7. bagaimana penilaianmu tentang pengerahan tenaga romusa oleh pemerintah pendudukan jepang?


Trnyaa Inonsa ka rcna n sanga mnark bag Jpang. Mngapa ya? karna sumbr aya alam Inonsa sangalah mlmpah. Slama masa pnuukan Jpang Inonsa, rapkan konsp “Ekonom prang”. Arnya, smua kkuaan konom Inonsa gal unuk mnopang kgaan prang. Kamu ahu kan jka sblum mmasuk PD 2, Jpang suah brkmbang mnja ngara nusr an skalgus mnja klompok ngara mprals Asa. Shngga Jpang mnapa julukan “Macannya Asa”, olh karna u brbaga upaya lakukan unuk mmprluas wlayahnya. Sasaran uamanya anara lan Kora an Inonsa. Jpang lah mrancang bahwa k pannya, Inonsa akan mnja mpa pnjualan prouk-prouk nusrnya.

Dafar Is

Prakk Ekonom Pnuukan Jpang Inonsa

Jpang mngambl kbjakan alam bang konom yang srng sbu slf hlp. Hasl prkonoman Inonsa jakan moal unuk mncukup kbuuhan pmrnahan Jpang yang sang brkuasa Inonsa. Kbjakan Jpang u juga srng sbu ngan Ekonom Prang. Unuk lbh jlasnya prlu lha bagamana nakan-nakan Jpang alam bang konom Inonsa. Ekonom uang yang prnah kmbangkan masa pmrnahan Blana ak lag populr.

Avrsmn

Connu Rang Blow

Bag Jpang hasl prkbunan ak mnja prhaannya alam mncukup kbuuhan konom prang olh karna u hasl prkbunan Inonsa sanga mnurun, Jpang mmusakan prhaannya paa hasl pranan uamanya pa, an juga anaman jarak sanga buuhkan karna apa gunakan sbaga mnyak plumas msn-msn.

Unuk kpnngan pnambahan lahan pranan n, Jpang mlakukan pnbangan huan scara lar an bsar-bsaran. D Pulau Jawa lakukan pnbangan huan scara lar skar 500.000 hkar. Pnbangan huan scara lar an brlbhan rsbu mngakbakan huan mnja gunul, shngga mbullah ros an banjr paa musm pnghujan. Pnbangan huan scara lar rsbu juga brampak paa brkurangnya sumbr maa ar. Dngan mkan, skalpun anah pranan smakn luas, ap kbuuhan pangan ap ak rcukup. “Nah skarang bagamana pnapa kamu nang kbjakan Jpang nang pnbangan huan scara bsar-bsaran unuk mmbuka lahan pranan sbaga paya mnambah bahan pangan?”.

Avrsmn

Connu Rang Blow

Gambar : Kons Tnaga Romusha Masa Jpang

Bagamana prasaan kamu kka mlha bangsamu ngan kons spr gambar aas? Baga prbahasa suah jauh kmpa angga pula, pnraan rakya n smakn rasakan ngan aanya kbjakan unuk pngrahan naga romusha.

Prlu kahu bahwa unuk mnopang Prang Asa Tmur Raya, Jpang mngrahkan smua naga krja ar Inonsa. Tnaga krja nlah yang kmuan ka knal ngan romusha. Mrka pkrjakan lngkungan rbuka, msalnya lngkungan pmbangunan kubu-kubu prahanan, jalan raya, lapangan uara. Paa awalnya, naga krja krahkan Pulau Jawa yang paa pnuuknya, kmuan koa-koa bnuk barsan romusha sbaga sarana propagana. Dsa-sa wajbkan unuk mnyapkan sjumlah naga romusha. Pana pngrahan rsbu sbu Romukyoka , yang aa sap arah

Rakya Inonsa yang mnja romusha u prlakukan ngan ak snonoh, anpa mngnal prkmanusaan. Mrka paksa bkrja sjak pag har sampa pang, anpa makan an playanan yang cukup. Paahal mrka mlakukan pkrjaan kasar yang sanga mmrlukan banyak asupan makanan an sraha. Mrka hanya apa brsraha paa malam har. Kshaan mrka ak rurus. Tak jarang anara mrka jauh sak bahkan ma klaparan.

Unuk mnuup kkjamannya an agar rakya mrasa ak rugkan, sjak ahun 1943, Jpang mlancarkan kampany an propagana unuk mnark rakya agar mau brangka bkrja sbaga romusha. Unuk mngambl ha rakya, Jpang mmbr julukan mrka yang mnja romusha u sbaga “Pjuang Ekonom” aau “Pahlawan Pkrja”. Para romusha u barakan sbaga orang-orang yang sang mnunakan ugas sucnya unuk mmnangkan prang alam Prang Asa Tmur Raya. Paa pro u suah skar 300.000 naga romusha krm k luar Jawa. Bahkan sampa k luar ngr spr k Brma, Muangha, Vnam, Srawak, an Malaya. Sbagan bsar ar mrka aa yang kmbal k arah asal, aa yang ap nggal mpa krja, ap kbanyakan mrka ma mpa krja.

KOMPAS.com – Paa zaman pnjajahan Hna Blana an Jpang, rakya Inonsa mngalam rag yang mnyngsarakan.

Saa Hna Blana an Jpang mnguasa Inonsa, rakya Inonsa paksa bkrja unuk kpnngan kua ngara rsbu. Rakya mnrma prlakuan yang kjam.

Krja paksa u knal ngan sbuan Krja Ro an Romusha.

Pngrahan paksa naga manusa alam pmbangunan sarana an prasarana umum paa masa pmrnahan Hna Blana sbu krja ro.

Ssm krja ro rja paa masa pnjajahan Hna Blana. Krja ro mmbua rakya Inonsa  sngsara an jauh korban jwa.

Dlansr ar Encyclopaa Brannca (2015), krja paksa juga sbu krja buak yang lakukan bawah kanan olh klompok yang rlaf bsar aau pmrnah.

Baca juga: Dar Ja Romusa hngga Kn, Hup Kakk Arsya Tap Mnra

Karja ro suah aa brbaga ngara sjak ulu, spr zaman rzm Naz Jrman aau Un Sov.

Paa rzm u banyak orang-orang yang curga sbaga oposs aau nasonal angkap. Mrka juga paksa bkrja bawah kanan yang kras.

D Inonsa krja ro zaman Hna Blana yang cukup rknal saa mmbangun jalan raya spanjang kurang lbh 1.000 klomr ar Anyr hngga Panarukan paa 1809.

Awal krja ro

Krja ro Inonsa plopor olh Gubrnur Jnral Hrman Wllm Danls. Danls aang k Inonsa paa 1 Januar 1808 slah mnrma prnah ar Raja Blana Lous Napolon.

Danls krm k Inonsa unuk mmprahankan Pulau Jawa ar ancaman Inggrs. Unuk mmprahankan Pulau Jawa, Danls mlakukan brbaga upaya, spr mmbangun pabrk snjaa Smarang an Surabaya.

Baca juga: Tol Trans-Jawa, Jalan Pos, an Dua Jalan Danls Pulau Jawa

Kmuan mmbangun jalan raya ar Anyr hngga Panarukan, an mmbangun bnng-bnng unuk prahanan.

Slan krja paksa, Danls mngumpulkan uang ar rakya ngan cara mnjual hasl bum ngan harga murah an mlakukan kbjakan-kbjakan yang mmbrakan rakya.

Banyak korban jwa

Smasa krja ro, mmbua rakya ja sngsara. Rakya harus bkrja kras ngan rus mnggal bauan unuk mmbua jalan.

Pkrja sbnarnya mnapakan upah. Namun upah n korups olh pnguasa lokal. Para pkrja sngsara karna mmprolh nakan luar baas prkmanusan.

Pross pmbangunan jalan raya Anyr hngga Panarukan paa 1809 banyak mmakan korban jwa mncapa 12.000 jwa.

Rbuan pkrja yang khlangan nyawa alam pro krja paksa, slah ua ahap pmbangunan. Sblumnya lakukan pkrjaan konruks basa lalu lanjukan pasukan zn kumpn.

Baca juga: Jalan Danls Sap Ja Jalur Alrnaf Muk Pana Slaan Jawa

Krja ro laksanakan slah kumpn khabsan baya unuk mmbayar nara an pkrja profsonal.

Plbaan mlr sblumnya plh olh Pmrnah Hna Blana. Karna jalan yang bangun mlwa prbukan an pgunungan bau, shngga buuh pralaan spr mram unuk mraakan.

Laporan jurnalsk Kompas alam buku Eksps Anjr-Panarokan (2008), pmbangunan jalan yang mnghubungkan ujung bara an mur Jawa n unuk mmnuh kpnngan prahanan mlr smaa.

Pmbangunan jalan n juga brfungs mmnuh kpnngan konom. Karna Danls mngnrukskan kpaa pnuuk unuk mula mngnnsfkan pranan ngan mrmajakan anaman agar pnghaslan brambah.

Aanya jalan yang bangun maka pngangkuan brbaga prouk komoas hasl bum ar palaman k pana smakn lancar. Slan u brfungs sbaga komunkas yang saa u rasakan sanga brmanfaa.

Baca juga: Warga Bloka Jalan Danls, Dua Skolah Dlburkan

Krja romusha rja masa pnjajahan Jpang ar ahun 1942 hngga 1945. Sama ngan krja ro, romusha juga mmbua rakya mnja sksaran an banyak jauh korban jwa.

Dalam Kamus Bsar Bahasa Inonsa (KBBI), romusha aalah orang-orang yang paksa bkrja bra paa zaman pnuukan Jpang.

Awal romusha

Awal kaangan Jpang k Inonsa sambu bak olh rakya an pjuang kmrkaan. Karna anggap mmbanu alam mngusr Kolonal Blana.

Namun Jpang brbua lck an kjam. Jpang mngruk sumbr aya alam yang aa Inonsa an paka unuk mmbaya prang.

Wlayah yang kuasa cukup luas mmbua Jpang mmrlukan naga bsar. Tnaga buuhkan unuk mmbangun kubu prahanan, lapangan uara arura, gung bawah anah, jalan raya, an jmbaan.

Tnaga krja ambl ar pnuuk Inonsa an sbar k brbaga wlayah. Banyak pkrja romusha yang konsnya mnyhkan an jauh korban jwa.

Baca juga: Jalan Pos Pngumbn Ambls, Banyak Pngnara Kclakaan

Pkrja romusha ak hanya lak-lak, ap juga prmpuan yang jakan sbaga pkrja pnghbur. Paa 1943, romusha smakn ksploas olh Jpang yang kalah paa prang Pasfk.

Jpang mnjakan romusha sbaga naga swasmbaa unuk mmbanu prang scara langsung.

Brampak ngaf

Romusha mmbrkan ampak mnalam bag bangsa Inonsa msk Jpang hanya sbnar mnjajah.

Banyak pkrja yang sanga mnra, kllahan, klaparan, kurus, mskn, rsrang pnyak hngga mnnggal. Karna aanya pngawasan an sksaan yang kjam ak brprkmanusaan.

Bagamana pnlaanmu nang pngrahan naga romusa olh pmrnah pnuukan Jpang branly?

Pnlaan pnuls nang pngrahan naga Romusha olh pmrnah pnuukan jpang aalah suau bnuk kjahaan prang an planggaran hak azas manusa yang sanga bra karna banyak pkrja yang pkrjakan sanga mnra, kllahan, klaparan, kurus, mskn, rsrang pnyak hngga mnnggal alam …

Bagamana pngrahan romusha paa masa pnuukan Jpang?

Romusha brlangsung slama ga ahun ar 1942 sampa 1945. Awalnya, romusha lakukan scara sukarla an pkrjakan ak jauh ar mpa nggal. Namun, ssm naga krja mula paksakan sampa kpala kluarga wajb mnyrahkan anak llaknya unuk bkrja, karna Jpang rsak alam prang Pasfk.

Apa yang maksu ngan pngrahan naga romusa?

Krja romusa aalah suau jns pkrjaan paksa yang pkrjakan olh nara Jpang paa masa kolonalsm Jpang Inonsa (yang ulunya Hna Blana) paa saa u. Pngrahan naga krja n sbu romusha yang awalnya ukung rakya Inonsa.Selengkapnya Disini

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *