Apa yang menyebabkan perbedaan mazhab?


Kaa Mazhab mrupakan sgha Islam ar F’l Mah Zahaba. Zahaba arnya prg, olh karna u mazhab arnya, mpa prg aau jalan. Kaa-kaa yang smakna alah: Maslak, harqah an sabl yang ksmuanya brar jalan aau cara. Ssuau yang mnja ujuan ssorang bak konkr maupun absrak. Ssuau kaakan Mazhab bag ssorang jka cara aau jalan rsbu mnja cr khas. Mnuru para ulama an ahl agama slam, yang namakan mazhab aalah mo (manhaj) yang bnuk slah mlalu pmkran an pnlan, kmuan orang yang mnjalannya mnjakan sbaga poman yang jlas baasan-baasannya, bangun aas prnsp-prnspan kaah-kaah.

Trmnolog Mazhab

Mnuru rmnologyaa bbrapa ulama yang mmbrkan pngran mazhab mnuru aa bbrapa rumusan pnapa lan: Mnuru Sa Ramahany al-Buhy mazhab aalah jalan pkran (paham/pnapa) yang mpuh olh sorang mujah alam mnapkan suau hukum slam ar Alquran an Has. Sangkan Aburrahman mnyaakan, mazhab alam slah slam bra pnapa , paham alran sorang alm bsar alam slam yang glar mam spr mazhab mam Abu Hanfah, mazhab Imam Ahma Ibn Hanbal, mazhab Imam Syaf,, mazhab Imam Malk, an lan sbaganya

Brba angan A.Hasan, mazhab yau sjumlah fawa aau pnapa-pnapa sorang alm ulama bsar alam urusan agama bak alam masalah baah maupun masalah lannya. Ja, mazhab alah pokok pkran aau asar yang gunakan olh mam mujah alam mmcahkan masalah, aau mngsmbakan hukum slam. Kmuan mam mzhab an mzhab u u brkmbang pngrannya mnja klompok uma slam yang mngku cara smbah hukum smakn kokoh an mluas, ssuah masa yu muncul mazhab-mazhab alam bang hukum slam.

Laar Blakang Munculnya Mazhab

Karna banyaknya para sahaba nab yang pnah mpa an rpncar k ngara yang baru, ngan mkan ksmpaan unuk brukar pkran aau brmusyawarah mmcahkan suau masalah sul laksanakan, maka rjalah banyak prbaan pnapa anara para sahaba.

Qasm Abul Azs Khosm mnjlaskan bahwa fakor fakor yang mnybabkan khlaf kalangan sahaba aa ga  yakn:

    Prbaan sahaba alam mmaham nash nash Qur’an.Prbaan para sahaba sbabkan prbaan rwaya 3) Prbaan para sahaba sbabkan karna ra’yu.

Jalalun juga mnyaakan pnybab khlaf ( prbaan pnapa ) anara para sahaba aalah prossur prbaan hukum unuk masalah masalah baru yang ak rja paa zaman

Prbanngan mazhab alam bahasa Arab sbu muqaranah al-mazahb, kaa muqaranah mnuru bahasa, brasala ar kaa krja qarana yuarnu muqaranaan yang brar mngmpulkan, mmbanngkan an mnghmpun. Pngran n ambl ar prkaaan orang Arab yang brar mnggabungkan ssuau. Mazhab asal arnya mpa brjalan, alran. Dalam slah slam brar pnapa paham aau alran ssorang alm bsar alam slam yang sbu mam spr mazhab mam Abu Hanfah an sbaganya


Ruang lngkup prbanngan mazhab aalah:

Hukum-hkum amalyah, bak yang spaka, maupun yang mash prslhkan anara para mujah ngan mmbahas cara brjha mrka an sumbr-sumbr hukm yang jakan asar olh mrka alam mnapkan hukum. Dall-all yang jakan asar olh para mujah bak ar Al-Qur’an maupun sunah aau all lan yang aku olh syara Hukm-hukum yang brlaku Ngara mpa muqarn hup, bak hukum nasonal maupun posf an hukum nrnasonal

Tujuan an manfa mmplajar prbanngan mazhab aalah:

Unuk mngahu pnapa-pnapa para mam Mazhab alam brbaga masalah yang prslshkan hkumnya sra all-all au lasan yan jakan asar bag sap pnapa an cara sbah hukum ar allnya olh mrka. Unuk mngahu asar-asar an qaah-qaah yan gunakan sap mam mazhab (mam mujah). Dalam mngsnbahkan hukum ar all-all. Dmana sap mam mujah rsbu ak mnympang an ak kluar ar all-all Al-Qur’an an As-Sunnah.
Dngan mmprhakan lanasan brpkr para mam mazhab, orang yang mlakukan su prbanngan mazhab apa mngahu bahwa asar-asar mrka paa hakkanya ak kluar ar As-Sunnah an Al-Qur’an ngan prbaan nrpras.

Ikhlaf alam slam.

 Sbab-sbab Trjanya Prbaan Mazhab

1. Fakor nrnal

a. Karna kuukan suau has

Suau has yang rma sorang mam bsa anggap scara bragam. Aa mnyaknnya lalu mngamalkannya, aa juga yang mragukannya an ak mngamalkannya.

b. Karna ak sampanya suau rwaya

Aanya rwaya yg banyak jumlahnya ak slalu kahu olh mam-mam. Dngan bahasa lan prbnaharaan has anara sau ngan lannya aklah sama.

c. Brba alam mngarkan kaa-kaa nash

Dalam bahasa Arab aa kaa-kaa yang sbu musyarak, yakn suau kaa yang mmlk makna lbh ar sau. Dsampng u, aa kaa ngan ar majaz an hakk yang alam mnnukan makna yang maksu mmbuka pluang unuk brba pnapa.

. Prbaan pnggunaan kaah-kaah ushul an kaah fqhyah

Aa mam yang mnggunakan shsan an aa yang ak. Dmkan juga alam pnggunaan jma’ ahlu manah, qyas, maslaha mursalah, sshab, fawa sahaba an lan-lan. Lafaz amr (suruhan) olh sbagan paham sbaga prnah wajb, an olh sbagan paham sbaga sunah, an rkaang paham ngan makna lan. Dmkan pula makna nahy (larangan) aa yang mmahamnya alam ar haram, aa yang makruh an mungkn ngan makna lan.

. Prbaan mo para ulama alam mnghaap all-all yang scara ksual brnangan (Ta’aru).

Dsampng u, aa juga pnapa ar Muhamma ‘Awwamah yang mngaakan bahwa aa mpa hal yang mnybabkan aanya prbaan alam pnggunaan has, yau :

a. Syara suau has apa amalkan

Dar syara yang prama rapa mpa prsoalan yang mnmbulkan prbaan pnapa, ua anaranya brkaan ngan sana an ua yang lan brkaan ngan maan :

  1)   Prbaan alam mnnukan syara-syara unuk has yang nla shahh.

  2)   Apakah has harus shahh unuk amalkan?

  3)   Pnapan raksnya sbaga bnar-bnar brasal ar Nab SAW.

  4)   Pnapan kbnaran raks has u ar sg aa bahasa arab.

b. Prbaan alam mmaham has Nab sbabkan alam ga hal, yau :

  1) Prbaan prsps karna kapasas nlkual an lmu para ulama.

  2) Aanya has yang lafany mnganung makna lbh ar sau.

  3) Prbaan ulama alam mnylsakan a’aruh (prnangan all) anara has yang sau ngan yang lan.

c. Prbaan para ulama alam hal pnguasaan as-sunnah

   Suah maklum brsama bahwa kolks has brjumlah rausan rbu yang rsbar brbaga mpa an arah, shngga ak mungkn apabla sorang mam kaakan lah mngahu an mnguasa sluruh prbnaharaan yang aa.  

. Prbaan mngna kuukan Nab SAW

   Sbagamana maklum, Rasulullah sampng sbaga uusan Allah juga sbaga manusa basa. Trkaang ulama brba pnapa alam mnykap skap maupun prbuaan Nab. Apakah alam kapasas sbaga Rasul yang mnapkan asyr’ aau sbaga kpala ngara aau sbaga nvu basa.

2.  Fakor Eksrnal

a. Brba alam prbnaharaan has.

   Jumlah has yang rbuan bahkan rausan rbu yang rsbar srng ngan rsbarnya para sahaba k brbaga koa-koa bsar kala u. mmbua ak samanya prbnaharaan an pnguasaan has kalangan mam-mam mujah yang akhrnya akan mnghaslkan sjumlah prbaan alam brfawa.

b. D anara ulama, aa yang kurangnya mmprhakan suas paa saa Nab     brsaba.

Trkaang apa yang sabakan Nab brlaku umum aau unuk orang rnu saja. Dan apakah prnah rsbu brsfa unuk slamanya aau smnara.

     c. D anara ulama, kurang mmprhakan an mmplajar, bagamana caranya Nab mnjawab suau pranyaan.

.D anara ulama, banyak yang rpngaruh olh pnapa yang rmanya ar pmuka-pmuka an ulama-ulama sblumnya ngan ucapan “Tlah rja jma”.

 . D anara ulama, aa yang brpanangan yang rlalu brlbhan rhaap amalyah-amalyah yang sunnahkan.

f. Brba alam bang polk

   Aanya faks-faks yang mmpngaruh prbaan pnapa alam masalah hukum slam. Msalnya golongan Khawarj, Sy’ah, Ahlussunah wal Jamaah an Mukazlah masng-masng mmpunya falsafah an panangan hup snr.

Sangkan Mnuru Sa’ Mushafa al-Khn, alam kabnya Asar al-khlaf f al-Qawa’ al-Ushulyah f Ikhlaf al-Fuqaha’ sbab-sbab prbaan pnapa alam masalah furu’ yang rpnng aalah:

1.      Aanya prbaan alam hal qra’a.

2.      Tak sampanya suau has kpaa sorang mam alam sbagan masalah.

3.      Ragu-ragu nang kuukan/k-sahh-an suau has.

4.      Brba alam pmahaman an pnafsran suau ks.

5.      Aanya lafaz yang musyarak aau mnganung makna lbh ar sau.

6.      Aanya a’aruh al-allah aau  prnangan anar all.

7.      Tak apanya suau nash alam sbuah prmasalahan.

8.      Brba alam mnnukan qawa’ ushulyah.

Pnybab Trjanya Prbaan Ijha 

Bbrapa hal  yang apa mnybabkan prbaan jha, sbab prama  yau brba alam mmaham nash an alam mnyusun mo jha yang asar soso-kulural an gografs mujah. aapun sbab prama  u aalah:

1.Karna prbaan alam mmaham an mngarkan kaa-kaa an slah bak alam Al-Quran maupun Has. Msal kansaja, alam Al-Qur’an rapa kaa quru,. Sbagan ulama’ aa yang mngarkan hah an sbagan yang lan aa yang mngarkan suc.

2.Brba anggapan rhaap Has. Hal n rja karna mrka brba pnapa alam mnla sqa(rprcaya) aknya sorang praw, lmah aknya maan an sana suau Has jka banngkan ngan maan an sana lan. Shngga, aa bbrapa ulama’ yang brba alam mngkagorkan bahwa suau has rsbu masukkan k alam has shohh, hasan, maupun ho’f. Konskunsnya,khujjahannya pun akan brba sau sama lannya. 

3. Brba anggapan  nang a’arul (prnangan anara all) anarjh (mnguakan sau all aas all lannya) spr: Tnang nasakh an mansukh, nang pnakwlan, an lan sbaganya.

4.Prslshan nang la ar suau hukum. Prslshan para mujah mngna la (`llah=sbab) ar suau hukum juga mrupakan salah sau sbab rjanya prbaan hasl jha.

Dan sbab kua aalah mo yang sbabkan soso-kulural an gografs mujah, sn hanya akan mngambl ar mpa mujah  yang mmpngaruh cukup luas alam slam . Yau:

Sjarah sngka mngna mpa mam mngna hasl monya yang sbabkan soso-kulural an gografs. Paa masa sahaba aa ua klompok (panangan hukum) yau klompok prama Al bnAb Thalb brsama Blal klompok prama lbh mnkankan k nash scara kaan klompok kua lbh kraso yang lbh luas okoh klompok n anaranyaUmar bn Khaab an Ibnu Mas’u. Dan slanjunya klompok n brkmbang mnybar an mmlk pngaruh. Klompok prama brkumpul skar hjazsangkan klompok yang kua brkumpul skar kufah. Sjarah kmuanmncrakan kpaa ka bahwa Imam Malk nggal makkah (rmasuk arahhjaz) an Imam Abu Hanfah nggal Kuffah. Imam Malk hup alam yangmash banyak mnjumpa sahaba Nab shngga alam brjha lbh knashscara ka, sangkan Imam Abu Hanfah nggal mana sk skal jumpasahaba Nab. Faka gografs n mnmbulkan prbaan alam pmcahan kasus.

Brkunya sjarah sngka mngna Imam Syaf’ an Imam Ahma bn Hambal. Kua Imam n aalah mur ar ImamMalk shngga mrka brua mngku ar gurunya yau lbh cnrung kklompok Hjaz.

Ikhlaf alam prsoalan fqh mncakup :

1.      Aanya kragaman alam pmahaman suau ks an bagamana mngsnbahkan kka ak rapa nash.

2.      Aanya phak yang cnrung lral an phak yang cnrung kpaa ra’yu.

3.      Aa yang cnrung mmprsul an aa yang cnrung mmprlonggar.

4.      Aa yang mwajbkan aql aa yang mlarang aql, an aa yang brskap ngah-ngah, mlarang aql bag ulama an mmbolhkan aql bag orang awam.

KESIMPULAN

Dar uraan rsbu aas apa smpulkan bahwa khlaf aalah prbaan pnapa anara ahl hukum Islam alam mnapkan sbagan hukum Islam yang brsfa furu’yah, bukan paa masalah yang brsfa ushulyah, sbabkan prbaan pmahaman aau prbaan mo alam mnapkan suau hukum.

Fkh sbaga hasl jha, oomas akan mnganung kragaman hasl jha u. Namun mkan, nampak paa ja r ulama mazhab aanya skap sporf an olran apabla haapkan paa fnomna rsbu, sra ap konssn kpaa prnsp frman Allah bahwa apabla rja prslshan hnaknya kmbalkan kpaa Allah an Rasul-Nya.

Mngahu sbab-sbab rjanya prbaan pnapa para mam mazhab sanga pnng unuk mngahu all-all yang mrka prgunakan sra jalan pmkran mrka alam pnapan hukum suau masalah. Shngga akan rbuka kmungknan mnl ssm an cara yang bak alam mnggal suau hukum, juga apa mngmbangkan kmampuan alam bang fkh bahkan akan rbuka kmungknan unuk mnja mujah.

Pnuup

Dmkanlah makalah yang kam bua n, smoga brmanfaa an mnambah pngahuan para pmbaca. Kam mohon maaf apabla aa ksalahan alam pnulsan kaa an kalma yang kurang jlas mngr. Karna kam hanyalah manusa basa yang ak lupu ar ksalahan an kam juga sanga mngharapkan saran an krk ar pmbaca. Dmkanlah makalah n, skan pnuup ar kam smoga brmanfaa an kam ucapkan rmakash yang sbsar-bsarnya, Wassalamualakum wr. Wb..

Dafar Pusaka

Abu Zahrah, Muhamma, Ushul al-Fqh. Karo: Dar al-Fkr al-Arab, 1997.

Al-Bukhar, Muhamma bn Isma’l, Shahh al-Bukhar, Juz 2. Bru: Dar bn Kasr, 1987.

‘Awwamah, Muhamma.  Asar al-has asy-Syarf f Ikhlaf ‘Ammah al-Fuqaha; alh bahasa A Zarkasy Humay. Mlacak Akar Prbaan Mazhab.  C. 1. Banung: Pusaka Hayah. 1997.

hp://as-oank.blogspo.co./p/makalah-ku-prbanngan-mazhab.hml(akss paa anggal 9 mar 2017, jam 16;00)

fl:///D:/IAIN%20PTK/smsr%204/prbanngan%20mahzab/Nw%20folr/Nw%20folr/C.Fua%20%20PERBEDAAN%20MADZHAB%20DAN%20SEBAB%20-%20SEBABNYA.hm

Apa yang mnybabkan prbaan pnapa alam lmu kalam?

Pnybab ar munculnya prbaan pnapa yakn karna ngka prbaan pkrab aau akal manusa alam mmaham nash, cara mnympulkan hukum ar all syara’, aanya kmampuan mngahu rahasa yang rapa balk auran syara’ an juga alam mngahu ‘lla hukum syara’.

Bagamana mnykap prbaan mazhab yang aa alam masyaraka?

Prbaan mazhab aau panangan alam mnjalankan Islam ak prlu bsar-bsarkan shngga mnghalang ka unuk brbua bak. Ka sbaga orang awam hanya prlu mngku ulama yang ka yakn kbnarannya. Tak prlu mmaksa orang lan unuk juga mngku apa yang ka anggap bnar.

Apakah mazhab bsa salah?

Karna mazhab brsfa jha, maka konskunsnya aalah bsa salah an bsa bnar, bolh plh an bolh nggalkan, sra bsa brubah.

Knapa banyak alran an mazhab alam Islam?

Mazhab muncul karna para ulama mmlk panangan yang ak sama alam mmaham ajaran Islam yang brsumbr ar Al-Qur’an an has. Para ulama juga mlha brkaca paa para sahaba yang hup masa Rasulullah SAW.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *