Jelaskan Seperti apakah gambaran yang ingin dicapai oleh pembangunan nasional sampai dengan tahun 2025?


Ngara Ksauan Rpublk Inonsa rr ar ujuh blas rbuan pulau, branka suku bangsa an aa saa namun sau ujuan an sau ca-ca brngara sbagamana ruang alam Pancasla an Unang-Unang Dasar Ngara Rpublk Inonsa Tahun 1945. Unuk mlaksanakan an mncapa sau ujuan an sau ca-ca rsbu prlukan suau rncana yang apa mrumuskan scara lbh konkr mngna pncapaan ar ujuan brngara rsbu.

Tujuan ar brngara sbagamana aur alam Pmbukaan Unang-Unang Dasar Ngara Rpublk Inonsa Tahun 1945 aalah mlnung sgnap bangsa Inonsa an sluruh umpah arah Inonsa an unuk mmajukan ksjaraan umum, mncraskan khupan bangsa an ku mlaksanakan krban una yang brasarkan kmrkaan, pramaan aba an kalan sosal.

Sjarah lah mmbukkan bahwa bangsa Inonsa lah mngs kmrkaan ngan brbaga pmbangunan scara mnyluruh sjak kmrkaan Rpublk Inonsa paa anggal 17 Agusus 1945. Brbaga pngalaman brharga prolh slama mngs kmrkaan rsbu an mnja plajaran brharga unuk mlangkah mnuju masa pan yang lbh bak.

Brasarkan Pasal 4 Unang-Unang Nomor 25 Tahun 2004 nang Ssm Prncanaan Pmbangunan Nasonal, Rncana Pmbangunan Jangka Panjang Nasonal susun sbaga pnjabaran ar ujuan bnuknya pmrnahan Ngara Inonsa yang rcanum alam Pmbukaan Unang-Unang Dasar Ngara Rpublk Inonsa Tahun 1945 alam bnuk vs, ms an arah pmbangunan nasonal. Dngan mkan, okumn n lbh brsfa vsonr an hanya mmua hal-hal yang mnasar, shngga mmbr klluasaan yang cukup bag pnyusunan rncana jangka mnngah an ahunannya.

Pmbangunan nasonal aalah rangkaan upaya pmbangunan yang brksnambungan yang mlpu sluruh aspk khupan masyaraka, bangsa an ngara, unuk mlaksanakan ugas mwujukan ujuan nasonal sbagamana rumuskan alam Pmbukaan Unang-Unang Dasar Ngara Rpublk Inonsa Tahun 1945. Rangkaan upaya pmbangunan rsbu mmua kgaan pmbangunan yang brlangsung anpa hn, ngan mnakkan ngka ksjahraan masyaraka ar gnras m gnras. Plaksanaan upaya rsbu lakukan alam konks mmnuh kbuuhan masa skarang anpa mngurang kmampuan gnras yang akan aang unuk mmnuh kbuuhannya.

Pmbangunan Jangka Panjang Nasonal Tahun 2005-2025 mrupakan klanjuan ar pmbangunan sblumnya unuk mncapa ujuan pmbangunan sbagamana amanakan alam Pmbukaan Unang-Unang Dasar Ngara Rpublk Inonsa Tahun 1945. Unuk u, alam 20 ahun mnaang, sanga pnng an mnsak bag bangsa Inonsa unuk mlakukan pnaaan kmbal brbaga langkah-langkah, anara lan bang pnglolaan sumbr aya alam, sumbr aya manusa, lngkungan hup an klmbagaannya shngga bangsa Inonsa apa mngjar krnggalan an mmpunya poss yang sjajar sra aya sang yang kua alam prgaulan masyaraka Inrnasonal.

Dngan aakannya Gars-Gars Bsar Haluan Ngara (GBHN) sbaga poman pnyusunan rncana pmbangunan nasonal an prkuanya oonom arah an snralsas pmrnahan alam Ngara Ksauan Rpublk Inonsa, maka unuk mnjaga pmbangunan yang brklanjuan, Rncana Pmbangunan Jangka Panjang Nasonal sanga prlukan. Sjalan ngan Unang-Unang Nomor 25 Tahun 2004 nang Ssm Prncanaan Pmbangunan Nasonal (SPPN) yang mmrnahkan pnyusunan RPJP Nasonal yang mnganu paragma prncanaan yang vsonr, maka RPJP Nasonal hanya mmua arahan scara gars bsar.

Kurun waku RPJP Nasonal aalah 20 (ua puluh) ahun. Plaksanaan RPJP Nasonal 2005-2025 rbag alam ahap-ahap prncanaan pmbangunan alam prosas prncanaan pmbangunan jangka mnngah nasonal 5 (lma) ahunan, yang uangkan alam RPJM Nasonal I Tahun 2005-2009, RPJM Nasonal II Tahun 2010-2014, RPJM Nasonal III Tahun 2015-2019, an RPJM Nasonal IV Tahun 2020-2024.

RPJP Nasonal gunakan sbaga poman alam mnyusun RPJM Nasonal. Pnahapan rncana pmbangunan nasonal susun alam masng-masng pro RPJM Nasonal ssua ngan vs, ms, an program Prsn yang plh scara langsung olh rakya. RPJM Nasonal mmua srag pmbangunan nasonal, kbjakan umum, program kmnran/lmbaga an lnas kmnran/lmbaga, kwlayahan an lnas kwlayahan, sra krangka konom makro yang mncakup gambaran prkonoman scara mnyluruh rmasuk arah kbjakan fskal alam rncana krja yang brupa krangka rgulas an krangka pnanaan yang brsfa nkaf.

RPJM sbagamana rsbu aas jabarkan k alam Rncana Krja Pmrnah (RKP) yang mrupakan rncana pmbangunan ahunan nasonal, yang mmua proras pmbangunan nasonal, rancangan krangka konom makro yang mncakup gambaran prkonoman scara mnyluruh rmasuk arah kbjakan fskal, sra program kmnran/lmbaga, lnas kmnran/lmbaga kwlayahan alam bnuk krangka rgulas an pnanaan yang brsfa nkaf.

Dalam rangka mnjaga ksnambungan pmbangunan an mnghnarkan kkosongan rncana pmbangunan nasonal, Prsn yang sang mmrnah paa ahun rakhr pmrnahannya wajbkan mnyusun RKP an Rancangan Anggaran Pnapaan an Blanja Ngara (RAPBN) paa ahun prama pro Pmrnahan Prsn brkunya, yau paa ahun 2010, 2015, 2020, an 2025. Namun mkan, Prsn rplh pro brkunya ap mmpunya ruang grak yang luas unuk mnympurnakan RKP an APBN paa ahun prama pmrnahannya yau ahun 2010, 2015, 2020, an 2025, mlalu mkansm prubahan APBN (APBN-P) sbagamana aur alam Unang-Unang Nomor 17 Tahun 2003 nang Kuangan Ngara. Dngan aanya kwnangan unuk mnyusun RKP an RAPBN sbagamana maksu aas, maka jangka waku ksluruhan RPJPN aalah 2005-2025.

Kurun waku RPJP Darah ssua ngan kurun waku RPJP Nasonal. Sangkan prosas RPJM Darah ak apa mngku prosas RPJM Nasonal karnakan pmlhan Kpala Darah ak laksanakan scara brsamaan wakunya sbagamana aur alam Unang-Unang Nomor 32 Tahun 2004 nang Pmrnah Darah sbagamana lah ubah ngan Unang-Unang Nomor 8 Tahun 2005. D sampng u, Kpala Darah palng lamba 3 (ga) bulan slah lank mnapkan RPJM Darah sbagamana aur alam Unang-Unang Nomor 25 Tahun 2004 nang Ssm Prncanaan Pmbangunan Nasonal.

Tujuan yang ngn capa ngan apkannya Unang-Unang nang RPJP Nasonal Tahun 2005-2025 aalah unuk: (a) mnukung koornas anarplaku pmbangunan alam pncapaan ujuan nasonal, (b) mnjamn rcpanya ngras, snkronsas an snrg bak anararah, anarruang, anarwaku, anarfungs pmrnah maupun anara Pusa an Darah, (c) mnjamn krkaan an konssns anara prncanaan, pnganggaran, plaksanaan an pngawasan, () mnjamn rcapanya pnggunaan sumbr aya scara fsn, fkf, brkalan an brklanjuan, an () mngopmalkan parspas masyaraka.

Rncana pmbangunan jangka panjang nasonal wujukan alam vs, ms an arah pmbangunan nasonal yang mncrmnkan ca-ca kolkf yang akan capa olh bangsa Inonsa sra srag unuk mncapanya. Vs mrupakan pnjabaran ca-ca brbangsa sbagamana rcanum alam Pmbukaan Unang-Unang Dasar Ngara Rpublk Inonsa Tahun 1945, yau rcpanya masyaraka yang rlnung, sjahra an cras sra brkalan. Bla vs lah rumuskan, maka juga prlu nyaakan scara gas ms, yau upaya-upaya al unuk mncapa vs rsbu. Ms n jabarkan k alam arah kbjakan an srag pmbangunan jangka panjang nasonal.

Prncanaan jangka panjang lbh conong paa kgaan olah pkr yang brsfa vsonr, shngga pnyusunannya akan lbh mnkbrakan parspas sgmn masyaraka yang mmlk olah pkr vsonr spr prguruan ngg, lmbaga-lmbaga srags, nvu pmkr-pmkr vsonr sra unsur-unsur pnylnggara ngara yang mmlk kompns olah pkr rasonal ngan ap mnguamakan kpnngan rakya banyak sbaga subyk maupun ujuan unuk sapa pmbangunan laksanakan. Olh karnanya rncana pmbangunan jangka panjang nasonal yang uangkan alam bnuk vs, ms an arah pmbangunan nasonal aalah prouk ar smua lmn bangsa, masyaraka, pmrnah, lmbagalmbaga ngara, organsas kmasyarakaan an organsas polk.

RPJP Darah harus susun ngan mngacu paa RPJP Nasonal ssua karakrsk an pons arah. Slanjunya RPJP Darah jabarkan lbh lanju alam RPJM Darah.

Mngnga RPJP Nasonal mnja acuan alam pnyusunan RPJP Darah, Kpala Bappa mnyapkan rancangan RPJP Darah yang susun mlalu Musyawarah Prncanaan Pmbangunan Darah (Musrnbanga).

Rancangan RPJP Darah hasl Musrnbanga apa konsulaskan an koornaskan ngan Mnr Ngara Prncanaan Pmbangunan Nasonal/Kpala Baan Prncanaan Pmbangunan Nasonal (Bappnas). RPJP Darah n apkan ngan Prauran Darah.

Sangkan RPJM Darah mrupakan vs an ms Kpala Darah rplh. RPJM Darah apkan ngan Prauran Kpala Darah ssua ngan knuan alam Unang-Unang Nomor 25 Tahun 2004 nang Ssm Prncanaan Pmbangunan Nasonal.

Ssua ngan Pasal 34 Unang-Unang Nomor 25 Tahun 2004 nang Ssm Prncanaan Pmbangunan Nasonal, RPJM Nasonal an RPJP Darah apa susun rlbh ahulu ngan mngsampngkan RPJP Nasonal sbaga poman.

RPJM Nasonal ahun 2004-2009 suah apkan rlbh ahulu ngan Prauran Prsn Nomor 7 Tahun 2005 sblum Unang-Unang n apkan, ssua ngan Pasal 34 Unang-Unang Nomor 25 Tahun 2004.

Sblum Unang-Unang n apkan, bbrapa arah lah mnapkan RPJP Darah an RPJM Darah. Unang-Unang n ap mngaku kbraaan RPJP Darah an RPJM Darah rsbu. Namun mkan, Unang-Unang n mmbrkan baasan waku bag Pmrnah Darah unuk mnysuakan RPJP Darah an RPJM Darah ssua ngan RPJP Nasonal mnuru UnangUnang n.

Unang-Unang nang RPJP Nasonal 2005-2025 rr ar 5 bab an 9 pasal yang mngaur mngna pngran-pngran, muaan RPJP Nasonal, pmanauan an valuas rhaap plaksanaan RPJP Nasonal an RPJP Darah, an ruang unuk mlakukan pnysuaan rhaap RPJM Nasonal an RPJP Darah yang lah aa ngan brlakunya Unang-Unang nang RPJP Nasonal 2005 – 2025 sra Lampran yang mrupakan sau-ksauan yang ak rpsahkan ar Unang-Unang nang RPJP Nasonal 2005-2025 yang brs Vs, Ms, an Arah Pmbangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jlas.

Pasal 2

Cukup jlas.

Pasal 3

Cukup jlas.

Pasal 4

Cukup jlas.

Pasal 5

Yang maksu ngan RKP an RAPBN ahun prama aalah RKP an RAPBN ahun 2010, 2015, 2020, an 2025.

Prsn rplh pro brkunya ap mmpunya ruang grak yang luas unuk mnympurnakan RKP an APBN paa ahun prama pmrnahannya mlalu mkansm prubahan APBN (APBN-P).

Pasal 6

Aya (1)

Maksu ar RPJP Darah mngacu kpaa RPJP Nasonal bukan unuk mmbaas kwnangan arah, ap agar rapa acuan yang jlas, snrg, an krkaan ar sap prncanaan pmbangunan ngka arah brasarkan kwnangan oonom yang mlknya brasarkan plaform RPJP Nasonal. RPJP Darah jabarkan lbh lanju olh Kpala Darah brasarkan vs an ms rnya yang formulaskan alam bnuk RPJM Darah.

Aya (2)

Cukup jlas.

Aya (3)

Cukup jlas.

Pasal 7

Aya (1)

Pmrnah aalah Pmrnah Pusa.

Pngnalan an valuas plaksanaan RPJP Nasonal lakukan olh masng-masng pmpnan kmnran/lmbaga. Mnr Ngara Prncanaan Pmbangunan Nasonal/Kpala Baan Prncanaan Pmbangunan Nasonal (Bappnas) mnghmpun an mnganalss hasl pmanauan plaksanaan RPJP Nasonal ar masng-masng pmpnan kmnran/lmbaga.

Aya (2)

Pmrnah Darah aalah Pmrnah Provns, Kabupan/ Koa.

Pngnalan an valuas plaksanaan RPJP Darah lakukan olh Kpala Sauan Krja Prangka Darah.

Aya (3)

Cukup jlas.

Pasal 8

Aya (1)

Cukup jlas.

Aya (2)

Unuk mngakomoas RPJP Darah yang lah aa, an mngnga RPJP Darah harus mngacu paa RPJP Nasonal, maka RPJP Darah bak subsans an jangka wakunya prlu ssuakan ngan RPJP Nasonal.

Aya (3)

Unuk mngakomoas RPJM Darah yang lah aa agar ssua ngan RPJP Darah yang lah ssuakan ngan RPJP Nasonal, maka RPJM Darah subsansnya prlu ssuakan ngan RPJP Darah anpa harus mnysuakan kurun waku RPJM Darah ngan RPJP Darah maupun RPJM Nasonal. Hal n karnakan waku plaksanaan pmlhan kpala arah yang brba-ba ap arah.

Spr apakah gambaran Inonsa yang ngn capa olh pmbangunan nasonal alam rnang waku 2005

Sangkan vs pmbangunan alam RPJPN 2005-2025 aalah Inonsa yang manr, maju, al, an makmur yang ana ngan rwujunya bangsa Inonsa yang mmlk aya sang ngg.

Bagamana srag pmbangunan nasonal?

Srag pmbangunan nasonal mnggarskan norma pmbangunan yang ujukan unuk mnngkakan kualas hup manusa an masyaraka; mncpakan prumbuhan konom yang brklanjuan yang ak mnybabkan mlbarnya kmpangan pmbangunan; sra mlaksanakan pmbangunan anpa mnurunkan aya ukung lngkungan an …

Apa ujuan an arah pmbangunan nasonal?

Pmbangunan Nasonal brujuan unuk mwujukan masyaraka al an makmur yang mraa maral an sprual brasarkan Pancasla an Unang-unang Dasar 1945 alam waah ngara Ksauan Rpublk Inonsa yang mrka, braula, brsau, an brkaulaan rakya alam suasana prkhupan bangsa yang aman, …

Apa saja pmbangunan yang lakukan Inonsa?

Transporas. Kra. Banar Uara.. Pngmbangan Wlayah & Kawasan. Kawasan. Prumahan.. Insfrasrukur Sumbr Daya Ar. Bnungan an Irgas. Ar Brsh an Sanas. Tanggul Pana.. Enrg & Tknolog. Enrg. Tknolog. … . Program. Program Pngmbangan Kawasan Srags Parwsaa Nasonal (KSPN) Program Pmbangunan Smlr..Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *