Sebutkan 5 semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Dasar negara


Sosolog Info – Sbukan ulskan 5 cr cr kommn para pnr ngara alam mrumuskan aau prumusan Pancasla.

Apa saja k lma cr cr kommn para pnr ngara rsbu ? Mar smak pnjlasan an pngran kommn bawah n ya.

Sklas Mmaham Kommn

Soba suahkah mlakukan an mlaksanan sra mnjalankan suau kommn alam brngra an brbangsa. 

Emang apa sh pngran kommn an sbrapa pnngnya unuk khupan brbangsa an brngara ? 

Pngran kommn aalah suau skap an prlaku yang ana olh rasa aanya mmlk, mmbrkan prhaan.

Sra mlakukan usaha usaha unuk apa mwujukan harapan an ca ca ngan sungguh sungguh. 

Kommn ssorang mnja pnng sbaga bagan ar kbrlangsungan hup ngara an bangsa. 

Bgulah yang rja ulu sblum Inonsa mrka an slah Inonsa mrka. Kommn unuk mmprsaukan Inonsa alam ksauan bangsa an ngara lakukan. 

Kommn mnja bagan pnng bag ngara, karna lakukan olh ssorang yang mmpunya rasa smpa, brjwa sosal ngg an rla brkorban. 

Ssorang yang brkommn alam mnahulukan brbaga kpnngan bangsa an ngara ar paa kpnngan prbanya snr.

Nah ulah sklas pngran ar kommn yang mnja bagan pnng bag kbrlangsungan khupan warga masyaraka.

Yang mngabkan rnya unuk kpnngan bangsa an ngara yau bangsa Inonsa, sjak ulu hngga skarang. 

Bgulah juga yang lakukan olh para pnr bangsa an ngara alam mmbrkan kommnnya.

Salah saunya yau kommn alam prumusan Pancasla. Apa saja cr cr ar kommn rsbu. Mar smak bawah n pnjlasannya.

Aa 5 Cr Cr Kommn Para Pnr Ngara alam Prumusan Pancasla

Brku pnjlasan k lma cr cr kommn para pnr ngara alam prumusan Pancasla yau mlpu:

1. Mnguamakan Smanga Prsauan, Ksauan an Nasonalsm

Para pnr ngara alam mrumuskan Pancasla mmgang kommn prba. Nah salah saunya nang smanga prsauan, ksauan an nasonalsm. 

Dmana hal u prlhakan an wujukan alam bnuk mncna anah ar an mnahulukan kpnngan bangsa an ngara.

Dar paa kpnngan prba maupun kpnngan anargolongan rnu. Iulah pon pnng cr cr kommn para pnr ngara alam mrumuskan Pancasla.

2. Aanya Rasa Mmlk Trhaap Bangsa Inonsa

Slanjunya, para pnr ngara alam mlakukan prumusan Pancasla lanas karna aanya rasa mmlk rhaap bangsa Inonsa.

Iu rwuju alam nla nla luhur yang lahr alam Pancasla u snr yang juga brasal ar bangsa Inonsa. 

Spr aanya nla Kuhanan, Kmanusaan, Prsauan, Musyawarah, an Kalan Sosal.

3. Slalu Brsmanga alam Brjuang

Kmuan, para pnr ngara slalu brsmanga alam mmprjuangkan an mmprsapkan brbaga langkah unuk Kmrkaan bangsa Inonsa ar pnjajahan bangsa luar. 

Iu rlha ar okoh spr Ir Sokarno, M Haa, an para pnr bangsa lannya yang mngalam kakalan, srng pnjara olh Blana. 

Tap, smanganya unuk slalu mmprjuangkan kmrkaan bangsa Inonsa ak puus. Slalu brkobar smanga juang ar para pnr ngara rsbu.

4. Slalu Mnukung an Akf alam Upaya Mncapa Ca Ca Bangsa

Mnukung an Brupaya Scara Akf alam unuk mncapa ca ca bangsa yau mrka, brsau, braula an makmur.

5. Mlakukan Pngorbanan unuk Kpnngan Ngara

Mlakukan brbaga pngorbanan prba ngan cara mnmpakan kpnngan ngara aas kpnngan rnya snr.

Aau kpnngan prba, an sra mnukung sap kpuusan yang mngunungkan bangsa an ngara Inonsa.

Rngkasan Ksmpulan :

Para pnr ngara alam mlakukan prumusan an mrumuskan Pancasla mmpunya an mmlk cr cr kommn prba yau sbaga brku :

1. Mnguamakan smanga prsauan, ksauan an nasonalsm

2. Aanya rasa mmlk rhaap bangsa Inonsa

3. Slalu brsmanga alam brjuang

4. Mnukung an brupaya scara alam akf unuk mncapa ca ca bangsa

5. Mlakukan pngorbanan prba

Dmkanlah pmbahasan opk nang Sbukan, Jlaskan, Tulskan 5 Cr Cr Kommn Para Pnr Ngara alam Prumusan Pancasla.

Sumbr bacaan Sosolog Info : Buku plajaran Pnkan Pancasla an Kwargangaraan unuk plajar SMP/MTs klas VII PPKn, Es Rvs 2017. Kmnkbu RI.

ajar. – Ajaran, alam prumusan Pancasla rapa nla smanga an kommn ar pnr ngara Inonsa.

Smanga sn mnganung ar nang sbuah ka an juga orongan ha yang kua unuk mnggapa kngnan rnu.

Para pnr ngara mnja conoh ar orang-orang yang mmlk smanga yang kua alam mlakukan sbuah prubahan.

Prubahan yang maksu yau prubahan ar ngara yang rjajah mnja ngara mrka an sjajar ngan ngara-ngara lan una.

Baca Juga: Prkmbangan Dmokras Ngara Rpublk Inonsa

Nah, kal n ka akan mmbahas mngna nla smanga an juga kommn ar para pnr bangsa alam prumusan Pancasla yang mnja mar PPKn klas 7 SMP.

Sbaga warga ngara, ka harus mngku smanga yang suah lakukan para pnr ngara ngan mlakukan smanga kbangsaan.

Smanga kbangsaan n harus umbuh alam r ka sbaga warga ngara unuk mncna an rla brkorban m kpnngan bangsa an ngara Inonsa.

Yuk, ka smak pnjlasan yang lbh lngkap mngna nla smanga an kommn para pnr ngara brku n!

“Smanga yang lakukan para pnr bangsa mnja poman bag warga ngara saa n alam mlanjukan smanga unuk mnjaga ngara Inonsa.”

Nla Smanga Para Pnr Ngara

Bangsa Inonsa brhasl mnyaakan kmrkaannya paa 17 Agusus 1945 yang mnja buk cna para pahlawan rhaap bangsa an ngara.

Buk cna ar para pahlawan n lanaskan olh smanga kbangsaan yang wujukan ngan mngorbankan jwa raga unuk mrbu an mmprahankan kmrkaan Inonsa.

Smanga kbangsaan bsa juga sbu sbaga nasonalsm an parosm.

Nasonalsm snr mrupakan suau paham yang mnganggap bahwa ksaan rngg harus srahkan kpaa ngara kbangsaan.

Baca Juga: Pnrapan Nla-Nla Pancasla alam Bang Khupan

Smnara u, parosm mrupakan smanga mnca anah ar yang brsa brkorban sgalanya unuk mmprahankan bangsanya.

Nah, skap parosm n akan muncul slah lahrnya nasonalsm alam r sorang warga ngara.

Jwa parosm kah wujukan alam sjarah prjuangan bangsa Inonsa alam mrbu an mmprahankan kmrkaan ngara Inonsa.

Jwa an smanga bangsa Inonsa alam mrbu kmrkaan n srng sbu juga sbaga jwa an smanga 45.

“Nasonalsm an parosm mrupakan nla smanga yang ranam alam r para pnr ngra alam mrbu an mmprahankan kmrkaan.”

Brku bbrapa hal yang rkanung alam jwa an smanga 45, anaranya:

1. Pro para an prmus para, yang mana arnya mncna anah ar an mnahulukan kpnngan anah ar.

2. Jwa solaras an ksakawanan ar smua masyaraka.

3. Jwa olrans anaragama, ras, suku, golongan, an bangsa.

4. Branggung jawab an mmlk jwa ksara.

Baca Juga: Tanangan Pnrapan Pancasla paa Masa Rformas

Smanga nasonalsm an parosm buuhkan bangsa Inonsa alam mnjaga klangsungan hup an juga kbayaan ngara an bangsa Inonsa.

Kommn Para Pnr Ngara

Kommn mrupakan skap an prlaku yang ana ngan rasa mmlk, mmbrkan prhaan, an mlakukan usaha unuk mwujukan ca-ca an harapannya.

Dalam prumusan Pancasla, para pnr ngara mmlk cr-cr kommn prba yang anaranya, yau:

“Jwa solaras an ksakawanan mrupakan salah sau hal yang rkanung alam smanga 45.”

1. Mnguamakan Smanga Prsauan, Ksauan, an Nasonalsm

Para pnr ngara mmlk smanga prsauan, ksauan, an nasonalsm yang sanga ngg kpaa bangsa an ngara Inonsa.

Hal n wujukan ngan mncna anah ar an mnahulukan kpnngan bangsa an ngara arpaa kpnngan prba aau golongan.

2. Aa Rasa Mmlk Trhaap Bangsa Inonsa

Prumusan Pancasla sbaga asar ngara olh para pnr ngara lanas olh rasa mmlk rhaap bangsa Inonsa.

Ja, nla-nla yang lahr alam Pancasla mrupakan nla-nla yang asalnya ar bangsa Inonsa u snr.

Baca Juga: Jawab Soal Ar Pnng Mmprahankan Pancasla sbaga Dasar Ngara

3. Smanga alam Brjuang

Para pnr ngara slalu brsmanga alam mmprsapkan an mmprjuangkan kmrkaan bangsa Inonsa mskpun banyak anangan alam hal rsbu.

4. Brupaya scara Akf alam Mncapa Ca-Ca Bangsa

Para pnr ngara Inonsa paa saa u rus brupaya akf unuk mncapa ca-ca bangsa yau mrka, braula, brsau, al, an makmur.

Hal n lakukan agar bangsa Inonsa bsa rbbas ar blnggu pnjajahan an bsa mnja ngara yang mrka.

Nah, Ajaran ulah a smanga an kommn ar para pnr ngara alam prumusan pancasla yang mplmnaskan ngan aanya kmrkaan bag bangsa Inonsa.

Apa saja kommn para pnr ngara alam prumusan Pancasla ulskan 5 saja?

Brku lma cr kommn prba para pnr ngara alam mrumuskan Pancasla.. Mnguamakan smanga prsauan, ksauan, an nasonalsm. … . Mmpunya rasa mmlk rhaap bangsa. … . 3. Snanasa brsmanga alam brjuang. … . Mmbrkan ukungan an mlakukan upaya akf unuk mncapa ca-ca bangsa..

Apa saja smanga an kommn para pnr ngara?

Nla smanga an kommn pnr ngara anaranya :. Smanga prsauan, ksauan, an nasonalsm. … . Rasa mmlk an mncna bangsa Inonsa unuk mwujukan ngara yang mrka.. Smanga rla brkorban m bangsa an ngara.. Mnjunjung musyawarah mufaka.. Rasa parosm alam mngusr pnjajah..

Sbukan 4 nla smanga apa saja yang bsa kalan laan rhaap skap para pnr ngara alam mrumuskan asar ngara?

Apa yang Harus Ka Tlaan ar Para Pahlawan ?. Smanga Nasonalsm an Parosm yang ngg. … . Prsauan an Ksauan. … . Kbrsamaan an Tanggung jawab. … . 4. Cna Tanah Ar. … . Rla brkorban anpa pamrh..

Apa yang mnja smanga pnr ngara alam mrumuskan an mnapkan Pancasla sbaga asar ngara?

Salah sau alasan Pancasla plh mnja asar ngara Inonsa karna brasal ar nla-nla luhur buaya bangsa an ssua ngan jwa bangsa Inonsa.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *