Berikut yang tidak termasuk sumber inspirasi yang diperoleh dalam berkarya membuat desain kerajinan


Pross prancangan krajnan awal ngan pmlhan sumbr nspras an pncaran prouk krajnan, pmbuaan sksa , pmbuaan su mol krajnan, lanjukan ngan pmbuaan punjuk prouks. I krajnan ngan nspras objk buaya lokal akan kmbangkan mnja prouk krajnan yang akan prouks an sap jual. Dngan mkan, prouk yang haslkan harus mmlk nla sk an novas agar mna pasar.

Objk buaya lokal apa brupa objk 2 (ua) mns spr rlf an mof, aau 3 (ga) mns spr bangunan, ala musk an snjaa. Bbrapa objk buaya spr pakaan rasonal an prhasan knakan olh manusa. Krajnan ngan nspras objk buaya rasonal apa brupa mnaur objk buaya, bna hasan, aau prouk krajnan ngan fungs baru.

Can Borobuur Jawa Tngah (kr) sbaga nspras krajnan logam (kanan).

Objk buaya knaraan bcak (kr) sbaga nspras krajnan logam (kanan).

Objk buaya pakaan aa Mnangkabau (kr) sbaga nspras krajnan kayu (kanan).

Prahu Pns, objk buaya mrupakan karfan lokal Bangsa Inonsa.

Mnaur Prahu Pns, rbua ar kayu, plpah klapa an kras koran.

Tongkonan, objk buaya mrupakan karfan lokal Bangsa Inonsa.

Mnaur Tongkonan rbua aru bambu an kayu (kr) an waah ngan nspras gambar an warna Tongkonan (kanan).

Objk buaya pakaan aa pngann Jawa Tngah (kr aas) sbaga nspras krajnan aakan glas (kanan).

Objk buaya wayang kul mnja nspras unuk krajnan kul yang brfungs unuk pmbaas buku.

Objk buaya pakaan aa Bal (kr) sbaga nspras krajnan manan (kanan).

1. Pncaran I Prouk

Ka lah mngnal brbaga kkayaan objk buaya lokal arah smpa, pakaan rasonal, rumah aa, snjaa rasonal, ala musk an lan-lan. Pngahuan an aprsas ka rhaap hal-hal rsbu apa mnorong munculnya unuk pmbuaan prouk krajnan. I bsa muncul scara ak bruruan, an ak lngkap namun apa juga muncul scara uuh. Salah sau ar ka bsa saja mmlk nang suau bnuk unk yang akan bua. I bnuk rsbu akan mnunu ka unuk mmkrkan knk apa yang pa gunakan an prouk apa yang pa unuk bnuk rsbu. Salah sau ar ka juga bsa saja mnapakan aau bayangan nang sbuah prouk yang ngn buanya, maral, pross an ala yang akan gunakan scara uuh. Unuk mmuahkan pncaran aau gagasan unuk rancangan krajnan objk buaya lokal, mulalah ngan mmkrkan hal-hal bawah n.


– Objk buaya lokal apa yang akan mnja nspras?
– Prouk krajnan apa yang akan bua?

– Sapa yang akan mnggunakan prouk krajnan rsbu?
– Bahan/maral apa yang apa saja yang akan paka?
– Warna an/aau mof apa yang akan gunakan?
– Aakah knk warna rnu yang akan gunakan?
– Bagamana pross pmbuaan prouk rsbu?
– Ala apa yang buuhkan?


Pranyaan-pranyaan rsbu apa ungkapkan an skuskan alam klompok alam bnuk curah pnapa (
bransormng). Paa pross bransormng n sap anggoa klompok harus mmbbaskan r unuk mnghaslkan – yang bragam an sbanyak-banyaknya. Br ksmpaan juga unuk munculnya – yang ak masuk akal skalpun. Tuangkan – rsbu k alam bnuk ulsan aau sksa. Kunc sukss ar ahap bransormng alam klompok aalah jangan aa prasaan aku salah, sap orang brhak mngluarkan pnapa, salng mngharga pnapa man, bolh mmbrkan yang mrupakan prkmbangan ar sblumnya, an jangan lupa mncaa sap yang muncul. Curah pnapa lakukan ngan smanga unuk mnmukan baru an novas. Smanga an kbranan ka unuk mncoba mmbua novas baru akan mnja bkal ka brkarya masa pan.

2. Mmbua Gambar/Sksa

I- prouk, rncana aau rancangan ar prouk krajnan gambarkan aau buakan sksanya agar yang absrak mnja brwuju. I- rancangan apa gambarkan paa sbuah buku aau lmbaran kras, ngan mnggunakan pnsl, spol aau bolpon an sbaknya har pnggunaan pnghapus. Tarklah gars ps-ps ahulu. Jka aa gars yang rasa kurang pa, abakan saja, bualah gars lan paa bang kras yang sama. Dmkan srusnya shngga kamu bran mnark gars ngan gas an bal. Gambarkan mu sbanyak-banyaknya, apa brupa vasas prouk, sau prouk yang mmlk fungs sama, ap ngan bnuk yang brba, prouk ngan bnuk yang sama ngan warna an mof yang brba.

3. Plh I Trbak

Slah kamu mnghaslkan banyak – an mnggambarkannya ngan sksa, mula prmbangkan mana yang palng bak, mnynangkan an mmungknkan unuk bua.

4. Prooypng aau Mmbua Su Mol

Sksa yang bua paa ahap-ahap sblumnya aalah forma ua mns. Arnya hanya gambarkan paa bang aar. Krajnan yang akan bua brbnuk ga mns. Maka, su bnuk slanjunya lakukan alam forma ga mns, yau ngan su mol. Su mol apa lakukan ngan maral sbnarnya maupun bukan maral sbnarnya.

5. Prncanaan Prouks

Tahap slanjunya aalah mmbua prncanaan unuk pross prouks aau pross pmbuaan krajnan rsbu. Prosur an langkahlangkah krja ulskan scara jlas an al agar plaksanaan prouks apa lakukan ngan muah an rncana.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *