Pada saat gerakan roll depan pada posisi pinggang menyentuh matras posisi kedua tangan dimana *?


Snam lana aalah lahan snam yang lakukan paa maras. Unsur-unsur grakannya snr cukup bragam, spr mnggulng, mlompa, mlonca, brpuar uara, sra mnumpu ngan angan aau kak unuk mmprahankan skap smbang.

Akvas n juga mmlk fk yang bak bag ubuh. Bbrapa manfaa ar snam lana spr mnngkakan kbugaran jasman an kshaan, mlah ksmbangan ubuh, an juga mlnurkan oo-oo ubuh. Cukup bagus bukan?

Dalam snam lana bag pmula, basanya aa ga grakan asar yang bsa plajar olh Soba SMP. Kga grakan rsbu aalah gulng pan, gulng blakang, an juga gulng lnng. Spr apa pnjlasan lbh lanjunya? Yuk smak arkl n!

Gulng pan knal juga ngan grakan “roll pan”. Grakan gulng pan aalah akvas ubuh ngan cara mmbulakan baan smkan rupa shngga brgulng k arah ss yang lan (roll) ngan poss baan mnggulng aau mngglnng k pan mmbula bola.

Poss awal lakukan ngan poss baan jongkok mnghaap maras. Poss kua angan kuk sampng baan ngan kua lapak angan braa sampng lnga an mnghaap maras. Tunukkan kpala k pan hngga agu hampr mnynuh aa. Slah u lanjukan ngan mlakukan grakan brgulng k pan. Kka panggul mnynuh maras, pganglah ulang krng ngan kua angan mnuju poss jongkok.

Baca Juga  Apa u AKM Klas?

Gulng k blakang knal juga ngan slah “roll blakang”. Grakan n mngglunung k blakang, poss baan ap harus mmbula yau kak lpa, luu ap mlka aa, kpala unukkan sampa agu mlka aa. Grakan gulng k blakang apa lakukan ngan cara gulng k blakang ngan skap jongkok.

Gulng lnng aalah suau grakan lnng baan k aas pan yang sbabkan olh lmparan kua kak an olakan kua angan, ar skap sngah gulng k blakang aau sngah gulng k pan ngan kua kak rapa an luu lurus.

Iulah a bbrapa hal spuar snam lana an grakannya. Soba SMP bsa mncoba brlah snam lana unuk kbugaran ubuh, namun ap harus awas olh guru aau orang ua. Smoga nformas n brmanfaa ya! 50 Soal Pnjasks Tnang Snam Lana & Jawaban (Plgan, Essay)

Olh Muaqn

Soal Pnjasks nang snam lana an kunc jawaban. Snam lana aalah salah sau jns snam. Lalu, apa u snam lana? Snam lana aalah snam yang lakukan aas lana ngan mnggunakan maars aau prmaan sbaga alas. Dapa kaakan bahwa snam lana aalah snam bbas, karna kka mlakukan grakan ak mnggunakan ala. Ara yang basanya gunakan unuk snam lana brukuran 12×12 mr.

Unuk lbh mnalam nang snam lana, kal n kam akan mmbagkan lahan soal nang snam lana. Unuk mar snam lana apa ana jumpa paa maa plajaran SD/SMP/ SMA.  Bbrapa mar yang kam jakan bahan pnyusunan soal snam lana anara lan : 1) sjarah snam lana, 2) pngran snam lana, 3) grakan snam lana, 4) manfaa snam lana.

Soal Pnjasks Tnang Snam Lana an Jawaban

Soal nang snam lana yang aa arkl n rr ar ua jns soal, yau soal plhan gana brjumlah 45 soal an soal ssay (uraan) ngan jumlah soal 5 soal. Tnu saja ak lupa kam lamprkan kunc jawaban soal snam lana unuk mmprmuah ana alam mngrjakan soal n, karna alam soal nang snam lana n aa soal uah, sang, an sukar aau sul. Buka Juga : 50 Soal Plhan Gana Snam Lana & Jawaban

Mskpun kunc jawaban soal snam lana suah kam lamprkan, kamo ap brharap agar pmbaca ap l alam mngrjakan soal. Sapa ahu aa kunc jawaban soal snam lana n aa yang salah. Jka ana mnjumpa aa kunc jawaban aau pmbahasan yang salah, mohon unuk mnghubung kam mlalu kolom komnar. Tanpa panjang lbar, brku n lahan soal pnjasks nang snam lana an kunc jawaban lngkap.

Soal Plhan Gana Snam lana
1. Skap lln yang bnar yau poss kua ungka harus …
a. Drnggangkan
b. Dbngkokkan
c. Lurus kaas
. Dkuk sk

2. Jns snam lana yang mnggunakan grakan jungkr balk uara anpa mnynuh anah namakan …
a. Mroa
b. Salo
c. Skap lln
. Kayang

3. Skap aau poss awal skap lln yau ….
a. Tur rlungkup
b. Tur rlnang
c. Brr gak
. Jongkok

4. Skap yang harus prhakan kka brgulng yau …
a. Skap lhr
b. Skap angan
c. Skap kpala
. Skap kak

5. Kka mlakukan gulng lnng, arah grakan lcuan kua kak yang bnar yau k pan ….
a. Mnyrong
b. Sampng
c. Aas
. Bawah

6. Kka mlakukan roll pan, skap baan yang bnar yau poss baan …
a. Drbahkan
b. Dbulakan
c. Dluruskan
. Dmrngkan

7. Salah sau grakan snam lana yang mana snuhan angan paa lana sanga cpa namakan ….
a. Brgulng
b. Mroa
c. Hansprng
. Hansan

8. Brku n yang bukan mrupakangrak rangka alam snam lana aalah …
a. Lonca ga – lnng angan – gulng blakang
b. Gulng pan – gulng blakang – mroa
c. Gulng pan – lnng angan – lonca harmau
. Gulng lnng – lonca harmau – lnng angan.

9. Nama lan ar mroa yau ….
a. Hansprng
b. Carwhl
c. Ovrslag
. Flkflak

10. Salah sau cabang olahraga yang lakukan aas prmukaan lana / lapangan yang mnggunakan alas brupa maras namakan…
a. Snam Arobk
b. Snam Kbugaran
c. Snam Lana
. Snam Irama

11. Brku n yang mrupakan uruan anggoa baan yang mngna maras alam grakan roll k blakang yang bnar yau….
a. Panggul, punggung, angan, kak
b. Tangan, panggul, pnggang. kak
c. Panggul, angan, punggung, kak
. Tangan, punggung, panggul, kak

12. Organsas olahraga yang mnaung olahraga snam lana namakan…
a. PERTINA
b. PERSANI
c. PRSI
. PERBASI

13. Salah sau fungs snam lana yau …
a. Pmbnukan Oo Pru
b. Mlah Kcrasan
c. Mlah Ksmbangan
. Mlah Kcpaan

14. Mnggulngkan baan k blakang, mana poss baan ap harus mmbula, yau kak lpa, luu ap mlka aa, kpala unukan sampa agu mlka aa mrupakan jns snam lana…
a. Hansan
b. Gulng k blakang
c. Gulng k pan
. Hasan

15. Brgulng k pan aas bagan blakang baan (ngkuk, pnggang, punggung, an panggul bagan blakang) aalah jns snam lana…
a. Hansan
b. Gulng k blakang
c. Gulng k pan
. Hasan

16. Poss ksmbangan yang mnggunakan kkuaan kua lngan an kpala (oo lhr) sbaga k umpunya aalah jns snam lana…
a. Hansan
b. Gulng k blakang
c. Gulng k pan
. Hasan

17. Grakan alam snam lana yang lakukan ngan lompaan ngan poss panggul yang kuk mnyuu, yau lompaan ngan mmbua skap kangkang anpa mluruskan baan rlbh ahulu mrupakan jns snam lana…
a. Hansan
b. Gulng k blakang
c. Lompa kangkang
. Hasan

18. Skap gak ngan brumpu paa kua angan ,kua kak rapa an lurus k aas mrupakan jns snam lana…
a. Hansan
b. Gulng k blakang
c. Gulng k pan
. Hasan

19. Skap lonca yang mmbusur ngan kua angan lurus k pan paa saa mlayang lalu slahnya ruskan ngan grakan mnggulng k pan an skap akhr yang lakukan aalah jongkok mrupakan jns snam lana…
a. Hansan
b. Lompa harmau
c. Lompa kangkang
. Hasan

20. Pnmpaan angan rlalu jauh blakang shngga skapnya salah an ak mmbua olakan mrupakan ksalahan paa grakan ….
a. Mroa
b. Gulng
c. Kayang
. Gulng blakang

21. Prkakas unuk mlakukan lompa harmau yau …
a. P lonca
b. Kua-kua brplana
c. Balok an
. Tang lonca

22. Grakan snam lana yang mnukung grakan mroa yau….
a. Skap mlnng
b. Skap brbarng uuk
c. Skap lln
. Skap angka ubuh

23. Skap baan yang bnar paa grakan kayang yau …
a. Bbas
b. Spr Busur
c. Lurus
. Mmbnuk Sku

24. Grakan mroa brumpu paa ….
a. Dua kak
b. Sau kak
c. Dua angan
. Dua angan an ua kak

25. Tujuan lahan kayang yau unuk mlah …
a. Oo baan
b. Oo pnggang
c. Oo angan
. Oo pru

26. Tmpa unuk brlah snam namakan….
a. Rng
b. Vlorom
c. Papokan
. Gmnasum

27. Kka mlakukan grakan roll pan, bagan ubuh yang mnynuh maras rlbh ahulu yau …
a. Tngkuk
b. Pru
c. Punggung
. Kpala

28. Snam lana juga sbu ngan slah …
a. Tgr sprong
b. Floor xrcss
c. Koprol
. Car whl

29. Forwar roll mrupakan  suau grakan yang awal ngan mngambl awalan brlar an lanjukan ngan mlakkan….
a. Punggung
b. Pnggul
c. Kua angan
. Kua kak

30. Grakan snam lana yang skap prmulaannya aalah mnghaap k sampng sasaran yau ….
a. Hansprng
b. Mroa
c. Salo
. Tgr sprong

31. Poss kak yang brumpu paa mpa k alam kaaan rbalk ngan mrgang an mngangka bagan pru an panggul mrupakan jns snam lana…
a. Hansan
b. Lompa harmau
c. Lompa kangkang
. Kayang

32. Skap ur rlnang yang kmuan kua kak angka kras aas (rapa) brsama-sama, ngan pnggang opang kua angan an punak ap mnmpl paa lana mrupakan jns snam lana…
a. Mroa
b. Lompa harmau
c. Skap lln
. Kayang

33. Grak mmuar ubuh ar skap mnyampng ngan umpuan grakan paa kua kak an angan mrupakan jns snam lana…
a. Mroa
b. Lompa harmau
c. Lompa kangkang
. Kayang

34. Skap lln mrupakan skap mluruskan baan ngan skap ….
a. Baan an kak lurus
b. Kua kak rapa kaas
c. Kua kak buka slbar bahu
. Baan gak aas

35. Poss man yang mmbanu saa mlakukan gulng k pan braa paa…
a. D sblah kanan maras
b. D blakang yang mlakukan brgulng
c. D pan yang mlakukan brgulng
. D sampng yang mlakukan brgulng

36. Skap lln mrupakan salah saru grakan snam lana yang brujuan unuk mlah ….
a. Daya ahan
b. Kkuaan
c. Klncahan
. Ksmbangan

37. Skap awal Roll pan apa lakukan ngan ua cara, yau …
a. Skap rlnang an brr
b. Skap jongkok an brbarng
c. Skap jongkok an brr
. Skap brr an rlnang

38. Saa mlakukan gulng pan, jarak anara kua angan ngan ujung kak yau….
a. Kra-kra 60 cm
b. Kra-kra 50 cm
c. Kra-kra 30 cm
. Kra-kra 40 cm

39. Kka akan mlakukan Roll Blakang, poss baan yang bnar aalah…
a. D sblah kanan maras
b. D sampng maras
c. Mmblakang maras
. D pan maras

40. Bagan ubuh yang harus mnapa proras alam mlakukan pmanasan alam mlakukan gulng pan an gulng blakang aalah ….
a. Oo-oo pru
b. Oo-oo lhr
c. Oo-oo kak
. Oo-oo lngan

41. Prnyaaan bawah n yang bukan rmasuk cr grakan mroa yau ….
a. aa fas angan mmgang kak
b. Fas rakhr kua kak mnara brsamaan
c. Fas uama angan brgrak brganan
. Aa fas poss baan rbalk

42. Suau sauan grakan yang rr ar bbrapa grakan yau, mlakukan han san ngan brpuar paa sumbu gak an nolak ngan k 2 angan umpuan paa saa k 2 kak akan mnara lana mrupakan jns snam lana…
a. Mroa
b. Salo
c. Skap lln
. Roun off

43. Kka mlakukan grakan brgulng k blakang , kpala mnunuk k aa , lakukan paa saa …
a. Kua angan mmgang maras
b. Kua angan brumpu paa maras
c. Panggul mnara aas maras
. Kua angan brslang paa maras

44. Ksalahan umum yang srng rja paa saa mlakukan grakan kayang yau ….
a. Pnmpaan sku-sku angan rlalu kluar gars lbar baan
b. Ksmbangan ak rjaga an olng karna mnara ngan mnggunakan luu
c. Bahu ak lakkan aas maras saa angan bngkokkan
. Skap kpala yang rlalu mnngaah

45. Mmbrkan prolongan paa roll blakang ngan cara mngangka….. psnam.
a. Tngkuk
b. Panggul
c. Tangan
. Pnggang

Soal Essay Snam Lana
1. Jlaskan ujuan orng mlakukan snam lana!
2. Jlaskan nang grakan skap lln!
3. Sbukan bnuk-bnuk lahan snam lana !
4. Apa yang mnybabkan ssorang mlakukan ksalahan alam mlakukan skap lln ?
5. Sbukan unsur-unsur grakan yang aa paa snam lana !
6. Apa yang maksu ngan grakan mroa ?
7. Sbukan grakan-grakan snam lana!


Kunc Jawaban Soal nang Snam Lana

Jawaban Soal Essay
1. Mmbnuk knahan ubuh supaya mmpunya bnuk ubuh yang al, an mmbnuk sra  mngncangkan oo ubuh
2. Skap lln aalah skap yang bua ar skap smula ur lnang, lalu mngangka kua kak lurus (rapa) k aas ngan poss kua angan mnopang pnggang.
3. gulng pan, kayang, skap lln, gulng blakang, brr ngan kpala, mroa, an brr ngan angan.
4. kurangnya fokus, kurangnya ksmbangan, an kurang prcaya r.
5. brpuar uara, mnggulng, mlompa, mnumpu ngan angan aau kak unuk mmprahankan skap smbang aau kka mlonca k pan/ k blakang.
6. Grakan mroa aalah suau grakan puaran baan 90 raja k sampng ngan poss baan rbalk (kpala braa bawah), ngan umpuan kua angan ngan kak rbuka aau lbar
7. Salo k blakang (Back Summr vaul), Ksmbangan luu brgulng (squa roll), Lnng angan k blakang (flk flak), Brr ngan kpala (kopsan), Gulng k blakang (backwar roll), Lnng angan (hans san ovrslag), Salo k pan (Summr vaul), Gulng lnng (roll kp), Gulng k pan (forwar roll), Lnng angan puar (roun off), Lompa harmau (gr sprong), Skap lln, Kayang (brug), Mroa, Lompa kan (snuck), Lompa jongkok, Lompa kangkang,

Orang lan juga mmbuka : 

1. 50 Soal Plhan Gana Snam Lana & Jawaban K13

2. Soal Pnjasks Khusus Snam Irama (Rmk) an Jawaban

Jawaban Soal Plhan Gana

1 C 10 C 19 B 28 B 37 C

2 B 11 A 20 D 29 C 38 D

3 B 12 B 21 A 30 B 39 C

4 C 13 C 22 D 31 D 40 B

5 C 14 B 23 B 32 C 41 A

6 B 15 C 24 C 33 B 42 D

7 C 16 D 25 B 34 B 43 C

8 C 17 C 26 D 35 D 44 D

9 D 18 A 27 A 36 D 45 B

Lnk : Downloa jawaban plhan gana nang snam lana

Dmkan soal pnjasks nang snam lana an kunc jawaban. Jka pmnaca ak puas ngan soal nang snam lana yang kam paparkan aas, ana apa mmbuka soal lan nang snam aau nang mapl pnjasks paa arkl rka.

Brbag

Paa saa grakan roll pan paa poss pnggang mnynuh maras poss kua angan mana?

Gulng pan
Poss kua angan kuk sampng baan ngan kua lapak angan braa sampng lnga an mnghaap maras. Tunukkan kpala k pan hngga agu hampr mnynuh aa. Slah u lanjukan ngan mlakukan grakan brgulng k pan.

Bagamanakah poss kua angan saa mlakukan gulng pan?

Poss kua angan saa mlakukan gulng pan aalah. Poss angan lurus kaa ngan skap gak paa baan. Bungkukkan baan kpan hngga angan mnynuh maras. Masukkan kpala anara kua angan hngga agu mnynuh aa.

Apa yang prama mnynuh maras saa gulng pan?

Paa grak gulng pan anggoa baan yang lbh ahulu mnynuh maras slah angan yau ngkuk. Aapun, grakan gulng pan rmasuk alam pola grak omnan yau puaran. Grakan mnggulng k pan mmrlukan unsur ksmbangan, agar poss baan saa brgulng ak brgoyang k sampng.

Paa grakan snam lana aau roll pan anggoa ubuh manakah yang harus mnynuh aa?

Usahakan agu mnynuh aa, agar bagan ngkuk mnynuh maras ngan bak. 4. Bahu snuhkan k maras an mulalah brgulng. 5. Slah mlakukan gulng pan, poss ubuh kmbal brr gak.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *