Cara jamak sholat maghrib di waktu isya


Sblum mmbahas nang cara mnjamak shola maghrb an sya, ka juga prlu mngahu all yang mmprbolhkannya. Kbolhan mnjamak shola brujuan agar ak aa alasan bag sorang muslm unuk mnnggalkan shola farhu, kcual wana yang sang ha an nfas.

Kmuahan ar Allah SWT n rcanum alam Sura Al Baqarah aya 286:

“ Allah ak mmbban ssorang mlankan ssua ngan ksanggupannya. Da mnapa pahala ar kbakan yang krjakannya an a mnapa sksa ar kjahaan yang prbuanya. Mrka broa ‘Ya Tuhan Kam, janganlah Engkau hukum kam jka kam lupa aau kam mlakukan ksalahan. Ya Tuhan kam janganlah Engkau bban kam ngan bban bra sbagamana Engkau bbankan kpaa orang-orang sblum kam. Ya Tuhan kam janganlah Engkau pkulkan kpaa kam apa yang ak sanggup kam mmkulnya. Maafkanlah kam, ampunlah kam, an rahmallah kam. Engkaulah plnung kam, maka olonglah kam mnghaap orang-orang kafr.”

Slan frman Allah rsbu, aa pula has yang mnja lanasan alam mlaksanakan cara mnjamak shola maghrb an sya sra shola lannya kcual subuh.

“ Dar Muaz bn Jabal, bahwasannya Nab SAW alam prang abuk, apabla blau brangka sblum rglncr maahar, blau mna’khrkan shala Zhuhur hngga blau kumpulkan ngan shala Ashar, blau gabungkan kuanya (Zhuhur an Ashar) waku Ashar, an apabla brangka ssuah rglncr maahar, blau krjakan shala Zhuhur an Ashar skalgus, kmuan blau brjalan. Dan apabla blau brangka sblum Maghrb, blau mna’khrkan Maghrb hngga blau mlakukan shala Maghrb bsra Isya’ an apabla blau brangka ssuah waku Maghrb blau sgrakan shala Isya’ an blau mnggabungkan shala Isya’ brsama Maghrb.” (HR. Abu Dau)

(Shalalah kalan sbagamana kalan mlhaku shala) -HR al Bukhar. Juga karna syar’a mnjlaskan rb waku-waku shala, shngga shala, wajb lakukan paa waku yang lah susun pmbua syar’a.

Kmuan Syakh Ibnu ‘Usamn mmbrkan conoh. Ssorang brna jama’ a’khr, kmuan masuk masj an mnapa orang-orang shala ‘Isya, lalu a masuk ku mrka (brjama’ah) ngan na shala Isya’. Dan kka slsa shala ‘Isya, a shala Maghrb. Maka kam kaakan, shala ‘Isya’nya ak sah, karna a mnahulukan ar Maghrb an rb u aalah syara. Shngga a mngulang lag shala ‘Isyanya lag, sangkan shala Maghrbnya sah. Pngran ak sah sn aalah, ak sah sbaga shala farhu yang mnghlangkan kwajban, namun a mnja shala sunnah yang br pahala.

Brknaan ngan  pranyaan rsbu, kam bawakan pula fawa Lajnah a Da’mah ll Buhus al ‘Ilmyah wal Ifa`, Saua Araba, no. fawa 425 yang brbuny:

Baca Juga  Shala Dalam Psawa Trbang

Barangsapa yang mnapakan krnganan safar, maka prbolhkan mnjama’ shala ‘Ashar ngan Dhuhur, bak jama’ aqm ( waku Dhuhur) aau jama’ a’khr ( waku ‘Ashar), an mnjama’ shala Maghrb an ‘Isya ngan jama’ aqm ( waku Maghrb) aau jama’ a’khr ( waku ‘Isya) ssua ngan kmaslahaan musafr rsbu. Namun alam jama’ rsbu wajbkan rb. Da shala Dhuhur ulu kmuan shala ‘Ashar, an shala Maghrb ahulu baru shala ‘Isya, bak lakukan alam jama’ aqm maupun a’khr.

Fawa Lajnah Da’mah no. 12014 brbuny:
Wajb bag orang yang mngakhrkan shala Maghrb k shala ‘Isya alam safar (bprgan), unuk mmulanya ngan shala Maghrb rlbh ahulu. Apabla a masuk brsama orang yang shala ‘Isya an brna shala Maghrb, kmuan uuk paa raka’a kga, maka shalanya sah.

Dar fawa-fawa aas mnja jlas, bla ka ngn mnjama’ shala Maghrb an ‘Isya paa waku ‘Isya, maka wajb mnahulukan shala Maghrb walaupun mnapa jama’ah shala ‘Isya. Apabla ahulukan shala ‘Isyanya, maka anggap blum mnunakan shala ‘Isya, shngga mngulang shala ‘Isya lag slah mlaksanakan shala Maghrb.

Ja, bla Ana brna shala Maghrb blakang mam shala ‘Isya, maka bolh uuk paa rakaa kga, sambl mnunggu mam slsa shala, an salam slah mam salam.

TATA cara shola jamak akhr Maghrb an Isya sanga pnng kahu kaum Muslmn. Skahu shola aalah ang agama bag uma Islam. Maka u, sap Muslm wajb mngrjakan shola lma waku.

Namun rkaang aa bbrapa kons susah unuk mlakukan shola wajb sampa wakunya habs. Dngan aanya bbrapa kons rsbu, Allah Subhanahu wa a’ala lah mmbrkan krnganan kpaa sluruh kaum Muslm. Krnganan rsbu brupa shola jamak.

Lanas, apa u shola jamak an bagamana aa cara sra syaranya? Smak pnjlasan lngkapnya brku n.

Dkup ar nu.or., shola jamak aalah mngumpulkan ua shola wajb/farhu yang laksanakan paa sau waku shola. Shola jamak snr bag mnja ua, yakn shola jamak aqm an shola jamak akhr.

Tak smua shola bsa jamak. Shola yang bsa jamak aalah Shola Dhuhur ngan Ashar an Shola Maghrb ngan Isya.

Taa Cara Shola Jamak Takhr Maghrb an Isya

Guna mngrjakan shola jamak akhr Maghrb an Isya, wajb mlakukan shola rsbu paa waku Isya an awal ngan Shola Isya rlbh ahulu baru Shola Maghrb.

• Brr mnghaap kbla lalu brna shola jamak akhr Maghrb an Isya. Cukup ungkapkan alam ha.

• Takbraul hram.

• Lalu Shola Isya 4 rakaa spr basa.

• Salam.

• Brr lag kmuan mmbaca na Shola Maghrb an akbraul hram.

• Slah u lanjukan ngan Shola Maghrb spr basa.

Dngarkan Murroal Al-Qur’an Okzon.com, Klk Tauan In: hps://muslm.okzon.com/alquran

Follow Bra Okzon Googl Nws

Syara Shola Jamak Takhr Maghrb an Isya

Shola jamak akhr bsa laksanakan jka ssorang mrasa ksulan kka akan mlakukannya. Conohnya alam prjalanan jauh an sul mnmukan mpa unuk shola, sang prjalanan jauh mnggunakan knaraan umum an ak bsa snaknya brhn unuk shola, sorang bu yang ak bsa mnnggalkan anaknya unuk shola sbnar, an lan-lan.

Sangkan syaranya aalah:

• Na yang bnar an ssua waku plaksanaannya.

• Brsgara.

• D anara ua shola ak bolh aa pmsah. Msalnya, slah slsa shola sya lalu salam, ana harus sgra mlanjukan k shola maghrb.

Dmkan nformas mngna aa cara shola jamak akhr Maghrb an Isya. Smoga bsa paham ngan jlas. Wallahu a’lam bsshawab.

Bagamana cara mngrjakan shola maghrb waku Isya?

Cara mngqoho shola maghrb waku sya, ssorang bolhkan mmlh unuk mnahulukan shola qoho aau shola aa’. Cara mngqoho shola maghrb waku sya bolh lakukan ngan mnjalankan shola sya mpa rakaa rlbh ahulu, baru kmuan shola maghrb ga rakaa.

Brapa rakaa jka ka mnjamak shala maghrb an Isya?

Cara mnjamak shola magrb k sya ngan cara jamak Takhr n bsa mngrjakan shola magrb rlbh ahulu 3 rakaa kmuan lanjukan shola Isya 4 rakaa. Cara n apa laksanakan paa waku Isya aaupun sbalknya.

Apakah bolh shala maghrb waku Isya?

Prlu kahu, shola yang bolh jamak yau, shola Dzuhur, sola Ashar, shola Maghrb an shola Isya. Namun, plaksanaan shola jamak hanya bolh lakukan kka sorang muslm ak apa shola ssua wakunya, msal sang brprgan aau sak.

Apakah shola maghrb bsa jamak?

Sala jamak hanya brlaku bag ua jns sala wajb yang brkaan wakunya. Brasarkan knuan n, pasangan sala wajb yang apa jamak alah sala zuhur an sala asar, sra sala magrb an sala sya. Sangkan sala subuh ak apa jamak ngan sala wajb lannya.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *