Bilangan oksidasi Cr tertinggi terdapat dalam senyawa


Tolong banu ya,plas..blangan oksas Cl rnah an rngg rapa alam snyawa :
a.KClO an Cr(ClO₃)₄
b.AlCl₃ an NH₄ClO₄
c.Ca(ClO₂)₂ & ZnCl₂
.KClO₄ & PCl₄
.AuCl₃ & Mg(ClO)₂


Cara Mnnukan Blangan Oksas paa suau unsur, on, aau molkul/snyawa mngku auran IUPAC (Inrnaonal Unon Pura an Appl Chmsry). Blangan oksas aau yang basa sngka sbaga bloks aalah jumlah muaan yang mlk aom suau unsur jka brgabung ngan aom unsur lan.

Blangan oksas mnunjukkan kmampuan suau aom unuk mlpas aau mnangkap lkron alam pmbnukan snyawa. Pnulsan blangan oksas lngkap ngan ana posf (+) an ngaf (–) an ulskan sblum pnulsan angkanya. Conoh pnulsan blangan oksas aalah +3, +2, +1, 0, –1, –2, an lan sbaganya.

Suau aom mmlk muaan saa lkron valnsnya cnrung ark olh aom karna mmlk klkrongafan lbh bsar an kmuan mmbnuk kaan kma. Kcnrungan aom unuk mmlk srukur aom alam kaaan sabl mnyrupa srukur aom gas mula mnjakan aom  brmuaan, bsa brmuaan posf aau ngaf.

Cara yang lakukan unuk mmlk srukur aom mnyrupa gas mula ngan cara mlpas aau mnangkap lkron. Shngga, kmuan aom akan mmpunya blangan oksas.

Baca Juga: Hukum Prbanngan Brgana – Dalon

Bagamana auran paa cara mnnukan blangan oksas? Soba school mncar ahu bagamana cara mnnukan blangan oksas paa ulasan bawah.

Tabl of Conns

Auran Pnnuan Blangan Oksas

Kbraaan blangan oksas yang mlk suau za sanga pnng alam bahasan raks oksas – ruks (raks roks). Shngga, sblum mmplajar raks roks, sbaknya soba school suah mmaham cara mnnukan blangan oksas.

D awal suah snggung pngran blangan oksas, yau jumlah muaan yang mlk aom suau unsur jka brgabung ngan aom unsur lan. Bagamana cara mnnukan blangan okskas?

Soba school apa mnnukan nla blangan oksas ngan mngku auran pnnuan blangan oksas yang lah spaka brasarkan konvns IUPAC. Saknya aa 10 auran pnnuan blangan oksas yang prlu soba school kahu alam mnnukan blangan oksas.

Auran aau knuan blangan oksas (bloks) brkan spr brku.

Pnjlasan lbh lanju mngna auran pnnuan blangan bloks apa smak lbh lanju paa uraan brku.

Auran pnnuan blangan oksas brasarkan IUPAC:

  Blangan oksas unsur bbas aalah nol.
  Conoh:
  bloks C, N, Cu, F, Na = 0;
  bloks H2, O2, Cl2, P4, S8 = 0
  Blangan oksas Oksgn (O) alam snyawanya aalah –2 kcual alam proksa (bloks O = –1), alam snyawa bnr fluora (bloks O = + 2), aau alam snyawa suproksa (bloks O = ‒1/2).
  Conoh:
  bloks O alam H2O aalah –2;
  bloks O alam H2O2 an BaO2 aalah –1;
  bloks O alam OF2 aalah +2;
  bloks O alam KO2 aalah ‒1/2
  Blangan oksas hrogn alam snyawanya aalah + 1, kcual blangan oksas hrogn alam snyawa hra (snyawa yang rbnuk jka logam brgabung ngan aom H , spr NaH, KH, CaH2) aalah – 1.
  Conoh:
  bloks H alam H2O, NH3, aau HCl = +1
  bloks H alam NaH, KH, aau CaH2 = –1
  Blangan oksas unsur golongan logam I A an II A alam snyawa paa umumnya slalu posf an ssua ngan golongannya.

   Bloks unsur logam golongan I A (L, Na, K, Rb, Cs, Fr) aalah + 1
   Conoh:
   Bloks K paa snyawa KCl/KNO3/K2SO4 aalah +1
   Blangan oksas unsur logam golongan IIA (B, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) aalah + 2
   Conoh:
   Bloks Mg paa snyawa MgO/MgCl2/MgSO2 aalah +2

  Blangan oksas unsur on ssua ngan jns muaan on an jumlahnya.
  Conoh:
  bloks Na+ = +1; bloks Mg2+ = +2; bloks S2- = –2
  Blangan oksas snyawa aau molkul aalah nol.

   Jumlah blangan oksas (b.o.) H2S aalah 0
   Σb. o. H2S = 0
   2 × b.o. H + 1 × b. o. S = 0
   Jumlah blangan oksas (b.o.) NH3 aalah 0
   Σb. o. NH3 = 0
   1 × b. o. N + 3 × b. o. H = 0

  Blangan oksas snyawa aau molkul on aalah ssua ngan jns muaan an jumlahnya. Conoh:

   Jumlah blangan oksas (b. o.) NH4+1 aalah + 1
   Σb. o. NH4+1 = +1
   1 × b.o. N + 4 × b.o. H = 0
   Jumlah blangan oksas (b. o.) CO3–2 aalah –2
   Σb. o. CO3–2 = –2
   1 × b. o. C + 3 × b. o. O = –2

  Bloks unsur halogn mmpunya nla lbh ar sau.

   Bloks F = 0, –1Bloks F = 0, –1, +1, +3, +5, +7Bloks Br = 0, –1, +1, +5, +7Bloks I = 0, –1, +1, +5, +7

  Blangan oksas F alam snyawanya slalu sama ngan – 1
  Conoh:

   Bloks F alam NaF = – 1Bloks F alam BrF = – 1

  Blangan oksas aom non logam alam snyawa bnrnya jka brkaan ngan aom logam sama ngan muaan onnya
  Conoh:
  Bloks S alam H2S = – 2
  Bloks Cl alam KCl = – 1
  Blangan oksas aom non logam yang lbh lkrongaf alam snyawa bnrnya jka brkaan ngan aom non logam sama ngan muaan onnya.
  Conoh:
  Bloks Cl alam ICl = –1, karna Cl lbh lkrongaf ar paa I

Iulah a auran aau knuan pnnuan blangan oksas yang prlu soba school kahu sblum mmbahas raks roks. Suau unsur apa mmpunya blangan oksas rngg an rnah. Tabl blangan oksas rngg an rnah unuk bbrapa golongan unsur brkan spr brku.

Baca Juga: Konsp Mol alam Prhungan Kma

Conoh Soal Cara Mnnukan Blangan Oksas

Bbrapa conoh soal bawha apa soba school gunakan unuk mnambah pmahaman bahasan aas. Sap conoh soal yang brkan lngkap ngan pmbahasan bagamana cara mnnukan blangan oksas. Soba school apa mnggunakan pmbahasan cara mnnukan blangan oksas rsbu sbaga olak ukur kbrhaslan mngrjakan soal. Slama Brlah!

Conoh 1 – Soal Cara Mnnukan Blangan Oksas

Unsur yang mmpunya blangan oksas sama ngan unsur Cl alam HClO3 aalah ….
A. Cr alam on CrO42–
B. F alam on F(CN)63–
C. Cr alam on CrO72–
D. Sb alam on SBO43–
E. Mn alam on MnO41–

Pmbahasan:
Unuk mncar blangan oksas Cl alam HClO3, soba school prlu mngnga kmbal auran pnnuan blangan oksas. Aa ga auran pnnuan blangan oksas yang akan gunakan sn. Kga auran pnnuan blangan oksas rsbu aalah sbaga brku.

  Jumlah blangan oksas snyawa aau molkul aalah nol.Blangan oksas hrogn alam snyawanya aalah + 1Blangan oksas Oksgn (O) alam snyawanya aalah – 2

Prhakan cara mnnukan blangan oksas (b.o.) brku.

Slanjunya akan car blangan oksas paa masng – masng plhan gana an kmuan mnnukan plhan yang pa.

  Plhan A: Cr alam on CrO42–:
  Σb. o. CrO42‒ = ‒2
  b. o. Cr + 4 × b. o. O = ‒2
  b. o. Cr + 4 × (‒2) = ‒2
  b. o. Cr – 8 = ‒2
  b. o. Cr = ‒2 + 8 = 6
  Plhan B: F alam on F(CN)63–
  Σb.o. F(CN)62‒ = ‒3
  b.o. F + 6 × b.o. CN = ‒3
  b.o. F + 6 × (‒1) = ‒3
  b.o. F – 6 = ‒3
  b.o. F = ‒3 + 6 = 3
  Plhan C: Cr alam on CrO72–
  Σb.o. CrO72‒ = ‒2
  b.o. Cr + 7 × b.o. O = ‒2
  b.o. Cr + 7 × (‒2) = ‒2
  b.o. Cr – 14 = ‒2
  b.o. Cr = ‒2 + 14 = 12
  Plhan D: Sb alam on SbO43–:
  Σb.o. SbO43‒ = ‒3
  b.o. Sb + 4 × b.o. O = ‒3
  b.o. Sb + 4 × (‒2) = ‒3
  b.o. Sb – 8 = ‒3
  b.o. Sb = ‒3 + 8 = 5
  Plhan E: Mn alam on MnO41–:
  Σb.o. MnO4‒ = ‒1
  b.o. Mn + 4 × b.o. O = ‒1
  b.o. Mn + 4 × (‒2) = ‒1
  b.o. Mn – 8 = ‒1
  b.o. Mn = ‒2 + 8 = 6

Ja, unsur yang mmpunya blangan oksas sama ngan unsur Cl alam HClO3 aalah Sb alam on SBO43–.

Jawaban: D

Conoh 2 – Soal Cara Mnnukan Blangan Oksas

Blangan oksas Mn rngg rapa paa snyawa ….
A. MnO2
B. Mn2O3
C. Mn3O4
D. KMnO4
E. K2MnO4

Pmbahasan:
Bbrapa auran yang gunakan unuk mngahu blangan oksas ar snyawa MnO2, Mn2O3, Mn3O4, KMnO4, an K2MnO4 anara lan:
1) Bloks snyawa aau molkul aalah nol,
2) Bloks unsur golongan logam I A an II A alam snyawa paa umumnya slalu posf an ssua ngan golongannya.
3) Bloks oksgn (O) alam snyawanya aalah –2

Cara mnnukan blangan oksas unuk snyawa-snyawa rsbu ssua paa pnylsaan bawah,

Cara mnnukan blangan oksas paa snyawa MnO2:
Cara mnnukan blangan oksas prama aalah mngalkan bloks O ngan 2 karna aa ua unsur O (bloks O paa snyawa = –2) shngga oal bloks O sama ngan –4. Shngga prolh bloks snyawa apa nukan yau +4 karna bloks snyawa an molkul sama ngan nol.

Dar hasl prhungan prolh bahwa bloks Mn paa snyawa MnO2 aalah +4. Cara mnnukan blangan oksas Mn paa snyawa Mn2O3, Mn3O4, KMnO4, an K2MnO4 lakukan spr paa cara brku.

Dprolh bloks Mn paa snyawa MnO2, Mn2O3, Mn3O4, KMnO4, an K2MnO4 bruru-uru aalah +4, +3, +8/3, +7, an + 6. Ja, blangan oksas Mn rngg rapa paa snyawa KMnO4.

Jawaban: D

Dmkanlah ulasan mar cara mnnukan blangan oksas yang mlpu pngran blangan oksas, auran pnnuan blangan oksas, an conoh soal cara mnnukan blangan oksas. Trmakash suah mngunjung school(o)n, smoga brmanfaa.

Brapa blangan oksas ar Cr?

Olh karna u, bloks Cr aalah sbaga brku: Ja, bloks Cr aalah +6.

Dalam snyawa manakah yang mmlk blangan oksas rngg?

snyawa mangan yang mmpunya blangan oksas rngg aalah KMnO4.

Brapakah blangan oksas Cr alam Cr 2 O 7 2?

Ja, blangan oksas aom Cr alam on Cr2O72−​ aalah +6.

Brapa nla oksas C?

blangan oksas C alam snyawa CO aalah +2.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *