al-Mukasm (862-866 M), lah mula babak baru kmunuran pnkan Islam an lmu pngahuan scara umum praban Abbasyah. Spr kaan Mongomry (alam s Mayam), slah nak ahanya al-Muawakkl sampa masuknya kkuasaan Buah (334-447 M/945-1055 M)[220]  praaban Abbasyah, ak prnah brubah mnja maju[221]. Karna, spanjang masa u, khalfah-khalfah ak lag mmpunya kkuasaan mulak rhaap praaban Abbasyah yang pgangnya[222].

Banyaknya campur angan para Jnral Turk unuk mnnukan kbjakan krajaan, shngga brmbas kpaa banyaknya bang kmunuran yang alam krajaan (aulah) Abbasyah, salah saunya aalah bang pnkan Islam an Ilmu pngahuan. Taba srau Turk yang mmpngaruh Isana aau krajaan sanga mmpngaruh prkmbangan praaban scara sgnfkan, sbab aba mrka lbh pa unuk man prmpuran bukan unuk pngauran pmrnahan an amnsras ngara (unuk smnara). Dapa kaakan pran yang lakon rsbu aalah  manan baru, yang sbnarnya mash asng bag mrka walaupun aa juga yang lah lama nggal brsama khalfah krajaan, sbaga pngawal sana, namun u blum anggap cukup.  Inrvns-nrvns kbjakan khalfah sanga knara skal, shngga khalfah hanya sbaga smbol saja, yang ak banyak mmankan pran pnng unuk krajaan.

Olh sbab u, unuk urusan prkmbangan pnkan an lmu pngaahuan khususnya pnana kmajuan zaman yang lah rns para khalfah sblumnya mula mrup scara brangsur-angsur namun pas. Yang mkan u nampak jlas sbaga akba kurangnya prhaan pnguasa alam pngmbangan pnkan Islam an lmu pngahuan. D sampng u smanga klmuan suah mula brangsur-angsur suru, karna mula mnmnya aprsas ar pnguasa.

Bnangan masa yang sbu zaman kmunuran Ban Abbasyah sbnarnya lbh panjang ar zaman kmajuan sblumnya, sjak pro al –Muawakkl (847-861 M) sampa 1258 M kka jauhnya koa Baga kangan bangsa Mongol Taar. Dngan mkan, lbh ar masa mpa aba lamanya zaman kmunuran brlangsung, fakor uama aalah kaksablan kkuasaan an pngaruh yang mbulkan pngawal sana raja olh nara blan ar urk an Prsa[223].

aapun ruanglngkup kajan n brksar spuar; Mnjlaskan Kons prkmbangan pnkan Islam Zaman kmunuranAbbasyah, MnybukanTokoh-okohlmuanan konsrbusnya alam Pnkan Islam Abbasyah, Lmbaga Pnkan Islam zaman kmunuran Abbasyah, an Mnjlaskan Klasfkas lmu pngahuan yang brkmbang zaman Kmunuran Abbasyah, ksmpulan an soal-soal lahan.

slah mngku mar n, mahasswa harapkan mnguasa bragam nformas nang kons an masalah-masalah yang mnybabkan kmunuran pnkan Islam an Ilmu pngahuan ra Abbasyah.

B. Pmbahasan

1.    Kons prkmbangan pnkan Islam zaman kmunuranAbbasyah,

Tak banyak nformas yang bsa apakan, mngna prkmbanga masa awal kmunuran an pnguhujung kmunuran Ban Abbasyah n. Tap yang jlas facor polmk prbuan kkuasaan aalah yang palng snr brkmbang, shngga pmkran unuk ap mnjaga an mmbangk kmajuan praaban yang khususnya bang pnkan an Ilmu pngahuan hampr kaakan mnurun rass.

Dua bangsa yang salng mmprbukan ha khalfah mnunjukan kaksablan phak kkuasaan yau khalfah. ua kkuaan yang aa salng brarung unuk mmprbukan poss prana mnr snral kkuasaan Abbasyah Baga.

Tk jnuh masyaraka Abbasyah lah pula mmbrkan rspon yang kurang posf ngan mbulnya korgansasan suf yang mngapan akhra smaa. Para pnrnya yang brpngaruh ak pul lag ngan urusan una (hara, pangka, kkusaan an bahkan smua aspk pnkan an klmuan) yang sang prbukan banyak kalangan.   Masa booh smacam u, mrmbs kpaa kurang prhakannya prkmbangan lmu pngahuan an pnkan Islam. Mmang, para lmu pngahuan rkaang brlomba unuk ku pula mnapakan prhaan pnguasa, ujung-ujung jabaan.

Kmuan ambah prang ura syaraf anara golongan olog kalangan uma sanga ahsya, sra ak lupu prkaan anara pnganu mazhab. bak ssama mazhab sunn maupun sunn an sy’ah.

Komplks skal prmasalahan yang haap ban Abbasyah sampng para khalfah yang nak an urun sanga lmah, krganungan mrka kpaa para nara bayaran asng sanga ngg hanya prgunakan unuk mnguasa rakya snr. Shngga skap cuk suah hal yang anggap wajar unuk zamannya, walaupun u ap sayangkan skal. 

sbnarnya, para lmuan muslm mash aa yang hup paa masa kmunuran n spr bnu Sna,  an al –Hayan, namun ra n, ksploras klmuan an pnkan Islam ak bgu brsnar spr sblumnya.

2.      Tokoh-okohlmuanan konsrbusnya alam Pnkan Islam Abbasyah.

Tokoh lmuan ap lahr an mmbrkan pncapan yang brar zaman rsbu anara lahrnya para flosof an lmuan aqlah  lanya spr [224];

a.    Ab al-Rahman Suf, salah sorang ahl fska yang palng cmrlang zamanya, a aalah sahaba karb, Amr A-Dawlah ar ban Buwah, ngan brbaga argumn a sbu Agusus kua Bangsa Arab.

b.    A-Dawlah, sampng sorang Amr, a juga sorang sarjana fska, a prnah mnaangkan k sanaya, orang-orang rplajar unuk ambl bagan alam skus lmah

c.    Al-Kaf an Abu al Wafa’ ua ahl alam lmu prbnangan, Ilmu Alam, an Ilmu Pas, mrka mmprlajar an mnuls nang prjalanan plan-plan angkasa. pnmuannya mngna solss musm panas an qunox musm gugur, ama banyak mnambah pngahuan manusa.

.   Ibnu Sna (980-107 M) slan sbaga flosof a juga sorang Dokr pngarang nsklopa alam lmu kokraaan yang rknal ngan nama Al-Qanun F al-Thb. Buku n lah rjmahkan k alam bahasa Lan, brpuluh-puluh kal cak a gunakan Eropa hngga Aba XVII. Banyak karanganya yang rknal spr bahasanya nang fska, Mafska an Mamakan yang rr 18 jl.

.    Jabr bn Hayyan rknal ngan bapak lmu Kma. an Abu Bakar Zakara al-Raz (865-925 M), pngarang buku bsar nang Al-Kma yang baru jumpa Aba XX lalu.

f.     Abu Rahan Muhamm al Baun, sorang ahl alam lmu Fska, sblum Gallo, lah mngmukakan or nang bumu brpuar paa asnya.

g.    Abu Ham Muhamma bn al-Ghazal (1059-1111 M) sorang yang ahl lmu flsafa, fkh, asauf, olog, afsr, sya’r-sya’r arab[225] an lanya. Karyanya bang flsafa ahafuu al falasfah an unuk kajan asauf buku Ihya ‘Ulumun[226].

h.    Abul Ma’al al-Juwan (w.478 H), sorang ahl lmu fkh, an Mank[227]. yang kmuan mnja guru Imam al-Ghazal, skalgus sbaga Rkor Marasah Nzamyah Baga.

3.         Lmbaga Pnkan Islam zaman kmunuran Abbasyah

D masa Abbasyah bawah pngaruh Buwah grakan nlkual aau pnkan mash prhakan unuk lnas spln n rbuk para pngran an wazr-wazrnya mnukung pnuh rhaap pngmbangan lmu pngahuan[228]. Para lmuan unang olh pangran an prana mnr aang k sana, mrka rr aas asrolog, an okr. Pura Prana Mnr Mu’zz Daulah aalah sorang yang akf  alam khupan kulural klmuan an pnkan Islam. Al-Habsy sorang Gubrnur Bashrah, mmbangun sbuh prpusakaan yang mmlk kolks buku sbanyak 15.000 jl. Pura Mu’zz lanya, Bakhyar (Izz Daulah), rlpas ar kgagalannya sbaga sorang raja, aalah sorang pnyar. Bgu juga ‘Ahu Daulah rknal sbaga plnung rbsar lmu pngahuan[229].

Abu Muhamma al-Muhallab sorang wazr Buwah, aalah sorang buayawan yang cras. sbaga sorang ahl prosa, an sya’r, yang fash alam bahasa Arab an Prsa, a mngumpulkan sarjana-sarjana rkmuka an pnyar-pnyar rknal skllngnya. Slanjunya Shahn Ibn Abba aalah sorang olog. Kmuan Wazr Syapur Ibn Arasyr mnrkan Rumah Sak (Dar al’Ilm: Acamy of Larnng) yang sanga rknal paa waku u.  Sbuah Insus sy’ah mnrkan prpusakaan yang sanga bak an mmlk kolks buku sbanyak 100.000 jl. Prpusakaan n rkan paa 381 H/991 M aau 383 H/993 M, brlokas Ban al-Suran, wlayah bagan prkampungan Karkh. Namun prpusakaan n hancurkan olh nara Sljug  paa 451 H/1059 M[230].

Kmuan kka Sljuq mnguasa kkuasaan Abbasyah, prkmbagan lmbaga pnkan Islam yang sbu sbaga Marasah sklas unvrsas aau prgurun ngg rkan ngan san pmblajaran rbak muncul zaman kmunuran Abbasyah n. 

Marasah Nzamyah rkan olh Nzal Al-Mulk sorang prana mnr Sljuq, yang brkuasa paa masa Sulan Alp Arslan (1065-1067 M) an anaknya Sulan Malk Syah. Marasah nlah al-Ghazal prnah mngajar slama mpa ahun (1091-1095 M). Slan al-Gazal, gurunya al-Imam Haraman al Juwan juga prnah mngab Marasah n.

Masa kmunuran n kkuasaan pgang spnuhnya olh sulan-sulan Sljuq (Turk), sangkan khalfah hanya sbaas symbol kkhalfahan. Prkmbangan lmbaga pnkan  bak Isana, Kuab Prpusakaan an sbaganya ak banyak para ahl sjarah yang mnjlaskan, mrka hanya banyak mnjlaskan Marasah Nzamyah n sbaga lmbaga yang anggap unvrsas prama yang mnja p pngmbangan unvrsas-unvrsas una kmuan har[231].

Marasah Nzamyah brr laarblakang olh[232] :

a.         Fakor Pnkan.

Pnran Marasah Nzamyah mrupakan konskwns logs ar prambahan mur paa masa prkmbangan an prumbuhan Islam. karna jumlah mur yang rus brambah maka sysm pnkan pu harus brubah, ar brornas kpaa nvual k sfanya massal.

b.         Fakor Polk

Pnran Marasah Nzamyah, sampng facor pnkan, juga laarblakang facor polk. spr kahu, sblum Sljuq brkuasa Abbasyah sang kuasa Buwah. Dnas n mnganu alran Sy’ah an mrka brusaha mnanamkan pngaruh alran u k ngah-ngah masyaraka mlalau propagana akvas pnkan. Sljug snr bralran sunn , anara kuanya mmpunya log yang jauh brba.

Aapun kurkulum, yang kmbangkan Marasah Nzamyah bronas kpaa pnybaran paham Sunn. Ornas n sbaga counr aks unuk mmmanlsr paham Sy’ah masyaraka.

Mnuru Mahmu Yunus (alam Ramayuls) rncana praks pngajaran Marsah Nzamyah, paa saa u omnas olh pngajaran lmu-lmu kagamaan aau lmu-lmu Syar’ah[233]. Marasah Nzamyah pngajaran lmu spr koran, falak, fska, an lmu aqlah lanya ak ajarkan.

Unuk mnukung ujuan pngajaran, prana mnr Nzam al-Mulk mnapkan pnk ngan kualfkas yang mumpun bang syarah. Smua ulama rknal yang bralran sunn   aangkan k Marasah Nzamyah. Unuk mrah ujuan praks Marasah, cabang-cabangnya rkan sanaro kkuasaan Abbasyah, spr; Baga, Nsyabur, Isfahan, Har, Mrw, Mosul an Khursan. Dan anara para Pnk yang lah mngabkan lmunya mnuru Syalab sbaga brku [234]:

No

Nama Dosn

Tahun Wafa

Marasah Nzamyah mpa mngab

1.

Abu Ishaq Asy-Syraz

476 H

Baga

2.

Abu Nashr Ash Shabbagh

477 H

Baga

3.

Imam al-Haraman Abul Ma’ al Yusuf Al-Djawan

478 H

Nsyabur

4.

Abul Qasm Al-‘Alawy A-Dabbus

482 H

Baga

5.

Abu Bakar Muhamma Ibnu Tsab al-Chujan

483 H

Isfahan

6.

Muhamma Ibnu Tsab Asy-Syaf’

483 H

Isfahan

7.

Abu Bakr Asy-Syas

485 H

Hra

8.

Muhamma Ibnu ‘Al Ibnu Ham

495 H

Hra

9.

Abu Muhamma Ah-Thabary

495 H

Baga

10.

Aburahman Ibnu Ma’mun

498 H

Baga

11.

Abu Muhamma Abul Wahhab Asy-Syraz

500 H

Baga

12.

Abu Zakara Yahya Al-Chab A-Tabrz

502 H

Baga

13.

Al Kaya Al-Hras

504 H

Baga

14.

Abu Ham Al-Ghzal

505 H

Baga an Nsyabur

15.

‘Al Ibnu Muhamma Ibnu ‘Al Fashh

516 H

Baga

16.

Abul Fah Ibnu Burhan

518 H

Baga

17.

Abu Sa’ Abu Sa’ Al Bazzar

520 H

Baga

18.

Ahma Al-Ghazal

520 H

Baga

19.

Ahma Mahan

527 H

Mrw

20.

Mu’nun Sa’ Ibnu Bazzaz

538 H

Baga

21.

Mauhub Ibnu Ahma Al-Djawalq Al-Baga

539 H

Baga

22.

Muhamma Ibnu Yahya

548 H

Nsyabur

23.

Abu Sa’ Ahma Ibnu Ab Bakr

551 H

Isfahan

24.

Syarafun Yusuf A-Dmasyq

557 H

Baga

25.

Asy-Syakh Abun Najb

563 H

Baga

26.

Jusuf A-Dmasq

563 H

Khursan

27.

Rhyun Al-Qazwn

575 H

Baga

28.

Abu Baraka Al-Anbar

577 H

Baga

29.

Abul Khar Isma’l Al-Qazwn

581 H

Baga

30.

Abu Thalb Al-Mubarak

585 H

Baga

31.

Muhyn Abu Ham

586 H

Mosul

32.

Majun Abu ‘Al Yahya Ibnur  Rab’

606 H

Baga

33.

Yahya Ibnu Qosm

616 H

Baga

34.

Bahaun Ibnu Syaa

632 H

Baga

35.

Najamun al-Bazra

655 H

Baga

36.

Abul Mnaqb a-znjan

656 H

Baga

37.

Syamsun al-Kabsy

665 H

Baga

38.

Nashrun Al-Faruq

672 H

Baga

39.

Majun Ibnu Dja’far

682 H

Baga

40.

Syarafun Asy-Syahrsan

291 H

sbaga assn Baga

41.

Muhamma Ibnu al-‘Aql

Prmulaan Aba 8

Baga

42.

‘Abullah Ibnu Bakasy

Akhr Aba 8

Baga

43.

Al-Faruz Aba

817 H

Assn Nsyabur

       Mlha komposs pngajar brbaga Marasah Nzamyah bak pusa Baga aau cabang-cabangnya. mnunjukan krkaan pmkran raonal Asy-‘As’aryah yang mnasarkan  r paa wahyu yang kmuan brkmbang mnja pola pnkan uma Islam yang brornas sufk[235]. Pola pnkan n sanga mmprhakan aspk bahnah an akhlak aau bu pkr manusa. Sangkan pola pnkan yang mnrapkan pola pnkan rasonal ngan pnkaan mprc ak brkmbang. Tpkal ar pola pnkan n sanga mmprhakan nlkual an pnguasaan mar[236].

       Bbrapa analss yang kmukan olh Samsul Nzar mngna k balk kmunuran pnkan Islam khususnya aau praban umumnya aalah :

Prama,lah brlbhannya Flsafa Islam yang brsfa sufsk. Khupan suf brkmbang ngan cpa. Kaaan frusas yang mraa kalangan uma Islam yang mnybabkan manusa yang kmbal uhan alam ar yang sbnarnya, brsau ngan uhan. Marasah-marasah yang brkmbang mnja zawya-zawya unuk mngaakan naa, mrns jalan unuk kmbal an mnyau ngan uhan bawah bmbngan an ooras suf[237]. Kua, sknya kurkulum Islam, kmunuran an mrosonya muu pnkan an pngajaran   paa masa n ampak jlas, ngan sknya mar kurkulum an maa plajaran umum Marasah-marasah, prhaan rhaap lmu alam lah rgsr paa pnggr yang jauh, ak banyak/ak sama skal ajarkan marasah. aapun lmu-lmu kagamaan yang brkmbang aalah; afsr, has, fkh, an usul fkh, lmu kalam, sra olog.[238] Sangkan unuk Marasah rnu lmu kalam yang ajarkan lah pula curga[239].

Kga,Truupnya pnu jha, ra kmunuran n pnu jha lah anggap ruup, shngga skolah-skolah yang knal paa masa sblumnya, slan Marasah yang rkan Nzam al-Mulk lah ak prgunakan lag. Arnya smanga nlkual lnas spln suah sagan, kcual unuk lmu-lmu agama yang rus pacu skarnya. Pnkan hanya banyak laksanakan rumah-rumah ulama ngan mnkankan paa pmkran sufsk kpaa anak knya. Para ulama pro n nggan unuk brjha karna anggapan pnu jha lah ruup[240].

c.         Por Prkmbangan Marasah Nzamyah.

Usaha yang lakukan Nzam al-Mulk ngan mmbangun Marasah Nzamyah mnapa rspon posf ar masyaraka. Dalam usaha yang palng mngsankan alah sorang prana mnr sklas Nzam al-Mulk ku mmbna langsung pross pmblajaran yang rja klas, Nzam al-Mulk basa brukar pkran ngan mahasswa alam kunjungannya k Maasah Nzamyah bak Baga maupun cabang-cabang lanya.

Mlha ksungguhan pmrnah masyaraka ku pula mnrkan Marasah bbrapa mpa anara ang rknal aalah Marasah Nzamyah Nsyapur an Nzamyah Baga.

Marasah Nzamyah Nsyapur rkan olh Nzam al Mulk unuk Al-Juwan yang mmmpn an mnja osn (Muarrs/Guru Bsar), slama 3 ka sampa wafanya paa 478 H/1085 M. Mnuru Ibn Khallkan (w.681 H/1282 M) brr skar 440 H/1050 M[241]. Dngan 43 orang Rkor yang mmmpnnya[242].

Sangkan Marasah Nzamyah Baga mula pmbangunan mnuru al-Jawz paa 457 H/1065 M. Bbrapa bangunan ua pnggran sunga Tgrs runuhkan, lahu bahan marlanya gunakan unuk mmbangun Marasah n. Dua ahun slah slsa rsmkan pnggunaanya. Mnuru Syalab Marasah n mnyakan prpusakaan yang luas, banyak kab-kab kagamaan alamnya. Faslas asrama, pmbran Basswa an baya oprasonal Marasah nunya sakan olh pnguasa.  Dana wakaf rkumpul mncapa 15. 000 nar prahun. Jumlah yang lah mncukup unuk mnuup smua kbuuhan oprasonal Marasah alam sahun[243].

Slanjunya, pola asar pmbangunan Nzamyah mnuru Charls Mchal Saon, Marasah n rpsah ar bangunan masj[244]. Brar pnkan ngg n lah mngambl bnuk maju mol unvrsas morn. Kgaan pmblajaran sakan khusus hampr mrp ngan bnuk klaskal.

4.     Ilmu pngahuan yang brkmbang zaman Kmunuran Abbasyah

Prkmbangan Ilmu Pngaahuan sjalan ngan prkmbangan pnkan. Brambah jumlah lmbaga pnkan maka brambah pula lmu pngahuan yang yang aa. Bgu pula sbalknya brambah sk lmbaga pnkan akan brambah pula lmu pngahuan yang haslkan aau brkmbang. Prkmbangan lmbaga pnkan Islam aalah bagan yang mnasar unuk prkbangan lmu pngahuan. Sangkan  ukungan smua phak ruama pnguasa rhaap pnkan sanga mnnukan kmajuan pnkan Islam an prkmbangan lmu pngahuan.

Prkmbangan lmu pngaahuan ra kmunuran Abbasyah ar ua nas yang mmpngaruh Abbasyah yau Dnas Buah an Sljuq apa urakan sbaga brku :

a.         Masa Dnas Buah

Paa masa nas Buah prkmbangan lmu pngahuan mash r-ngral (ak rja kooms lmu aqlah an agama). Para pnguasa Buah mash mmbrkan suppor unuk prkmbangan lmu pngahuan aqlah an agama, walaupun ak ssmarak pro sblumnya. anara lmu yang brkmbang aalah; fska, lmu bnang (asronom), mamaka, lmu Alam, Ilmu ms (kokran), an lmu Kma. Unuk lmu aqlah brkmbang, fkh yang bornas alran Sy’ah, an olog[245].

b.        Masa Dnas Sljuq 

Masa Sljuq brkuasa lmu pngahuan brkmbang hanya unuk lmu-lmu kgamaan saja an sk lmu Alam (nampaknya suah mula mmasuk bnuk kooms lmu pnguhuan walaupun ak spnuhnya). Pngmbangan n karna aanya movas polk anara alran Sunn an Sy’ah.  Pnggalakan akvas klmuan mlalu pnkan sklas Marasah Nzamyah aalah bnuk nyaa ar pngaruh polk unuk mmprahankan kbrlangsungan alran sunn kkuasaan Abbasyah. Ilmu pngahuan yang ajarakan Marasah Nzamyah brornas lmu kagamaan an sk lmu kalaman. Mnuru Mahmu Yunus kurkulum (maaplajaran) yang ajarkan Marasah Nzamyah aalah ; Al-Qur’an, Sasra Arab, Sjarah Nabawyah, Fkh, Ushul Fkh ngan mnk brakan paa mazhab Syaf’I an olog Asy-‘Aryah[246].

Kmuan mnuru Mahmu Yunus spr; kajan-kajan Islam, Ilmu Hsab, Fara, Pnlaan Tanah, Sjarah Sasra, Kshaan, cara mmlhara bnaang, brcocok anam, an bbrapa sg ar sjarah kalaman[247]. Samsul Nzar Mnambahkan unuk komposs kurkulum Nzamyah (masa nas Sljuq) sbaga brku ; Tafsr, has, lmu Kalam an olog[248]. Djamalun Darws mnybukan ar al-Maks komposs kurkulum Nzamyah alah ; Al-Qur’an, Has, ‘Ulmu al-Qur’an, Tafsr al-Qur’an, Fqh an Ushul Fqh[249]. Olh Albr Houran (Djamalun Darws) Marasah n rkan mngajarkan al-Qur’an an Has ap ujuan uamanya aalah pngajaran Fqh.

C.Ksmpulan

Pnkan Islam Zaman Kmunuran Islam (Akhr Abbasyah)mngalam saganas an mnurun scara rass, karna prhaan pnguasa ak banyak curahkan unuk pngmbangan bang pnkan an pngmbangan lmu pngahuan. Prhaan pnguasa banyak rfokus kranah polk, bagamana mmprahankan kkuasaan. Tark- mnark pngaruh kkuasaan pusa pmrnahan Baga anara nas Sljuq an Buah bsa kaakan sbaga pnybabnya. aas pngaruh kua nas yang mnomnas Abbasyah, khalfah hanyalah sbaga symbol aau bonka yang ak punya powr aas kuasa kkuasaan yang mbannya sbaga sorang pnguasa Abbasyah.

Unuk pngmbangan klmuan masa nas Sljuq an Buah n lmu ak banyak jumlah, anara lmuan yang rlahr zaman n aalah ; Ab al-Rahman Suf, A-Dawlah, Al-Kaf an Abu al Wafa’, Ibnu Sna, Jabr bn Hayyan, Abu Rahan Muhamm al Baun, Abu Ham Muhamma bn al-Ghazal, Abul Ma’al al-Juwan. sangkan lmbaga pnkan yang aa anaranya ; Prpusakan, Marasah Nzamyah an Isana zaman Buah.

Ilmu pngahuan yang brkmbang aalah ; fska, lmu bnang (asronom), mamaka, lmu Alam, Ilmu ms (kokran), Pnlaan Tanah, Sjarah Sasra, cara mmlhara bnaang, brcocok anam, an bbrapa sg ar sjarah kalaman an lmu Kma. Unuk lmu aqlah brkmbang, fkh, ushul fkh yang bornas alran Sy’ah, an olog, afsr al-Qur’an, ‘Ulumu al-Qur’an, Has, Tasauf, Sasra Arab, Sjarah Nabawyah, kajan-kajan Islam, Ilmu Hsab, Fara, an lmu kalam.

Soal Lahan :

2.      Jlaskanlah prkmbangan pnkan Islam ra kmunuran Abbasyah.

3.      Sbukanlah okoh-okoh lmuan yang rknal ra kmunuran Abbasyah.

4.      Jlaskanlah lmbanga pnkan Islam yang aa ra kmunuran Pnkan Islam ra Abbasyah.

5.      sbukalah lmu-lmu pngahuan yang brkmbang ra kmunuran Abbasyah

6.      urankanlah pnymbab kmunuran prkmbangan pnkan an lmu pngahuan ra kmunuran Abbasyah.

            ,

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amn, Samsul Munr, Sjarah Praban Islam, Jakara : Amzah, 2009

Darws, Djamalun,Dnamka Pnkan Islam sjarah, Ragam an Klmbagaan. Smarang : RaSAIL, 2010, C. 2

Murs, Syakh Muhamma Sa’, Tokoh-okoh Bsar Islam Spanjang Sjarah,Trj; Khorul Amru Harap an Achma Faozan, Jakara : Pusaka al-Kausar, 2007, C.3

Maryam, S kk, Sjarah praaban Islam, Yogyakara: LESFI, 2009, C.III

Naa, Abun, Sjarah Sosal Inlkual Islam an Insusnya Pnkanya, Jakara: PT Raja Grafno Prsaa, 2012

Nzar, Samsul, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Ramayuls an Samsul Nzar, Ensklpa Tokoh Pnkan Islam, Jakara : Quanum Tachng, 2010, Es rvs

Saon, Charls Mchal, Pnkan Tngg alam Islam, Pnrj. H. Afan  an Hasan Asar, Jakara: PT Logos Publshng Hous, 1994

Syalab,Ahma, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, T

BAB VIII

PERTUMBUHAN ILMU-ILMU ISLAM DI MADRASAH

Kompns Dasar

:

Mampu Mngurakan

Prumbuhan Ilmu-Ilmu Islam Marasah

Inkaor 

:

1.Marasah an Prkmbangan Ilmu Pngahuan Islam

:

2.Fungs Marasah alam Mnranmskan Ilmu Pngahuan Agama,

:

3.Pranan Ulama alam Pngmbangan Ilmu Pngahuan Islam

Srag Prkulahan

:

PrsnasMakalah, Cramah an Tanya Jawab

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

100

A. Pnahuluan

Mmbcarakan sjarah prumbuhan lmu-lmu Islam alam konks yang sbnarnya, apa lha sjak mulanya akwah Nab Muhamma saw scara rsm Makah.Konsnras akwah blau spr kahu pngajaran nang auh, baa an akhlak. Sjak awal Nab Muhamma saw ak mmprknalkan lmu-lmu alam bnuk kooms (bakan), sbab, sumbr lmu hanya sau yau Allah al-‘Aalm (Tuhan yang Mahaahu). Slan u, lmu-lmu yang aqlah/profan blum bgu buuhkan. karna poss lmu rsbu hanya sbaga plngkap an pnunjang. Sangkan pokok aau asar bangunan klmuan yang sbnarnya blum mapan.

Pokok bangunan klmuan yang bangun nab Muhamma saw awal rfokus paa ‘ruang’pnyngkapan onolog (sumbr) lmu pngahuan. Innya, sumbr lmu aalah Allah sw kmuan brkannya kpaa sapa yang brusaha mnapa u ngan mnggunakansmua pons yang mlkmanusaspr; pancanra, Aqal an Qalbu. Jka,prsolanrsbulah uuk, maka pross slajunya akan lbh muah. Unuk u, pnkan Islam ra awal baru mngajarkan lmu-lmu uama (lmu agama) nang auh, baa an akhlak yang sfanya wajb unuk kahu/unu olh manusa mnuru Imam al-Ghazal ( w.1111 M). Prumbuhan lmu-lmu Islam awal sbu sbaga masa prnsan lmu-lmu Islam. Kmuan ra pmbnaan pnkan Islam mmasuk ra Umawyah (661-743 M) an ra puncak kmajuan paa masa Abbasyah (132 H/750 M-656 H/1258 M), skalgus ra mmprahankan, mmprbak (rsrukursas) prumbuhan lmu-lm Islam.

D aas lah kaakan bahwa prnsp asar pngmbangan lmu pngahuan mlalu pnkan Islam ak mngnal kooms (pmbaan) anara lmu agama ngan lmu aqlah/profan, sbab sumbrnya hanya sau yau Allah sw. Kmuan, prnsp n mnja puar an bahkan hampr ak knal paa ra kmunuran Islam. Suas rsbu brkaan ngan skap jnuh yang mnmpa masyaraka an pnguasa muslm bang polk an olog kagamaan, yang puncaknya paa masa Abbasyah akhr, panya masa Ban Sljuq mngusa pmrnahan Abbasyah Baga  (447 H/ 1055 M-656 H/ 1258 M). Shngga concrn prumbuhan lmu brksar lmu-lmu agama, sangkan lmu aqlah/profan ak mnja prhaan uama, bahkan, curga kbraaannya, spr lmu kalam.  

Brkaan ngan Marasah sbaga mpa prumbuhan lmu-lmu Islam yang maksu paa ss mar n aalah Marasah alam konks lmbaga prguruan ngg, bak karna nama an skalgus pross kgaan klmuan lah mmnuh sanar sbaga Marasah yang mngajarkan lmu-lmu Islam lbh lanju sngka unvrsas aau prguruan ngg, aau pnamaan saja, karna possnya anggap mmnuh sanar sbaga lmbaga prguruan ngg/unvrsas bak masa Umawyah II (Spanyol) maupun masa Abbasyah salah saunya Marasah Nzamyah. Sangkan ar Marasah sbaga mpa pross blajar mngajar spanjang lnasan sjarah pnkan Islam mula Nab Muhamma saw yang yang kagorkan pnkan asar spr Kuab, Rbah, Zawyah, Saloon Sasra, Rumah Ulama, Pnkan Isana an lan-lan ak akan bahas.

Sangkan maksu lmu-lmu Islam yang umbuh Marasah mngacu kpaa lmu alam pngran ngral (sau) ak koomk (pmbaan). Dra prumbuhan Marasah alam pngran prguruan ngg masa Umawyah  II Spanyol maupun pro Abbasyah awal (masa kmajuan), mngajarkan lmu-lmu Islam scara ngral. Namun paa ra Islam munur akhr Abbasyah prumbuhan lmu-lmu Islam mula fokus kpaa lmu kagamaan. shngga konoas lmu-lmu Islam hanya brnuansa kagamaan, sangkan aqlah/profan ak rmasuk, paahal scara prnsp, smua lmu u mlk Allah yang brsfa nrgral an bukan kooms.

Aapun fakus bahasan mar n aalah ; Marasah an Prkmbangan Ilmu Pngahuan Islam, Fungs Marasah alam Mnranmskan Ilmu Pngahuan Agama, Pranan Ulama alam Pngmbangan Ilmu Pngahuan Islam, Ksmpulan, an Soal-soal Lahan.

B. Pmbahasan

Para pakar sjarah pnkan Islam lah mnmpakan prooyp prguruan ngg alam una Islam ruju kpaa Marasah Nzamyah. Ahma Syalab, mnjlaskan alam bukunya “Sjarah Pnkan Islam” bahwa mash aa bbrap Marasah yang bangun slan Nzamyah, spr ; Marasah Ayubyah Msr, Marasah Nurun Zanky, skolah Kokran an An-Nuryah Kubra[250]. Charls Mchal Sanon, mnybukan Marasah Nzamyah khususnya lah mngnspras prkmbangan an aapnglolaan Unvrsas-unvrsas Eropa Aba kbangkannya (Rnasanc) lbh spsfknya araan Inggrs an Prancs[251].

Dapa faham rlbh ahulu bahwa Marasah abkan ruama kpaa al-uluum al-Islamyah aau basa juga sbu al-uluum a-nyyah ngan pnkanan khusus paa bang fqh, afsr an has. Mskpun lmu-lmu n juga mmbrkan ruang grak kpaa akal unuk mlakukan jha, alam pngran bukan jha yang lakukan ngan sbbas-bbasnya. Dngan mkan, lmu-lmu non agama (profan) sjak awal prkmbangan marasah suah alam poss yang marjnal.

Msk Islam paa asarnya ak mmba-bakan nla-nla lmu agama an lmu umum, namun alam prakknya suprmas lbh brkan kpaa lmu agama. Trlpas ar smua u, jka panang smaa-maa ar suu kagamaan alam pngran rbaas, suprmas an omnas lmu-lmu kagamaan alam baas rnu agaknya mnganung mplkas posf. Suprmas n mmbua ransms syar’ah yang mrupakan n Islam, ar gnras awal muslm kpaa gnras brkunya mnja “lbh rjamn”, walaupun suprmas rsbu ak brlangsung ngan cara yang lbh nams.[252]

Karna u ak hran kka Charls Mchal Sanon ak brhasl mmbukkan kaan yang jlas anara lmbaga pnkan ngg Islam ngan kmajuan brbaga cabang sans alam praaban Islam. In ak anh karna sluruh marasah yang prnah l spnuhnya brmuaan lmu-lmu agama. Hanya rapa bbrapa marasah saja, khsususnya Prsa yang mngajarkan bbrapa bang lmu yang “haramkan” paa marasah-marasah Sunn[253]. 

1. Marasah an Prkmbangan Ilmu Pngahuan Islam

a. Marasah paa Masa Dnas Umayyah Spanyol

Kurkulum marasah masa klask, ak banyak mnawarkan maa plajaran yang brmacam-macam. Dalam suau jangka waku, pngajaran hanya mnyajkan sau maa plajaran yang harus mpuh olh sswa. Ssuah mar rsbu slsa, baru prbolhkan mmplajar mar yang lan aau yang lbh ngg ngkaannya. Msalnya, paa ahap awal sswa haruskan blajar baca uls, brkunya a blajar brhung an lan-lan. Hal n sbabkan karna blum aanya koornas anar lmbaga-lmbaga ngan pmrnah spr paa saa n. Mskpun paa kasus rnu pnguasa uru mngnalkan plaksanaan pngajaran  marasah-marasah sangkan pross blajar mngajar spnuhnya rganung kpaa guru yang mmbrkan plajaran.

D bagan Bara wlayah Islam, Dnas Umayyah  mngmbangkan banyak jam’ah koa Svll, Corova, Granaa an koa-koa lan. D Spanyol prkmbangan pnkan ngg mula paa aba kspuluh. Bangsa Moor an brkunya bangsa Arab, mmasuk spanyol paa ahun 712. Mskpun ahun 756, pangran ar Dnas Umayyah, Abul Rahman lah aklukkan olh nara ar Abbasyah, Khalfah Al-Mansyur an mngangka Amr Corova. Insaf lan aba kmasan Islam Spanyol bagan Slaan, bawah Umayyah n, rus brjalan aba ksblas. Smnara u paa aba kspuluh aalah puncak prkmbangan nlkual muslm Spanyol ngan Corova sbaga pusanya. Unvrsas-unvrsas rsbu mnja smbol yang cmrlang bag kpnngan pnkan muslm an mmbrkan sumbangan khusus bag kmajuan Eropa aba prngahan[254]. 

Uma Islam Spanyol lah mncapa kjayaan yang gmlang, banyak prsas yang mrka prolh, bahkan pngaruhnya mmbawa Eropa an juga una kpaa kmajuan yang lbh komplks, ruama alam hal kmajuan nlkual. Dalam masa lbh ar ujuh aba kkuasaan Islam Spanyol, uma Islam lah mncapa kjayaannya sana. Banyak prsas yang mrka prolh, bahkan pngaruhnya mmbawa Eropa, an kmuan una, kpaa kmajuan yang lbh komplks.

Spanyol aalah ngr yang subur. Ksuburan u mnaangkan pnghaslan konom yang ngg an paa glrannya banyak mnghaslkan pmkr. Masyaraka Spanyol Islam mrupakan masyaraka majmuk yang rr ar komunas-komunas Arab (Uara an Slaan), al-Muwallaun (orang-orang Spanyol yang masuk Islam), Barbar (uma Islam yang brasal ar Afrka Uara), al-Shaqalbah (pnuuk arah anara Konsannopl an Bulgara yang mnja awanan Jrman an jual kpaa pnguasa Islam unuk jakan nara bayaran), Yahu, Krsn Muzarb yang brbuaya Arab, an Krsn yang mash mnnang kharan Islam. Smua komunas u, kcual yang rakhr, mmbrkan saham nlkual rhaap rbnuknya lngkungan buaya Analus yang mlahrkan Kbangkan Ilmah, sasra, an pmbangunan fsk Spanyol.

b. Marasah paa Masa Dnas Abbasyah. 

Kaaan yang sama juga mlpu pnkan ngg wlayah Dnas Abbasyah. Sjarah mncaa bahwa kmajuan Islam zaman klask alam klmuan mncapa puncaknya paa zaman Dnas Abbasyah khsususnya masa kkhalfahan al-Ma’mun.Sluruh lmbaga mnawarkan pnkan unvsas alam cakupan yang lbh luas, spr bahasa Arab, asronom, kokran, hukum, logka, mafska, armka, pranan an lan-lan[255].  Namun srng ngan brrnya marasah, prkmbangan flsafa an lmu pngahuan mngalam pnurunan kka mu’azlah[256]  yang smula mnja mazhab rsm ngara baalkan olh Muawakkl[257]. Kka marasah mula brr, rnyaa prkmbangan u ak mnggunakan marasah sbaga ma ransms, bahkan flsafa an lmu pngahuan u plajar scara nvual an mungkn bawah anah, karna kawarkan mngganggu suprmas lmu-lmu agama. Shngga paa saa u rapa bbrapa muarrs yang mnawarkan program su khusus an lan-lan. Kkhususan u apa lha ar nama skolahnya. Msalnya marasah Nahwyah, sbaga lmbaga yang mngkhususkan r alam su Islam nang gramakal bahasa Arab. Aau aa juga marasah Qur’anyah yang mngkhususkan pnkan al-Qur’an ngan saja.

Basanya marasah mmpunya prpusakaan yang rgabung alam bangunan yang sama, walaupun prpusakaan lah lama rapa sana an rumah-rumah bangsawan an harawan, prpusakaan sbaga bagan ar marasah aalah hal yang jarang[258]. Unuk mnyakan manuskrf bag mahasswa, marasah mnconoh prakk halaqah-halaqah grakan nasonal yang lah rpnuh olh buaya Hllnsk[259] an brkmbang psa paa masa Dnas Abbasyah. Trsanya brbaga karya bukan hanya skar buku-buku plajaran, mnngkakan blajar mahasswa ngan mmprknalkan mrka kpaa brmacam-macam panangan an juga kpaa sjumlah ulsan ak hanya skar kbuuhan langsung prkulahan.

Marasah yang rkan Nzham al-Mulk mrupakan salah sau pnybab prkmbangan lmu pngahuan mnja bgu cpa. Abu Usamah mnuls: “skolah-skolah Nzham al-Mulk rmasyhur una. Tak aa sau ngr pun yang su ak brr Nzham al-Mulk[260].

Dmkanlah Nzhamyah mmbrkan prhaan yang bsar rhaap lmu armka msalnya, sangkan marasah-marasah yang lan mngajarkan lmu nahwu, afsr, has, fqh, bahkan aa pula yang mngajarkan lmu kokran. Walau pun mmang scara umum marasah-marasah mngajarkan lmu kslaman. Spr rlha ar opk-opk uama alam kurkulum mrka mmplajar al-Qur’an, fqh, olog an lan-lan[261]. 

Sbagamana lah paparkan aas, bahwa Nzhamyah mmpunya pons unuk mngmbangkan lmu pngahuan ngan mmprhakan kpaa pngajaran armka, spr juga rapa marasah Munansyryah. Hal n mnark unuk kaj lbh lanju, karna ahulu mrka ak mnyuka lmu-lmu spr u, ap paa glrannya rnyaa lmu rsbu mrka buuhkan. Bahkan, mukan sbuah masj an marasah yang lah mngajarkan lmu pngahuan Yunan, msalnya masj Musansyryah Bagha yang lah mngajarkan lmu-lmu murn, spr oba-obaan, farmas an gomr[262].

Brku n kronolog Kahlan para plajar paa Dnas Abbasyah, khususnya paa masa khalfah Al-Ma’mun[263].

No

Nama Mahasswa

Masa Hup

Kahlan

1

Jabr Ibn Hayyan

( 721-815 M )

Kma

2

Abu Nawas

( 747-815 M )

Syar

3

Imam Syaf’

( 767-820 M )

Fkh

4

Muhamma Ibn Ummar Al-Waq

( 748-823 M )

Sjarah, Fqh, Has

5

Ibn Hsya

( w. 832 M )

Sjarah

6

Al-Nazzam

( 801-835 M )

Tolog

7

Ahma bn Hanbal

( 780-855 M )

Fkh

8

Ibn Sa’

( w. 834 M )

Sjarah

9

Muhamma Ibn Sa’

( 784-845 M )

Sjarah, Has

10

Al-Khawarzm

( 780-847 M )

Asronom, Mamaka

11

Abu Al-Huzal Al-‘Allaf

( 752-849 M )

Tolog Mu’azlah

12

Ashaq Al-Mawshll

( 767-850 M )

Sya’r Pnyany

13

Al-Jahzh

( 776-869 M )

Sasrawan

14

Imam Bukhar

( 810-870 M )

Has

15

Hunayn Ibn Ishaq

( 809-873 M )

Fska an Kokran

16

Ar-Raz

( 865-925 M)

Kokran

17

Al-Bakhl Ibn Kharazbah

( 934 M)

Gograf

18

Ibna Sna

( 980 -1037 M)

Kokran

c. Marasah Akhr Pro Klask Islam

Ba’a brakhrnya pro klask Islam, kka Islam mula mngalam masa kmunuran, Eropa bangk ar krblakangannya. Kbangkan n bukan saja rlha alam bang polk ngan kbrhaslan Eropa mngalahkan krajaan-krajaan Islam an bagan una lannya, ap juga alam bang lmu pngahuan an knolog. Bahkan kmajuan bang lmu an konolog ulah yang mnukung kbrhaslan polk Eropa. Kmajuan Eropa n ak apa psahkan ar pmrnahan Islam Spanyol. Dar Spanyol ulah Eropa banyak mnmba lmu[264]. 

Paa pro klask, kka Islam mncapa masa kmasannya, Spanyol mrupakan praaban Islam yang sanga pnng mnyang Bagha Tmur. Kka u orang-orang Eropa Krsn banyak mnmba lmu prguruan ngg Islam sana. Islam mnja “guru” bag Eropa[265].  Banyak prsas yang prolh Spanyol Islam, bahkan una kpaa kmajuan yang lbh komplks. Kmajuan-kmajuan rsbu apa lha paa bang-bang sbaga brku: kmajuan alam bang nlkual, flsafa, sans, musk an ksnan, bahasa an sasra, bahkan juga alam bang arskur. Kmajuan Eropa rus yang brkmbang hngga saa n banyak brhuang bu paa khasanah lmu pngahuan Islam yang brkmbang paa pro klask[266]. 

Konrbus khasanah lmu pngahuan Islam paa kmajuan Eropa, anara lan msalnya bang pmkran Ibn Rusy (1120-1198 M). Ia mlpaskan blnggu aql an mnganjurkan kbbasan brpkr. Ia mngulas pmkran Arsols ngan cara yang mmka mna smua orang yang brpkran bbas. Ia mngpankan sunnaullah mnuru pngran Islam rhaap panhsm an anhropomorphsm Krsn[267]. Dmkan bsar pngaruhnya Eropa, hngga Eropa mbul grakan Avrrosm (Ibn Rusysm) yang mnunu kbbasan brpkr[268]. Phak grja mnolak pmkran rasonal yang bawa grakan Avrrosm n.

Brawal ar grakan Avrrosm nlah Eropa kmuan lahr rformas paa aba k-16 M[269] an rasonalsm paa aba k-17 M. Buku-buku Ibn Rusy cak Vnssa ahun 1481, 1482, 1483, 1489, an 1500 M. Bahkan s lngkapnya rb paa ahun 1553 an 1557 M. Karya-karyanya juga rbkan paa aba k-16 M Napol, Bologna, Lyonms, an Srasbourg, an awal aba k 17 M Jnwa[270].

Pngaruh praaban Islam, rmasuk alamnya pmkran Ibn Rusy, k Eropa brawal ar banyaknya pmua-pmua Krsn Eropa yang blajar unvrsas unvrsas Islam Spanyol, spr unvrsas Corova, Svll, Malaga, Granaa, an Valnsa. Slama blajar Spanyol, mrka akf mnrjmahkan buku-buku karya lmuwan-lmuwan muslm[271].

Bang Mamaka, para lmuan Islam lah brhasl mnmukan srukur angka yang ambl ar srukur angka Ina, ar usaha mnrjmahkan buku-buku Ina. Srukur angka yang lbh praks banng srukur angka yang cpakan orang-orang Romaw. Dalam srukur n sap g mmpunya ar sauan, puluhan, rausan, r  buan an srusnya. Banngkan ngan srukur angka Romaw yang unuk mnulskan 388harus uls CCCLXXXIII[272].

Dalam prkmbangan brkunya, sarjana-sarjana muslm mnmukan angka nol (shfr). Pnmuan angka nol n mrupakan pnmuan palng brharga alam bang lmu hung. Slan u uma Islam juga mnmukan lmu al-Jabar. D anara pakar al-Jabar aalah Muhamma Ibn Musa al-Khawarzm yang mnyusun sbuah buku Kabul Jama wa Tafrq an Hsab al-Jabar wal Muqabla (rngkasan prhungan roras an kuas)[273]. Buku n akhrnya jakan buku wajb skolah-skolah an unvrsas Eropa sampa akhr aba k 16. Slan al-Khawarzm juga aa al-Ban an al-Barun (973-1048).

D bang kokran, karya Ibnu Sna Al-Qanun mrupakan rujukan rpnng an rlngkap una kokran. Bahkan orang-orang Eropa mnamakan kab n sbaga nsklopa kokrab karna mncakup pnyak TBC, pnyak kak gajah, pnyak cacng an bahayanya. Al-Qanun cak Eropa paa ahun 1593 M, cak ulang sbanyak lma blas kal alam bahasa lan yang kmuan mnja buku uama fakulas-fakulas kokran Eropa hngga akhr aba k 16 Mash[274]. 

2. Fungs Marasah alam Mnranmskan Ilmu Pngahuan Agama

Aa smacam gr agrmn bahwa marasah panang sbaga lmbaga yang khusus mnransmskan lmu-lmu agama ngan mmbrkan pnkanan khusus paa bang fqh, afsr, an has an ak mmasukan lmu-lmu umum alam kurkulumnya. Mnuru Azyumar Azra, hal n sbabkan karna 3 alasan:

a.    In brkaan ngan panangan nang knggan lmu-lmu kagamaan (al-‘uluum a-nyyah) yang anggap mmpunya suprmas lbh an mrupakan jalan ‘ol’ mnuju Tuhan.

b. Scara nsus marasah mmang kuasa olh mrka yang ahl alam bang agama.

c. Brknaan ngan knyaaan bahwa hampr sluruh marasah rkan an prahankan ngan ana wakaf ar pnguasa polk Muslm aau rmawan karna orong aanya movas ksalhan[275]. 

Marasah apa rma kalangan masyaraka banyak karna kurkulum yang rfokus paa bang kagamaan, spr plajaran fqh msalnya anggap apa mmnuh kbuuhan masyaraka an apa brkan paa anggoa masyaraka alam sgala ngkaan umur. D sampng u pula krna pngajar marasah aalah para ulama yang nobn mrupakan panuan masyaraka sra pmbla kpnngan mrka an mmlk kuuukan khusus alam pmrnahan[276]

Karna, apa ka smpulkan bahwa marasah mmlk fungs an pran yang bsar alam mnransmskan lmu pngahuan Islam. Aapun jns pnranmsannya aalah sbaga brku:

a. Ilmu Pngahuan yang Dransmnskan Marasah

Para ahl lah banyak mlakukan pnlan nang hal n, bahwa lmu-lmu yang ransmskan olh marasah aalah; Al-Qur’an an afsrnya, has an lmu hasnya, fqh an ushul fqhnya, lmu kalam an bahasa Arab yang mlpu nahwu, sharaf, balaghah sbaga pnunjangnya.

b. Cara Marasah Mnransmskan Ilmu Pngahuan Islam

D anara marasah yang cukup populr masanya aalah maarasah Nzhamyah. Bagamana cara marasah n mnransmskan lmu pngahuan Islam, yau ngan mnylnggarakan ujan. Namun prnanan guru mash sanga mnomnas olh karna bsarnya pngaruh guru scara nvual. Msalnya, jazah yang sharusnya kluarkan aas nama marasah, ap kluarkan aas nama guru. Namun mkan alam hal n ak brar bahwa marasah ak mmpunya fungs srag rhaap ansms lmu.

Spr pnapa Fazlur Rahman, bahwa mayoras ulama rmasyhur paa awal aba prngahan bukan prouk marasah mlankan alumn mur-mur nformal ar guru nvual ak apa bnarkan smuanya, sbab bsar kmungknan pngkajan spln lmu yang lakukan anara psra k ngan syakhnya luar jam plajaran n juga bolh ja masukan k alam bagan kgaan scara ksluruhan.

Aapun alur ransms lmu pngahuan marasah scara umum apa bag mnja 2 bagan:

a. Transms Lwa Lsan

Duna pnkan Islam zaman klask brkyaknan bahwa blajar kpaa syakh scara prba an langsung mnngar uraan (bayan) ar syakh ak hanya mmbaca karya-karya ulsnya anggap sbaga mo ransms yang palng bak. Sorang mur ak anggap cukup hanya mmbaca ks karya gurunya snr. Mo n laksanakan ngan cara guru mmbaca ks kmuan mnsyarahnya an mur mnngarkan an mnymak ngan sksama.

b. Transms Lwa Tulsan

Upaya ransms lwa ulsan n lakukan karna paa masa u harga kab/buku sanga mahal, shngga sorang mur yang brkngnan mmlk sbuah buku/kab maka ak aa jalan lan kcual a harus mnyaln ar kab gurunya. Usaha kras n mnja alasan an buk akan aanya ransms lmu pngahuan lwa ulsan.

3. Pranan Ulama alam Pngmbangan Ilmu Pngahuan Islam

Lmbaga pnkan Islam mmpunya pranan yang sanga pnng alam ranspormas lmu pngahuan. Kgaan nlkual alam sjarah praaban Islam mrupakan maa rana ar srangkaan prjalanan sjarah lmbaga pnkan Islam paa masa nab an khulafa’ur Rasyn ngan aanya syufah an lanjukan paa masa Ban Umayyah an mncapa puncak kjayaannya aalah paa masa Ban Abbasyah yang ana ngan brrnya lmbaga pnkan spr Marasah Nzamyah an al-Azhar. Maka pngaruh ulama alam mngmbangkan ras klmuan Islam ak rlpas ar lmbaga pnkan rsbu.

Aapun anara ulama yang mmlk pranan pnng alam mngmbangkan lmu pngahuan Islam, bak slama mnalam lmu lmbaga marasah maupun slama mnja naga pngajar lmbaga rsbu aalah al-Ghazal. Blau mrupakan alumn skalgus sbaga salah sau naga pngajar paa Marasah Nzamyah. Ia knal sbaga sorang flosof, ahl fqh, ahl suf an juga sorang ngarawan. Ia ak kurang mnuls 400 buku bsar an rsalah. Ia juga knal sbaga lmuan Islam yang nsklops. Banyak pnl yang mngakan prkmbangan klmuan ngan pran yang mankannya, khususnya slama a mnja syakh marasah rsbu.

Al-Ghazal(450 H/1059M-505 H/1111 Mbrasal ar Thus Prsa, slah mnylsakan pnkan asar ngrnya, a mnunu lmu Jurjan paa syakh Abu Nasr al-Ismal. Slah u mnruskan pnkannya k Nasabur. D sana a mnja pngku ap pngajan mam al-Haraman al-Juwan yang mnja syakh marasah Nzamyah[277]. Ia mnguasa brbaga cabang lmu, spr fqh Syaf’I, prbanngan mazhab, ba, ushul fqh, ushulun an manq. Smnara u, a pun mnuls buku-buku, anara karyanya; Ihya Ulumun,[278]  Maqas, an Tahafaul Falasfah, al-Musafz, al-Bas, al-Was sra al-Wajz. Walaupun suah kurang luas prarannya, ap sbagan bsar fqh yang mnja buku aras aau ulama syaf’yah skarang aalah urunan ar kab-kab u.

C. Ksmpulan

Kbraaan marasah alam pnkan Islam uru mwarna pngmbangan lmu pngahuan Islam. Hal n rbuk ar banyaknya lmu pngahuan yang brkmbang bak yang kmbangkang paa masa Dnas Umayyah maupun Dnas Abbasyah.

Aa juga marasah yang mngkhususkan r mmplajar sau spln lmu rnu, msalnya marasah nahwu, marasah afsr aau marasah has yang paa glrannya mmbawa prkmbangan paa lmu-lmu rsbu. Dngan mkan marasah mrupakan ma aau waah pngmbangan lmu pngahuan Islam. Para alumnus yang haslkan marasah uru pula mnjakan lmu pngahuan Islam brkmbang. Mrka mngmbangkan lmu-lmu rsbu alam karrnya brbagalmbaga maupun khupan brmasyaraka.

Sola Lahan :

1.   Bagamana Islam mmanang Ilmu pngahuan yang aa, mngapa mkan, jlaskan?

2.   Jlaskanlahpngran  Marasah an bagamana Prkmbangan Ilmu Pngahuan Islammlalu Marasah.

3.    Jlaskan Fungs Marasah alam Mnranmskan Ilmu Pngahuan Agama,

4.   JlaskanlahPranan Ulama alam Pngmbangan Ilmu Pngahuan Islam

5.   Urankanlah ana bagamana langkah-langkah mncapa prkmbangan lmu pngahuan spr zaman kjayaan Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amn, Samsul Munr, Sjarah Praban Islam, Jakara : Amzah, 2009, h. 177

Azra,Azyumar, Pnkan Islam; Tras an Mornsas Mnuju Mlnum Baru, Jakara: Logos, 1999.

hp://jjaksjarahslam.blogspo.com/2011/04/analusa-jjak-sjarah-slam-yang.hml, akss anggal 25 Okobr 2011

hp://www.arulkausar.n/, akss gl. 25 Okobr 2011.

Makbulah,Dn, Khupan Mur an Mahasswa paa Masa Khalfah Al-Ma’mun;alam Sjarah Sosal Pnkan Islam, Jakara: Prnaa Ma, 2005

Naa,Abun, Sjarah Pnkan Islam, Paa Pro Klask an Prngahan,(Jakara: Raja Grafno Prsaa), hal. 176.

Nzar, Samsul, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003

Nasm, Marasah an Prumbuhan Ilmu-Ilmu Islam, alam Sjarah Sosal Pnkan Islam, Jakara: Prnaa Ma, 2005

Nasuon, Harun, Islam Dnjau Dar Brbaga Aspk, Jakara: Bulan Bnang, 1974

Porasasra, S.I., Sumbangan Islam Kpaa Ilmu an Praaban Morn,Jakara: PM3, 1981, C. II

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Syalab,Ahma, Sjarah Prkmbangan Islam, Jakara: Bnang Bulan, 1973

Saon, Charls Mchal, Pnkan Tngg Dalam Islam, Jakara: Logos Publshng Hous, 1994

Yasn,Khall, Muhamma Maa Cnkawan Bara, Jakara: Gma Insan Prss, 2002

Yam,Bar, Sjarah Praaban Islam, Drasah Islamyah II, Jakara: Rajawal Prss, 199,1 c. I

Ramayuls, Nzar, Samsul, Ensklop Tokoh Pnkan Islam, Mngnal Tokoh Pnkan Islam Duna an Inonsa, Jakara: Quanum Tachng, 2010

BAB IX  

PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM

Kompns Dasar

:

Mampu Mngurakan

Pmbaruan Pnkan Islam

Inkaor 

:

1.Pngran Pmbaruan Pnkan Islam

:

2.    Laar Blakang Bangknya Pmbaruan Pnkan Islam

:

3.Pola Pmbaruan Pnkan Islam

:

4. Tokoh an sasaran Pmbaruan Pnkan Islam

Srag Prkulahan

:

PrsnasMakalah, Cramah an Tanya Jawab

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

100

A.      Pnahuluan

  Kaa pmbaruan apa klompokkan kpaa ga makna yau Prama, pngmbalan ssuau kpaa konspnya yang lama, mana konsp u suah kabur, smu, ak spr yang sharusnya. Kua, Pmbaruan yang brupaya mnmukan kmbal aau mnafsr ulang bnuk nla, os, an smanga alam konks kknan ssua kons yang mlngkup. Kga, Mrupakan lawan kaa usang, jaul, knggalan zaman, lusuh an ssuau yang lah lama muncul sra kss, ap blum mmnuh sanar spr kons baru yang lbh canggh, aau morn kmuan prbaharu an mornkan sra ssuakan ngan sanar yang lbh canggh.

Sangkan yang prama, mnkankan kpaa ksamaan an kcocokan, kns oprasonal aau ssua ngan asar (all) yang lbh uama, konks n, basa gunakan paa ranah agama, khususnya prmasalahan, auh, baah an akhlak. Kua, mngacu kpaa pnaafsran rhaap prnsp-prnsp asar yang brsfa unvrsal an brlaku lnas waku an zaman, prnsp-prnsp yang maksu lbh brsfa absrak, yang mnjwa ssuau shngga mampu brahan ar prubahan-prubahan yang aa, alam al-Qur’an rmasuk alam kagor aya brmaksu gana (al-Muasyabha). Maksu pmbaruan Kga lbh kpaa sysm oprasonal, alam bnuk pngorgansasan sbuah lmbaga, baan, nsus, organsas, prsyrkaan, klompok an lan-lan.

Pmbaruan pnkan Islam brawal ar pmbaruan bang kagamaan kmuan mrmb k ranah kua an kga. Glora pmbaruan yang rus brgma mnjalar kbrbaga bang khupan uma Islam bak polk, konom, kbuayaan, mlr an sbaganya. Pmbaruan u konskwns logs, alam upaya mnmukan ja r agama Islam sbnarnya, yang ssua ngan smanga zaman. Tnu, yang brubah bukan yang prnsp ap lbh kpaa unsur kns-kmuan ssuakan ngan asar-asar prnsp yang sacral u.

Ssungguhnya, pnkan Islam bagan yang ak rlpas ar pmbaruan. Pmbaruan pnkan hakkanya, suah mula smnjak nab Muhamma ngan pngajaran agama Islam, sra pmbaruan mo pngajaran Makah an Manah. Kmuan, volus pnkan rus brlangsung mncapa puncaknya paa zaman Khalfah Harun-ar-Rasy an al-Makmun, pnguasa Abbasyah.   

Slah kuanya mangka, pnkan Islam scara brangsur-angsur mula mrup, kmuan mngalam khancuran yang hampr oal, kka Koa Baga hancurkan pasukan nara Mongol ahun 1258 M, an hancurnya krajaan Ban Ahmar (Granaa) Spanyol ahun 1492 M olh nara raja Krsn Frnan an Isa Blla.

Sjak u, pnkan Islam mngalam masa ahun klam. Sangkan Bara, pnkan mngalam kmajuan yang psa,  lmu pngahuan ngan brbaga varanya umbuh subur. Prkmbangan lmu pngahuan Bara, sbnarnya rnspras olh una mur Islam paa pro sblumnya, mlalu jalur Spanyol Muslm. Ilmu pngahuan nu bukan barang ja, mlankan hasl pnlan muakhr bangsa Bara ngan mnggunakan mo-mo pngmbangan lmu pngahuan yang scara smulan ku brkmbang spr ; rs, obsrvas, ksprmn an sbaganya. Slan u, sysm pnglolaan pnkan Bara sbaga bass pnyapan sarjana an ahl juga brambah bak ngan mukannya mo mnajamn morn. ambah ukungan pnguasa an smanga klmuan yang junjung ngg, nampaknya mnja facor bsar alam pnngkaan hasl pnkan Bara.

Slah kbrhaslan nvans Napolon Bonapar k Msr ahun 1798 Mngan armaa yang bsar, mmbuka maa uma Islam mur, bahwa Islam lah knggalan jauh, ar bangsa Bara. ar su, una muslm lah mncoba, mngaakan prbakan-prbakan unuk aanan khupan Islam supaya bsa mnymbangkan kmajuan ngan una Bara.

Salah sau prbakan yang lakukan alah bang pnkan Islam. Tokoh pnomnal yang ggh alam usahanya mmprbaharu pnkan Islam alah Muhamma Abuh an murnya, Rasy Rha.  Sjak aanya upaya rvalsas (pmbaruan) olh kua okoh rsbu, smanga pmbaruan mnybar k sluruh una muslm mlalu para jamaah haj yang brkunjung ap ahun k Makkah aau, malalu mahasswa Islam yang blajar Msr. Slah slasa su, mrka kmbal k kampung halamanya an mngaakan pmbaruan ssua smanga yang bawanya ar ngr mur ngah.

Aapun srukur/komponn alam bahasan mar n aalah; Pnahuluan, Pmbahasan yang mncakup mngna pngran Pmbaruan pnkan Islam, Laar blakang bangknya pmbaruan pnkan Islam, an Pola pmbaruan Pnkan Islam, Tokoh-okoh Pmbaruan Pnkan Islam,   ksmpulan an soal-soal lahan.

B.       Pmbahasan

1.    Pngran Pmbaruan Pnkan Islam

Pmbaruan rjmahan ar mornson yang alam bahasa Inonsa, brar pross mnja baru. Sangkan kaa mornsm mnuru Harun Nasuon, alam masyaraka Bara, mnganung makna pkran, alran, grakan an usaha-usaha unuk mngubah paham-paham, aa saa, nsus-nsus lama an lan sbaganya, agar smua mnja ssua ngan pnapa-pnapa an kaaan baru yang mbulkan olh lmu pngahuan an knolog morn.

Lahrnya mornsas aau pmbaruan sbuah mpa akan slalu brrngan ngan kmajuan lmu pngahuan an knolog yang brkmbang saa u. Arnya, ak mungkn aka naa pmbaruan anpa aa ukungan prkmbangan lmu pngahuan[279].

Mornsas aau pmbaharuan bsa arkan apa saja yang blum paham, rma, aau laksanakan olh pnrma pmbaharuan ssungguhnya lbh mrupakan upaya aau usaha prbakan kaaan bak ar sg cara, konsp, an srangkaan mo yang bsa rapkan alam rangka mnghanarkan kaaan yang lbh bak. Dngan mkan, kalau ka kakan ngan pmbaharuan pnkan Islam akan mmbr pngran bag ka, sbaga suau upaya mlakukan pross prubahan kurkulum, cara, moolog, suas an pnkan Islam ar yang rasonal (oroox) karah yang lbh rasonal, an profssonal sjalan ngan prkmbangan lmu pngahuan an knolog saa u[280].

Ramayuls mnybukan, akfas pmbaruan apa lha ar 3 hal yau; 1. Pmbaruan rsbu slalu brusaha mncapa prbakan scara smulan, 2. Pmbaruan yang rja ak rlpas ar pngaruh lmu pngahuan an knolog, 3. Pmbaruan lakukan scara nams, novaf an progrsf ssua ngan cara fkr ssorang[281].

2.    Laarblakang Pmbaruan Pnkan Islam

Smnjak bangsa Bara mmplajar flsafa an lmu pngahuan ar uma Islam mlalu ransformas  buaya klmuan Analusa (Spanyol), prkmbangan lmu mnja lbh psa, smnara uma Islam suah ak bgu pul lag, ngan barng skap uphora masa lalu.

D Bara, Ilmu pngahuan brangsur-angsur bangk ngan munculnya masa “Ranasanc” Inggrsan “Aufkhlarung” Jrman. Laju prkmbangan lmu pngahuan brambah psa slah mukannya msn uap yang mnana mulanya pro nusr Bara. smua prkmbangan acukan ngan masn yang ku mmbanu mmprmuah pkrjaan manusa.

Smnara uma Islam mash “jumu” an blum mnyaar krnggalannya. Akbanya, arah-arah Islam sanga muah jajah olh bangsa Bara, walaupun Turk Usman mash mnja sbuah kkuasaan rbsar, yang mungkn mnja plnung ngr-ngr muslm, ap sayang konsnya suah mlmah an ak mampu lag mmprahankan arah muslm yang mnja wlayah prokoranya. Sbuah aagum yang cukup rknal nang kons Turk Usman waku aalah “Th sck Man n Europa” (Orang sak Eropa)[282].

Kmuan, rpuruknya nla–nla pnkan laar blakang olh kons nrnal Islam yang ak lag mnganggap lmu pngahuan umum sbaga sau ksauan lmu yang harus prhakan. Slanjunya, lmu pngahuan lbh banyak aops bahkan manfaakan scara komprhnsf olh Bara yang paa waku u ak prnah mngnal lmu pngahuan.

Scara gars bsar aa bbrapa fakor yang mnorong rjanya pross pmbaharuan pnkan Islam[283].

Pramafakor nrnal yau, fakor kbuuhan pragmas uma Islam yang sanga mmrlukan sau sysm pnkan Islam yang bul – bul bsa jakan rujukan alam rangka mncak manusa – manusa muslm yang brkualas, braqwa, an brman kpaa Allah.

Ramayuls mngup pnapa Fauzan, mnambahkan, bahwa yang mlaarblakang pmbaruan pnkan Islam scara nrnal alah[284];

a.     Agama Islam mlalu aya suc al-Qur’an banyak mnyuruh aau mnganjurkan uma Islam unuk slalu brfkr, an brmaforma: mmbaca an mnganalss ssuau kmuan bsa rapkan aau bahkan mncpkan yang baru ar apa yang ka lha,

b.     Aanya ksaaran sbagan ulama aas krnggalannya ar orang Bara, an mrka ngn mmprbak kmbal nasbnya

Kuafakor ksrnal aanya konak Islam ngan Bara juga mrupakan fakor rpnng yang bsa ka lha. Aanya konak n palng ak lah mnggugah an mmbawa prubahan pragmak uma Islam unuk blajar scara rus mnrus kpaa Bara, shngga krnggalan yang slama n rasakan akan bsa rmnmalsr[285]. 

Konak yang brksan shngga mmbua uma Islam rbangun ar ur uforanya aalah slah Napolon Bonapar aang k Masr. Sbnarnya, ksaaran Uma Islam aas krnggalan ar bagsa Bara sjak aba 17 slah kkalahan Turk Usman alam pprangan ngan Ngara-ngara Eropa. Kmuan para Raja an okoh ulama Turk Usman mngaakan pnylkan sbab-sbab kkalahan an rahasa kunggulan lawan. Paa akhrnya, uuslah ua-ua unuk mmplajar lmu pngahuan k Pracs. sbabkan suas prang yang srng brkcamuk, anara Ngara Bara ngan Turk, maka aangkalah plah-plah mlr ar Eropa skalgus rkan pula Skolah Tknk Mlr paa ahun 1734 M unuk prama kalnya[286].

3.    Pola Pmbaruan Pnkan Islam

Dngan mmprhakan brbaga fakor nrnal an ksrnal pmbaruan pnkan Islam, maka paa gars bsarnya rja ua pola pmkran pmbaruan pnkan Islam sbaga brku :

a.    Pola pmbaharuan pnkan Islam yang brornas paa pola pnkan morn

Golongan yang brornas paa pola pnkan morn Bara, paa asarnya mrka brpanangan bahwa sumbr kkuaan an ksjahraan hup yang alam olh Bara aalah sbaga hasl ar prkmbangan lmu pngahuan an knolog morn yang mrka capa. Mrka juga brpnapa bahwa apa yang capa olh bangsa-bangsa Bara skarang ak lan aalah mrupakan pngmbangan ar lmu pngahuan an kbuayaan yang prnah brkmbang una Islam. Aas asar mkan maka unuk mngmbalkan kkuaan an kjayaan uma Islam, sumbr kkuaan an ksjahraan rsbu harus kuasa kmbal.

Dalam hal n usaha pmbaruan pnkan Islam aalah ngan jalan mnrkan skolah-skolah ngan pola skolah Bara, bak ssm maupun s pnkannya. Dsampng u pngrman plajar-plajar k una Bara ruama k Prancs unuk mnguasa lmu pngahuan an khnolog morn rsbu banyak lakukan olh pnguasa-pnguasa brbaga ngr Islam.

Pmbaruan pnkan ngan pola bara n, mulanya mbul Turk Usman paa akhr aba k 11 H/17 M slah mngalam kalah prang ngan brbaga ngara Eropa Tmur paa masa u, yang mrupakan bnh bag mbulnya usaha skuralsas Turk yang brkmbang kmuan an mmbnuk Turk morn. Sulan Mahmu II (yang mmrnah Turk Usman 1807-1839 M) aalah plopor pmbaruan pnkan Turk.

Sulan Mahmu II saar bahwa pnkan marasah rasonal n ak ssua lag ngan unuan zaman aba ksmblan blas. Sulan Mahmu II mngluarkan prnah supaya anak sampa umur wasa jangan halang masuk marasah. Slan u Sulan Mahmu II juga mngrmkan sswa-sswa k Eropa unuk mmpralam lmu pngahuan an knolog langsung ar sumbr pngmbangan. Slah mrka pulan k anah ar, mrka banyak brpngaruh rhaap usaha-usaha pmbaruan pnkan. Dar mrka n pula brkmbangnya faham skularsm Turk yang kmuan rapkan scara manap skarang n.

Pola pmbaruan pnkan yang brornas k Bara n, juga nampak alam usaha Muhamma Al Pasya Msr, yang brkuasa pa ahu 1805-1848. Muhamma Al Pasya alam rangka mmprkua kuukannya an skalgus mlaksanakan pmbaruan pnkan Msr, mngaakan pmbaruan ngan jalan mnrkan brbaga macam skolah yang mnru sysm pnkan an pngajaran Bara[287].

b.    Pola pmbaruan pnkan Islam yang brornas paa sumbr Islam yang murn

Pola n brpanangan bahwa ssungguhnya Islam snr mrupakan sumbr bag kmajuan an prkmbangan praaban an lmu pngahuan morn. Islam snr suah pnuh ngan ajaran-ajaran an paa hakkanya mnganung pons unuk mmbawa kmajuan an ksjahraan sra kkuaan bag uma manusa. Dalam hal n Islam lah mmbukkannya paa masa-masa kjayaannya[288].

Mnuru analsa mrka anara sbab-sbab klmahan uma Islam aalah karna mrka ak lag mlaksanakan ajaran agama Islam scara smsnya.

Ajaran-ajaran Islam yang mnja sumbr kmajuan an kkuaan nggalkan an mnrma ajaran-ajaran Islam yang ak murn lag. Hal rsbu rja slah manknya prkmbangan flsafa Islam, nggalkannya pola pmkran rasonal an khupan uma Islam lah warna olh pola khupan yang brsfa pasf. D sampng u, ngan manknya prkmbangan fqh yang ana pnuupan pnu jha, uma Islam lah kkurangan aya unuk mngaas problmaka hup yang mnanangnya sbaga akba ar prubahan an prkmbangan zaman.

Pola pmbaruan n rns olh Muhamma bn Ab Al-Wahab, kmuan canangkan kmbal olh Jamalun al Afghan an Muhamma Abuh. Mnuru Jamalun al Afghan, pmurnan ajaran agama Islam ngan kmbal k al-Qur’an an al-Has alam ar yang sbnarnya aklah mungkn. Ia brkyaknan bahwa Islam aalah ssua ngan smua bangsa, smua zaman, an smua kaaan. Mnuru Muhamma Abuh, bahwa pngahuan morn an Islam aalah sjalan an ssua, karna asar lmu pngahuan morn aalah sunaullah sangkan asar Islam aalah Wahyu Allah sw. Kua-uanya brasal ar Allah sw. Olh karna u uma Islam harus mnguasa kuanya[289].

4.        Tokoh an sasaran Pmbaruan Pnkan Islam

Tokoh pmbaharuan pnkan Islam brcorak morns. Sjalan ngan pmbahruan pnkan Islam pnuh lakukan paa 3 wlayah krajaan bsar yau krajaan Usman, Msr, Ina[290].

a. Wlayah Turk

Pmbaharuan pnkan una Islam mula krajaan Turk Usman. Fakor yang mlaar blakang grakan pmbaharuan brmula ar kkalahan-kkalahan krajaan Usman alam pprangan ngan Eropa.

Aapun okoh yang mncoba mlakukan upaya rsbu alah :

1)            Sulan Ahma III. Aanya kkalahan yang alam krajaan Turk Usman mnybabkan Sulan Ahma III prhan an mlakukan nropks, ngan mlakukan pngrman ua k Eropa unuk mngama prkmbangan Bara. Dngan mnrkan skolah knk mlr, mnrkan prcakan unuk mmprmuah accss buku pngahuan. Upaya n lakukan sampa blau wafa an kmuan gankan olh Sulan Mahmu II.

2)            Sulan Mahmu II. Sulan Mahmu II mrupakan klanjuan ar Sulan Ahma III. Pmbaharuan yang lakukan ngan mmprbak sysm pnkan marasah ngan mmasukkan lmu pngahuan umum. Kmuan mnrkan mol skolah bara.

b. Wlayah Msr

Tokoh yang mlakukan upaya pmbaharuan khususnya pnkan aalah Muhamma Al Pasya an Muhamma Abuh

1)            M. Al Pasya. Ia mnrkan kmnran pnkan an lmbaga pnkan, mmbuka skolah knk , kokran, prambangan, mngrn sswa unuk blajar k ngr Bara. Grakan pmbaruan mmprknalkan lmu pngahuan an knolog Bara kpaa uma Islam.

2)            M. Abuh. Mlakukan pmbaharuan pnkan Al-Azhar ngan mmasukkan lmu morn. Mnrkan kom prbakan amnsras Al-Azhar ahun 1895, mlaksanakan pmbaruan amnsraf yang brmanfaa[291].

c. Wlayah Ina. 

Pmbaharuan pnkan Islam Ina brujuan mnghlangkan skrmnas pnkan Islam rasonals ngan pnkan skulr.

Aapun yang mnja okoh pmbaharuan Ina[292]

Sayy Akhma Khan (1817 – 1898 M). Ia brpnapa bahwa pnnggkaan kuukan uma Islam Ina apa wujukan ngan bkrjasama ngan Inggrs. Kmuan mnrkan lmbaga pnkan, skolah Inggrs muarabbah 1864. kmuan mnrkan pula Scnfc Socy, mnrkan lmbaga pnkan yang alamnya lmu pngahuan umum. Iulah bbrapa orang okoh pmbaharuan yang banyak mngaops aa cara an pngahuan yang aang ar Bara.

C.      Ksmpulan    

Pmbaruan Islam bang kagamaan alam ar pmurnan Islam bang aqah, baah an akhlak mrupakan ckal bakal pmbaruan smua lngkup una Islam rmasuk bang pnkan.  Pmbaruan pnkan Islam laarblakang olh facor nrnal an facor ksrnal, uma Islam mlha k alam sumbr wahyu banyak mnyuruh unuk mnggunakan logka, ngan u gunakan unuk mngmbangkan lmu pngahuan, sampng juga Allah akan mnnggkan raja orang yang brman an brlmu pngahuan bbrapa raja. Tlah nampak bagamana orang Bara yang ak brman kpaa Allah ap mrka panang rhorma olh orang brman yang ak mnguasa lmu pngahuan. Dar u uma Islam mrasa sanga prlu ssgra mungkn mmplajar lmu pngahuan. Prsnuhan una mur ngan una Bara Krsn lah mmbawa banyak prubahan bang kmlran, an pnkan. Krajaan Turk Usman banyak mngrm ua-ua mrka k Prancs unuk blajar lmu pngahuan an knolog, sra mngunang scara khusus para pakar bang rnu k Turk unuk mmbrkan plahan krajaan Turk khususnya bang pnkan Mlr.

Sangkan Msr pmbaruan awal smanga Pan Islam yang bawa Jamalun al-Afgan, kmuan para murnya spr Muhamma Abuh ak hanya brhn bang polk namun unuk mngaakan prbakan lbh jauh prlu pmbaruan ar bang pnkan Islam. salah sau proyk pmbaruan Muhamma Abuh alah Unvrsas Al-Azhar yang sanga arooks waku u. Walaupun banyak anangan ar phak Al-Azhar, ak mmbuanya suru, slah wafa pmbaruan lajukan olh murnya Rasy Rha.

Aa ua pola pmbaruan pnkan Islam yau; Pola pmbaharuan pnkan Islam yang brornas paa pola pnkan morn an pola pmbaruan pnkan Islam yang brornas paa sumbr Islam yang murn.

Aapun okoh pmbaruan pnkan Islam spr Sulan Ahma III,  Sulan Mahmu II mlakukan pmbaruan Turk Usman, Muhamma Al Pasya an Muhamma Abuh Msr sra Sayy Akhma Khan mngaakan pmbaruan Pnkan Islam Ina ngan mnrkan Unvrsas Algar.

Soal-soal lahan :

1.      Jlaskanlah Pngran Pmbaruan Pnkan Islam

2.       Urakanlah Laar Blakang Bangknya Pmbaruan Pnkan Islam

3.      JlaskanlahPola Pmbaruan Pnkan Islam

4.      Jlaskanlahokoh an sasaran Pmbaruan Pnkan Islam

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Djuhan,Wa, Sjarah Pnkan Islam Klask , Ponorogo : LPPI STAIN, 2010

Fal SJ, Pasang Suru Praaban Islam alam Lnasan Sjarah, Malang : UIN Malang Prss, 2008

hp://sakban3.blogspo.com/2013/05/masa-pmbaharuan-pnkan-Islam.hml/2013/11/24

Nzar, Samsul, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana, 2007

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Zuharn Dkk, Sjarah Pnkan Islam, Jakara : 1986

BAB X   

PENDIDIKAN PESANTREN DI NUSANTARA

Kompns Dasar

:

Mampu Mnganalss Pnkan Psanrn Nusanara

Inkaor 

:

1.Pngran pngran Psanrn

:

2.Prkmbangan Psanrn Nusaara

:

3.Tokoh pnr Psanrn Nusanara

:

4. Ilmu yang brkmbang Psanrn

:

5. Faslas an mo pnkan Psanrn.

Srag Prkulahan

:

PrsnasMakalah, Cramah an Tanya Jawab

Pnlaan

:

Luasnya Cakupan Informas yang sampakan an varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

100

A.   Pnahuluan

Insus pnkan Islam Nusanra lah umbuh an brkmbang, srng brkmbangnya pnganu Islam. Pnkan surau Sumara Bara, munasah Ach an Psanrn Jawa aalah yang rpnng alam pnybaran ajaran Islam Nusanara. Kga nsus pnkan Islam rsbu, lah mmankan pran yang ama pnng sjak ga aba yang lalu[293].

Walaupun bgu, bukan brar  ak aa pnkan lan yang juga mmbrkan sumbangsh alam mnsransms ajaran Islam, pnkan spr rangkang an langgar juga mnja bagan yang ak bsa ksampngkan. Namun anl yang bsar nampaknya rpancar ar kga nsus aas.

Prkmbangan an prumbuhan  Insus pnkan Nusanara mula ar bnuk yang sanga srhana, yang kmuan sahap m sahap mnja sbuah mpa pnkan morn yang mnja bahan prhaan para ahl pnkan alam maupun luar ngr[294].   Namun ar kga nsus pnkan yang ap kss ngan  forma yang lbh morn hanyalah Psanrn, sangkan munasah an surau ak rngar lag kprahnya. shngga banyak bahasan, ulasan an pnlan lakukan para ahl pnkan rhaap Psanrn Inonsa.

Unuk mmbahas prkmbangan surau, munasah, an psarn mmrlukan kajan yang komprhnsf, karna cakupan yang luas shngga buuhkan aa-aa sra sumbr yang bragam. Maka, paa bahasan n pnuls concrn mmbahas pnkan Psanrn ngan ssmaka pnulsan: Pnahuluan, pmbahasan mncakup; Pngran Psanrn, Prkmbangan Psanrn Nusaara, Tokoh Pnr Psanrn, lmu yang brkmbang Psanrn, an Faslas. Mo Pnkan Psanrn, Ksmpulan an ssay lahan.

B.    Pmbahasan

1.          Pngran Psanrn

Scara bahasa, kaa “Psanrn” brasal ar kaa “sanr” yang mnapa awalan p, an akhran an, yang brar mpa nggal para sanr aau mur[295]. Sumbr lan mnjlaskan pula bahwa psanrn mpa mmbna manusa mnja orang bak[296].

Dalam panangan Nurcholsh Maj asal usul kaa “sanr” bsa lha ar ua pnapa. Prama, pnapa yang mngaakan bahwa “sanr” brasal ar kaa “sasr”, sbuah bahasa Sanskra yang brar mlk huruf. Mnuru Zamkhasyar Dhofr brpnapa kaa “sanr” brasal ar bahasa Ina yang arnya orang yang ahu buku-buku suc agama Hnu, aau sorang sarjana yang ahl kab agama Hnu. Scara umum apa arkan buku-buku suc, buku-buku agama, aau buku-buku lmu pngahuan. Kua, pnapa yang mngaakan kaa “sanr’ ssungguhnya brasal ar bahasa Jawa yau “canrk” yang brar sorang yang slalu mngku k manapun sorang guru prg mnap[297].

Dalam pnapa lan mnybukan, psanrn mash brakar ar kaa ‘sanr’, yang brar “rplajar” (larn) aau “ulama” (scholar). Jka sanr mnunjuk kpaa mur, maka Psanrn mnunjuk kpaa lmbaga pnkan. Psanrn sbu juga ‘Ponok Psanrn’. Kua sbuan rsbu srng gunakan scara brganan ngan pngran yang sama. Sbagamana yang sbukan alam Kamus Bsar Bahasa Inonsa   prkaaan ‘ponok’ an ‘psanrn’ ngan maksu yang sama, yau “asrama an mpa mur-mur blajar mngaj”. Pnknya, kua sbuan rsbu mnganung ar lmbaga pnkan Islam yang alamnya rhaap unsur-unsur ‘ka’ (pmlk), ‘sanr’ (mur), ‘masj’ aau ‘mushalla’ (mpa blajar), asrama (pngnapan sanr), an ‘kab-kab klask Islam (bahan plajaran)[298].

2.        Prkmbangan Psanrn Nusanara

Sjarah pnkan Inonsa mncaa, bahwa Ponok Psanrn aalah bnuk lmbaga rua Inonsa. Aa ua pnapa mngna awal brrnya Psanrn aau Ponok Psanrn brakar paa ras Islam u snr an papa kua mngaakan ssm pnkan mol Ponok Psanrn aalah asl Inonsa[299].

Dalam pnapa prama aa ua vrs, aa yang brpnapa Ponok Psanrn brawal sjak zaman Nab mash hup. Dalam awal-awal akwahnya, Nab mlakukan akwah smbuny-smbuny ngan psra sklompok orang, lakukan rumah-rumah, spr yang rcaa alam sjarah, salah saunya rumah Aram bn Ab Arqam. Vrs kua mnybukan Ponok Psanrn mmpunya kaan yang ra ngan pa pnkan yang khas bag kaum suf. Pnapa n brasarkan faka bahwa pnyaran Islam Inonsa paa awalnya lbh banyak knal alam bnuk kgaan arka yang mlaksanakan amalan-amalan zkr an wr rnu[300].

Pmmpn arka sbu kya, yang mwajbkan pngkunya mlaksanakan suluk slama 40 har alam sau ahun ngan cara nggal brsama anggoa arka alam sbuah masj unuk mlakukan kgaan baah bawah bmbngan kya. unuk kprluan suluk n, para kya mnyakan ruangan khusus unuk pngnapan an mpa mmasak yang rapa kr-kanan masj[301].

Tmpa kua mngaakan, Psanrn yang ka knal skarang n paa mulanya alah pngambl-alhan ar ssm Ponok Psanrn yang aakan orang-orang Hnu Nusanra. Hal n asarkan paa faka jauh sblum aangnya Islam k Inonsa, lmbaga Ponok Psanrn paa masa u maksukan sbaga mpa mngajarkan ajaran-ajaran agama Hnu. Faka lan yang mnunjukan Ponok Psanrn bukan brasal ar ras Islam aalah ak mukannya lmbaga Ponok Psanrn Ngara-ngara Islam lanya[302].

Faka aas sbagamana kuakan olh Zamakhsyar Dhofr (alam Ahul Asror) bahwa rkonruks masa awal pmbangunan ras psanrn rja anara aba k 11 an k 14. Masa u mrupakan masa ranss ar praaban Hnhu Buha Majapah k masa pro pmbangunan praaban Mlayu Nusanara[303].

Pmbangunan ras psanrn (sblum Islam) pngajaran agama Hnhu an Bunha lah brlangsung, mula ar bralhnya masyaraka ar Hnhu k Buha ngan ksaaran snr anpa paksaan an brpnah lag k Islam slah glombang Islam mngua Asa Tnggara, anpa prumpahan arah aau ngan jalan ama. Pross pralhan m pralhan yang ama u mnggunakan pnkaan pnjaran Ponok Psanrn yang ama an olran. D sampng lah rjalnnya rlas posf anara ajaran Islam ngan kulur lokal. Kulur lokal yang maksu alah ngan pnkaan brcorak Ponok Psanrn yang ama basa gunakan zaman Hnhu an Buha Nusanara alam mnsransms ajaran-ajarannya. 

Lbh jauh Ponok Psanrn Inonsa kahu kbraaan an prkmbangannya slah aba k 16. Karya-karya Jawa Klask spr Sra Cabolk an Sra Cnn mngungkapkan jumpa lmbaga-lmbaga yang mngajarkan brbaga kab Islam klask alam bang fqh, asawuf an mnja pusa-pusa pnyaran Islam  yau Ponok Psanrn[304]. 

3. Tokoh Pnr Psanrn

       Ponok psanrn yang brkonoas Islam an sch, aalah lka ngan masyaraka luas. Mmang nuansa yang muncul ar kaa Ponok Psanrn alah pngajaran rumpun-rumpun lmu agama yang ajarkan para ulama (kya) yang mmpunya lmu agama yang alam. D sampng u, alumn-alumnnya juga bakal mnja ulama ngan kmampuan urunan spr ulama (kya) mana a blajar.

       Walaupun alam kajan asal usul psanrn u snr mash blum sau, yau apakah Ponok Psanrn murn kmbangkan ar rahm Islam Inonsa aau mmang Islam lah mlakukan slamsas rhaap lmbaga pnkan yang lah aa sblum Islam aang Nusanara. Unuk pranyaan prama pnuls mash kkurangan aa-aa pas nang u an blum bsa mngungkapkan sapa orang prama yang mnrkan lmbaga rsbu walaupun fakanya mpa lan Asa Tngggara ak mukan lmbaga sjns. Spr Malaysa, Thalan, Sngapura an Bruna pnybaran Islam hampr brsamaan brkmbang ngan Inonsa namun yang aa ngr-ngr rsbu aalah sjns Marasah aau ponok aau funuk[305].   Namun unuk pranyaan kua jlas bahwa Ponok Psanrn kahu kbraaan aba k 16 bahkan mnuru sumbr lan Psanrn sbaga pusa ransms Islam Nusanara suah mula aba k 15. Tokoh yang prama kal mnrkan Psanrn aalah Sykh Maulana Malk Ibrahm (w.1419 M) yang brasal ar Gujara. Ina, skalgus okoh prama yang mngslamkan Jawa[306].

       Maulana Malk Ibrahm alam mngmbangkan akwahnya mnggunakan masj an Psanrn sbaga ransms klmuan Islam. Paa glrannya, ransms yang kmbangkan olh Maulana Malk Ibrahm n mlahrkan Walsongo[307] yang knal Jawa.  Salah sorang Walsongo yakn Ran Rahma (Sunan Ampl) mnrkan Psanrn prama Kmbang Kunng, Surabaya ahun 1619 M. Slanjunya, Sunan Ampl mnrkan Psanrn Ampl Dna, Surabaya. Psanrn n smakn lama smakn rknal an brpngaruh luas Jawa Tmur saa u. Paa ahap slanjunya, brr Psanrn baru brbaga mpa, spr Sunan Gunung Gr Grsk, Sunan Bonang Tuban, Sunan Draja Pacran, Lamongan, an Ran Faah Dma, Jawa Tngah[308].

       Slan Jawa ka mngnal prkmbangan Psanrn ra awal Islam Nusanara, rnyaa prkmbangan Islam mlalu Psanrn yang prknalkan olh sykh Arsya al Banjar Marapura (Ibu Koa Ksulanan Banjar) ngan mmna sbang anah kpaa sulan Tahm Allah (1187-1223 H/1778-1808 M), panya bbrapa ahun slah skmbalnya ar Makkah al Mukarramah unuk mnalam lmu agama an lmu falak. Prmnaan sbang anah kabulkan sulan ngan mmbrkan sbang anah kosong yang mash brupa huan blukar luar Ibu Koa Ksulanan Banjar[309]. 

       Sykh Arsya mnyulap anah rsbu mnja sbuah prkampungan yang alamnya rapa rumah-rumah, mpa pngajan, prpusakaan an asrama para sanr. Smnjak u, kampung yang baru buka rsbu aang olh para sanr yang aang ar brbaga plosok arah. Psanrn yang bangun arah plosok, luar Marapura n brujuan unuk mncpakan lngkungan yang konusf bag pross blajar mnagajar para sanr; nang, ama, akrab an blum rkonamnas ngan buaya-buaya prkoaan. Psanrn yang bangun arah plosok, slan brfungs sbaga pusa kagamaan juga pusa pranan, karna sana Sykh Arsya brsama ngan bbrapa guru an sanr mngolah anah lngkungan u mnja sawah yang proukf an kbun-kbun sayuran[310].

       Psanrn yang rknal lannya yang rkan Mbah Kya Muqoyym arah Bun Crbon, skar 12 km ar pusa kraon Knoman. Psanrn n rkan unuk mlawan pnjajah Blana yang mngusa krajaan Crbon. Murnya yang rknal alah Pngran Muhamma Charun salah sorang pwars aha Knoman yang ak suju ngan skap unuk kraon kpaa Blana[311]. Mngnga jasa-jasa psanrn yang bsar sbaga bnng rakhr uma Islam alam mnyrukan prjuangan kmrkaan Inonsa paa zaman pnjajahan, paulah pmrnah mmprhakan an mmlhara kssnsnya, shngga para pjuang rus har an lahr unuk bsa mngs kmrkaan n ngan sbaknya.

       Psanrn slan mngajarkan lmu-lmu Islam ok, juga knal ngan konoas jaul ngan faslas, an mo pngajaran yang bsa kaakan suah knggalan zaman, namun walaupun bgu ngan krbaasannya lah banyak mlahrkan para pjuang-pjuang yang khlas mnja syuhaa m kmrkaan Inonsa an mngakkan kalma syahaa.

       Ssua ngan prkmbangan an kmajuan zaman, ruama slah Inonsa mrka, lah banyak prubahan-prubahan alam una Psanrn . Tlah banyak Psanrn yang mnysuakan r ngan prubahan yang aa, walaupun mash aa juga Psanrn yang anggap konsrvaf ngan ap brahan ngan pola lamanya[312].

       Psanrn yang brhasl mnysuakan r ngan prkmbangan zaman yang anggap morn spr yang rkan olh Imam az-Zarkasy yau Ponok Psanrn Morn Gonor Ponorogo, Psanrn Tbu-Irng yang rkan kakk manan prsn Inonsa Aburahman Wah yakn KH. Hasym al-Asy’ary (1871-1947 M), Mol an pola Psanrn Tburng apa kaakan sbaga kbla Psanrn an ulama-ulama  ruama Jawa. Hampr sluruh Psanrn rkmuka Jawa rkan mur-mur Kya Hasym Asy’ar[313]. Paa pngalaman kbangkan prgrakan Islam morn yang rkan KH. Ahma Dahlan (lahr 1868 M)[314], paa ahun 1912 Yogyakara, slan mmbangun mbro skolah rpau[315] KH. Ahma Dahlan ap mmbrkan prhaan kpaa pnkan Ponok Psanrn Muhammayah. Walaupun ak sbanyak yang rkan olh orang-orang NU, Muhammayah hanya mmlk 57 buah Ponok Psanrn sluruh[316]. D sampng jumlah pnkan Muhammayah lbh kurang 6.684 buah sluruh Inonsa[317].

4. Ilmuan Tras yang kmbangkan Psanrn

a. Ilmu pngahuan yang kbangkan Psanrn

Ponok Psanrn mngnal Islah kab kunng, sampng juga knal “kab klask”. Kua jns kab rsbu ajarkan kpaa sanr ngan ssuakan ngan manhaj Psanrn. Pngajaran lmu pngahuan Ponok Psanrn brasarkan polog ar Ponok Psanrn u snr. Brasarkan pnylnggaraanya Ponok Psanrn bakan kpaa ga polog yau; Ponok Psanrn Salafyah, Ponok Psanrn Khalafyah (‘Ashryah), Ponok Psanrn Campuran/Kombnas. 

Ponok Psanrn Salafyah aau bsa makna ar kaa “salaf” yang brar “lama”, ahulu, aau “rasonal”. Ponok Psanrn  Salafyah brcorak rasonal ngan mngajaran lmu-lmu agama an sch.Ilmu-lmu agama Islam yang ajarkan lakukan scara nvual aau klompok ngan konsnras paa kab-kab klask brbahasa Arab. Pnjnjangan ak asarkan paa sauan waku, ap braasarkan amanya kab yang plajar. Dngan slsanya sau kab rnu, sanr apa nak jnjang ngan mmplajar kab yang ngka ksukarannya lbh ngg. Dmkan srusnya, conoh kab unuk ngka asar spr; kab Tauh ( al-Jawahr al Kalamyyah) sangkan unuk ngkaan prama kab auh yang ajarkan; Aqah al Awwam, ngka mnngah;  Tuhfah al Mur, ngka ngg; Fah al Maj[318].

Ponok psanrn al Khalafyah (‘Ashryah) yang makna ar kaa “Khalaf” yau “blakangan”, “kmuan” brar “skarang”, aau “morn”. Ponok Psanrn Khalafyah aalah Ponok Psanrn yang pnylnggaraan kgaan pnkan ngan pnkaan morn, mlalu sauan pnkan formal, bak marsah (MI, MTs, MA aau MAK), maupun skolah (SD, SMP, SMU/A an SMK) aau nama lannya, ap ngan pnkaan klaskal[319].

Ponok Psanrn Campuran/Kombnas yau kombnas mol Ponok Psanrn Salafyah an Khalafyah aas. D sampng u, aa juga polag Ponok Psanrn brasarkan konsnras lmu-lmu agama yang ajarkan. D sn knal ngan Ponok Psanrn al-Qur’an, mlalu qra’ah sampa ahfz. Aa Psanrn Has, yang lbh brkonsnras paa pngajaran Has. Aa Psanrn fqh, Psanrn Ushul Fqh, Psanrn Tasawuf an sbaganya.

Ponok Psanrn ngan cr aau polog aas, smuanya mmaka ssm “ngaj kab”, ulah yang slama n aku sbaga salah sau nas Ponok Psanrn. anpa pnylnggaraan pngajan kab klask, agak janggal sbu sbaga Ponok Psanrn. Slan kajan kab-kab kunng sanar Ponok Psanrn, mash banyak lag kajan kab-kab lan yang sfanya pnalaman, spr alam bang afsr; Ma’an al-Qur’an, al Bash, al Bahal al muhh, ahkam al Qur’an, Lubab al Nuqul f asbab nuzul al Qur’an, Jam’ al ahkam al Qur’an, Burhan f ‘Ulum al Qur’an an I’jaz al Qur’an. Bang has; al Muwaha’, Sunan al-Turmuz, Sunan Abu Dau, Nasa’I, Ibnu Majah, al Musna, al-Targhb wa al Tarhb an sulubu al salam. Kajan bang fqh; al Syarh al Kabr, al Umm, al Rsalah, al Muhalla, Fqh al Sunnah, Mn Taujhah al Islam, al Faawa, al Mughn l bnu Quamah, al Islam Aqah wa syarah anZaa al Ma[320].

Dar uraan aas jlas bahwa konn lmu pngahuan yang ajarkan aau kmbangkan Psanrn brsfa Islam ok (mpa afaquf fn), kcual Psanrn Khalafyah As’ary yang ak jauh brba ngan pnkan Marasah spr yang rancang pmrnah an swasa lanya, ngan mngkombnaskan pngajaran lmu-lmu una/umum ngan lmu-lmu agama.

b. Tras yang kmbangkan Psanrn

Kaa “ras” brasal ar kaa Inggrs “raon” yang brmakna kbasaan, kprcayaan, aa, ajaran an sbaganya yang urunkan ar nnk moyang aau lluhur kpaa cucu an rus k bawahnya. Kaa aa brasal ar bahasa Arab, jamaknya ‘Awa  yang arnya kbasaan (hab), won (kbsaan), cusom (aa), usag (pmakaan), pracc (amalan). Slanjunya, mnja ‘aaan yang brsnonm usually (yang suah basakan), cusomarly (aa kbasaan), ornarly (yang basakan), an habually (yang lakukan karna kbasaan)[321].

Pngran ras n slanjunya ka ngan pngran culur, yakn ksopan an kbuayaan. an kbuayaan u snr brar nla (valus) yang slks an apkan sbaga unggul an bak, yang slanjunya paham, haya, an amalkan, sra gunakan sbaga framwork (sysm krja akal) aau ala alam khupan shar-har. Nla-nla rsbu spr kjujuran, ksplnan, kmanran, krja kras, goong royong, kkluargaan, salng mnghorma, mngharga prbaan pnapa, an mnpa janj. Slan u, kaa kbuayaan ka kaa amaun aau praaban yang paa hakkanya aalah ralsas aau mplmnas ar nla-nla rsbu alam khupan shar-har[322].     

       Dngan mkan, apa kahu ras aalah aa kbasaan yang suah lakukan karna kbasaan yang paka mnja amalan yang urunkan ar nnk moyang aau lluhur kpaa cucu an sampa srusnya. Paa konks n, Psanrn yang mnja mpassmnaon of h raon for suns (pnymaan kbasaan kpaa para sanr), mana pmbasaan yang anamkan lah brlangsung scara aa kbasaan rhaap para sanr yang blajar olh para kya, guru aau pnk sbuah Psanrn rnu.

       Dalam hal n, spr yang jlaskan olh Abun Naa, saknya aa smblan bnuk ras yang aa Psanrn yau: rhlah lmyah, mnl, mnuls buku, mmbaca kab kunng, mngamalkan harqa, mnuls buku, pnghapal, brpolk an ras yang brsfa socal kagamaan lannya[323].

1). Rhlah Ilmyah

Scara harfah brar prjalanan lmu pngahuan. scara bahasa paham, mlakukan prjalanan ar suau arah k arah lan, aau ar suau Ngara k Ngara lan, bak ka maupun jauh, an rkaang brmukm alam waku cukup lama, bahkan ak kmbal k arah asal, ngan ujuan uama mncar, mnmba, mmpralam, an mngmbangkan lmu pngahuan, bahkan mngajarkannya an mnulskannya alam brbaga kab[324].

Cacaan sjarah Inonsa, nang aanya para ulama Inonsa yang mlakukan rhlah lmyah ar Inonsa k Makkah, Msr an bbrapa Ngara una alam waku yang cukup lama yang gunakan bukan hanya mnunu lmu, mlankan juga mngajarkan, an mngmbangkannya alam bnuk mnuls buku. Mrka u anara lan: Nawaw al Baan (1813/1897). Mahfuz al Trmas (1338 H/1919 M), Khall Bangkalan (1819-1925), K.H.R. Asnaw Kuus (1861-1959)[325], Arsya al Banjar (1122 H/1710-1227 H/1812 M), Skh Muhamma Nafs al-Banjar (1122-1227 H/1710-1812 M) aau (1160 H/1745 M)[326], Skh Kmas Fakr al Dn (1133-1177 H/1719-1763 M)[327], Skh Abul Sama al Palmban ( w.1203 H/1789 M)[328], Skh Yusuf al Makassar (lahr 08 Syawal 1036 H/3 Jul 1626 M)[329] an lannya.

2) Tras mnuls buku

Mnuls buku aalah sau ras yang lakukan olh para kya psanrn. Sbaga conoh Nawaw al-Banan mnuls lbh ar 100 juul kab yang rbag k alam 9 lmu agama, yau afsr, fqh, ushul al n, lmu auh, asawuf, khupan Nab, aa bahasa Arab, has am akhlak[330].

3) Tras Mnl

       Dlha ar sumbrnya rapa pnlan bayan, burhan, jbar, jaal, an rfan. Pnlan baya aalah yang brkaan ngan kanungan al-Qur’an an as-Sunnah ngan brbkal pnguasaan bahasa Arab an brbaga cabangnya yang kua, lmu afsr an brbaga cabangnya, lmu Has, lmu ushul fqh, lmu qawa al fqyah an lanya. Hasl ar pnlan burhan n mnghaskan lmu-lmu agama, spr afsr, has, fkh, kalam, asawuf, an sbaganya. Pnlan burhan juga mnghaslkan lmu-lmu socal : konom, polk, buaya, pnkan, hukum, an lannya[331].

4) Mmbaca kab kunng

Mmbaca kab kunng mnja kgaan sanar Psanrn-Psanrn, sbab mmbaca kab kunng mrupakan crr khas yang lka ngan Ponok Psanrn. Kab kunng karangan Nawaw al-Baan an Mahfuz al-Trmas manja rujukan uama Psanrn-Psanrn Jawa. Dngan mmbaca kab kunng n, para kya Psanrn lah brhasl mwarna corak khupan kagamaa masyaraka paa umumnya[332]. 

5) Tras brbahasa Arab

            Brbahasa Arab mnja kbasaan prgunakan psanrn, bak kalangan para kya maupun kalangan para sanr. Pmbasaan brbahasa Arab Psanrn apa kaakan karna pngaruh pskologs para kya yang basa hup lngkungan brbahasa Arab waku mnunu lmu Tmur Tngah, ambah ngan sumbr-sumbr lmu yang ajarkan, l an kmbangkan Psanrn mnggunakan bahasa Arab[333].

Banyak ulama Psanrn yang mngarang kab-kabnya ngan brbahasa Arab, walaupun mnmal ngan Arab Mlayu, bukan lan. Kbasaan u mnunjukan klkaannya ngan bahasa Arab rsbu. Tnunya, pnggunaan bahasa Arab kalangan para sanr sanga pnng unuk mnukung kmampuan mrka mnggal lmu-lmu pngahuan yang brsumbr ar ulsan Bahasa Arab.

Apalag saa n, kbuuhan pnguasaan bahasa Arab bgu sanga mulak bag para ulama, cnkawan an lmuan. Unuk mlanjukan su k luar ngr, sap calon mahasswa harus mnguasa kmampuan sau ar ua bahasa yau; Arab an Inggrs. Ponok Psanrn Gonor Ponorogo umpamanya, mnrapkan kbasaan brbahasa Arab an Inggrs alam prcakapan shar-har. Kaka pnuls aa ugas promos kampus k Psanrn Morn Parabk Buk Tngg, rpampang, sbuah ulsan pan kanor kpala Psanrn, yang maksunya lbh kurang: “Tak mlayan kcual ngan bahasa Arab an Inggrs”. Tras brbahasa alam hal n, brbahasa Arab mnja cr khas Psanrn. Alumn Psanrn scara sra mra anggap lah mmpunya kmampuan brbahasa Arab kka a kmbal k masyaraka.

6) Tras mngamalkan Tharqah

Mngamalkan harqah sbagan bsar mnja kbasaan para ulama/kya/para sanr Psanrn. Mngamalkan harqah brar brasawuf unuk mmbrshkan aspk n ar mns ruhayah manusa.

       Kuanya ras pngamalan asawuf Psanrn alam bnuk harqah bukkan pnl spr Aburrahman Mas’u yang mngaakan: sbaamana Ahma Khab as-Sambas (w. 1878M), Nawaw aalah pnganu sufsm ala al-Ghazal[334].

7) Tras mnghafal

       Mnghafal mrupakan salah sau mo yang sanga pnng lakukan Psanrn. Mngahapal prgunakan unuk mngusa maa plajaran pokok. Salah sau kab yang wajb hafal aalah maan Alfyah bnu Malk yang brjumlah 1000 ba yang hafal paa saa sblum mlaksanakan shala lma waku, scara brsama-sama. Kab-kab wajb lanya, yau; Maan Imr, Maan Jurumyah (kuannya gramaka bahasa Arab), MaanFahul Qarb Zaba (masng-masng kab fkh an akhlak), Maan Tankl al Qoul an Maan Has Arba’n al Nawawyah alam bang Has. Kmuan yang ak knggalan mnghafal al-Qur’an 30 Juz scara brahap[335].  

8) Tras brpolk

       Psanrn slan sbaga guang lmu pngahuan agama ors juga prakknya. Dalam konk pnjwanahannya rus mrmbr k aspk una yang luas, prsoalan kagamaan juga mncakup smua mns khupan manusa, rmasuk polk. Nampaknya Islam lah mmbrkan prnsp alam mnjalankan agna polk yang humans an Islam. Kgaan polk panang olh para kya an sanr psanrn ak lahan yang rpsah ap sau sama lan salng mlngkap. Polk brgunan unuk mngakkan poss uma Islam rhaap uma lan, skalgus mmuakah agna akwah rsalah Islamyah sanoro una.

Krsalas pmahaman yang sau anara Islam an polk olh para kya aau sanr Psanrn bsa lha ngan lahrnya Nahhaul Ulama (NU) paa 1926 M, yang kmuan paa ahun 1970 an mnja salah sau para polk psra pmlu.

Munculnya paham nasonalsm yang brbass agama juga kombnas pmahaman nasonalsm skulr ngan pmahaman kslaman, nu saja ngan mmasukan mnas agama k alam krangka pmkran nasonalsm skulr yang brkmbang waku u. Munculnya paham nasonalsm yang brbass  kagamaan gagas olh K.H Yasr Marzuk asal Subono[336].

Spr yang ungkap aas, kbasaan brpolk ak bsa jauhkan ar kbasaan brpolk para pnghun psanrn. Sbab polk mrupakan salah sau jalan, srag aau akk unuk mmmuluskan prjalan akwah Islam. Kalau brpolk bsa mnggapa mpa yang srags pmrnahan aau kkuasaan, maka pkrjaan u harus lakukan, ngan mmagang knal pusaran kkuasaan maka pross akwah akan smakn muah lakukan. Sbalknya, kka pusaran kkuasaan kuasa olh orang yang ak mnyuka prkmbangan Islam, maka prumbahan Islam bsa mrup bahkan akan hlang lan kkuasaan yang brkuasa.

9) Tras lannya

       Kbasaan lan yang amalkan Psanrn yang brsfa sosal kagamaan anaranya; ras brpolgam unuk mmprbanyak kurunan agar lbh banyak lag, brzarah kubur, ras haulan, ras brslaurahm ngan ssama para sanr[337]. Kbasaan-kbasaan rsbu amalkan sbaga ras sosal kagamaan, brsfa socal brmns agama.

5. Faslas, Mo Pnkan Psanrn

       a. Faslas psanrn

Faslas yang sakan psanrn unuk mnjalankan pross pnkan an pngajaran, bsa lha ar mol bagunan fsk Psanrn yang aa. Tak sama faslas anara Psanrn yang sau ngan yang lan, saknya aa lma pola mol bangunan fsk Psanrn yang aa Inonsa yau[338]:

Pola

Bagan-bagan bangunan

Krangan

I

Masj, Rumah kya

Psanrn mash brsfa srhana, mana kya mnggunakan Masj, aau rumahnya snr unuk mpa mngajar. Dalam pola n sanr hanya aang ar arah psanrn u snr, namun mrka lah mmplajar lmu agama scara konnu an ssmas. Mo pngajaran : Wonan an Sorogan.

II

Masj, Rumah Kya an Ponok

Dalam pola n ponok lah mmlk ponok aau asrama yang sakan bag para sanr yang aang ar arah. Mo pngajaran (wonan) an(sorogan)

III

Masj, Rumah kya, Ponok an Marasah

Dalam pola n lah mmaka sysm klaskal, mana sanr yang monok mnapa pnkan Marasah. Aakalanya mur Marasah u aang ar arah skar psanrn u snr. D sampng sysm klaskal juga pngajaran sysm wonan lakukan juga olh kya

IV

Masj, Rumah kya, Ponok, Marasah, an Tmpa Kramplan

Dalam pola n sampng mmlk Marasah juga mmlk mpa-mpa kramplan. Msalnya: Prnakan, pranan, krajnan rakya, oko kopras an sbaganya

V

Masj, Rumah kya, Ponok, Marasah, an Tmpa Kramplan, Unvrsas, Gung Prmuan, mpa Olahraga, Skolah umum

Dalam pola n Psanrn yang suaj brkmbang an bsa golongkan psanrn manr. Psanrn spr n lah mmlk prpusakaan, apur umum, ruang makan, kanor amnsras, rook, rumah, pngnapan amu, ruang opraon room, an sbaganya. Ds sampng u psanrn n mnglola SMA an skolah kjuruan lannya.

Dar abl aas apa lha faslas-faslas yang aa psanrn Inonsa, mula ar yang srhana hngga yang sanga mmaa. Prgsran paragma pnglola psanrn rhaap prubahan zaman yang pnuh prsangan, ambah ngan brkmbangnya knolog, kramplan larshp an kmampuan managmn yang bak, aalah mnja pmcu ponok psanrn bran brbnah mnja lbh bak. Apalag masuknya hanaman globalsas, ngan nuansa pmkran srba maralsm-pragmasm, mmaksa Ponok Psanrn harus pka mlha prgumulan yang haap umma Islam Inonsa, ngan mnyakan pnkan alrnaf anpa mnanggalkan kkhasannya.

            b. Mo Pnkan Pngajaran Psanrn

Sbaga lmbaga pnkan Islam, Psanrn paa asarnya hanya mngajarkan agama, sangkan maa plajaran alah kab-kab kunng. Mo khas Psanrn yang srng gunakan alah[339]:

1) Wonan, yau suau mo kulah/ pngajaran mana para sanr mngku plajaran ngan uuk skallng kya yang mnrangkan plajaran. Sanr mnymak kab masng-masng an mncaa jka prlu. Plajaran lakukan paa waku-waku rnu, yau sblum an ssuah shala farhu. D jawa mo n sbu banongan  sangkan Sumara Bara sbu halaqah.

2) Mo Sorogan, yau suau mo mana para sanr mngahaap kya sorang m sorang ngan mmbawa kab yang akan plajarnya. Mo n mrupakan yang palng sul ar ksluruhan mo pnkan Islam rasonal, sbab ssm n mnunu ksabaran, krajnan, kaaan an ksplnan prba sanr/knapun mkan, mo n aku palng nnsf, karna lakukan sorang m sorang an aa ksmpaan unuk anya jawab langsung.

3) Mo hafalan, yau suau mo mana para sanr mnghafal ks aau kalma rnu ar kab yang plajar.  

       Tambahan mo pngajaran psanrn lanya yau:

1) Mo musyawarah/Bahsul Masa’l

       Mo musyawarah mrupakan mo pmblajaran yang lbh mrp ngan mo skus aau smnar. Bbrapa sanr ngan jumlah rnu mmbnuk halaqah yang pmpn langsung olh kya aau Usaz, aau juga sanr snor, unuk mmbahas aau mngkaj suau prsoalan yang nukan sblumnya. Dalam plaksanaannya para sanr ngan mngajukan pranyaan-pranyaan aau pnapanya[340].

2) Mo Pngajan Pasaran

       Mo pngajan pasaran aalah kgaan blajar para sanr mlalu pngkajan mar (kab) rnu paa sorang kya/usaz yang lakukan olh sklompok sanr alam kgaan rus mnrus (maraon) slama nggang waku rnu. Paa umumnya lakukan paa bulan Ramahan slama sngah bulan, ua puluh har, aau rkaang sau bulan pnuh rganung paa bsarnya kab yang kaj[341].

3) Mo Dmonsras/Prakk Ibaah

       Mo n aalah cara pmblajaran yang lakukan ngan mmpragakan suau kramplan alam hal plaksanaan baah rnu yang lakukan scara prorangan maupun klompok bawah punjuk an bmbngan kya aau usaz[342].  

C. Ksmpulan

Psanrn Nusanara bag sbagan ahl mngaakan lah aa aba 16, namun sbagan lan jusru lah aa saa nab Muhamma saw mnakwahkan Islam rumah Arqam bn Ab al Arqam. D sampng u, aa juga yang brpnapa bahwa psanrn yang aa saa n, aalah hasl slamsas mol pnkan pra kaangan Islam Nusanara yau pnkan yang gunakan olh Hnu an Buha. 

Prkmbangan psanrn an okohnya Nusaara lah mula prknalkan olh Walsongo prama Abul Malk Ibrahm, Sunan Ampl, Sykh Arsya al-Banjar, Mbah kya Muqoym, K.H. Hasym ‘Asy’ar, K.H. Ahma Dahlan, Sykh Imam az-Zarkasy (pnr ponok psanrn Ponorogo).

Ilmu yang brkmbang Psanrn ra awal hanya mnfokuskan pngajaran unuk lmu-lmu agama an sch, baru kmuan psanrn brmamorfoss ngan mmasukan lmu-lmu umum unuk mnysuakan r ngan prkmbangan zaman. Faslas psanrn apa lha kpaa lma pola psanrn, mula mol yang sanga srhana sampa morn ngan faslas yang sanga mmaa, prubahan rsbu rspon posf yang ambl olh pnglola psanrn agar ak rnggal ngan prkmbangan una pnkan luar Psanrn. Dar ksgapan u, psanrn lah brhasl mnja pnkan alrnav anpa mnanggalkan nasnya.

Mo pnkan Psanrn knal ngan wonan, aau banongan Jawa an halaqah Sumara Bara, Sorogan, Hafalan, Musyawarah/Bahsul Masa’l, pngajan pasaran, an mo monsras/prakk baah.

Soal-soal lahan:

1.      Jlaskan pngran psanrn,

2.      Urakanlah prkmbangan psanrn Nusaara,

3.      Jlas Tokoh-okoh pnr psanrn Nusanara,

4.      Sbukanlah lmu yang brkmbang psanrn,

5.      Jlaskan faslas an mo pnkan psanrn.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Asror, Ahul (E) Prosng Inrnasonal Confrnc on Fuur of Islamc Cvlzaon n Souhas Asa: Challng an Oppuruny, STAIN Jmbr, 2013

Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah,  Jakara: Dpag RI,  2003

Masuk, l-Saha, M.Ishom (E), Inlkual Psanrn, Por Tokoh an Cakrawala Pmkran Era Prumbuhan Psanrn, Jakara: Dva Pusaka, 2003

Nzar. Samsul (E), Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Knacana Prnaa Ma Group, 2007

Naa, Abun, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, Jakara: PT Raja Grafno, 2012

——————, Kapa Slka Pnkan Islam Isu-su Konrporr nang Pnkan Islam, Jakara: Raja Grafno Prsaa, 2013

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Ilmu, 2012

Subhan, Arf, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan anara Mornsas an Inas, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2012

Sanus, M.,Kbasaan-Kbasaan Inspraf KH. Ahma Dahlan & KH. Hasym Asy’ar laan Kmulaan Hup, Yogyakara: Dva Prss, 2013

BAB XI  

PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

Kompns Dasar

:

Mampu Mnganalss Pnkan Marasah Inonsa

Inkaor 

:

1.Pngran Marasah

:

2. Prkmbangan Marasah Inonsa

:

3.Tokoh pnr Marasah Inonsa

:

4. Faslas an Mo pnkan Marasah.

Srag Prkulahan

:

PrsnasMakalah, Cramah an Tanya Jawab

Pnlaan

:

Luasnya cakupan nformas yang sampakan an varas sumbr nformas mngna opk yang skuskan

Bobo Nla

100

A.    Pnahuluan

Dnamka pnkan Islam sang mnghaap arus zaman yang smakn komplks, an nams. Arus glombang zaman yang aang apa mnggulung sapa saja yang ak bsa brahan an braapas ngan bak. Brahan an braapas mnja sbuah kharusan lakukan lmbaga pnkan Islam m mnjaga nla-nla normav sbaga lanasan k pnkan Islam yang khas, sampng braapas mmbuka r rhaap prubahan yang aang, ngan mngambl scara slkf apa saja yang rbak an gunakan unuk mmajukan una pnkan Islam. 

Sjak masa prumbuhan an prkmbangan lmbaga pnkan Islam una Islam lah sukss ngan bak brkonsrbus rhaap prkmbangan lmu pngahuan an kmajuan manusa. Dngan mkan, pnkan Islam hanya nggal mnjmpu ‘cra ksukssan’ rsbu an mwujukan kmbal zaman n ngan smanga yang progrssf. Sbuah ungkapan nspraf mngmukakan bahwa “sjarah pas akan brulang”. Trwujunya kmbal sbuah sjarah aklah musahl, apabla smua syara-syara sjarah masa lalu u suah rpnuh ngan bak. Ja bukan ak mungkn Pnkan Islam akan kmbal brjaya ngan mmbrkan konsrbus bsar unuk zamannya. Ka prnah mnngar pnkan Islam spr Kuab, Rumah Ulama, Prpusakaan, Obsrvaorum, Ba al-Hkmah sbaga pusaka skalgus mpa pngmbagan lmu pngahuan an Marasah Nzamyah.

Smua lmbaga pnkan Islam rsbu brklnan ngan zamannya an mmbrkan sumbangsh yang bsar unuk kmajuan lmu pngahuan an kmajuan umma manusa hngga har n. Walaupun ‘kmbang ap’ kmajuan ak lag grakkan Islam an praabannya, namun prckan ulah yang lah mmbrkan nspras kmajuan una Bara mlalu ransformas lmu pngahuan ar praaban Spanyol Islam an kpulauan Ssla Iala.

Pnkan Islam yang umbuh an brkmbang saa n nu sap saja mnja lokomof pnggrak lmu pngahuan Islam, salah saunya Marasah. Marasah sbaga lmbaga pnkan Islam suah sanga famlar alam kosakaa sjarah pnkan Islam, anaranya Marasah Nzamyah Baga. Mlalu Marasah Nzamyah lahr okoh lmuan Islam srba bsa spr Imam al-Ghazal (w.1111), mlalu lmbaga rsbu brambah guhlah faham Islam sunn una Islam an mnja mol nsus pnkan ngg una Bara. Mnja harapan brsama nunya, supaya Marasah yang srupa kmbal mnjajalkan sjarahnya yang nah bum Inonsa n. 

Mmbcarakan Marasah Inonsa nunya ak lupu ar harapan aas, walaupun blum spnuhnya rwuju namun, usaha k arah u  nu saja lah lakukan hngga har n.

Makalah n rbag kpaa ga bagan yau: bagan pnahuluan, bagan pmbahasan; bagan n, pmbahasan akan fokuskan paa; Pngran Marasah, Prkmbangan Marasah Inonsa,   Tokoh Pnr Marasah Inonsa, Faslas an Mo Pnkan Marasah, bagan Ksmpulan an soal-soal lahan.

B.     Pmbahasan

1.      Pngran Marasah an sjarah Marasah una Islam

Kaa ‘marasah’ brasal ar kosakaa bahasa Arab, arasa, yarusu, arsan, Marasah, yang brar mpa blajar. Marasah slanjunya mnja lmbaga pnkan umum brcrkan khas kagamaan, suah masuk sbaga bagan ar Ssm Pnkan Nasonal yang pnglolaannya braa bawah Kmnran Agama Rpublk Inonsa[343]. 

Sbagamana sjarah brrnya Psanrn an Marasah juga brkmbang Inonsa ar bnuknya yang srhana, yau pngajan masj-masj, langgar, an surau. Brawal ar bnuknya yang srhana n brkmbang mnja Psanrn. prsnggungan ngan ssm maras, mol pnkan Islam mngnal pola pnkan Marasah yang klaskal. Marasah n paa mulanya hanya mngajarkan lmu-lmu agama an bahasa Arab. Dalam prkmbangan slajunya, sbagan Marasah brkan maa plajaran umum, an sbagan lannya ap mngkhususkan r paa pngajaran lmu-lmu agama an bahasa Arab. Paa ahap prkmbangan slanjunya Marasah yang mncukupkan r unuk pngajaran bahasa lmu-lmu agama an Arab sbu marasah Dnyah[344], sangkan Marasah yang lah mngngraskan maa plajaran lmu-lmu agama an umum sbu Marasah Tsanawyah an Marasah ‘Alyah. Marasah Tsanwyah an ‘Alyah n sampng klola olh pmrnah juga klola masyaraka. 

Scara hsors munculnya Marasah una Islam suah mula sjak zaman nas Abbasyah Baga. Sbagamana yang ungkapkan Abun Naa bahwa Marasah masa klask apa sbu lmbaga pnkan kagamaan mnngah an agak ngg yang scara khusus mngajarkan lmu-lmu agama yang braasarkan paham aau alran rnu (sunn)[345].

Unuk mnybarkan faham kagamaan sunn masa Abbasyah maka mnorong prumbuhan Marasah scara rorgansr an rlmbagakan. Sblum aanya Marasah, pusa ransms pngahuan langsungkan spuar masj an rumah guru alam bnuk;halaqah, majls al-ars, an kuab[346].

Mnuru sjarawan Taq al-Dn al-Fas al-Makk al-Malk (775-832 H/1373-1428 M), slan Marasah Nzamyah Baga, Marasah prama Makkah aalah Marasah al-Ursufyah yang rkan paa 571H/1175 M olh ‘Aff Allah Muhamma al-Ursuf (w.595 H/1196 M) ka Pnu Umrah, bagan slaan Masj al-Haram. Sangkan Manah, jumlah Marasah ak sbanyak Makkah. Al-Fas mngungkapkan bahwa Sulan Ghyas al-Dn (A’zham Syah ar Bngal) mnrkan sbuah Marasah Manah yang bangun hampr brsamaan ngan Marasah Makkah, yang rlak ka kawasan Bab al- Salam, Masj Nabaw. Al-Sakhaw juga mnybukan bbrapa Marasah lan Manah, yakn Marasah Qa’ By, al-Bashyah, al-Zamanyah, al-Sanjaryah, al-Syahabyah, an al-Mazharyah[347].

Krkaan prumbuhan an prkmbangan Marasah una Islam (Tmur Tngah) ngan Inonsa bsa lha ngan banyaknya pualang nlkual Inonsa masa lalu mnunu lmu k Tmur Tngah, ngan pngalaman mrka blajar sana slah skmbalnya k Inonsa mrka mnrkan lmbaga yang srupa unuk mngajar Islam k masyaraka mana mrka nggal.  Slan u, mnuru Marn van Brunssn (alam Masuk, M.Ishom l-Saha) mnjlaskan, paa ahun 1874 sorang wana Ina brnama Shaulah al-Nsa mmbaya pmbangunan sbuah Marasah Makkah an mwakafkan anah unuk mmlharanya. Marasah u br nama Shaulayyah. Marasah n mnja bagan grakan rforms pnkan Islam Ina. Marasah n anggap morn karna aanya klas, maa plajaran ap an ujan rgulr.  Paa Marasah n lbh 100 orang Inonsa yang blajar, sampng, orang-orang Inonsa mmpuya Marasah snr yang brnama Dar al-‘Ulum al Dnyah, slah rja konflk pnggunaan bahasa Inonsa Marasah Shaulayah. Muhsn al-Musawwa, sorang sayy klahran Palmbang, yang mnja Rkor yang prama[348].

Dar pngalaman plajar Inonsa yang blajar Tmur Tngah nunya ak sul unuk mlacak ar mana asal usul pnkan marasah Inonsa kmuan. 

2.      Prkmbangan Marasah Inonsa 

Slan pngalaman blajar orang Inonsa Tmur Tngah alam mnglola pnkan Marasah Inonsa, juga sbaga rspon, bahkan upaya anngan rhaap pnkan morn yang slnggarakan pmrnah kolonal Blana alam bang pnkan an lannya sanga skrmnaf[349].

Blana hanya mmbrkan pnkan yang brmuu kpaa bangasanya, an sbagan kcl unuk orang Inonsa yang mnja kak angannya. Marasah lahr Inonsa slan rspon sponan juga sbaga upaya unuk mmbrkan pnkan yang unggul kpaa umma Islam paa khususnya, an bangsa Inonsa umumnya. Hal n, msalnya apa lha paa Marasah Aabyah School yang rkan olh Abullah Ahma paa 1897 Paang Sumara Bara. Sbaga pnkan umum, slan ajarkan  lmu agama Islam, Marasah Aabyah School ajarkan lmu-lmu umum spr mamaka, lmu bum. bahasa Blana, bahasa Arab, an brbaga kramplan lannya[350].

Slanjunya Maras School yang rkan Sungayang, Bausangkar paa ahun 1910, ga ahun brkunya rpaksa uup karna kkurangan mpa. Namun kmuan Mahmu Yunus mnrkan Dnyah School sbaga klanjuan Maras School ahun 1918. Marasah lan yang lah muncul sblum kmrkaan anara lan; Marasah Muhammayah yang brr Yogyakara ahun 1918, Arabyah School Laang Lawh ahun 1981, Sumara Thawalb ahun 1921 Paang Panjang, Marasah Dnyah Pur ahun 1923 Paang Panjang, Marasah Salafyah ahun 1916 Tburng Jombang-Jawa Tmur[351].

Slah kmrkaan Inonsa 1945, namka pnkan Islam Ngara yang baru rbnuk mngalam namka yang cukup brar, rlbh slah rbuknya Kmnran Agama yang mula rsm brr  Januar 1946. D mana lmbaga pmrnahan n mmprjuangkan pnkan Islam scara pols, ngan bnuknya suau bagan khusus yang mngurus masalah pnkan Agama[352].

Paa anggal 27 Dsmbr 1945 Baan Pkrja Kom Nasnal Pusa (BPKNP) mnorong unuk mmbrkan banuan kpaa marasah ngr maupun swasa. Sbagamana yang sbukan alam klausal BPKNP bahwa Marasah an Psanrn paa hakkanya aalah sau ala an sumbr pnkan an pncrasan rakya jlaa yang suah brura brakar alam masyaraka Inonsa umumnya, hnaklah pula mnapakan prhaan an banuan nyaa brupa unuan an banuan ar pmrnah[353].

Pnkan Marasah lmbagakan sbaga mol pnkan nasonal, pmrnah mlalu Kmnran Agama mnapkan ssm pnkan marasah kpaa ga ngkaan, yau;

a.       Marasah Ibayah, lama sunya 6 ahun,

b.      Marasah Tsanawyah Prama, lama sunya 4 ahun,

c.       Marasah Tsanawyah Aas, lama sunya 4 ahun.

Prkmbangan Marasah yang cukup pnng rja paa masa Or Baru ngan rkannya Pnkan Guru Agama (PGA) an Pnkan Hakm Islam Ngr (PHIN). Tujuan pnran lmbaga n aalah unuk mncak naga profssonal yang sap mngmbangkan Marasah skalgus ahl alam bang kagamaan[354].  

Paa ahun 1982 kluar Sura Kpuusan (SKB) 3 Mnr yang mnapkan Marasah sbaga lmbaga pnkan yang mnjakan maa plajaran agama Islam sbaga maa plajaran asar, yang brkan skurang-kurangnya 30 % sampng maa plajaran umum. Smnara Marasah mncakup ga ngkaan, yau;

a.       Marasah Ibayah, sngka Skolah Dasar  (SD)

b.      Marasah Tsanawyah, sngka Skolah Mnngah Prama (SMP)

c.       Marasah Alyah, sngka Skolah Mnngah Aas (SMA)

SKB ga Mnr aas juga bagan langkah srags unuk mnyarakan pnkan Marasah ngan pnkan umum lannya. Dambah ngan kluarnya Unang-unang Ssm Pnkan Nasonal Nomor 20 Tahun 2003, lah mnunjukan prkmbangan yang luar basa mana pnkan Marasah spnuhnya lah mnja bagan ngral ssm pnkan Nasonal Inonsa. Smua hak an kwajban scara pnuh lah mlk Marasah ngan pnkan umum lannya.

 Dngan pngakuan rsbu, mmbrkan klluasaan kpaa Marasah unuk mncpakan pnkan yang brkualas, nams an kraf. Krnuan kpaa ca-ca kbangkan una Islam mlalu nsus marasah lah mnguakan harapan brsama, bahwa panggung sjarah lah rbuka lbar kpaa uma Islam unuk mnjjalkan kmbal kjayaan praaban Islam mlalu lmbaga pnkan Islam marasah. Salah sau syara akan brjayanya kmbal praaban Islam har n lah alam gnggaman, rganung apakah uma Islam mampu mlha pluang yang aa sra mmanfaakannya ngan mnyaukan ka an mmbulakan smanga bkrjasama skalgus sama-sama bkrja, bahu mmbahu mwujukan amaun slamyah.  

3.      Tokoh pnr Marasah Inonsa

Pnkan Marasah aalah salah sau lmbaga pnkan yang rua una an Inonsa. Marasah lah knal langsung olh orang Inonsa mpanya muncul Tmur Tngah. Dngan pngalaman mrka apakan slama pnkan Tmur Tngah mmbrkan pngaruh kua kpaa namka prkmbangan pnkan Marasah Inonsa.

D Inonsa Marasah lah muncul jauh sblum kmrkaan Ngra Rpublka Inonsa. Kmunculan Marasah orong olh kbuuhan yang mnsak unuk mmbrkan pnkan yang brkualas kpaa pnuuk prbum Inonsa.

Tokoh pmbaharu pnkan Islam Inonsa sblum kmrkaan lah brupaya skua kmampuan mrka mmbangun Marasah arahnya masng-masng.

Aapun okoh pnr marasah Inonsa anara lan:

a.       Syakh Abullah Ahma ahun 1907 Paang Panjang mnrkan Aabyah School namun blum gnap sahun gagal brkmbang an pnah k Paang. Paa ahun 1915 marasah Aabyah mnapa pngakuan ar Blana an brubah mnja Hollan Inlansch School (HIS)[355].

b.      Syakh Thab Umar ahun 1910 mnrkan Skolah Agama (Maras School) Sungayang Bau Sangkar. Tahun 1913 uup, namun paa ahun 1918 rkan kmbal olh Mahmu Yunus[356].

c.       Zanun Laba El Yunusy mnrkan Dnyah School aau Marasah Dnyah paa anggal 10 Okobr 1915 Paang Panjang[357].

.      KH. Ahma Dahlan mnrkan Marasah Muhammayah Yogyakara paa ahun 1918[358]. Sampa har n jumlah Marasah Muhammayah yang aa Inonsa unuk ngka Tsanawyah sbanyak 535 buah, Marasah Alyah sbanyak 172 buah[359]. 

.       Syakh Abbas paa ahun 1918 mnrkan Arabyah School Laang Lawas[360].

f.       Syakh Abul Karm Amrullah paa ahun 1921 mnrkan Marasah Sumara Thawalb Paang Panjang, Buk Tngg, Paang Japang, Sungayang, Bau Sangkar  an Mannjau[361].

g.       Rangkayo Rahmah El Yunusa paa ahun 1923 mnrkan Dnyah Pur prama unuk Inonsa Paang Panjang[362].

h.      KH. Hasym Asy’ar paa ahun 1916 mnrkan Marasah Tbu Irng, Jombang-Jawa Tmur[363].

Tokoh aas aalah ponr pnran Marasah Inonsa, ngan jasa-jasa yang mrka lakukan u, lah mnmpakan mrka alam lanscap pahlawan Pnkan Nasonal Inonsa.

4.      Faslas an Mo pnkan Marasah

a.       Faslas Marasah

Pnkan Marasah muncul sbaga anggapan muslm Inonsa pnuukan bangsa Blana, mana polog Marasah sbnarnya mngku pola skolah Balana yang aa, yang kmuan masukan maa plajaran agama Islam. Sbagamana usaha yang lakukan KH. Ahma Dahlan unuk mnawarkan pngajaran agama Islam skolah Blana scara oor o oor. Mnark unuk lha kka ssm pnkan Blana yang mnaakan plajaran agama skolah, para guru Blana mnla pngajaran agama skolah suau yang mngglkan karna bag mrka agama bukanlah suau kbuuhan bag prkmbangan psra knya. Agama cukup urusan prba aau anpa agama skalpun, u suah hal yang basa ngr mrka Blana. 

KH. Ahma Dahlan brhasl ngan bak mnark mna psra k skolah Blana unuk mngku plajaran Agama Islam skolahnya. Dalam paa u, KH. Dahlan mnrkan snr Marasah Muhammayah 1918 Yoyakara unuk mnark mna pnuuk kalangan Islam Pryay an Abangan Koa Yogyakara. Trn pnkan ala Blana bag mrka (Pryay an Abangan) mnja sbuah gngs rsnr bla bsa masuk an blajar alamnya. Olh karna u, KH. Dahlan mnrkan skolah mol Blana ngan mngajarkan lmu-lmu Islam sampng plajaran umum. Dar mol skolah Blana ngan mmasukan plajaran Agama Islam u, maka sbulah sbaga Marasah. Sbnarnya Marasah yang rkan Inonsa sblum kmrkaan alah prooyp pnkan Blana ngan sgala ssmnya. Mula ssm managmn sra pnkaan pmblajaran yang klaskal. Banya hanya sau, yakn marasah suah ‘slamkan’ ngan masuknya muaan pmblajaran agama Islam alamnya.

Ja, kalau lha faslas yang mlk Marasah nu ak jauh ba ngan skolah Blana, aau mungkn jauh kalah gagah bangunannya ar skolah Blana. Jka banngkan ngan psanrn yang mmlk faslas-faslas rnu mula yang srhana hngga yang sanga mapan, msalnya; aa rumah kya, masj, asrama, skolah, kann an sbaganya,   sangkan marasah hanya mmlk gung blajar an sbuah ruang musalla aau masj unuk kgaan baah. Kmuan para naga pnk ak mmpunya mpa pngnapan marasah u, ap mrka pulang k rumah masng-masng, sbagamana juga halnya para psra knya. Unuk mnambah plajaran agama lanjuan basa laksanakan paa pngajan-pngajan langgar, masj, surau an munasah  ka mpa nggal psra k braa. Aau skalgus para guru Marasah mnyakan waku sor hngga malam mmbrkan ambahan plajaran agama rumahnya aau mpa-mpa yang basa laksanakan pngajan spr mushalla, masj, langgar, surau aau sbaganya. 

Aau aa juga anara psra k yang blajar pnuh waku, nama sang hngga zuhur blajar marasah an paa waku zuhur slah sraha prg monok k Psanrn rka kampungnya hngga sor aau malam. Kgaan spr u, suah basa lakukan olh sbagan psra k masa lalu, sampa har n pun mpa-mpa rnu Jawa aau luar pulau Jawa mash kss lakukan. 

b.      Mo Pnkan Marasah

Marasah yang rkan Jawa aau luar Sumara, panya Ranah Mnang yang rbanyak munculnya pnkan Marasah aalah fookop pnkan Blana, namun nu saja bakan ngan harnya lmu-lmu kslaman alamnya. Slan u, smuanya hampr sama, spr pross pmblajaran yang laksanakan klas, mja an bangku, papan uls, jumlah psra k prklas rbaas hanya unuk bbrapa psra k saja, ssm nak klas, an ujan yang laksanakan scara rgulr.

Mrujuk kpaa mo yang gunakan unuk pnkan ssm klaskal akan mu mo yang bragam. Tnu brba ngan mo pnkan Marasah banyak gunakan mo yang bragam sra brvaras, spr; cramah, anya jawab, skus, rhlah lmyah, su banng, mo smnar, mosras, rol playng, an mash banyak mo lanya.

D alam pnkan Islam kmuan kmbangkan juga, mo spr; arhb wa aghb, mo ksah, mo uswah an sbaganya.

Ja, konks Marasah ssungguh mmlk prbaan yang mnasar banng mo Psanrn. Akan ap prkmbangan Marasah har n lah mngalam prkmbangan yang cukup brar mana ngras ssm  Marasah an Ponok Psanrn gabungkan skalgus shngga munculah skolah-skolah spr Ponok Morn, skolah Islam rpau an sbaganya. D sau ss skolah rsbu mnggunakan ssm klaskal  ngan mo morn ap juga mlaksanakan kgaan ala psanrn ngan mnggunakan mo sorrogan, wonan an sbaganya, sampng skolah rsbu mnggunakan faslas ala psanrn spr mmlk rumah kya, asrama pngnapan, masj an sbaganya.

C.    Ksmpulan

Dar uraan aas apa smpulkan bahwa Marasah aalah sbuah lmbaga pnkan Islam yang mmbrkan pors pnkan Islam an lmu-lmu umum scara brmbang, pross pnkan laksanakan scara klaskal. Slanjunya kbraaan marasah Inonsa spnuh lah aku sra mnja bagan Lmbaga Pnkan Nasonal yang pnglolaanya braa bawah Kmnran Agama Rpublk Inonsa (Kmnag RI). Prkmbangan Marasah una Islam lah aa smnjak zaman Dnas Abbasyah Baga, kmuan brkmbang una Islam lannya rmasuk Inonsa.

Prkmbangan Marasah Inonsa bawa olh para plajar yang pulang ar Tmur Tngah, ngan pngalaman blajar sana slah kmbal k anah ar mrka rnspras mnrkan lmbaga pnkan yang sama unuk mmbrkan pnkan yang lbh morn. D sampng u Marasah brr Inonsa sbaga rspon sponan orang-orang rplajar Inonsa rhaap pnkan Blana yang hanya mmbrkan ksmpaan pnkan yang brkualas kpaa bangsa Blana sra anak-anak kak angan Blana saja. 

Ssm pnkan Marasah spnuhnya mngku pola skolah Blana yang mmaka ssm klaskal, namun kmuan brkan sbuah cr khas pnkan Islam ngan mmasukan pngajaran lmu-lmu kagamaan alamnya.

Marasah sbagamana Psanrn sanga rknal sbaga pnkan khas Jawa, sangkan Marasah paa konks lahrnya lbh khas Ranah Mnang Kabau Sumara Bara. Lmbaga pnkan Marasah spr cnawan umbuh musm hujan Sumara Bara, spr Paang Panjang, Buk Tngg, Sungayang Bau Sangkar an sbaganya. Akan ap Marasah lah pula rkan Yogyakara olh KH. Ahma Dahlan an KH. Hasym Asy’ar Jawa Tmur. Kmuan okoh pnr Marasah lannya spr; Syakh Thab Umar Zanun Laba El Yunusy Syakh Abbas, Syakh Abul Karm Amrullah, an Rangkayo Rahmah El Yunusah.

Faslas an mo pnkan yang gunakan Marasah ak jauh brba ngan skolah blana yang mmlk gung blajar, mpa baah spr mushalla aau masj, ssm pmblajaran marasah lakukan scara klaskal. Sangkan mo pmblajaran mnggunakan mo morn spr; skus, Tanya jawab, smnar, monsras, rol playng an sbagannya.

Soal-soal lahan

1.      Jlaskanlah pngran marasah !

2.       Urakanlah prkmbangan marasah una Islam !

3.      Jlaskanlah prkmbangan marasah Inonsa !

4.      Sbukanlah okoh pnr marasah Inonsa !

5.      Urakanlah faslas an mo pnkan marasah !

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah, Jakara: Dpag RI,  2003

Masuk, M.Ishom l-Saha (E), Inlkual Psanrn, Por Tokoh an Cakrawala Pmkran Era Prumbuhan Psanrn, Jakara: Dva Pusaka, 2003

Naa, Abun, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, Jakara: PT RajaGrafno Prsaa, 2012

Nzar, Samsul, sjarah Pnkan Islam Mnlusur Jjak Sjarah Pnkan Era Rasulullah Sampa Inonsa, Jakara: Kncana, 2007

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Subhan, Arf, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan Mornsas an Inas, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2012

BUKU RUJUKAN

Azra,Azyumar, Pnkan Islam; Tras an Mornsas Mnuju Mlnum Baru, Jakara: Logos, 1999.

Amn, Ibrahm, Mngapa Nab Duus, Jakara: Alhua, 2006

Amn, Syamsul Munr, Sjarah Praaban Islam, Jakara: AMZAH, 2009

Amsrong, Karn, Muhamma Sang Nab, Surabaya: Rsalah Gus, 2012, c. 7

Asror, Ahul (E), Prosng Inrnasonal Confrnc on Fuur of Islamc Cvlzaon n Souhas Asa: Challng an Oppuruny, STAIN Jmbr, 2013

Dahar, Rana Wls, Tor-Tor Blajar an Pmblajaran, Jakara: Pnrb Erlangga, 2011

Dmya an Mujono, Blajar an Pmblajaran, Jakara: Rnka Cpa, 2009

Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah, Jakara: Dpag RI,  2003

Djuhan,Wa, Sjarah Pnkan Islam Klask, Ponorogo: LPPI STAIN, 2010

Darws, Djamalun,Dnamka Pnkan Islam sjarah, Ragam an Klmbagaan. Smarang : RaSAIL, 2010, C. 2

Forum Komunkas Alumn Program Pmbban Calon Dosn IAIN s-Inossa (FKPPCD), Th Dnamcs Of Islamc Cvlzaon, Yogyakara: Tan Ilah Prss, 1998

Hasbullah, Dasar-asar Ilmu Pnkan, Jakara: Raja Grafno Prsaa, 2008 Es Rvs

Guza,  Afnl, SS, UU RI Guru an Dosn Nomor Tahun 2005, Jakara : AM Asa Manr, 2009, C. II

Khan, Muhamma Abur Rahman, Sumbangan Uma Islam Trhaap Ilmu Pngahuan an Kbuayaan, Pnrjmah: Aang Affan, Banung: PT Rmaja Rosakarya, 1993, C. III

Makbulah,Dn, Khupan Mur an Mahasswa paa Masa Khalfah Al-Ma’mun;alam Sjarah Sosal Pnkan Islam, Jakara: Prnaa Ma, 2005

Masuk, l-Saha, M.Ishom (E), Inlkual Psanrn, Por Tokoh an Cakrawala Pmkran Era Prumbuhan Psanrn, Jakara: Dva Pusaka, 2003

Maryam, S kk, Sjarah praaban Islam, Yogyakara: LESFI, 2009, C.III

Murs, Muhamma Sa’, Tokoh-okoh Islam Spanjang Sjarah, Pnrjmah, Kharul Amru Harap an Achma Faozan, Jakara: Pusaka al-Kausar, 2007, C. 3

Naa, Abun, Kapa Slka Pnkan Islam, Banung: Angkasa Banung, 2003

—————–, Sjarah Sosal Inlkual Islam an Insusnya Pnkanya, Jakara: PT Raja Grafno Prsaa, 2012

——————, Sjarah Pnkan Islam, Paa Pro Klask an Prngahan,Jakara: Raja Grafno Prsaa.

——————, Kapa Slka Pnkan Islam Isu-su Konrporr nang Pnkan Islam, Jakara: Raja Grafno Prsaa, 2013

Nzar, Samsul, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003

Nasm, Marasah an Prumbuhan Ilmu-Ilmu Islam, alam Sjarah Sosal Pnkan Islam, Jakara: Prnaa Ma, 2005

Nasuon, Harun, Islam Dnjau ar Brbaga Aspk, Jakara: Bulan Bnang, 1974

Porasasra, S.I., Sumbangan Islam Kpaa Ilmu an Praaban Morn,Jakara: PM3, 1981, C. II

Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012

Ramayuls, Nzar, Samsul, Ensklop Tokoh Pnkan Islam, Mngnal Tokoh Pnkan Islam Duna an Inonsa, Jakara: Quanum Tachng,  2010

Sgzalba,Ilmu, Flsafa, an Islam nang manusa an Agama¸Jakara: Bulan Bnang, 1992, c III

Saon, Charls Mchal, Pnkan Tngg alam Islam, Jakara: Logos Publshng, 1994,

Syalab, Ahma, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, 1973, c.1, h.33

Subhan, Arf, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan anara Mornsas an Inas, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2012

Sanus, M.,Kbasaan-Kbasaan Inspraf KH. Ahma Dahlan & KH. Hasym Asy’ar laan Kmulaan Hup, Yogyakara: Dva Prss, 2013

SJ,Fal, Pasang Suru Praaban Islam alam Lnasan Sjarah, Malang : UIN Malang Prss, 2008

Yasn,Khall, Muhamma Maa Cnkawan Bara, Jakara: Gma Insan Prss, 2002

Yam,Bar, Sjarah Praaban Islam, Drasah Islamyah II, Jakara: Rajawal Prss, 199,1 c. I

Zuharn Dkk, Sjarah Pnkan Islam, Jakara : 1986

Sumbr Inrn:

hp://www.ugasku4u.com/2013/07/makalah-lmbaga-pnkan-slam.hml  unuh /2013/10/29

hp://aarossya.blogspo.com/2010/02/wahyu-yang-kua.hm/2013/10/29

hp://pmuaprssjabar.worprss.com/arkl/asp-sobrn/asar-akwah-an-pnkan-rasulullah-saw/2013/10/29

hp://ukas.kompasana.com/2012/09/24/mo-akwah-rasul-489743.hml/2013/10/29

hp://mzazanul.blogspo.com/2012/03/rumah-ulama-an-sana-khalfah-sbaga.hml/2013/10/30

hp://bnu-safrun.blogspo.com/2012/12/sjarah-pnkan-slam-paa-masa-ban_9.hml/2013/10/31

hp://ahmabarokah05.blogspo.com/2012/10/pngran-prkmbangan-an-mo.hm/2013/11/1

hp://polk132.blogspo.com/2013/03/sjarah-brrnya-nas-abbasyah.hml/2013/11/1

hp://muhammamuslh06.blogspo.com/2013/02/pmkran-muhamma-abuh-nang.hml/2013/11/1

hp://16huzna.blogspo.com/2012/12/ban-mayyah.hml/2013/11/1

hp://maun-syukra.blogspo.com/2011/05/para-lmuan-muslm-an-pran-mrka.hml/2013/11/1

hp://ranaus.blogspo.com/2012/08/prkmbangan-pnkan-paa-masa.hml/2013/11/1

hps://www.facbook.com/KkhalfahanIslamDaulahDnasBanAlbasaInonsa/poss/215145995306564/2013/10/6

hp://www.rpublka.co./bra/una-slam/khazanah/11/05/06/lkrwsg-aulah-abbasyah-almusanshr-khalfah-pmbran/2013/10/6

hp://lmu-ngaworpak.blogspo.com/2013/03/prkmbangan-lmu-pngahuan-paa-masa.hml/2013/11/7

hp://yasrfarah.worprss.com/2012/10/27/pran-nas-abbasyah-alam-prkmbangan-lmu-pngahuan/201/11/7

hp://pnyux.worprss.com/ag/bnu-rusy/2013/11/8

hp://yasrfarah.worprss.com/2012/10/27/pran-nas-abbasyah-alam-prkmbangan-lmu-pngahuan/201/11/7

hp://jjaksjarahslam.blogspo.com/2011/04/analusa-jjak-sjarah-slam-yang.hml, akss anggal 25 Okobr 2011

hp://www.arulkausar.n/, akss gl. 25 Okobr 2011.

hp://sakban3.blogspo.com/2013/05/masa-pmbaharuan-pnkan-Islam.hml/2013/11/24


[1]Afnl Guza, SS. UU RI Guru an Dosn Nomor Tahun 2005, (Jakara : AM Asa Manr, 2009), C. II, h. 30

[2]Abun Naa, Kapa Slka Pnkan Islam, (Banung: Angkasa Banung, 2003), h.1-3

[4]Ibrahm Amn, Mngapa Nab Duus, (Jakara: Alhua, 2006), h. 150

[7]Kaum Qurasy yang maksu alah Waraqah bn Naufal, Abullah bn Jashy, Usman bn Huwars an Za bn Umar.

[8]Ibrahm Amn, Op.C,h. 156

[9]Rana Wls Dahar, Tor-Tor Blajar an Pmblajaran, (Jakara: Pnrb Erlangga, 2011), h. 2

[10]Dmya an Mujono, Blajar an Pmblajaran, (Jakara: Rnka Cpa, 2009), h. 10-11

[13]Syamsul Munr Amn, Sjarah Praaban Islam, (Jakara: AMZAH, 2009), C I, h.16

[14]S Maryam Dkk, Sjarah Praaban Islam Masa klask hngga Morn, (Yogyakara: LESFI, 2009), C, III, h. 21

[15]Ibrahm Amn, Op.C, h. 76

[17]Guru Kwvaln syakh, Ulama, Kya, Usaz, Buya,ll, karna akvas mrka ak lpas ar mnyampakan psan agama kpaa manusa. Saba Nab mngaakan “Al-Ulama’u Warsau al-Anbya” Arnya Para ulama aalah pwars para Nab, brar juga skalgus pngajar an pnk uma spanjang sjarah Islam, nu hngga har n an akhr zaman klak.

[18]Mur ar bahasa Arab yang suah mnja kaa srapan alam bahasa Inonsa an suah populr alam bahasa Inggrs sbu Sun juga brsnonm sswa alam bahasa asl Inonsa

[19]Ibrahm Amn, Op.C, h. I54

[22]S Maryam kk, Op.C, h. 23

[26]Saba blau nang orang suka mmbanu orang lan mnunjukkan bahwa Allah juga suka mmbanunya an prkaaan blau lannya yang cukup rknal alah manusa yang bak u aalah orang brmanfaa bag orang lan.

[27]Maksu wahyu, karna ka ahu Al-Qur’an urunkan scara brangsur-angsur kmuan akala a lah angka ja rasul. Wahyu yang urunkan u ssua ngan kbuuhan kaum Qurasy saa u. Dkaakan kurkulum lha ar kaca maa pnkan bahwa Nab Muhamma aalah sorang pnk aau guru kpaa para sahabanya, alam kab Nlalu Auhor sbukan bahwa :” Nab mngajarkan kapaa sahaba-sahabanya aya al-Qur’an spuluh-spuluh aya” alam njuan pnkan u sbu hn curculum (kurkulum rsmbuny) karna Nab ak prnah mnulskannya ap hanya mmbrkan syara ar kbasaan Nab kka mngajar blau slalu mlakukan hal srupa aas

[28]S Maryam, Op.C, h. 25

[29]Ibrahm Amn, Op.C,h. 156-157

[30]Kmulan ssorang karna lmu an akhlaknya an lbh pnng lag karna kaqwaannya kpaa Allah Sw

[31]Rasa aalah bagan ‘aqal yang mlk manusa lha aya yang mnjurus k arah sana sura Al-Mukmnun aya 80, Allah mnggambarkan “Allah a yang mnghupkan an mmakan an mmprgankan sang an malam apakah kamu ak brakal” pnjlasan : hup an ma hanya bsa rnungkan mnalam ngan rasa yang mlk olh manusa sangkan prganan malam an sang bsa crna olh oak manusa langsung ngan banuan panca nra yang mlknya unuk mngambl plajaran, olh karna alam aya rsbu Allah mngnkaskan orang brakal u alah yang mmpuya rasa an bu ngan aya fkrnya

[32]Sgzalba,Ilmu, Flsafa, an Islam nang manusa an Agama¸Jakara: Bulan Bnang, 1992, c, 3, h.

[33]Lha sura al-Baqarah aya : 73 an 219. D alam aya rsbu kka brbcara nang ma an hup ujung aya mnggunakan slah a’qluun asal kaa ‘aaqala an akala mnjlaskan nang mnum kras, ju, mngu nasb an srusnya ujung aya mnggunakan kaa yaafakkaruun . lha lbh lngkap pnjlasan alam Gzalba Ilmu, Flsafa, an Islam nang manusa an Agama

[34]Sgzalba,Ilmu, Flsafa, an Islam nang manusa an Agama¸Op.C,h. 16

[38]S Maryam, Op.c, h. 24

[39]Hasbullah, Dasar-asar Ilmu Pnkan, Jakara: Raja Grafno Prsaa, 2008 Es Rvs, h. 94

[40]Ppaah MnangKabau mnybukan “Alam akambang ja guru”

[41]Ramayuls an Samsul Nzar, Ensklopa Tokoh Pnkan Islam, (Jakara: PT. Cpua Prss Group, 2010), h. 77

[42]Paa aya k-94 brbuny yang arnya “Maka sampakanlah scara rang-rangan sgala apa yang prnahkan an brpalnglah ar orang-orang musyrk”.

Ibnu Abbas brkaa, “Aya Tnang فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ‘Maka sampakanlah olhmu scara rang-rangan sgala apa yang prnahkan (kpaamu)’, maknanya aalah, nak lanju apa yang prnahkan kpaamu.”

Ibnu Al A’rab brkaa, “Makna اِصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  ‘Sampakanlah olhmu scara rang-rangan sgala apa yang prnahkan (kpaamu),’ aalah sasarlah. Dkaakan فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ “Maka sampakanlah olhmu scara rang-rangan sgala apa yang prnahkan (kpaamu),” maksunya, pncarkan prskuuan an ksauan mrka ngan mnyrukan kpaa auh, ssungguhnya mrka u rpcah-pcah ngan sbagan yang mnyambu”.

Frman Allah : وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِيْنَ “Dan brpalnglah ar orang-orang musyrk”. Tnang aya yang mula n, aa ua pnapa yang masyhur kalangan ulama :

Prama, makna aya n aalah jangan pulkan pnusaan an olok-olok mrka sra jangan pula hal u mnyusahkanmu, ssungguhnya Allah yang mnjagamu ar mrka. Ja makna aya mnuru pnakwlan n aalah sampakanlah scara rang-rangan apa yang prnahkan kpaamu, yakn sampakanlah rsalah Tuhanmu an brpalnglah ar orang-orang musyrk, yakn jangan pulkan an aku kpaa mrka. Makna n aalah spr halnya frman Allah :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

Arnya : “Ha rasul, sampakanlah apa yang urunkan Tuhanmu kpaamu. Jka ak kamu krjakan (apa yang prnahkan u, brar) kamu ak mnyampakan amana-Nya. Allah mmlhara kamu ar (gangguan) manusa” (QS. Al Maah ; 67)

Kua, bahwa Nab SAW paa mulanya prnahkan unuk brpalng ar orang-orang musyrk, kmuan prnah u hapus ngan aya-aya prang. Danara aya-aya yang mnunjukkan hal u aalah frman-Nya

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

“Ikulah apa yang lah wahyukan kpaamu ar Tuhanmu ; ak aa Tuhan slan Da; an brpalnglah ar orang-orang musyrk” (QS. Al-An’am ; 106), an frman-Nya

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

“Maka brpalnglah kamu ar mrka an unggulah, ssungguhnya mrka (juga) mnunggu” (QS. As-Sajah ; 30), an frman-Nya

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

“Maka brpalnglah (Ha Muhamma) ar orang-orang yang brpalng ar prngaan Kam an ak mngngn kcual khupan una” (QS. An-Najm ; 29), an mash banyak lag aya-aya lannya.

Paa aya k 95 yang arnya, “Ssungguhnya Kam mmlhara kamu ar (kjahaan) orang-orang yang mmprolok-olok (kamu)”. Allah rangkan alam aya yang mula n, Da mmlhara Nab-Nya ar orang-orang yang mmprolok-oloknya, yau kaum Qurasy. D mpa lan sbukan kalau Allah juga mnjaganya ar slan mrka, spr frman-Nya nang Ahl Kab,  فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ “Maka Allah akan mmlhara kamu ar mrka.” (QS. Al-Baqarah : 137), an frman-Nya ألَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ “Bukankah Allah cukup unuk mlnung hamba-Nya.” (QS. Az-Zumar : 36), an aya-aya lannya.                 (hp://achmaalfars.blogspo.com/2012/09/jamnan-prlnungan-allah-rhaap_29.hml/2013/11/2)

[43]hp://www.ugasku4u.com/2013/07/makalah-lmbaga-pnkan-slam.hml  unuh /2013/10/29

[48]Arqam bn Ab Arqam salah sorang anggoa golongan Ban Makhzum, pmmpn golongan n yang rknal aalah Abu Lahab.

[49]hp://pmuaprssjabar.worprss.com/arkl/asp-sobrn/asar-akwah-an-pnkan-rasulullah-saw/2013/10/29

[50]Forum Komunkas Alumn Program Pmbban Calon Dosn IAIN s-Inonsa (FKAPPCD), Th Dnamcs Of Islamc Cvlzaon, Yogyakara: Tan Ilah Prss, 1998, h.55

[51]Samsul Nzal, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003,12

[52]Bahwa yang brhak baah alah Allah sw

[53]Samsul Nzar, Op.C, h. 12

[54]Ahma Syalab, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, 1973, c.1, h.40 (Ahma Syalab mngup krangan n alam Al-Iqan F ulum al-Qur’an, 2: 208)

[56]hp://aarossya.blogspo.com/2010/02/wahyu-yangkua.hm/2013/10/29

[57]Samsul Nzar, Op.C, 2003, h. 6

[58]Blal bn Rabbah sorang buak ar Habsyah/Eoupa yang lah mngnal sra brasmlas ngan kbuayaan Qurasy Makah, mula ar sblum Islam aang sbaga sorang buak

[59]Yang kaya sanga brkuasa, yang lmah mnja sanga lmah possnya karna scara mar mrka ak bsa banyak brbua apa-apa karna kclnya akss kpaa jarngan sumbr-sumbr kkayaan ar u pngaruh mrka mnja ak bgu brar. Spr yang jlaskan Karn Amsrong, alam bukunya ‘Muhamma Sang Nab’, bahwa kluarga Hasym saa Muhamma lahr sang mngalam pnurunan popularas, sblumnya klan n sanga horma, sbabkan facor prss ak lag paa kpahlawanan sorang pmmpn akan ap facor kkayaan sorang kpala suku/pmmpn. Spr conoh Paman Nab Abu Jahal mnja sanga horma walaupun kjam banng Abul Mualb snr aau Abu Talb, karna mrka ak kaya alam klan Ban Hasym. Aau Golongan Ban Makhzum lbh horma banng Ban Hasym.

[60]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012, h.23

[61]Karn Amsrong, Muhamma Sang Nab, Surabaya: Rsalah Gus, 2012, c. 7, h. 204

[63]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an Insus Pnkannya, Jakara: PT Raja Grafno Prsaa, 2012, h.197

[64]Samsul Nzar, Op.C, h.12-13

[67]S Maryam kk, Sjarah Praaban Islam ar Masa Klask Hngga Morn, Yogyakara: LESFI, 2009, c.3, h.144

[69]Charls Mchal Saon, Pnkan Tngg alam Islam, Jakara: Logos Publshng, 1994, h.  18

[70]Ahma Syalab, Op.C. h.33

[77]Samsul Nzar, Op,C,h. 67

[78]Ramayuls, Op.c, h. 71

[87]S.I. Porasasra, Sumbangan Islam Kpaa Ilmu Pngahuan Dan Praaban, Jakara: PM3, 1986, C. II,h. 9

[97]Samsul Nzar, Op.C,h. 72

[103]S Maryam kk, Sjarah praaban Islam, Yogyakara: LESFI, 2009, C.III, h. 98

[104]Muhamma Abur Rahman Khan, Sumbangan Uma Islam Trhaap Ilmu Pngahuan an Kbuayaan, Prj: Drs. Aang Affan, Banung: PT Rmaja Rosakarya, 1993, C. III, h. 9

[111]Ramayuls, sjarah Pnkan Islam, Op.c, h.76-77

[113]Tambahan ar pnuls

[114]Muhamma Sa’ Murs, Tokoh-okoh Islam Spanjang Sjarah, Pnrj, Kharul Amru Harap an Achma Faozan, Jakara: Pusaka al-Kausar, 2007, C. 3, h. 341

[124]Charls Mchal Saon, Pnkan Tngg alam Islam, Pnrj. H. Afan  an Hasan Asar, Jakara: PT Logos Publshng Hous, 1994, h. 34 

[129]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.C, h. 78

[132]S Maryam, Sjarah Praaban Islam, Op.C, h. 105

[134]Charls Mchal Saon, Pnkan Tngg alam Islam, Op.c, h. 161-162

[142]Ramayuls, sjarah Pnkan Islam, Op.c, h. 79

[143]Ahma syalab, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, T, h.207-208

[144]Ramayuls, sjarah Pnkan Islam, Op.c, h. 81

[145]Tambahan ar pnuls

[147]Samsul Munr Amn, Sjarah Praban Islam, Jakara : Amzah, 2009, h. 51

[148]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.c, h.86

[151]Charls Mchal Saon, Pnka Tngg Dalam Islam, Op.c, h.29

[152]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.c, h. 89

[154]Olga Pno, Th Lbrars of h Arabs urng h Tm of h Abbass ,  Islamc Culur 3, (1929), h. 228 

[155]Phlp K H, Hsory of h Arab, (Lonon: MacMllan Eucaon L., 1970), h. 245; lha juga Khall I Smaan (), Islam an h Mval Ws of Inrculural Rlaons, ( Albany: Sa Unvrsy of Nw York Prss, 1980), h. 65 & 72

[156]M. Rkaya, “al-Ma’mun,” El 2, III, h. 331-339

[157]Franz Rosnhal,Th Classcal Hrag n Islam, (Lonon: Roulg, 1992), h. 3

[158]Ira Lapus, A Hsory of Islamc Socs, (Cambrg: Unvrsy Prss, 1994), h. 94

[159]Maj Fakry, A Hsory of Islamc Phlosophy, (Nw York an Lonon: Columba Unvrsy Prss, 1970), h. 24

[160]H, Hsory, h. 310; Charls Mchal Saon, Hghr Larnng n Islam, h Classcal Pro A.D.700-1300, (Nw York: Rowman & Llfl, Inc., 1990), h. 63

[161]W. Mongomry Wa, Th Influnc of Islamc on Mval Europa, (Enburg: Prss, 1972), h. 32 

[162]Rosnhal, Th Classcal, Op.C, h.6-8

[163]Gorg Saron, A Hsory of Scnc, Ancn Scnc hrough h Goln Ag of Grc, (Cambrg: Harvar Unvrsy Prss, 1952), h. 351-352

[164] Massgnon an R. Arnalz, La Scnc anqu Mval, (Pars: n.p., 1957), h. 450

[165]Franz Rosnhal, Th Classcal, Op.c, h. 15-17

[166] C.A. Qar, Phlosophy an Scnc n h Islamc Worl, (Lonon, Nw York, Syny: Croom Hlm, 1968), h. 37

[167]Hol al, (s), Th Cambrg, h. 438-582-781-2

[168]Sanon, Hghr, Op.c, h. 66

[169]Hol al, (s), Th Cambrg, h. 783

[170]Sayy Hosn Nasr, Scnc an Cvlzaon n Islam, (Cambrg, Massachus: Unvrsy Prss, 1968), h. 69

[171]Rn Taon (.), Ancn an Mval Scnc from Bgnnngs o 1450, ransl by A.J. Pomran B.S.c (Nw York: Basc Book Inc., 1963), h. 387; lha juga Fakhry, A Hsory, Op.c. h. 16  

[172]Mohsn Zakr, ‘ Sahl b. Harun b. Rahawayh, “ El 2, III h. 839-840; lha juga Wa, Th Influnc, Op.c, h. 31

[173]On h Barmaks s D. Sourl, “al-Barmaks” El 2, I, h. 1033-1036

[174]H, Hsory, Op.c, h. 375; lha juga D. Sourl, “Bay al-Hkmah,”E 12, h.1141; Taon, (.), Ancn, Op.c, h. 409 

[175]Ib, h. 310; lha juga Qar, Plosophy, Op.c, h. 36; Sanon, Hghr, Op.c, h. 131; Gorg Saron, Inroucon h Hsory of Scnc  from Homr o Omar Kayyam, (Washngon, D.C.: h Wllams & Wlkns Company  Balmor, 1953), h. 557-558

[176]Hol al. (s.), Th Cambrg, h. 748

[178]Bayar Dog, Muslm Eucaon n Mval Tms, (Washngon, D.C., Th Ml Eas Insu, 1962), h. 16 & 19

[179]N.A Baloch, Gra Books of Islamc Cvlzaon, (Islamaba: Paksan Hjra Councl, 1989), h. 211; Sr Wllam  ccr Dampr, A Hsory of Scnc an Rlaons wh Phlosophy an Rgon, (Cambrg: h Unvrsy Prss; Nw York: h MacMllan Company, 1942), h. 77

[180]Saon, Hghr, Op.c, h. 80-81

[181]Nasr, Scnc, Op.c, h. 42-43

[182]Saon, Hghr, Op.c, h. 78

[183]D. Sourl, “Bay al Hkma,” El 2, h. 1141; lha juga Gooman, “Th Translaon,” n Young al. (.), Rlgon, Op.c, h. 484

[184]Saon, Hghr, Op.c, h.132

[185]D. Gmar, ,”Mu’azla, El 2, VII, h. 783

[186]Fakhry, A Hsory, Op.c, h. 309

[187]Saon, Hghr, Op.c, h.75 ; Saon, Hghr, Op.c, h. 4-5

[188]Hamlon A.R.Gbb, Sus on h Cvlzaon of Islam, . by Sanfor j. Shaw an Wllam R.Polk, (Boson: Bacon Prss, 1962), h. 70

[189]Fakhry, A Hsory, Op. c, h. 108-109 ;Saon, Hghr, Op.c, h. 65

[190]Sourl, “la polqu s succsssurs ’ al-Muawakkl,”Sua Islamca, XIII (Pars), 1960, h. 6

[191]  Rosnhal, Th Classcal, Op.c, h. 4-5

[192]Brnar Lws, “Govrnmn, Socy an Economc Lf unr Abbass an Fams,” n M. Hussy (.), Cambrg Mval Hsory, vol. IV, (Cambrg Unvrsy Prss, 1966-67), h. 642

[193]Bahja Kaml al Tkr, “Th Rlgous Polcy of al-Muawakkl ‘Ala Allah al ‘Abbas (232-247 H/847-861 M),” M.A. Thss, Th Insu of Islamc Sus, McGll Unvrsy, Monral, Canaa, July, 1969, h. 28-29

[194]Saon, Hghr, Op.c, h. 27

[196]Brnar Lws, “Govrnmn, Socy an Economc Lf unr Abbass an Fams,” n M. Hussy (.), Cambrg Mval Hsory, vol.IV,Op,c, h. 642

[197]Fakhry, A Hsory, Op. c, h. 229-235

[198]Lha Qar, Phlosophy, Op.c, h. 156-57

[199][199] Muhamma Taq-u-Dn al-Hlla an Muhamma Muhsn Khan (s.), Th Nobl Qur’an n h Englsh Languag (Vrgna, U.S.A. Saaaw Publcaons, 1985) h. 959-960

[201] Rosnhal, Classcal, Op.c, h. 4

[202]Rcar Walzr, Grk no Arabc Essay on Islamc Phlosophy, (Columba, Souh Carolna: Unvrsy of Souh Carolna Prss, 1970) h. 12-15

[203]Ib, h. 18-23; R. Walzr, “Abu Nasr Muhamma b. Muhamma al Farab, “El 2, II, h. 778-781

[204] Rosnhal, Classcal, Op.c, h. 6

[205]Dkup alam Baloch, Gra, Op. c, h. 43

[207]Hol al, (.), Th Cambrg, Op.c, h.747

[209]Nasr, Scnc, Op.c, h. 30

[210]Sanon, Hghr, Op.c, h. 98

[211]H, Hsory, Op.c, h. 309

[212]Nasr, Scnc, Op.c, h. 31

[213]Walzr,Grk, Op.c, h.248-9

[214]Allama Muhamma Iqbal, Th Rcounsrucon of Rlgon Though n Islam (Lahor: n.p., 1965), h. 129; kup alam Qor, Phlosophy, Op.c, h. 104

[215]Lha Aam Mz, Th Ranassanc of Islam, Transl by S. Khua Bukhsh an D.S., Margoluh, (Nw York: AMS Prss, 1975)

[216]Qar, Phlosophy, Op. c, h. 73

[217]Walzr, Grk, Op.c, h. 167

[218]Hol, al, (.), Th Cambrg, Op.c, h. 780-781

[219]Samsul Munr Amn, Sjarah Praban Islam, Jakara : Amzah, 2009, h. 142

[220]S Maryam, kk, Sjarah praaban Islam, Yogyakara: LESFI, 2009, C.III, h. 113

[224]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012, 132-134

[225]Syakh Muhamma Sa’ Murs, Tokoh-okoh Bsar Islam Spanjang Sjarah,Trj; Khorul Amru Harap an Achma Faozan, Jakara : Pusaka al-Kausar, 2007, C.3, h. 362

[226]Ramayuls an Samsul Nzar, Ensklpa Tokoh Pnkan Islam, Jakara : Quanum Tachng, 2010, Es rvs, h. 3

[228]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an Insusnya Pnkanya, Jakara: PT Raja Grafno Prsaa, 2012, h. 226

[231]Charls Mchal Saon, Pnkan Tngg alam Islam, Pnrj. H. Afan  an Hasan Asar, Jakara: PT Logos Publshng Hous, 1994, h. 45 

[232]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.c, h. 139-140

[234]Ahma syalab, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, T, h. 241-242

[235]Samsul Nzar, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003,h. 190

[241]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam,Op.c, h. 142

[242]Ahma Syalab, Sjarah Pnkan Islam, Op.c, h. 241

[243]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam,Op.c, h. 143

[244]Charls Mchal Saon, Pnkan Tngg alam Islam, Op.c,h. 47

[245]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam,Op.c, h. 132-133

[248]Samsul Nzar, Sjarah Pnkan Islam,Op.c, h. 191

[249]Djamalun Darws,Dnamka Pnkan Islam sjarah, Ragam an Klmbagaanh. Smarang : RaSAIL, 2010, C. 2, h.10

[250]Syalab,Ahma, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Bulan Bnang, T, h.112-119

[251]Charls Mchal Saon, Pnkan Tngg Dalam Islam, Jakara: Logos Publshng Hous, 1994, h. 47

[252]Azyumar Azra, Pnkan Islam; Tras an Mornsas Mnuju Mlnum Baru, (Jakara: Logos, 1999).

[253]hp://www.arbyah-ananasar.ac./arkl_al.cfm?juul=159. akss anggal 25 Okobr 2011

[254]Azyumar Azra, Pnkan Islam; Tras an Mornsas Mnuju Mlnum Baru, (Jakara: Logos, 1999), hal. 23.

[255]Dn Makbuloh, alam Sjarah Sosal Praaban Islam, (Jakara: Prnaa Ma, 2005) h. 53

[256]Alran yang mmsahkan r muncul Basra, Irak, aba 2 H. Klahrannya brmula ar nakan Wasl bn Aha’ (700-750 M) brpsah ar gurunya Imam Hasan al-Bashr karna prbaan pnapa. Wasl bn Aha’ brpnapa bahwa muslm brosa bsar bukan mukmn bukan kafr yang brar a fask. Imam Hasan al-Bashr brpnapa mukmn brosa bsar mash brsaus mukmn. hp://.wkpa.org/wk/Mu%27azlah, akss gl. 25 Okobr 2011

[257]Al-Muawakkl (821-861) aalah khalfah k-10 Ban Abbasyah (847-861), hp://.wkpa. org/wk/Al-Muawakkl, akss gl. 25 Okobr 2011.

[258]hp://www.scrb.com/oc/23430579/Mo-Pnkan-Islam-Klask, akss paa gl. 05 Nop. 2011.

[259]Islah Hllnsk (brasal ar kaa Héllēn, slah yang paka scara rasonal olh orang Yunan snr unuk mnybukan nama nk mrka) mula-mula paka olh ahl sjarah Jrman, Johann Gusav Droysn mrujuk paa pnybaran praaban Yunan paa bangsa bukan Yunan yang aklukkan olh Alksanr Agung. Mnuru Droysn, praaban Hllnsk aalah fus/gabungan ar praaban Yunan ngan praaban Tmur Dka. Pusa kbuayaan uama brkmbang ar araan Yunan k Prgamon, Rhos, Anoch an Alksanra/Iskanaryah.

[260]Ahma Syalab, Sjarah Prkmbangan Islam, (Jakara: Bnang Bulan, 1973), h. 111

[261]Abun Naa, Sjarah Pnkan Islam, Paa Pro Klask an Prngahan,(Jakara: Raja Grafno Prsaa), hal. 176.

[263]Dn Makbulah, Khupan Mur an Mahasswa paa Masa Khalfah Al-Ma’mun;alam Sjarah Sosal Pnkan Islam, (Jakara: Prnaa Ma, 2005), h. 75

[264]Khall Yasn, Muhamma Maa Cnkawan Bara, (Jakara: Gma Insan Prss, 2002) h. 49

[265]Bar Yam, Sjarah Praaban Islam, Drasah Islamyah II, (Jakara: Rajawal Prss, 1991) c. I, h.67.

[266]hp://jjaksjarahslam.blogspo.com/2011/04/analusa-jjak-sjarah-slam-yang.hml, akss anggal 25 Okobr 2011

[267]Samsul Munr Amn, Sjarah Praban Islam, Jakara : Amzah, 2009, h. 177

[268]Harun Nasuon, Islam Dnjau Dar Brbaga Aspk, Jakara: Bulan Bnang, 1974, h. 73

[269]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.c,h. 112

[270]Samsul Munr, Sjarah Praaban Islam, Op.c, 177

[271]Samsul Nzar, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2003, h. 144-145

[272]S.I. Porasasra, Sumbangan Islam Kpaa Ilmu an Praaban Morn,Jakara: PM3, 1981, C. II h. 27

[273]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012, h.h. 92

[274]Nasm, Marasah an Prumbuhan Ilmu-Ilmu Islam, alam Sjarah Sosal Pnkan Islam, (Jakara: Prnaa Ma, 2005), h. 206.

[275]AzyumarAzra, Pnkan Islam; Tras an Mornsas Mnuju Mlnum Baru, Jakara: Logos, 1999.h. v

[276]Maksum, Marasah, Sjarah an Prkmbangannya,op.c, h. 77

[277]Ramayuls, Samsul Nzar, Ensklop Tokoh Pnkan Islam, Mngnal Tokoh Pnkan Islam Duna an Inonsa, Jakara: Quanum Tachng, 2010, h. 3

[278]Kab yang mnja salah sau rujukan rpnng kajan asawuf n banyak yang mngagumnya ap juga ak sk yang mmbrkan krk yang cukup ajam. D anaranya aalah Buya Hamka yang mnuurkan: ” … sbaga sorang ahl pkr yang bbas an bsar, blau mmbbaskan pkrannya ar pngaruh pnafsr-pnafsr yang rahulu arpaanya, ap has-has yang jakannya all, krapkal ak mmprhakan lmu sana has, shngga sbagamana uls olh ayahku an guruku Syakh Abulkarm Amrullah alam bukunya Sullamul Ushul mmbaca Ihya’ mus ha-ha, karna banyak has yang lmah an palsu. Iulah mnja buk bahwasanya sorang sarjana aau sorang falasoof yang bsar aklah mlngkap lmunya alam sgala -bang. Ghazal lmah alam lmu has, ap a bsar alam pncpaan fkran. Kunjung: hp://www.arulkausar.n/, akss gl. 25 Okobr 2011.

[279]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kalam Mula, 2012, h. 163

[281]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.c, h. 164

[284]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.c,h. 166

[287]Zuharn Dkk, Sjarah Pnsskan Islam, Jakara : 1986, h. 116-120.

[288]Fal SJ, Pasang Suru Praaban Islam alam Lnasan Sjarah, Malang : UIN Malang Prss, 2008, h. 246-247.

[289]Wa Djuhan, Sjarah Pnkan Islam Klask , Ponorogo : LPPI STAIN, 2010, h. 69-70

[291]Samsul Nzar, Sjarah Pnkan Islam, Jakara: Kncana, 2007, h. 249-250

[293]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, (Jakara: Kalam Ilmu, 2012), h. 375

[294]Samsul Nzar (E), Sjarah Pnkan Islam, (Jakara: Knacana Prnaa Ma Group, 2007), h. 280

[295]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, (Jakara: PT Raja Grafno, 2012), h. 296

[296]Ahul Asror (E) Prosng Inrnasonal Confrnc on Fuur of Islamc Cvlzaon n Souhas Asa: Challng an Oppuruny, (STAIN Jmbr, 2013), h. 22

[298]Arf Subhan, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan anara Mornsas an Inas, (Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2012), h. 75-76

[299] Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah,  (Jakara: Dpag RI,  2003), h. 7-8

[303] Ahul Asror (E) Prosng Inrnasonal Confrnc on Fuur of Islamc Cvlzaon n Souhas Asa: Challng an Oppuruny, Op.C, h. 25

[304]Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah,  Op.C, h. 8

[305]Ahul Asror (E) Prosng Inrnasonal Confrnc on Fuur of Islamc Cvlzaon n Souhas Asa: Challng an Oppuruny, Op.C, h. 13

[306]Masuk, M.Ishom l-Saha (E), Inlkual Psanrn, Por Tokoh an Cakrawala Pmkran Era Prumbuhan Psanrn, ( Jakara: Dva Pusaka, 2003), Sr I, h. 7-8

[312]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.C, h.176

[313]Arf Subhan, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan anara Mornsas an Inas,Op.C, h. 185

[314]M. Sanus,Kbasaan-Kbasaan Inspraf KH. Ahma Dahlan & KH. Hasym Asy’ar laan Kmulaan Hup, (Yogyakara: Dva Prss, 2013), h. 14

[315] Ssm pnkan yang mngngraskan plajaran umum an agama skolah

[317]Arf Subhan, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan anara Mornsas an Inas,Op.C, h. 157

[318]Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah,  Op.C, h. 29

[321]Abun Naa, Kapa Slka Pnkan Islam Isu-su Konrporr nang Pnkan Islam, (Jakara: Raja Grafno Prsaa, 2013), h.314

[322]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, Op.C, h. 309

[323]Abun Naa, Kapa Slka Pnkan Islam Isu-su Konrporr nang Pnkan Islam, Op.C, h. 115

[326]Masuk, M.Ishom l-Saha (E), Inlkual Psanrn, Por Tokoh an Cakrawala Pmkran Era Prumbuhan Psanrn,Op.C, h. 96

[330]Abun Naa, Kapa Slka Pnkan Islam Isu-su Konrporr nang Pnkan Islam, Op.C, h. 317

[333]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, Op.C, h. 315

[338]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, Op.C, h. 377-378

[339]Samsul Nzar (E), Sjarah Pnkan Islam, Op.C, h. 287

[340]Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah,  Op.C, h.43

[343] Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, ( Jakara: PT RajaGrafno Prsaa, 2012), h. 298

[344]Dparmn Agama RI Drkora Jnral Klmbagaan Agama Islam, Ponok Psanrn an Marah Dnyah, (Jakara: Dpag RI,  2003), h. 21-22

[345]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, Op.C, h. 298

[346]Masuk, M.Ishom l-Saha (E), Inlkual Psanrn, Por Tokoh an Cakrawala Pmkran Era Prumbuhan Psanrn, ( Jakara: Dva Pusaka, 2003), Sr I, h. 3-4

[349]Abun Naa, Sjarah Sosal Inlkual Islam an nsus pnkannya, Op.C, h. 299

[351]Samsul Nzar, sjarah Pnkan Islam Mnlusur Jjak Sjarah Pnkan Era Rasulullah Sampa Inonsa, (Jakara: Kncana, 2007), h. 292-293

[352]Ramayuls, Sjarah Pnkan Islam, (Jakara: Kalam Mula, 2012), h. 347

[355]Samsul Nzar, sjarah Pnkan Islam Mnlusur Jjak Sjarah Pnkan Era Rasulullah Sampa Inonsa, Op.C, h. 292

[359]Arf Subhan, Lmbaga Pnkan Islam Inonsa Aba 20 Prgumulan Mornsas an Inas, (Jakara: Kncana Prnaa Ma Group, 2012) h. 144

[360]Samsul Nzar, sjarah Pnkan Islam Mnlusur Jjak Sjarah Pnkan Era Rasulullah Sampa Inonsa, Op.C, h. 293

Sbukan fakor apa saja yang mmpngaruh prkmbangan pnkan?

Namun scara umum apa kaakan bahwa fakor yang mmbrkan pngaruh rhaap pnkan anaranya sbaga brku.. 1. Fakor Kluarga. … . 2. Fakor Skolah. … . 3. Fakor Lngkungan. … . 4. Fakor Fsologs. … . Fakor Pskologs..

Bagamana ssm pnkan paa masa Rasulullah?

Kurkulum pnkan Islam paa masa Rasulullah aalah al-Qur’an, yang Allah wahyukan ssua ngan kons an suas. Dalam prakknya pnkan Islam ak hanya unuk sbaga pnkan yang logs an rasonal ap juga scara frah an fragmas.

Apa saja lmbaga pnkan paa masa Rasulullah?

Slah Hjrah k Manah, Rasulullah mmusakan pnkan Islam masj, al suffah, an al kuab.



Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *