Pada 1960 presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu dan segera membentuk DPR -GR karena


Pmlu ahun 1955 srng kal nla sbaga pmlu palng mokras yang prnah laksanakan alam sjarah Inonsa. Pmlu n laksanakan paa masa pmrnahan Or Lama (slah pmrnahan Or Baru unuk mmbrkan labl paa pmrnahan Sukarno). Masa pmrnahan Or Lama ak rlalu panjang, hanya brahan slama 20 ahun, rhung mula ar ahun 1945 kka Bung Karno an Bung Haa mmproklamrkan brrnya ngara Rpublk Inonsa hngga ahun 1965 yang ana ngan prswa brarah pmbronakan PKI. Plaksanaan pmlu mokras juga braa paa ark ulur kpnngan polk, rmasuk prbaan sng anara w unggal, Bung Karno an Bung Haa, ruama brkaan ngan aa laksana polk an pmrnahan.

Prbaan palng kras aa paa saa Bung Karno mngngnkan aanya pmbangunan karakr bangsa sblum laksanakan pmlu, sangkan sau ss, Bung Haa mmlk kyaknan bahwa aa khupan mokras harus sgra laksanakan. Paa akhrnya pmlu laksanakan brasarkan Makluma no X aau yang knal sbaga Makluma X aau Makluma 3 Novmbr 1945 (Dk, 13/03/2018). Makluma n anaangan olh Wakl Prsn Mohamma Haa, ujuannya agar banyaknya alran yang braa masyaraka apa rsalurkan k alam para polk. Mnjlang Inonsa mrka, palng ak rapa ga kkuaan uama, yakn kkuaan Islam, Nasonals, an Sosals/Marxs.

Prbaan olog yang braa masyaraka suah rpakan bahkan sblum ngara Rpublk Inonsa brr. Hal n apa rlacak anaranya mlalu ulsan Sukarno ngan juul “Nasonalsm, Islamsm, an Marxsm” yang mua alam sura kabar Suluh Inonsa Mua ahun 1926. Tulsan Sukarno paa akhrnya mnunjukkan bagamana prgulaan ologs yang rja paa masa awal-awal kmrkaan (lbh lanju baca: Sukarno, (2005), D Bawah Bnra Rvolus, Jakara: Yayasan Bung Karno). K pan, pluralas n mnorong rbnuknya mulpara awal-awal rbnuknya Rpublk Inonsa. Dalam orsas rka ngan para polk an pmlu, plhan rhaap para polk laarblakang olh sbrapa ka prfrns polk ar pmlh ngan para yang plhnya (Dalon, 2011; Kroh, 2009; van r Ejk, Schm, & Bnr, 2005).

Gjolak Pmlu 1946

Dsyahkannya Makluma X rspon ngan anusas. Tak lama slah u bbrapa para polk rkan akhr ahun 1945: Para Komuns Inonsa (PKI) paa 7 Novmbr 1945, susul Para Buruh Inonsa (PIB) an Para Rakya Jlaa (PRJ) paa 8 Novmbr 1945, Para Krsn Inonsa (Parkno) an Para Sosals Inonsa (PSI) anggal 10 Novmbr 1945, Para Rakya Sosals (PRS) anggal 20 Novmbr 1945, Para Kaolk Rpublk Inonsa (PKRI) anggal 8 Dsmbr 1945, an Para Marhan Inonsa (Prma) sra Para Nasonal Inonsa (PNI) paa anggal 17 Dsmbr 1945 (Kompas, 29/06/2021). Sblumnya, suah rapa para Majls Syura Muslmn Inonsa (Masyum) yang mrupakan hasl kongrs Uma Islam Inonsa yang slnggarakan paa 7-8 Novmbr 1924 Yogyakara (Kompas, 29/06/2021). Paa awalnya makluma X sapkan unuk prhlaan mokras prama aau pmlu prama Inonsa paa bulan Januar 1946, namun anangan ksrnal an nrnal awal brrnya ngara cukup bsar, rmasuk anaranya pmbronakan-pmbronakan arah, hngga prsoalan kmbalnya upaya pnjajahan ar pasukan skuu. Kua fakor rsbu mnja pnghalang uama laksanakannya pmlu awal ahun 1946.

Masuknya Inonsa alam rvolus fsk ak mmungknkan rbnuknya sablas polk m mmprknalkan RUU Pmlu. Paa pro 1945 hngga 1955, rapa bbrapa prosas yang pnng. Paa pro n, rapa pngsahan UUD 1945 olh PPKI paa anggal 18 Agusus 1945. Sjak 27 Dsmbr 1949 brlaku konsus Rpublk Inonsa Srka (RIS) yang mrupakan kspakaan Konfrns Mja Bunar paa 23 Agusus 1949 hngga 2 Novmbr 1949. Paa anggal 17 Agusus 1950, RIS bubarkan an mnja Rpublk Inonsa ngan mmbrlakukan UUD Smnara 1950 (UUDS 1950) yang mnganu ssm parlmnr. UUDS mrupakan konskuns ar bubarkannya RIS sbaga konskuns ar mo bsar-bsaran mnunu kmbalkannya Inonsa mnja Ngara Ksauan Rpublk Inonsa. UUDS 1950 akan ubah olh wan konsuan yang plh mlalu pmlu (Kompas, 18/08/2020).

Prsoalan lan aa paa banyaknya kabn yang jauh paa pro n. Paa pro 1950-1959, rcaa rapa ujuh kal prganan kabn yakn Kabn Nasr (Spmbr 1950-Mar 1951), Kabn Sukman (Aprl 1951-Fbruar 1952) Kabn Wlopo (Aprl 1952-Jun 1953), Kabn Al Sasroamjoyo I (Jul 1953-Agusus 1955), Kabn Burhanun Harahap (Agusus 1955-Mar 1956), Kabn Al Sasroamjoyo II (Mar 1956-Mar 1957), an Kabn Juana (Mar 1957-Jul 1959). Pro panjang n rbag mnja ua, yakn pro sblum pmlu 1955 an slah 1955. Prsoalan sblum pmlu 1955 aa paa kgagalan unuk mnorong RUU Pmlu parlmn. Bbrapa anggoa DPR aku khlangan kursnya parlmn. Dsakan rhaap pmlu smakn mngua slah prswa 17 Okobr 1952, kka nara mmna pmbubaran DPRS ngan cara mngarahkan moncong mram k sana. UU sahkan paa masa Kabn Al Sasroamjoyo I yang klak mngumumkan kom pmlhan pusa (Kompas, 18/08/2020; Fh, 2006).

Raa-raa usa kabn ak sampa sau ahun. Slan rvolus fsk, konsolas mokras mnapakan anangannya. Mnjlang pmlu 1955, rapa kgangan anara Dwan Prwaklan Rakya Smnara (DPRS) an klompok brsnjaa yang mnunu pmbubaran DPRS. Pmbnukan DPRS yang lakukan brsamaan ngan lahrnya NKRI nla ak mokras an pnuh kpnngan polk masa RIS. Akba kgangan rsbu, orong scara cpa plaksanaan pmlu ngan sahkannya UU pmlu paa Aprl 1953 yang mngaur pmlhan DPR an anggoa Dwan Konsuan (Tro, 14/06/2020). Scara nasonal, pmlu 1955 mrupakan pmlu nasonal prama, namun paa ahun 1946 lah lakukan pmlu lgslaf rgonal Kr an Surakara. Pmlu juga glar paa 1951 an 1952 Mnahasa, Sangr-Talau, Makassar, an Yogyakara. Klak pmlu-pmlu rgonal n mnja rujukan plaksanaan pmlu nasonal/pmlu 1955 (Dk, 13/03/2018).

Pmlu 1955

Pmlu 1955 laksanakan paa ra Prana Mnr Al Sasroamjoyo, yang kmuan mngunurkan r (Tmpo, ). Jumlah para psra pmlu rcaa mncapa 172 para polk an 16 arah pmlhan, sra jumlah pmlh sbanyak 43.104.464 jua jwa. Kurs parlmn yang prbukan brjumlah 260 kurs DPR an 520 kurs Konsuan, sra 14 wakl golongan mnoras yang angka olh pmrnah (Kompas, 20/02/2018; Kompas, 06/02/2020). Ssm yang gunakan alam pmlu 1955 aalah ssm prwaklan proporsonal. Arnya pmbagan jumlah kurs asarkan paa jumlah pnuuk wlayah rsbu. Dngan ssm n, maka sap arah mnmum mnapakan jaah 6 kurs Konsuan an 3 kurs DPR. Paa pmlu kal n, anggoa TNI an Polr prbolhkan unuk uru brparspas (Kompas, 06/02/2020; Tro, 17/04/2019). Salah sau caaan yang mnark aalah cukup banyak anggoa TNI yang mmlh PKI paa waku u. In sbabkan olh agna populs yang awarkan olh PKI (Tro, 17/04/2019).

Foo-1. Sorang Pugas Sang Mnaa P-P Sura Suara, 23 Jul 1955. Sumbr: ANRI, Kmpn Jakara No. 550723 FG 3-13. (Pamungkas, 2019:45)

Dar cakupan wlayah, plaksanaan pmlu mncakup 208 arah kabupan, 2.139 kcamaan, an 43.429 sa. Dalam kns plaksanaannya, pmlu lakukan alam ua glombang. Glombang prama unuk mmlh anggoa DPR (paa anggal 29 Spmbr 1955) yang ku olh 29 para polk an nvu. Glombang kua unuk mmlh anggoa wan Konsuan (15 Dsmbr 1955). Dar ss pmbayaan, pmlu 1955 mmakan baya 479 jua rupah unuk kprluan prlngkapan kns, mlpu pmbuaan koak suara an honorarum pana pnylnggara (Kompas, 06/02/2020).

Pana Pmlhan Inonsa (PPI), mrupakan pnylnggara pmlhan umum paa ahun 1955 yang pmbnukannya unjuk olh Prsn paa lvl pusa, sangkan paa ap arah pmlhan unjuk mlalu kmnran khakman ngan nama Pana Pmlhan. Paa lvl kabupan/koa pana pmlhan unjuk olh kmnran alam ngr ngan nama Pana Pmlhan Kabupan. Paa ap kcamaan rapa pana yang namakan sbaga Pana Pmunguan Suara, sangkan paa ngka sa rapa Pana Pnafaran Pmlh yang brugas unuk mnaa sapa yang mmlk hak plh.

Kala u, kuanya frks anar-para mmbua banyak nyawa pana pmlhan Inonsa rancam. Trcaa rapa 12 orang PPI gugur alam ugas, sangkan 10 pana pnylnggara pmlu Brbs uga culk an bunuh olh oknum yang mncoba mngacaukan pross pmlhan umum kala u (Tro, 23/04/2019). Mskpun pross pmlhan umum mrupakan wuju kanalsas konflk polk yang brsfa fsk namun fakanya alam pross rsbu ak spnuhnya rbbas ar ancaman-ancaman fsk. Tnu kuncnya aa paa nralas pnylnggara pmlu. Trlbh paa bbrapa pmlhan umum yang smpa slnggarakan Inonsa spr paa ahun 1977 unsur para polk smpa mnja anggoa PPI.

Pmlu ahun 1955 nla sbaga pmlu yang palng mokras, mngnga alam pmlu kal n parspas an pngawasan olh publk rhaap plaksanaan pmlu buka sbsar-bsarnya. Paa pmlu 1955, kampany lakukan ngan cara yang sanga mrah, rapa kampany jalan raya, aa pula yang mnggunakan cara kampany ngan mngglar rapa umum. Banyak pagang yang basanya rama braa skar koa Jakara, mmlh pulang unuk apa mnggunakan hak plh, akbanya koa Jakara yang basa rama mnja sp. Trapa glombang muk bsar-bsaran m mnggunakan hak plh. Bahkan paa anggal 28 Spmbr 1955 (shar sblum pmlhan) banyak warga yang blum mnrma sura pmbrahuan, shngga mrka banyak aang k kanor klurahan unuk mmna sura suara. Anusasm warga sanga ngg, bahkan warga yang mash braa aas kapal, uru brlabuh unuk apa mmbrkan hak suaranya. Pun mkan ngan para ahanan Sumara Uara (Anara, 1/04/2019). Tak mnghrankan apabla ngka parspas pmlu kal n cukup ngg.

Foo-2. Dafar Hasl Pmlh Anggoa DPR ahun 1955, Jakara 1 Mar 1956. Sumbr: ANRI, Kmpn Jakara No. 560301 FG 18 (Pamungkas, 2019:141)

Paa Pmlu DPR, rapa 37.875.299 jua jwa (87,65 prsn) orang yang mnggunakan hak plhnya ar 43.104.464 afar pmlh ap. Dar 87,65 prsn parspas, sbsar 91,54 prsn suara sah. Sangkan 6 prsn warga yang ak mnggunakan hak suaranya mlpu orang yang sanga ua an sanga sak, juga warga yang rancam kamanannya. Aapun sbsar 2,5 prsn warga ak mnggunakan hak plhnya karna mnnggal una (Kompas, 06/02/2020; Dk, 13/03/2018). Sangkan paa Pmlu Konsuan, warga yang mnggunakan hak plhnya skar 89,33 prsn ar afar pmlh ap. Dar prsnas rsbu, sura suara sah sbsar 87,77 prsn aau lbh bsar sk ar pmlh DPR (Dk, 13/03/2018).

Kalau plaksanaan Pmlu 1946 rknala olh aanya rvolus fsk kmrkaan, maka paa pmlu ahun 1955 rapa prsoalan kamanan alam ngr. Kka pmlu laksanakan, mash rapa pmbronakan DI/TII (Darul Islam/Tnara Islam Inonsa) yang kka plaksanaan pmlu sang mnybar k Jawa Bara, sbagan wlayah Sumara an Sulaws. DI/TII mrupakan sbuah grakan yang brujuan unuk mnrkan ngara yang mngakkan syara Islam Inonsa. Grakan n knal pula sbaga grakan Ngara Islam Inonsa (NII). Awal muasal kmunculan grakan n sbaga rspons kkcwaan rhaap pmrnahan, karnakan ahun 1948 Inonsa rka ngan prjanjan Rnvll yang mmbua Jawa Bara masuk k alam bagan wlayah Blana. Pmbronakan n mula ar Ach yang kmuan mnybar k bbrapa wlayah spr Jawa Bara, Jawa Tngah, Sulaws Tngah an Kalmanan. Grakan n rbnuk arah Taskmalaya paa anggal 7 Agusus 1949 olh Karosowrjo (Kumparan, 14/12/2020).

Gangguan kamanan lah muncul sjak masa prsapan pmlu, gangguan rsbu aa alam bnuk gangguan srbus logsk an pnaaan pmlh, mskpun gangguan yang aa alam skala kcl, unuk arah yang ak mnapakan gangguan kamanan. Aapun bag arah yang mnapakan gangguan kamanan, spr Ach, Sumara Uara, Sulaws Slaan, an bbrapa kcamaan Taskmalaya, pross pnafaran brlangsung lbh lama.

Knala lan aa paa bbrapa sa Kalmanan yang pnuuknya bua huruf. Pmlu 1955 ak hanya mnja arna konsas polk, mlankan juga mrupakan arna bag psra pmlu unuk mngmban ms (moral) mngnaskan bua huruf sbsar 97 prsn mlalu pnkan polk (RMOL Jang, 30/01/2021; Dk, 13/03/2018). Gangguan lan aalah rjanya ror rhaap pnylnggara pmlu, bbrapa wlayah anggoa PPI culk an bahkan bunuh. D Yogyakara (anggal 12-13 Januar 1954) msalnya, anggoa Masyum yakn Ka Mansjur banu Waran warga Snolo, Haj Moh. Dmja warga Munlan, Noosoarmo (lurah Dsa Was), Hasaja (Pmbanu Lnan Saf Rg. I Ba. XIII), an Baroj (pgawa STP Ngr Was) laporkan akan mlakukan pnculkan an pnggarongan rhaap okoh rkmuka yang mnyokong pmrnah (PNI, PKI, an lannya) wlayah rsbu (Tro, 23/04/2019).

D ngah gangguan kamanan, pmlu 1955 brhasl laksanakan ngan mnghaslkan PNI sbaga para pmnang unuk anggoa DPR ngan 8.434.653 suara (22,32 prsn) ngan 57 kurs, susul Masyum ngan 7.903.886 suara (20,93 prsn) aau sara 57 kurs, NU ngan 6.955.141 suara (18,41 prsn) aau 45 kurs, an PKI ngan 6.179.914 suara (16,36 prsn) aau 39 kurs. Ssa para lannya mnapakan prsnas bawah 3 prsn (lha abl 1).

Tabl-1. Hasl Pmlu 1955 unuk Anggoa DPR

Hasl ak brba jauh aa paa pmlh anggoa wan Konsuan. PNI sbaga para pmnang ngan 9.070.218 suara (23,97 prsn) ngan 119 kurs, susul Masyum ngan 7.789.619 suara (20,59 prsn) aau sara 112 kurs, NU ngan 6.989.333 suara (18,47 prsn) aau 91 kurs, an PKI ngan 6.232.512 suara (16,47 prsn) aau 80 kurs, an PSII ngan 1.059.922 suara (2,80 prsn) aau 16 kurs. Ssa para lannya mnapakan prsnas bawah 3 prsn (lha abl 2).

Tabl-2. Hasl Pmlu 1955 unuk Anggoa Konsuan

Kala u scara faco Sokarno unjuk sbaga prsn slah aanya kr prsn paa ahun 1959. Brasarkan UUD 1945 sblum amanmn, Prsn mmlk masa jabaan slama lma ahun an plh olh MPR mlalu suara rbanyak alam pmunguan suara olh sluruh anggoa MPR. Sangkan mlalu Kapan MPRS No. III/MPRS/1963 Sokarno angka sbaga Prsn sumur hup. Msk slahnya kapan rsbu cabu ngan MPRS No. XVIII/MPRS/1966.

Aapun wan konsuan yang rplh mlalu pmlu 1955 brugas unuk mnyusun UUD Smnara 1950. Paa pmlu 1955, paa prkmbangannya, wan konsuan srng kal mngalam alock, shngga klak muncul kr Prsn 5 Jul 1959 yang mmbubarkan wan konsuan an mngmbalkan UUD mnja UUD 1945. Dkr n kukuhkan scara aklamas olh DPR paa 22 Jul 1959 (Kompas, 18/08/2020).

Hlangnya Pmlu 1960

Hasl pmlu 1955 ak mnghaslkan sablas polk. Banyak kabn yang jauh bangun an mnapakan mos ak prcaya ar klompok oposs. Hal n rlha ar pnknya usa kabn yang ak mncapa lbh ar ua sngah ahun. Kabn Al Sasroamjojo II hanya brlangsung 1 ahun, 24 Mar 1956 hngga 8 Aprl 1957. Kabn Djuana bahkan hanya brlangsung 3 bulan. Slan u, rapa alock pmbahasan pngganan UUDS 1950 wan konsuan yang brujung paa kluarnya kr Prsn 5 Jul 1959 (Kompas, 29/06/2020). DPR hasl pmlu 1955 juga bubarkan slah DPR mnolak rancangan APBN ar pmrnah (Dk, 13/03/2018). Dkr 5 Jul 1959 mnana Inonsa yang kmbal k UUD 1945. Akba ar kr n aalah ak aanya pmlu yang sharusnya laksanakan paa ahun 1960. Dkr 5 Jul 1959 paa asarnya mrupakan pralhan kkuasaan unuk mnuju mokras rpmpn sra por gagalnya mulpara hasl pmlu 1955.

Pralhan kkuasaan brkunya rja slah prswa 30 Spmbr 1965. Sjarah prswa rsbu mmlk banyak vrs. Mnuru vrs pmrnahan Or Baru, u aalah pmbronakan yang nsas olh PKI, sangkan alam vrs yang lan, a mrupakan upaya kua, rmasuk aanya campur angan Amrka Srka (lha: Roosa, J., 2008, Dalh pmbunuhan massal: Grakan 30 Spmbr an kua Suharo. Noboycorp.). Salah sau argumnas juga mnkankan bagamana kkacauan alam ngr Inonsa, paska pao Sukarno markas bsar PBB paa anggal 30 Spmbr 1960 ngan juul “To Bul h Worl a Nw”. Bbrapa brargumn bahwa n mrupakan salah sau sbab Sukarno kua.

Suas pmbronakan pnuh arah n mnorong nsablas polk an kamanan anah ar, bahkan slah prswa grakan 30 Spmbr 1965, nsablas mash rja. Hal n yang kmuan mnorong Prsn Sukarno unuk mnanaangan sura anggal 11 Mar 1966 (klak knal sbaga Suprsmar) yang snya mmbrkan nsruks kpaa Panglma Komano Opras Kamanan an Krban (Pangkopkamb) Lnan Jnral Soharo unuk mngambl nakan yang anggap prlu alam pngamanan ngara (Tro, 11/03/2019). Klak Soharo mlakukan kua mrangkak ngan cara mnguasa parlmn yang paa saa u mnolak laporan pranggungjawaban Sukarno yang br juul Nawaksara yang paparkan 22 Jun 1966. Kua mrangkak mrupakan kua olh Soharo aas Sukarno yang lakukan scara brahap. Prama, mnyngkrkan psangnya Angkaan Dara. Kua, mmbubarkan PKI yang mrupakan rval rbra nara saa u. Kga, mlmahkan kkuaan pnukung Sukarno ngan mnangkap 15 mnr yang loyal rhaap Sukarno. Kmpa, mngambl alh kkuasaan ar Sukarno, paa ahun 1967 sbaga pjaba prsn, an ahun 1968 sbaga prsn) (LIPI, 04/02/2008). Slah Soharo brkuasa, pmlu slanjunya baru laksanakan paa ahun 1971.

Pmlu (Pmlu 1971) n banyak krk sbaga pmlu smu, mngnga aanya nsrumn ngara yang mngaur pmlu. Banyak pjaba parmn alam ngr yang krahkan sbaga pana pmlu. Jjarng pmrnah juga gunakan unuk mmbrkan uang kpaa masyaraka agar mmlh Golkar. Tmpa Pmunguan Suara (TPS) pun jaga ka olh apara kpolsan an nara. Paahal pmlu 1971 mrupakan momnum pnng karna mash ku olh cukup banyak konsan: 9 para polk an 1 organsas masyaraka. Psra pmlu rsbu anara lan Para Kaolk, Para Nahlaul Ulama (PNU), Para Syarka Islam Inonsa (PSII), Para Krsn Inonsa, Para Musyawarah Rakya Banyak (Murba), Para Nasonal Inonsa (PNI), Para Islam PERTI, Para Ikaan Pnukung Kmrkaan Inonsa, an Para Muslmn Inonsa, ambah Golongan Karya (Golkar) sbaga organsas masyaraka (Tro, 12/04/2019). Paa ahun 1973, aau ua ahun slah pmlu 1971, MPR mngluarkan kapan GBHN yang mngaskan pnngnya organsas yang “sjns” unuk gabungkan (Tro, 13/04/2019). Kbjakan n yang klak knal ngan fus 3 para, yakn mnyrhanakan para mnja ga, Para Dmokras Inonsa, Golongan Karya, an Para Prsauan Pmbangunan. Mlalu konrol polk n, msn kkuasaan Or Baru apa langgngkan.

Caaan Pmlu 1955

Barangkal hal yang apa mnja caaan pnng ar plaksanaan pmlu 1955 aa paa bagamana pmlu ahun 1955 kua ngan nuansa ologsnya. Tak apa pungkr bahwa masa-masa awal kmrkaan Inonsa ana ngan banyaknya prnangan ologs yang ajam. Bahkan pa prbaan pmkran an ologs rsbu mrnang luas ar nasonalsm rakal, rasonalsm Jawa, sosalsm mokra, hngga Islam . Prnangan ologs yang kras nlah yang ampaknya uru mnorong parspas pmlh yang sanga ngg alam pmlhan anggoa DPR an Konsuan.

Brba ngan konks saa n, paa pmlu paska rformas aau pmlu rakhr (Pmlu 2019), parspas yang ngg ampaknya lbh banyak orong olh prakk polk populs, rmasuk mnorong populsm kanan aau kr. Snmn rhaap nvu yang brsang, yang mmbua parspas pmlh mnngka. Tnu hal n mmbuuhkan buk mprs yang lbh mmaa.

Kua, hal yang barangkal pnng aa paa prbaan olog yang rmanfsas paa bragam para polk. Prbaan n yang kmuan mnorong kjlasan poss para polk alam kbjakan publk parlmn. Hal nlah yang mnja klmahan alam pmlu-pmlu paska Or Baru, ak aanya kjlasan poss para polk alam kbjakan. Kakjlasan poss para nlah yang scara ak langsung akan mnurunkan kualas pmbuaan kbjakan, sra mlmahkan kualas rprsnas polk warga ngara parlmn.

Klmahan alam pnylnggaraan Pmlu 1955 rapa paa kuanya polk alran an prarungan kpnngan shngga paa bbrapa kasus warna ngan aks pnculkan hngga pmbunuhan paa pnylnggara pmlu. Msk ampak ar aanya Makluma X mnybabkan umbuhnya para-para polk baru, namun fragmnas yang muncul cukup bsar shngga alam masa slah rvolus fsk, ssm prpolkan Inonsa sul mnmukan kaa konsnsus paa hal-hal yang brsfa mnasar. Hal rsbu rcrmn ar jauh bangunnya Prana Mnr yang mmlk masa jabaan sngka shngga ak smpa mmbahas hal-hal yang brsfa nasonal kbangsaan. Trlbh caaan sbaga pmlu prama Inonsa, nu banyak klmahan mngnga Inonsa mash mncar bnuk klmbagaan mokras polk yang ssua. Namun, ngah bbrapa kkurangan yang muncul rsbu, pmlu 1955 ap rcaa sbaga pmlu yang palng mokras an sukss ngan nggnya ngka parspas pmlh.

Rfrns

Anara, 1 Aprl 2019, Pmlu ar masa k masa, hps://www.anaranws.com/bra/818593/pmlu-ar-masa-k-masa

Dalon, R. (2011). Lf-Rgh ornaons, conx, an vong choc. In R. Dalon & C. Anrson (Es.), Czns, conx an choc: How conx shaps czns’ lcoral chocs. Oxfor: Oxfor Unvrsy Prss

Dk, 13 Mar 2018. “Pmlu 1955, Pmbukan Rakya Bua Huruf Dpan Maa Duna”. hps://nws.k.com/bra/-3913565/pmlu-1955-pmbukan-rakya-bua-huruf–pan-maa-una

Fh, H & Casls, L. (1988). Pmkran Polk Inonsa 1945-1965. Jakara: LP3ES

Fh, H. (2006). Th cln of consuonal mocracy n Inonsa. Equnox Publshng.

Kompas, 18 Agusus 2020. Laar Blakang Trbnuknya UUD Smnara 1950. hps://www.kompas.com/skola/ra/2020/08/18/140350169/laar-blakang-rbnuknya-uu-smnara-1950?pag=all.

Kompas, 20 Fbruar 2018. Para Polk yang Brarung Pmlu ar Masa k Masa. hps://nasonal.kompas.com/ra/2018/02/20/13275281/para-polk-yang-brarung–pmlu-ar-masa-k-masa?pag=all

Kompas, 29 Jun 2020. “Makluma Pmrnah 3 Novmbr 1945, Lahrnya Para Polk.” hps://www.kompas.com/skola/ra/2020/06/29/110000469/makluma-pmrnah-3-novmbr-1945-lahrnya-para-polk?pag=all.

Kompas, 6 Fbruar 2020. Sjarah Pmlu 1955 Inonsa. hps://www.kompas.com/skola/ra/2020/02/06/170000669/sjarah-pmlu-1955–nonsa?pag=all

KPUD Koa Man, (..), Pmlu 1955. hps://kpu-mankoa.go./pmlu-1955/

Kroh, M. (2009). Th as of ologcal vong: Vor sophscaon an pary sysm complxy. In H.-D. Klngmann (E.). Th comparav suy of lcoral sysms. Oxfor: Oxfor Unvrsy Prss.

Kumparan, 14 Dsmbr 2020. Pmbronakan DI TII Bbrapa Wlayah Inonsa. hps://kumparan.com/bra-har-n/pmbronakan—-bbrapa-wlayah–nonsa-1ul9zqYwqU/full

LIPI, 4 Fbruar 2008. Habs Mans Spah Dbuang. hp://lp.go./bra/habs-mans-spah-buang/2709

RMOL Jang, 30 Januar 2021. Ssm Pmlu 1955 Palng Ial Spanjang Sjarah D Inonsa. hps://www.rmoljang.com/ra/2021/01/30/33834/Ssm-Pmlu-1955-Palng-Ial-Spanjang-Sjarah-D-Inonsa-

Roosa, J. (2008). Dalh pmbunuhan massal: Grakan 30 Spmbr an kua Suharo. Noboycorp.

Sukarno, (2005). D Bawah Bnra Rvolus. Jakara: Yayasan Bung Karno

Tmpo, (..). DPR Dulu an Skarang. hps://nrakf.mpo.co/proyk/pr-ulu-an-skarang/ns.php

Tro, 11 Mar 2019. Sjarah Suprsmar: Sngah Aba Lbh Mash Smpang Sur. hps://ro./sjarah-suprsmar-sngah-aba-lbh-mash-smpang-sur-Y1

Tro, 12 Aprl 2019. “Dmokras Smu alam Sjarah Pmlu Prama Or Baru Tahun 1971”. hps://ro./mokras-smu-alam-sjarah-pmlu-prama-or-baru-ahun-1971-lYX

Tro, 13 Aprl 2019. “Sjarah Pmlu 1977: Takk Fus Parpol ala Soharo & Or Baru”. hps://ro./sjarah-pmlu-1977-akk-fus-parpol-ala-soharo-or-baru-l3V

Tro, 14 Jun 2020. “Pmlu Prama Inonsa Trlaksana Brka Burhanun Harahap”. hps://ro./pmlu-prama-nonsa-rlaksana-brka-burhanun-harahap-fHX

Tro, 17 Aprl 2019. “Sjarah Pmlu 1955: Tnara Punya Hak Plh & Banyak Mncoblos PKI”. hps://ro./sjarah-pmlu-1955-nara-punya-hak-plh-banyak-mncoblos-pk-mbw

Tro, 23 Aprl 2019. “Sjarah Pmlu 1955: Pana Pmlhan Dculk hngga Dbunuh”. hps://ro./sjarah-pmlu-1955-pana-pmlhan-culk-hngga-bunuh-mUz

van r Ejk, C., Schm, H., & Bnr, T. (2005). “Lf-Rgh ornaons an pary choc”. In J. Thomassn (E.). Th Europan vor. Oxfor: Oxfor Unvrsy Prss.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *