Rukun iman yang ke 4 adalah iman kepada


Jakara, CNN Inonsa –Rukun man mrupakan lanasan kprcayaan sorang Muslm alam agama Islam. Trapa nam rukun man yang wajb yakn alam Islam.

Rukun apa arkan sbaga plar aau ang. Sangkan man brmakna kprcayaan. Shngga rukun man brar plar yang wajb prcaya. Kprcayaan u wujukan ngan cara mmbnarkan an yakn ar alam r aau ha, mngaku scara lsan aau kaa-kaa, an mngamalkannya alam bnuk nakan shar-har.

Rukun man juga mnja lanasan prbuaan sorang Islam bagamanapun kaaannya, bak alam susah an snang, rmasuk alam masa wabah maupun panm, spr panm nfks vrus corona.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lha juga:

Har Tasyrk, Dlarang Puasa Prbanyak Zkr an Amal

Dalam Has Rwaya Imam Muslm rapa nam rukun man yang wajb prcaya.

“Maka kabarkan paaku nang man, Rasulullah brsaba: Iman aalah bahwa kamu brman kpaa Allah an malaka-Nya, sgala kab-Nya, an Rasul-Nya an har akhra sra kamu brman ngan qaar bak an buruk,” has rwaya Imam Muslm.

Brku pnjlasan mngna rukun man alam Islam.

1. Iman kpaa Allah SWT

Rukun man prama yang wajb yakn aalah prcaya kpaa Allah SWT. Sap orang yang bragama Islam harus prcaya bahwa Allah aalah Tuhan yang Maha Esa an aa Tuhan slan Allah.

Lha juga:

Jawal Puasa Sunah an Tanggal Pnng Bulan Dzulhjjah

Prcaya kpaa Allah SWT juga brar prcaya bahwa Allah Maha Kuasa rhaap sgala ssuau, prcaya kpaa kapan Allah, an sfa-sfa Allah yang rapa alam Asmaul Husna.

Prcaya kpaa Allah SWT wujukan alam prlaku yang slalu mnjalan prnah Allah SWT an mnjauh sap larangan-Nya

2. Iman kpaa malaka

Yang kua, sap Muslm ms prcaya bahwa Allah juga mncpakan malaka ngan brbaga macam ugas. Jumlah malaka sanga banyak an aa 10 malaka yang wajb kahu.

Brku 10 malaka yang wajb kahu:

1. Malaka Jbrl brugas mnyampakan wahyu

2. Malaka Mkal brugas mnyampakan rzk

3. Malaka Israfl brugas mnup sangkakala

4. Malaka Izral brugas mncabu nyawa

5. Malaka Munkar mnanya ruh alam kubur

6. Malaka Nakr brugas mnanya ruh alam kubur

7. Malaka Raqb brugas mncaa amal bak manusa

8. Malaka A brugas mncaa amal buruk manusa

9. Malaka Malk brugas mnjaga pnu nraka

10. Malaka Rwan brugas mnjaga pnu surga.

Dngan mmprcaya kbraaan malaka bsra ugasnya, manusa ms mngamalkannya an brprlaku yang bak. Msalnya prcaya kpaa malaka brar prcaya aa yang mngawas an mncaa sap prbuaan bak an buruk yang lakukan.

Ilusras. Trapa nam rukun man yang harus yakn uma Islam. (AFP/GENT SHKULLAKU)

3. Iman kpaa kab-kab Allah SWT

Sap uma Islam juga ms mngman kab-kab yang urunkan Allah SWT yakn kab Zabur kpaa Nab Dau AS, kab Taura kpaa Nab Musa AS, kab Injl kpaa Nab Isa AS, an Alquran kpaa Nab Muhamma SAW.

Prcaya kpaa kab brar mngamalkan apa yang rapa alam kab suc rsbu. Uma Islam ms brpgangan paa Alquran alam mnjalankan khupan.

4. Iman kpaa nab an rasul

Sap Muslm juga harus myakn Allah mnguus nab an rasul unuk mnyampakan wahyu. Trapa 25 nab an rasul yang wajb man yakn ar nab prama Nab Aam AS hngga nab rakhr Nab Muhamma SAW.

Prcaya paa nab an rasul wujukan ngan myakn sra mnlaan sap ksahnya. Uma Islam juga ms mngku ajaran Nab Muhamma SAW.

5. Iman kpaa har akhr

Uma slam harus prcaya bahwa har akhr aau har kama pas akan rja. Trapa ua kama yang yakn yakn kama sugro aau kama kcl an kama kubro aau kama bsar.

Lha juga:

Knuan an Na Puasa Gan Ramaan

Kama sugro brupa bncana alam an juga kmaan. Sangkan kama kubro brar hancurnya smua alam smsa an ana mulanya khupan akhra.

Iman kpaa har kama ana ngan brprlaku an brbaah ngan bak bahwa sap amal an prbuaan bakal prhungkan an balas Allah har kama.

6. Iman kpaa qaa an qaar

Trakhr, uma Islam ms mngman rapa qaa an qaar yang bak maupun yang buruk. Allah suah mnapkan bak an buruknya akr unuk uma-Nya.

Dngan brman paa qaa an qaar, sap orang yang bragama Islam harus brusaha an juga brsrah r paa kapan Allah, apapun yang rja. Sap orang juga harus brprasangka bak paa kapan Allah, bak an buruknya, mrupakan ssuau yang bak unuk umanya yang brman an brakwa.

Rukun man aa apa saja?

6 rukun man yang maksu aalah man kpaa Allah SWT, malaka, kab, rasul, har akhr, sra qaa’ an qaar. Knam rukun man n wajb yakn alam ha, krarkan ngan lsan, an amalkan alam khupan shar-har.

Rukun man yang knam aalah apa?

6. Iman kpaa Qaa an Qaar
Rukun man yang knam aalah man kpaa qaa an qaar. Uma Muslm wajb prcaya kpaa qaa an qaar yang mrupakan akr Allah yang bak maupun buruk.

Brman kpaa Nab an Rasul aalah rukun man yang k brapa?

Slan sbaga prnah karna man kpaa rasul rmasuk rukun man k-4, mngman rasul juga mmlk banyak hkmah an manfaa. Brku ulasan lngkapnya. Baca juga: Mngapa Ka Harus Brman kpaa Kab Allah?

Rukun man yang klma apa?

5. Iman kpaa Har Akhr (Kama)Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *