Mengapa setelah Indonesia merdeka bangsa bangsa lain masih ingin menguasai Indonesia


Kwajban unuk mngs kmrkaan Inonsa mnghaap anangan yang smakn sul, ruama paa masa Panm Cov-19. Mrujuk paa hasl snsus pnuuk yang lakukan Baan Pusa Sask paa ahun 2020, Inonsa mmlk 270,20 jua jwa pnuuk ngan laju prumbuhan 1,25% pr ahun. Hasl n mnunjukkan bahwa Inonsa mmlk anangan yang bsar alam bang sumbr aya manusa, apalag ngan aanya 70,72% pnuuk yang brusa proukf, yakn 15 hngga 64 ahun. Paa sau ss, jumlah sumbr aya manusa yang bsar mnja anangan, namun apabla klola ngan bak akan mampu mnja pons brupa bonus mograf. Tanangan lan yang haap Inonsa ruama alam upaya mngs kmrkaan aalah ransformas gal paa Rvolus Inusr 4.0 an kakpasan global yang mmcu laju prumbuhan konom mnja sagnan sra prkrakan mnybabkan mnngkanya fs ransaks brjalan shngga brampak pula paa ksjahraan 270,20 jua jwa pnuuk Inonsa, ruama paa pnuuk usa proukf. Slan u, pnuuk Inonsa juga haapkan paa anangan fkvas pnglolaan sumbr aya, prlambaan ransformas srukural, rbaasnya sarana an akssblas, pmnuhan layanan asar pnuuk, sra kmpangan ksjahraan.

Mngacu paa anangan yang sanga bsar rsbu, upaya alam mngs kmrkaan prlu lakukan ngan ssmas brasarkan prnsp mmauh rgulas (rgulaon bas), mnyanarkan paa buk lmah (vnc bas), mngacu paa pngalaman masa lalu (xprnc bas), an mnggunakan lmu pngahuan (scnfc bas) shngga arah an arg mngs kmrkaan ak mnympang. Scara rgulas, Inonsa mmlk Pancasla an Unang-Unang Dasar 1945 sbaga auran hukum rngg. Mngacu paa kua auran rsbu, upaya mngs kmrkaan mmlk arg an ujuan unuk mlnung sgnap bangsa Inonsa, mmajukan ksjahraan umum, mncraskan khupan bangsa, an brparspas alam mlaksanakan krban. Targ an ujuan alam mngs kmrkaan rsbu mmlk krra jka hnak mncapanya, yau mmauh prnah Tuhan Yang Maha Esa, mmanusakan manusa ngan mnjunjung ngg aab, mlakukan krja sama an brsau alam mnjalan khupan, mnyanarkan sgala nakan paa khma kbjaksanaan, sra mngupayakan kalan.

Paa hakkanya, krra, arg, an ujuan suah ruang alam rgulas Inonsa, namun rkaang upaya alam mngs kmrkaan rknala akba pmahaman an pngmplmnasan ujuan sra krra ak brjalan ngan bak. Unuk u, mngs kmrkaan ak hanya mnggunakan prnsp mmauh rgulas, mlankan prlu pula sanaran brupa buk lmah (vnc bas), mngacu paa pngalaman masa lalu (xprnc bas), an mnggunakan lmu pngahuan (scnfc bas) karna paa asarnya mngs kmrkaan mmlk sfa yang nams an pro waku yang panjang. Buk lmah, pngalaman masa lalu, an lmu pngahuan slan rgulas alam mngs kmrkaan prlukan sbaga skap, prlaku, an cara panang alam mmakna kmrkaan shngga akan lbh muah alam rangka mngs, bahkan mmprahankan kmrkaan rsbu. Sbaga conoh, munculnya grakan sparas yang rakal Inonsa mrupakan buk nyaa ar pngalaman masa lalu bahwa rapa kkurangan alam hal pmahaman rhaap lmu pngahuan an rgulas shngga jusru mncra kmrkaan yang apa ngan brsusah payah.

Scara mplmnaf an konksual, ksaaran rhaap anangan yang haap, arg yang hnak capa, an srag yang gunakan sanga prlukan alam mngs kmrkaan. Trlbh saa n Inonsa ngah haapkan paa Panm Cov-19 yang mnybabkan krss sgala bang. Jka alam upaya mnggapa kmrkaan, Inonsa harus mnghaap musuh yang kasa maa brupa pnjajah asng, saa n Inonsa ngah haapkan paa musuh yang ak kasa maa brbnuk vrus alam rangka mngs kmrkaan. Olh sbab u, prlukan langkah-langkah luar basa alam mngs kmrkaan, anaranya mmaham kons yang sang sul shngga slalu brupaya unuk mnngkakan kmampuan yang mlk, mngupayakan proukvas sap har an bran brsang ngan prsangan sha, mmprhakan kons lngkungan skar, bak lngkungan alam maupun lngkungan sosal, mnrapkan ngan os krja yang ngg, mngpankan ngras alam kons ssul apapun, mmbuayakan goong royong, sra mmbasakan unuk slalu fkf an fsn, bak alam blajar maupun alam bkrja.

Upaya-upaya rsbu yakn akan mampu mnngkakan kualas yang mlk, mnyrhanakan prmasalahan yang haap, an mnransformaskan anangan mnja pluang shngga mngs kmrkaan bukan hanya mampu mmprahankan kmrkaan, mlankan mngharkan novas an kravas. Trkn, novas an kravas alam mngs kmrkaan rsbu rcrmn alam kmampuan aapas pnuuk Inonsa yang mngarkan brbaga kolaboras paa Era Nw Normal hngga mrka blajar bag gnras pnrus Inonsa mskpun paa prakknya prlu pngawasan fkfas pnkan yang mrka rsbu. Paa akhrnya, mngs kmrkaan pas akan mnghaap anangan, namun slalu rapa srag alam mplmnas upaya mngs kmrkaan alam rangka mwujukan Inonsa maju yang braula, manr, an brkprbaan brasarkan goong royong.

Mngapa slah Inonsa mrka mash aa prjuangan?

Alasan mash aa prlawanan rhaap pnjajah slah proklamas aalah karna banyak phak asng yang ak mnyuju an ak mngaku kmrkaan Inonsa. Slan u, kbraaan nara pnjajah yang rssa mmbua mrka ngn kmbal brkuasa Inonsa.

Mngapa slah proklamas kmrkaan Inonsa ahun 1945 Blana mash ngn mnjajah Inonsa?

Ja, alasan Blana ngn kmbal brkuasa Inonsa slah proklamas kmrkaan aalah Blana mrasa brhak unuk mnapakan kmbal wlayah Inonsa slah braa bawah pnuukan Jpang.

Apa alasan phak Skuu kmbal ngn brkuasa Inonsa?

Blana ngn mnjajah kmbal Inonsa karna ngn mnguasa sluruh sumbr aya yang aa Inonsa an mmbua ngara bonka. Blana ngn mngmbalkan kkuasannya aas Inonsa.

Mngapa Blana ak mau mngaku kmrkaan Inonsa an ap ngn brkuasa?

Blana mrasa mash brhak aas Inonsa
Kkalahan Jpang ar Skuu mnja salah sau alasan Blana ak mau mngaku kmrkaan Inonsa 17 Agusus 1945. Blana mrasa brhak kmbal mnguasa Nusanara, lanaran Jpang yang sblumnya mnjajah Inonsa, lah kalahkan olh Skuu.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *