Penghambat PERUBAHAN sosial budaya adalah sikap masyarakat yang


ro. – Aa an kbasaan apa mnja fakor yang mnghamba rjanya prubahan sosal. Scara ksluruhan, rapa 9 fakor yang mnghamba prubahan sosal.

Prubahan sosal ak apa hnar ar khupan brmasyaraka. Msk bgu, prubahan rsbu apa brjalan lamba, karna sjumlah fakor yang mmpngaruhnya.

Prubahan sosal mmlk 4 cr khas yang palng umum kahu, mnuru sosolog, Slo Somarjan. Prama, masyaraka mrasakan prubahan sosal alam lngkungannya, bak u brjalan lamba aau cpa. Prubahan n rus-mnrus anpa hn.

Kua, saa prubahan alam olh lmbaga kmasyarakaan, akan rja prubahan pula lmbaga-lmbaga sosal lan. Kga, sorgansas apa rja jka prubahan sosal brlangsung sanga cpa alam suau klompok masyaraka. Akan ap, sfa sorgansas n hanya smnara.

Kmpa aau yang rakhr, prubahan apa rja bang kbnaan (mar) maupun sprual. Kua bang n mmlk kaan mbal-balk.

Pngran Prubahan Sosal

Scara molog, prubahan sosal brar prubahan paa brbaga lmbaga kmasyarakaan yang mmpngaruh ssm sosal masyaraka, rmasuk alamnya nla-nla, skap, pola, prlaku anara klompok alam masyaraka.

Pror Szompka mngurakan prubahan sosal apa bayangkan sbaga prubahan yang rja alam aau mncakup ssm sosal, ngan pnjlasan aanya prbaan anara kaaan ssm rnu alam waku yang brlanan.

Konsp asar nang prubahan sosal brkaan ngan ga krra mlpu:

    Su nang prbaan, alam ar apa mlha aanya prbaan aau prubahan kons objk yang mnja fokus su. Su rsbu harus lakukan alam waku yang brba, alam ar lakukan su komparaf alam mns waku yang brba.Pngamaan paa ssm sosal yang sama, alam ar objk yang mnja su komparas rsbu haruslah objk yang sama. Shngga pmbahasan prubahan sosal slalu rka ngan mns ruang an waku.Dmns ruang mnunjuk paa wlayah rjanya prubahan sosal sra kons yang mlngkupnya. Tnunya mns n ak rlpas ar aspk hsors yang rja paa wlayah rsbu. Dmns waku alam ar prubahan sosal mlha ar masa lampau (pas), skarang (prsn), an masa pan (fuur). Dar masa k masa akan banngkan shngga apa kmukan prubahan sosal yang rja.

D alam pross prubahan sosal juga rapa pnorong (pngua) an pnghamba prubahan sosal. Hal n sbabkan olh bbrapa fakor.

Fakor pnorong mmbua pross prubahan sosal buaya mnja lbh cpa sangkan fakor pnghamba mmbua pross prubahan sosal mnja lbh lamba bahkan gagal.

Infografk sc fakor yang mnghamba prubahan sosal. (ro./fua)

Fakor Pnghamba Prubahan Sosal

Brku n aalah fakor pnghamba prubahan sosal buaya, spr kup Sumbrblajar Kmnkbu.

1. Kurangnya Hubungan ngan Masyaraka Lan

Masyaraka yang kurang brhubungan ngan masyaraka lan mngalam prubahan yang lamban. Hal n karnakan masyaraka rsbu ak mngahu prkmbangan masya raka lan yang apa mmprkaya kbuayaan snr.

Mrka rkukung alam kbuayaan mrka an polapola pmkran yang mash srhana. Conohnya suku-suku bangsa yang mash nggal palaman.

2. Masyaraka yang Brskap Trasonal

Umumnya masyaraka rasonal mmgang kua aa saa yang aa. Mrka mnolak sgala hal baru yang brknaan ngan khupan sosal. Aa an kbasaan agung-agungkan. Skap n mnghamba masyaraka rsbu unuk maju.

3. Pnkan yang Rnah

Masyaraka yang brpnkan rnah umumnya ak apa mnrma hal-hal baru. Pola pkr an cara panang mrka mash brsfa srhana.

Mrka umumnya nggan mngku grak prubahan yang aa. Arnya, masyaraka sas an ak mngalam prubahan yang brar.

4. Aanya Kpnngan Yang Tranam Kua paa Sklompok Orang (vs nrs)

Aanya vs nrs yang kua alam suau klompok mnybabkan prubahan sul rja. Hal n karnakan sap klompok yang lah mnkma kuukannya akan mnolak sgala bnuk prubahan.

Mrka akan brusaha mmprahankan ssm yang lah aa. Mrka aku aanya prubahan akan mngubah kuukan an sausnya alam masyaraka.

5. Kakuan Akan Trjanya Kgoyahan Ingras

Trcpanya ngras mrupakan harapan an ca-ca masyaraka paa umumnya. Olh karna u, ngras mrupakan ssuau yang lnung olh masyaraka. Sgala hal baru olak unuk mnghnar kgoyahan alam ngras masyaraka.

6. Prasangka Buruk Trhaap Unsur Buaya Asng

Skap mkan srng jumpa paa masyaraka yang prnah jajah olh bangsa asng. Pngalaman-pngalaman mpo ahulu mnybabkan mrka snanasa brprasangka buruk rhaap buaya asng.

Akbanya, mrka mnolak sgala hal baru ruama brasal ar bangsa asng, walaupun akan mmbawa prubahan k arah yang lbh bak.

7. Hambaan Iologs

Prubahan yang brsfa olog sanga sul lakukan. Mngapa mkan? Sap orang mmanang olog sbaga sbuah poman hup yang palng mnasar.

Olh karna u, prubahan yang brsfa ologs ak mungkn rja rlbh paa masyaraka rasonal kka olog pgang kua alam khupan sosal.

Smnara, alam Moul Maa Plajaran Sosolog SMA, rapa ua fakor lan yang apa mnghamba prubahan sosal, yau:

8. Aa an Kbasaan yang Mnarah Dagng

Kbasaan mrupakan pola-pola prlaku bag anggoa masyraka unuk mmnuh kbuuhannya pokoknya. Apabla kmuan pola-pola prlaku rsbu ak fkf lag alam mmnuh kbuuhan, maka akan rja krss.

Msalnya alam aops novas yang kmuan apa mnggankan naga manusa, ak slalu muah rja karna ss rnu knolog apa mnggankan kbraaan naga manusa shngga rja fkvas an pnghmaan. D ss lan jusru mmunculkan masalah baru yakn rja pngangguran.

9. Nla Bahwa Hup In paa Hakkanya Buruk an Tak Mungkn Dprbak

Nla n mlk olh sbagan nvu yang brlaar blakang mngalam kgagalan shngga mrasa bahwa paa hakkanya hup u buruk an ak mungkn prbak.

Rasa puus asa an mnyrah lbh mnguasa arpaa ngn bangk an mncoba yang baru lag. Shngga nla n pnghamba rjanya prubahan sosal.

Baca juga:

    Mngnal Fakor Pnorong Prubahan Sosal: Buaya Lan & TolransApa Saja Cr-cr Prubahan Sosal an Conohnya alam Masyaraka?Apa yang Dmaksu ngan Prubahan Sosal & Apa Saja Conohnya?

Baca juga arkl rka SOSIOLOGI aau ulsan mnark lannya Mara Ulfa

(ro. – Pnkan)

Pnuls: Mara Ulfa
Eor: Yanna Dbora
Pnylaras: Ibnu Azs

Apa saja fakor pnghamba prubahan sosal buaya?

Apa saja fakor pnghamba prubahan sosal buaya masyaraka? Aa lma fakor pnghamba, anaranya khupan masyaraka rasng, prkmbangan lmu pngahuan yang rlamba, skap masyaraka yang rasonal, aanya prasangka rhaap hal-hak baru, an kbasaan.

Apa pnybab rjanya hambaan prubahan sosal alam masyaraka?

Fakor pnghamba
Kurangnya hubungan ngan masyaraka lan. Prkmbangan lmu pngahuan yang rlamba. Skap masyaraka yang mash mngagungkan ras masa lampau. Aanya kpnngan yang suah ranam kua (vs nrs).

Mngapa skap masyaraka yang rasonal apa mnghamba rjanya prubahan sosal an buaya?

masyaraka rasonal apa mnghamba prubahan sosal buaya Karna masyaraka rasonal ak mau mnrma unsur unsur buaya lan ,mrka mnganggap bahwa buaya nya lbh bak arpaa buaya lan.

Apa saja fakor pnghamba prubahan sosal branly?

Jawaban. kurangnya hubungan ngan masyaraka lan.. pnkan yang rblakang.. skap masyaraka yg rasonal.. rasa aku rjanya kgoyahan paa ngras kbuayaan.. prasangka buruk rhaap hal2 baru.. hambaan2 yg brsfa ologs.. aa aau kbasaan..Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *