Cara menggunakan face tonic dan milk cleanser


Banyak orang yang mnggmar prouk n karna mmlk ksur yang rngan.

Brka ksurnya yang rngan, lmbu, an ak brbusa n, prouk yang juga sbu mlk clansr n cocok gunakan pmlk kul kombnas.

Sama spr prouk pmbrsh wajah lannya, Moms prlu mnggunakan su aau kapas kka mmanfaakan susu pmbrsh.

Hal n brujuan mngurang ras an ksur kasar paa kul.

Foo: Wana Skncaran (lfsylasa.com)

Sap prouk susu pmbrsh mnganung bahan khusus yang ujukan ssua jns kul.

Bbrapa mlk clansr bahkan mnganung plmbap unuk mncgah kul mngrng.

Unuk mmuahkan Moms mmlh prouk prawaan wajah n, brku bbrapa manfaa mlk clansr yang bsa ja bahan prmbangan.

1. Mngangka Sl Kul Ma

Manfaa mlk clansr yang prama aalah mngangka sl kul ma paa wajah.

Kbanyakan susu mnganung asam laka, yau bagan ar bahan asam alfa hroks (AHA) yang banyak jumpa paa prouk prawaan kul.

Slan u, asam laka cukup populr gunakan paa prouk pmbrsh wajah an-pnuaan.

Hal n karnakan kanungan akf susu pmbrsh apa mngangka sl kul ma an mrangsang prumbuhan sl baru.

Hanya saja, blum aa pnlan yang bnar-bnar mmbukkan bahwa mlk clansr jauh lbh bak arpaa sabun cuc muka.

2. Mlmbapkan Kul

Manfaa mlk clansr lannya aalah mlmbapkan kul an mmbua kul rasa lbh knyal.

Hal n karnakan aanya kanungan mnral ol yang rapa alam mlk clansr.

Kanungan paa susu pmbrsh n juga anggap mmbanu mmprlamba pnuaan n.

Pross pnuaan sbnarnya rja lbh cpa paa p kul yang krng, ap mnral ol bsa mmbanu mncgah rsko n an mnjaga klmbapan kul.

Baca Juga: Mngnal Won Kams Lg, Mula ar Waak, Jooh, an Rzk!

3. Mncgah Tmbulnya Jrawa

Manfaa mlk clansr juga bsa mncgah mbulnya jrawa.

Salah sau pnybab jrawa karnakan kul wajah yang koor.

Sbuah pnlan Unvrsas Inonsa Tmur mnjlaskan, kalau mlk clansr bsa mncgah rjanya jrawa.

Saa kul koor, maka bakr akan muah brsarang an mnybabkan mbulnya jrawa.

Jka kul brsh, jrawa bsa cgah.

4. Mmbanu Pross Rgnras Kul

Manfaa mlk clansr brkunya, yau mmbanu pross rjanya rgnras kul.

Hal n sbabkan karna mlk clansr bsa mngangka sl kul ma shngga mmuahkan sl kul baru unuk umbuh.

Baca Juga: 8 Rkomnas Karun Klnc Mnggmaskan yang Wajb Donon

5. Mncrahkan Kul

Banyak orang yang prcaya jka mngolskan susu k kul apa mmbanu mncrahkan kul wajah?

Banyak prouk pncrah kul yang mnganung asam laka ar susu yang prcaya apa mngoba bnk ham.

Msk bgu, blum aa buk klns yang mmprlhakan bahwa susu aau asam laka bnar-bnar mmbua kul ampak lbh crah.

6. Mnnangkan Kul Snsf

Bag pmlk kul snsf, Moms bsa mmprmbangkan mnggunakan mlk clansr.

Pasalnya, manfaa mlk clansr juga mnawarkan unuk mnnangkan kul yang snsf.

Mlk clansr mnganung rhanolamn yang brugas mnymbangkan pH paa sbuah prouk.

Slan u, snyawa ngan aroma amona n knal apa mnralkan pH yang lbh ngg an lbh rnah.

Prouk ngan ngka pH nral mmlk ngka rsko mngras kul yang lbh rnah.

7. Mmbrshkan Por-por scara Maksmal

Mlk clansr mmlk kmampuan yang sanga bak unuk mmbrshkan kooran wajah.

Rajn mmbrshkan wajah nunya akan sanga mmbrkan fk posf unuk kul wajah.

Por-por akan rasa rngan an bsa brnapas anpa aanya kooran aaupun mnyak wajah.

Baca Juga: Yuk, Knal 3 Bunga Nasonal Inonsa yang Unk an Pnuh Makna

8. Mrawa Klnuran Wajah

Kka mngaplkaskan mlk clansr paa wajah, Moms sarankan unuk mmja-mja rngan.

Tknk mmja rngan n, apabla lakukan ngan konssn an pa maka apa mnjaga klnuran kul wajah.

Manfaa mlk clansr juga akan mnjaga ksmbangan mnyak paa wajah, shngga kul Moms akan ap lnur an lmbap.

9. Mngangka Ssa Makup

Kbanyakan makup yang srng gunakan brbahan asar mnral an mnyak.

Walau mlk clansr brbahan asar rngan, ap ap ampuh alam mnghapus makup yang Moms knakan.

Namun prlu gars bawah, maskara, ylnr, an lpsk lbh bak brshkan ngan pmbrsh khusus spr y rmovr an lpsck rmovr ya.

Baca Juga: Srba-srb Ruam Kul, Mula ar Jns, Pnybab, an Kons Lannya!

Cara Paka Mlk Clansr yang Bnar

Foo: Wana Skncaran (sockphoo.com)

Jka suah ahu manfaanya, skarang kahu cara paka mlk clansr yang bnar.

Cara paka mlk clansr yang bnar, np ahapan-ahapannya bawah n:

1. Plh Prouk yang Ssua ngan Jns Kul

Cara paka mlk clansr yang prama aalah mmlh prouk yang ssua ngan jns kul.

Hal n pnng unuk prhakan karna prouk mlk clansr basanya mmlk bbrapa plhan unuk jns kul.

Aa mlk clansr yang khususkan unuk kul brmnyak, kul krng, hngga kul normal.

Ja, sbaknya sblum mmbl, ck ulu krangan paa prouk mlk clansr.

2. Cuc Tangan Trlbh Dahulu Hngga Brsh

Foo: Mncuc Tangan (nsr.com)

Slah mmlh prouk mlk clansr yang cocok unuk kul, barulah mmasuk ahapan unuk cara paka mlk clansr.

Cuclah angan rlbh ahulu hngga bnar-bnar brsh.

Tangan mnja sarang kuman an bakr.

Jka ak mncuc angan rlbh ulu, akukan kuman an bakr rsbu bsa mnmpl paa kul.

3. Gunakan Banana aau Pnjp Rambu

Sblum mnggunakan mlk clansr, gunakanlah banana unuk mnghnar rambu jauh k wajah.

Jka rambu mnuup wajah, maka cara paka mlk clansr ak akan bsa gunakan ngan bak.

Slan banana, Moms juga bsa mnggunakan pnjp rambu.

4. Mula Olskan Mlk Clansr Lma Tk Uama Wajah

Foo: Wana Skncaran (www.hls.com)

Cara paka mlk clansr yang slanjunya aalah ngan mula mngolskan mlk clansr lma k uama paa wajah.

Lma k uama rsbu aalah paa ah, hung, agu, an kua ss pp kanan sra kr.

Caranya, bsa mnkkan mlk clansr sbsar bj polong k-k rsbu.

Baru, mulalah mraakan mlk clansr hngga mraa an mnyluruh k sluruh bagan wajah.

Baca Juga: Hormon Progsron: Fungs, Kaar Normal, an Pngaruhnya paa Tubuh

5. Lakukan Pjaan Halus scara Prlahan

Saa mngolskan, cara paka mlk clansr yang bnar ngan mlakukan pjaan-pjaan halus mnggunakan jar lunjuk an jar ngah.

Bua grakan spr mmuar sarah ngan jarum jam.

Hal n lakukan supaya kooran bsa rangka ngan smpurna.

Grakan n juga lakukan supaya kooran ak masuk lag k alam kul an mnuup por-por.

Sambl mlakukan grakan sarah ngan jarum jam, Moms bsa sambl mlakukan pjaan halus ngan cara sk mnkan halus saa mngolskan mlk clansr.

6. Angka Kooran ngan Kapas

Foo: Wana Skncaran (morhanglam.com)

Slah pjaan slsa lakukan, cara paka mlk clansr yang brkunya aalah bsa mngangka kooran aau ssa mlk clansr ngan mnggunakan kapas.

Cara mnggunakan kapas unuk mngangka kooran aalah ngan grakan prlahan k arah aas lalu k ss luar wajah.

Lakukan grakan n scara brulang hngga smua bagan wajah brhasl angka koorannya mnggunakan kapas rsbu.

Jka kul wajah koor, maka bagan kapas akan rlha kcoklaan bahkan bsa khaman.

Inlah kooran yang haslkan ar mnggunakan mlk clansr.

Baca Juga: Ck Pncgahan Pnularan HIV paa Ibu Haml k Bay yang Dkanung Brku In!

7. Gunakan Fac Tonr unuk Langkah Akhr

Cara paka mlk clansr yang rakhr aalah ngan mnggunakan fac onr aau fac onc.

Fac onr n sanga pnng gunakan.

Tujuannya aalah unuk mnunaskan pross pmbrshan wajah ngan mlk clansr.

Fac onr brfungs unuk mmbrshkan ssa-ssa mlk clansr.

Cara mnggunakannya aalah sapkan kapas lalu uangkan bbrapa s fac onr.

Tpuk-puk wajah ngan kapas yang suah br fac onr kmuan usapkan kapas k sluruh prmukaan wajah.

Khusus unuk Moms yang mmlk kul wajah krng, ak prlu mnggunakan kapas.

Langsung gunakan angan unuk mngolskan mlk clansr karna kul krng muah mnyrap fac onr.

Tpuk-puk lmbu saa mnggunakan fac onr ngan mnggunakan angan.

8. Cuc Wajah Kmbal

Foo: Mncuc Wajah (currayspa.com)

Langkah rakhr alam cara paka mlk clansr yang rakhr aalah mncuc wajah kmbal.

Mncuc wajah kmbal prlukan unuk mnghlangkan ssa-ssa mlk clansr an fac onr yang suah gunakan.

Slan u, ngan mncuc wajah kmbal, maka rangkaan pmbrshan wajah ja lbh maksmal.

Baca Juga: 4 Cara Mmlh Pmbrsh Wajah Ssua Jns Kul an Manfaanya

Kapan Waku yang Tpa Mnggunakan Mlk Clansr?

Foo: Wana Skncaran (ma.slf.com)

Slah mngahu manfaa mlk clansr sra cara pakanya, lanas kapan sbnarnya waku yang pa unuk mnggunakannya?

Waku rbak mmaka mlk clansr, yau malam har sblum ur.

Dngan mnggunakan mlk clansr sblum ur, kul mampu brsraha slah brshkan shngga hasl yang apa bsa lbh maksmal.

Namun, bukan brar slan malam har Moms ak bsa mnrapkan cara paka mlk clansr.

Slah bprgan, sgra mmbrshkan wajah ar makup yang gunakan ngan mnggunakan mlk clansr.

Ja, sbnarnya bsa mnggunakan mlk clansr n kapan saja.

Iulah bbrapa manfaa mlk clansr an cara pakanya yang bnar.

Manfaa mlk clansr mmang cukup bragam.

Namun, Moms prlu brha-ha kka mmlh prouk prawaan kul n.

Karna rsa alam brbaga varan an campuran kanungan akf, plhlah mlk clansr yang ssua ngan jns aau masalah kul Ana.

Bla mmlk pranyaan lbh lanju, slakan konsulaskan ngan okr kul aau ahl rmaolog guna mmaham solus yang pa unuk Moms.

Mlk clansr ulu Apa fac onc ulu?

Mlk clansr paka lbh ulu sblum fac onc, kuanya paka sblum mncuc muka ngan sabun. Unuk mngaplkaskan mlk clansr yang palng pnng aalah cuc angan rlbh ahulu sampa bnar-bnar brsh. Slah u olskan mlk clansr ah, kua pp, hung, an agu.

Kapan waku pmakaan mlk clansr an fac onc?

Sblum mnggunakan sabun wajah, brshkan wajah ngan mlk clansr. Slah u, cuclah wajahmu ngan sabun an ar, agar smua kooran an ssa makup bnar-bnar rangka ngan brsh. Fac onc bsa kamu gunakan paa pag aau pun malam har, msk pun kamu ak mnggunakan mlk clansr sblumnya.

Apakah slah mnggunakan mlk clansr an fac onc harus cuc muka?

Slah mmbrshkan wajah mnggunakan fac onc, saanya mlakukan langkah rakhr, yau mncuc muka mnggunakan sabun cuc muka. Sabun cuc muka apa mngangka ssa-ssa fac onc an mlk clansr yang blum rangka.

Fac Tonc Vva paka slah apa?

Slah mmbrshkan wajah ngan Vva Mlk Clansr, kamu bsa mlanjukan ahapan skn car ngan mmaka Vva Fac Tonc. Basanya, wajah akan rasa lngk slah mmaka mlk clansr. Fac onc apa mmbua wajah lbh sgar ngan mmbrshkan ssa-ssa mlk clansr.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *